Chuyển tới nội dung
Home » Sql Server Management Studio Android | Android Application Connect To Sql Server

Sql Server Management Studio Android | Android Application Connect To Sql Server

How to Connect Android Studio With MS SQL Server Step By Step | ProgrammingGeek
 • [C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện AutoITx lấy id và password Ultraviewer trên winform
 • [VB.NET] Hướng dẫn lấy thông tin tài khoản đăng nhập windows và khởi động lại ứng dụng ở chế độ Administrator
 • [C#] Sử dụng thư viện Polly gửi lại request api khi request bị lỗi hay rớt mạng
 • [DEVEXPRESS] Chia sẻ source code tạo báo cáo report in tem nhãn label trên C# winform
 • [DEVEXPRESS] Hướng dẫn vẽ biểu đồ Bar Chart trên Winform
 • [C#] Tạo form đăng nhập và đăng ký với hiệu ứng Sliding Animation Effect
 • [C#] Hướng dẫn tạo thanh toán đơn hàng qua mã vạch VietQR sử dụng API PayOS hoàn toàn miễn phí
 • [C#] Hướng dẫn ghi log ra RichTextBox giống Console trên Winform sử dụng thư viện Serilog
 • [C#] Hướng dẫn cách tạo mã QR Code trên file Excel
 • [VB.NET] Gởi tin nhắn và file đính kèm qua ứng dụng gởi tin nhắn Whats App
 • [C#] Viết ứng dụng Auto Fill list Textbox from clipboard Winform
 • [TOOL] Chia sẻ phần mềm thay đổi thông tin cấu hình máy tính
 • [C#] Hướng dẫn Export dữ liệu ra file Microsoft Word Template
 • [C#] Chia sẻ source code tool kiểm tra domain website
 • [C#] Hướng dẫn tạo file PDF sử dụng thư viện QuestPDF
 • [C#] Hướng dẫn tạo ứng dụng dock windows giống Taskbar
 • [C#] Chia sẻ source code sử dụng Object Listview trên Winform
 • [VB.NET] Chia sẻ source code quản lý thu chi mô hình 3 lớp Winform
 • [DATABASE] Xóa lịch sử danh sách đăng nhập tài khoản trên SMSS Sqlserver Management Studio
 • [C#] Sử dụng FolderBrowserDialog Vista trên Winform

Lập trình android – Ứng dụng giao tiếp với SQL Server

Android app không thể giao tiếp một cách trực tiếp với SQL Server, bởi đơn giản là do SQL Server thuộc về Microsoft còn Android là con cưng của Google, hai gã khổng lồ về công nghệ của thế giới. May mắn thay, chúng ta có thể viết một ứng dụng bằng Java, mà Java có lại hỗ trợ kỹ thuật cho phép người dùng có thể sử dụng ứng dụng Android để thao tác với cơ sở dữ liệu trên SQL Server. Để làm được điều này, lập trình viên phải add thư viên jTDS vào ứng dụng Android của mình.

Các bạn có thể download ứng mọi phiên bản của jTDS tại đây.

1 additional answer

Sort by: Most helpful

 1. 2021-07-08T02:04:28.4+00:00

  Please show me sample to connect and request data from SQL Server Database from Android application, not SQLite.

  Thank you


  1. 2021-07-08T08:59:07.617+00:00

   Hello, lot of sample of google

   https://www.c-sharpcorner.com/article/xamarin-androidlist-view-using-sql-server-database/

  Sign in to comment

How to Connect Android Studio With MS SQL Server Step By Step | ProgrammingGeek
How to Connect Android Studio With MS SQL Server Step By Step | ProgrammingGeek

Ứng dụng Android thao tác với cơ sở dữ liệu SQL Server

Bắt đầu với khởi tạo một ứng dụng Android trên Android Studio, bao gồm 2 Activity dùng để chuyển đổi giữa 2 màn hình ứng dụng. File class HASH dùng để băm chuỗi mật khẩu, SERVER chưa thông tin kết nối SQL Server và 2 class Activity dùng để xử lý trên giao diện ứng dụng Android.

Các file java:

SERVER.java

HASH.java


package com.example.erp_tuyen.loginsql; /** * Created by Erp-Tuyen on 03/01/2018. */ import java.security.MessageDigest; import java.security.NoSuchAlgorithmException; /** * Created by Erp-Tuyen on 02/01/2018. */ public class HASH { public static final String md5(final String s) { final String md5 = "MD5"; try { // Create MD5 Hash MessageDigest digest = java.security.MessageDigest .getInstance(md5); digest.update(s.getBytes()); byte messageDigest[] = digest.digest(); // Create Hex String StringBuilder hexString = new StringBuilder(); for (byte aMessageDigest : messageDigest) { String h = Integer.toHexString(0xFF & aMessageDigest); while (h.length() < 2) h = "0" + h; hexString.append(h); } return hexString.toString(); } catch (NoSuchAlgorithmException e) { e.printStackTrace(); } return ""; } }

UserActivity.java


package com.example.erp_tuyen.loginsql; import android.app.Activity; import android.content.Intent; import android.os.AsyncTask; import android.support.v7.app.AppCompatActivity; import android.os.Bundle; import android.util.Log; import android.view.View; import android.widget.Button; import android.widget.EditText; import android.widget.ProgressBar; import android.widget.TextView; import android.widget.Toast; import java.sql.Connection; import java.sql.ResultSet; import java.sql.Statement; public class UserActivity extends Activity { EditText edtOldPw, edtNewPw, edtReNewPw; TextView tvUser,tvTitleUs; Button btnSubmit; ProgressBar progressBar; String un,pw,hoten; Boolean isUpdated; String z; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_user); edtOldPw=(EditText)this.findViewById(R.id.edtOldPw); edtNewPw=(EditText)this.findViewById(R.id.edtNewPw); edtReNewPw=(EditText)this.findViewById(R.id.edtReNewPw); btnSubmit=(Button)this.findViewById(R.id.btnSubmit); tvUser=(TextView)this.findViewById(R.id.tvUser); tvTitleUs=(TextView)this.findViewById(R.id.tvTitleUs); progressBar=(ProgressBar)this.findViewById(R.id.progressBar); progressBar.setVisibility(View.GONE); Bundle extras=getIntent().getExtras(); //dùng cái này để hứng gói tin hồi nãy. un=extras.getString("USERNAME","N/A");//lấy giá trị của cái key là USERNAME pw=extras.getString("PASSWORD","N/A");// như trên hoten=extras.getString("HOTEN","N/A");// vẫn rứa tvUser.setText(hoten); btnSubmit.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View view) { DoUpdate up= new DoUpdate(); up.execute("");//dùng gọi... ak mà nói trong bài trước rồi } }); } void finishUpdate(){ //tạo gói Intent để gửi trả cho cái thằng kia nãy nó gửi và nó đang đợi trả if(isUpdated){ Intent intent= new Intent(this,MainActivity.class); //bắn lại cho thằng MainActivity.class intent.putExtra("PASSWORD",pw); this.setResult(RESULT_OK,intent); super.finish(); //k có cái này thì nó k gửi trả, nghĩa là bên kia sẽ nghĩ là chưa có gửi tới } } public class DoUpdate extends AsyncTask { @Override protected String doInBackground(String... strings) { String oPw,nPw,rnPw; oPw=edtOldPw.getText().toString(); nPw=edtNewPw.getText().toString(); rnPw=edtReNewPw.getText().toString(); isUpdated=false; if(oPw.trim().equals("")||nPw.trim().equals("")||rnPw.trim().equals("")){ z="Vui lòng nhập đủ thông tin"; }else if(!oPw.equals(pw)){ z="Mật khẩu cũ không đúng !"; }else if(!nPw.equals(rnPw) ){ z="Mật khẩu không trùng khớp !"; } else if(pw.equals(rnPw) ){ z="Mật khẩu mới phải khác với mật khẩu cũ !"; } else { try { Connection conn = SERVER.Connect(); if (conn != null) { int resultSet; String query = "Update tbl_user set matkhau='" + HASH.md5(rnPw) + "' where matkhau='" + HASH.md5(pw) + "' and tendangnhap='"+un+"'"; Statement stmt = conn.createStatement(); resultSet= stmt.executeUpdate(query);//thực thi lệnh, trả về số dòng thực hiện dc if(resultSet==1) { z="Mật khẩu đã được thay đổi ! "; pw=rnPw; isUpdated=true;//lại đánh dấu chủ quyền conn.close(); } else { z="Không thể hoàn tất thay đổi mật khẩu ! "; } } else { z="Cập nhật không thành công ! Lỗi kết nối !"; } } catch (Exception ex) { Log.e("ERUs", ex.getMessage()); } } return z; } @Override protected void onPreExecute() { progressBar.setVisibility(View.VISIBLE); // TODO Auto-generated method stub super.onPreExecute(); } @Override protected void onProgressUpdate(String... values) { //super.onProgressUpdate(values); //Cập nhật thông tin như thay đổi giá trị progressBar ở đây ! } @Override protected void onPostExecute(String s) { super.onPostExecute(s); Toast.makeText(UserActivity.this, s, Toast.LENGTH_LONG).show(); progressBar.setVisibility(View.GONE); finishUpdate();//gọi hàm trả lui gói Intent } } }

Và MainActivity.java


package com.example.erp_tuyen.loginsql; import android.app.Activity; import android.content.Intent; import android.os.AsyncTask; import android.support.v7.app.AppCompatActivity; import android.os.Bundle; import android.util.Log; import android.view.View; import android.widget.Button; import android.widget.EditText; import android.widget.ProgressBar; import android.widget.TextView; import android.widget.Toast; import java.sql.Connection; import java.sql.ResultSet; import java.sql.SQLException; import java.sql.Statement; public class MainActivity extends Activity { EditText edtUserName, edtPaddword; Button btnLogin; ProgressBar pgbLoading; TextView tvResult; ResultSet resultSet; final int CHAN_PW_CODE=4; //Code dùng để gửi gói Intent qua Activity_User @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); btnLogin=(Button)this.findViewById(R.id.btnLogin); edtUserName=(EditText)this.findViewById(R.id.edtUserName); edtPaddword=(EditText)this.findViewById(R.id.edtPassword); pgbLoading=(ProgressBar)this.findViewById(R.id.pgbLoading); tvResult=(TextView)this.findViewById(R.id.tvResult); pgbLoading.setVisibility(View.GONE); btnLogin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View view) { DoLogin doLogin = new DoLogin(); doLogin.execute("");//Thực thi doLogin.doInBackground(); } }); } @Override protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {//Hàm này sẽ xử lý nếu khi mình gửi Intent là startActivityForResult, nhấn F8, bỏ qua cái này, xem xuống dưới trước if (requestCode == CHAN_PW_CODE) { //Kiểm tra xem code trả về có đúng ban đầu không này không // Phài chắc chắn là thành công mới gửi if (resultCode == RESULT_OK) { String rs=data.getStringExtra("PASSWORD"); Toast.makeText(this,"Mật khẩu đã đổi thành "+ rs ,Toast.LENGTH_LONG).show(); edtPaddword.setText(rs); btnLogin.setVisibility(View.VISIBLE); } } } //--------------------------------------------------------------------------------------------- public class DoLogin extends AsyncTask { String z = ""; //cái này dùng để hứng kết quả khi chạy hàm truy vấn tới SQL Server String hoten=""; //Cái này sẽ chứa họ tên đầy đủ khi truy vấn được Boolean isSuccess = false; //Biến nhận biết là có truy vấn thành công hay không String userid = edtUserName.getText().toString(); // biến cục bộ, xài cục bộ String password = edtPaddword.getText().toString(); // như trên @Override protected void onPreExecute() { pgbLoading.setVisibility(View.VISIBLE); // bật cái con chạy lên btnLogin.setVisibility(View.GONE);//Ẩn button đi } @Override protected String doInBackground(String... params) { try { Connection con = SERVER.Connect(); //khởi tạo kết nối tới server, SERVER chính là class riêng, tìm trong table java if (con == null) { z = "Không thể kết nối với Server"; //Tiếng Việt :D } else { String query = "select * from view_user where tendangnhap='" + userid + "' and matkhau='" + HASH.md5(password) + "'"; //trên đây là câu truy vấn Statement stmt = con.createStatement(); //blah blah blah resultSet = stmt.executeQuery(query); //thực thi và trả về một cục ResultSet, nó là gì thì Google, tui chịu //ResultSet rs = SERVER.executeQuery(query); if(resultSet.next())//nếu trong resultset không null thì sẽ trả về True { hoten=resultSet.getString("hoten");//Hàm lấy giá trị của tên cột (trường: field name) truyền vào z = "Hi, " + hoten; //Hey, i'm TONA //tvResult.setText(hoten); isSuccess=true; //Oánh dấu chủ quyền, làm dấu thôi, để biết là hàm nó chạy tới đây, xíu mình dùng biến này kiểm tra coi thử chạy tới đây hay không đó mà, chạy tới đây nghĩa là thành công rồi đó. con.close();//Đấm vỡ mồm SERVER xong thì phải băng bó cho nó. } else { z = "Tài khoản không tồn tại !";//Lại Tiếng Việt isSuccess = false; //Chạy tới đây là hỏng rồi } } } catch (Exception ex) { isSuccess = false; z = "Lỗi !"; } return z;//Trả về, thứ này chính là cái doInBackground(String... params), nó buộc mình phải trả về String, do tui khai báo là String thôi, nếu ban đầu khai kiểu khác thì nó sẽ bắt trả về kiểu khác, trong bài trước mình trả về null, vì mình chẳng cần bắt gì cả, chỉ chạy thôi. } @Override protected void onProgressUpdate(String... values) { //super.onProgressUpdate(values); //Thường dùng để thay đổi trạng thái tiến trình đang làm tới % blah blah, tui k xài } @Override protected void onPostExecute(String r) {// sau khi tiến trình kết thúc thì sẽ gọi tới hàm này pgbLoading.setVisibility(View.GONE);//Tắt cái cục xoay xoay đi Toast.makeText(MainActivity.this,r,Toast.LENGTH_SHORT).show(); // cái r chính là cái mà nó lấy từ cái hàm doInBackground(String... params), hàm này return z (String), nó sẽ quăng qua hàm này để thực hiện cái bên trong if(isSuccess) {//kiểm tra chủ quyền của mình có tới vị trí đánh dấu nãy không :D Toast.makeText(MainActivity.this,r,Toast.LENGTH_SHORT).show(); Intent intent= new Intent(MainActivity.this, UserActivity.class);//tạo ra một "gói" Intent gửi từ this đến UserActivity.class //setContentView(android.view.View); intent.putExtra("USERNAME",userid);//nhét cái userid vô intent và đặt khóa là USERNAME intent.putExtra("PASSWORD",password);//như trên intent.putExtra("HOTEN",hoten);//như rứa startActivityForResult(intent,CHAN_PW_CODE);//gửi đi, có đợi trả về, nếu trả về sẽ chạy cái hồi nãy nhấn F8 //startActivity(intent); kiểu này sẽ không đợi trả về //intent } } } }

Như vậy là hoàn tất ứng dụng, và có thể chạy thử được rồi.

Tuy nhiên có một vài lưu ý sau:

 • Thư viện này chỉ thấy được SQL Server có Instance là mặc định của máy. Nhiều bạn cài SQL Server với Instance dạng COMPUTER_NAMEINSTANCE_NAME thì nó sẽ báo là không tìm thấy được Server.
 • Chỉ chấp nhận là IP Server. Ví dụ Instance mặc định của mình là TONA, nhưng IP máy mình là 172.20.10.2 thì bắt buộc mình phải để là IP 172.20.10.2. IP này phải đăng nhập được vào SQL Server nhé.
 • Hãy tắt tường lửa nếu bạn test trên máy nhà.

Đây là thành quả đạt được:

Download Full Source here

HAPPY CODING ^^!

With your phone or tablet, you can:
– Connect to any SQL Server database,
– Save unlimited connections with or without passwords,
– Download table and column names to simplify querying,
– Query – select, update, insert, delete, exec, etc.,
– Utilize an intuitive “SQL Keyboard”,
– Save unlimited queries,
– View result sets and export them to CSV, and
– Copy result cells to the clipboard with a tap.
SQL Server Mobile Manager is the ultimate in portable, mobile database utilities. With SQL Server Mobile Manager, you can connect to any SQL Server database (DB login and password required) on any internal network (from within or via VPN). Remote connections over TCP/IP are supported as well.
SQL Server Manager allows you to build and execute simple or complex queries via keypad or through the Query Builder interface. Select, Create, Delete, Join… all SQL functions are fully supported! Easy to use, Query Builder retrieves and populates table and column information to allow quick, accurate query building.
SQL Server Manager allows you to:
– Store unlimited connections to SQL Server databases,
– Optionally store passwords (which are encrypted on the Android device),
– Store names of user tables and columns to simplify query building,
– Build queries using an intuitive “SQL Keyboard” that includes buttons to write the text for common commands,
– Execute simple and complex queries and stored procedures
– Save queries (associated to a connection) for later use, and
– View result sets in a horizontally/vertically scrollable grid, with the option to highlight multiple rows by tapping on each one.
SQL Server Mobile Manager is perfect for:
– SQL DBAs on-the-go who can remotely manage databases by establishing a connection over TCP/IP or a VPN connection,
– Software developers, data analysts, etc. who require on-the-fly SQL visibility when away from the desk (in meetings, for instance),
– Students or anybody else interested in practicing SQL syntax on the train, in the bus, etc.,
among many others.

Hello @Carnation79 there are a lot of sample on internet:https://www.c-sharpcorner.com/article/xamarin-android-create-login-using-sqlite-database/

Connect SQL from Android application

Hi all, I am new with android coding with Visual Studio 2019. Please help to show me or give me a sample code like input username/password and click “Sign in” button, the app will check user/pass in SQL login table to process.Thanks a lot.

Sign in to comment


 1. 2021-07-07T12:46:34.217+00:00

  Hello @Carnation79

Android application connect to SQL Server

Bài viết dựa trên những kinh nghiệm cá nhân, không thể tránh khỏi sai sót, và mục tiêu là hổ trợ những bạn mới làm quen với lập trình Android. Ý kiến đóng góp, xin vui lòng để lại dưới mục bình luạn. ^^

Để làm được bài này, các bạn cần có ít nhiều hiểu cơ bản về Activity, chuyển đổi giữa các Activity, khái niệm về Intent trong Android. Đồng thời, tui cũng ứng dụng luôn xử lý đa tiến trình với AsyncTask mặc dù yêu cầu truy vấn chỉ là một bản ghi nhưng mà luyên tập cho nó nhuyễn vì trước sau cũng phải xài anh này nhiều mà ^^.

Android Tutorial | How To Connect Android Studio With SQL Server Database | swift learn
Android Tutorial | How To Connect Android Studio With SQL Server Database | swift learn

Keywords searched by users: sql server management studio android

Android Tutorial | How To Connect Android Studio With Sql Server Database | Swift Learn - Youtube
Android Tutorial | How To Connect Android Studio With Sql Server Database | Swift Learn – Youtube
Hướng Dẫn Download Và Cài Đặt Sql Server Management Studio
Hướng Dẫn Download Và Cài Đặt Sql Server Management Studio
Registration Page In Android Studio Using Ms-Sql | Android Tutorial'S - Youtube
Registration Page In Android Studio Using Ms-Sql | Android Tutorial’S – Youtube
Sql Server Manager - Apps On Google Play
Sql Server Manager – Apps On Google Play
Android Programming: Learn Android Database Application With Sql Server In One Hour - Full_Course - Youtube
Android Programming: Learn Android Database Application With Sql Server In One Hour – Full_Course – Youtube
Lập Trình Android - Ứng Dụng Giao Tiếp Với Sql Server
Lập Trình Android – Ứng Dụng Giao Tiếp Với Sql Server
Lomag For Android Working Online With Sql Database Using Wifi - Lomag
Lomag For Android Working Online With Sql Database Using Wifi – Lomag
Android Tutorial | How To Connect Android Studio With Sql Server Database | Swift Learn - Youtube
Android Tutorial | How To Connect Android Studio With Sql Server Database | Swift Learn – Youtube
How To Connect To A Remote Sql Server
How To Connect To A Remote Sql Server
Lomag For Android Working Online With Sql Database Using Wifi - Lomag
Lomag For Android Working Online With Sql Database Using Wifi – Lomag
How To Connect To Ms Sql Server Database From Your Android App? - Complete Steps - Youtube
How To Connect To Ms Sql Server Database From Your Android App? – Complete Steps – Youtube
Create Database In Ms Sql Server - Geeksforgeeks
Create Database In Ms Sql Server – Geeksforgeeks
Reset Mật Khẩu Sa Trong Sql Server – Wikihow
Reset Mật Khẩu Sa Trong Sql Server – Wikihow
Quickly Install Sql Server Management Studio — Eightify
Quickly Install Sql Server Management Studio — Eightify
How To Connect To Ms Sql Server Database From Your Android App? - Complete Steps - Youtube
How To Connect To Ms Sql Server Database From Your Android App? – Complete Steps – Youtube
Lomag For Android Working Online With Sql Database Using Wifi - Lomag
Lomag For Android Working Online With Sql Database Using Wifi – Lomag

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *