Chuyển tới nội dung
Home » Rfid Rc522 Arduino Uno | Bố Cục Bộ Nhớ Mifare Classic 1K

Rfid Rc522 Arduino Uno | Bố Cục Bộ Nhớ Mifare Classic 1K

How to use RFID with Arduino | How to use the RC522 RFID module with an Arduino - Tutorial

Pin wiring

Pin Wiring to Arduino Uno
SDA Digital 10
SCK Digital 13
MOSI Digital 11
MISO Digital 12
IRQ unconnected
GND GND
RST Digital 9
3.3V 3.3V

Caution: You must power this device to 3.3V!

Các linh kiện cần thiết cho dự án

TÊN LINH KIỆN SỐ LƯỢNG NƠI BÁN
Arduino Uno R3 Shopee | Cytron
RFID RC522 Shopee | Cytron
Dây cắm (Đực – Cái) 10 – 20 Shopee | Cytron
How to use RFID with Arduino | How to use the RC522 RFID module with an Arduino - Tutorial
How to use RFID with Arduino | How to use the RC522 RFID module with an Arduino – Tutorial

Circuit

Reading Data from a RFID tag

After having the circuit ready, go to File > Examples > MFRC522 > DumpInfo and upload the code. This code will be available in your Arduino IDE (after installing the RFID library).

Then, open the serial monitor. You should see something like the figure below:

Approximate the RFID card or the keychain to the reader. Let the reader and the tag closer until all the information is displayed.

This is the information that you can read from the card, including the card UID that is highlighted in yellow. The information is stored in the memory that is divided into segments and blocks as you can see in the previous picture.

You have 1024 bytes of data storage divided into 16 sectors and each sector is protected by two different keys, A and B.

Write down your UID card because you’ll need it later.

Upload the following code.


/* * * All the resources for this project: https://randomnerdtutorials.com/ * Modified by Rui Santos * * Created by FILIPEFLOP * */ #include

#include

#define SS_PIN 10 #define RST_PIN 9 MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance. void setup() { Serial.begin(9600); // Initiate a serial communication SPI.begin(); // Initiate SPI bus mfrc522.PCD_Init(); // Initiate MFRC522 Serial.println("Approximate your card to the reader..."); Serial.println(); } void loop() { // Look for new cards if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { return; } // Select one of the cards if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { return; } //Show UID on serial monitor Serial.print("UID tag :"); String content= ""; byte letter; for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "); Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX); content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ")); content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX)); } Serial.println(); Serial.print("Message : "); content.toUpperCase(); if (content.substring(1) == "BD 31 15 2B") //change here the UID of the card/cards that you want to give access { Serial.println("Authorized access"); Serial.println(); delay(3000); } else { Serial.println(" Access denied"); delay(3000); } }


In the piece of code above you need to change the if (content.substring(1) == “REPLACE WITH YOUR UID”) and type the UID card you’ve written previously.

RFID là gì? Hướng dẫn sử dụng Module RFID RC522 với Arduino

Module RFID RC522 Arduino không còn quá xa lạ với các bạn, nó được ứng dụng rất nhiều trong các ứng dụng như mở khoá cửa tự động, các giải pháp thanh toán,…và rất rất nhiều ứng dụng khác. Đây là một bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về RFID và nguyên lý hoạt động của chúng. Qua đó mình sẽ giới thiệu cách ứng dụng RFID RC522 vào một dự án hệ thống khóa cửa thông minh.

Để tạo động lực cho Team Arduino KIT ra nhiều bài viết chất lượng hơn, các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách Donate qua MoMo, Ngân hàng, Paypal…Nhấn vào link bên dưới nhé.

Arduino | Cách sử dụng mạch RFID RC522 | PHẦN 1
Arduino | Cách sử dụng mạch RFID RC522 | PHẦN 1

Code: Đọc và ghi dữ liệu từ thẻ RFID sử dụng module RC522

Đoạn code bên dưới có chức năng đọc và ghi dữ liệu từ module RFID RC522 bằng Arduino Uno.

#include

//include the SPI bus library #include

//include the RFID reader library #define SS_PIN 10 //slave select pin #define RST_PIN 5 //reset pin MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // instatiate a MFRC522 reader object. MFRC522::MIFARE_Key key; //create a MIFARE_Key struct named ‘key’, which will hold the card information //this is the block number we will write into and then read. int block=2; byte blockcontent[16] = {“Last-Minute-Engg”}; //an array with 16 bytes to be written into one of the 64 card blocks is defined //byte blockcontent[16] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; //all zeros. This can be used to delete a block. //This array is used for reading out a block. byte readbackblock[18]; void setup() { Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC SPI.begin(); // Init SPI bus mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card (in case you wonder what PCD means: proximity coupling device) Serial.println(“Scan a MIFARE Classic card”); // Prepare the security key for the read and write functions. for (byte i = 0; i < 6; i++) { key.keyByte[i] = 0xFF; //keyByte is defined in the “MIFARE_Key” ‘struct’ definition in the .h file of the library } } void loop() { // Look for new cards if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { return; } // Select one of the cards if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { return; } Serial.println(“card selected”); //the blockcontent array is written into the card block writeBlock(block, blockcontent); //read the block back readBlock(block, readbackblock); //uncomment below line if you want to see the entire 1k memory with the block written into it. //mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid)); //print the block contents Serial.print(“read block: “); for (int j=0 ; j<16 ; j++) { Serial.write (readbackblock[j]); } Serial.println(“”); } //Write specific block int writeBlock(int blockNumber, byte arrayAddress[]) { //this makes sure that we only write into data blocks. Every 4th block is a trailer block for the access/security info. int largestModulo4Number=blockNumber/4*4; int trailerBlock=largestModulo4Number+3;//determine trailer block for the sector if (blockNumber > 2 && (blockNumber+1)%4 == 0){Serial.print(blockNumber);Serial.println(” is a trailer block:”);return 2;} Serial.print(blockNumber); Serial.println(” is a data block:”); //authentication of the desired block for access byte status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid)); if (status != MFRC522::STATUS_OK) { Serial.print(“PCD_Authenticate() failed: “); Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); return 3;//return “3” as error message } //writing the block status = mfrc522.MIFARE_Write(blockNumber, arrayAddress, 16); //status = mfrc522.MIFARE_Write(9, value1Block, 16); if (status != MFRC522::STATUS_OK) { Serial.print(“MIFARE_Write() failed: “); Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); return 4;//return “4” as error message } Serial.println(“block was written”); } //Read specific block int readBlock(int blockNumber, byte arrayAddress[]) { int largestModulo4Number=blockNumber/4*4; int trailerBlock=largestModulo4Number+3;//determine trailer block for the sector //authentication of the desired block for access byte status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid)); if (status != MFRC522::STATUS_OK) { Serial.print(“PCD_Authenticate() failed (read): “); Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); return 3;//return “3” as error message } //reading a block byte buffersize = 18;//we need to define a variable with the read buffer size, since the MIFARE_Read method below needs a pointer to the variable that contains the size… status = mfrc522.MIFARE_Read(blockNumber, arrayAddress, &buffersize);//&buffersize is a pointer to the buffersize variable; MIFARE_Read requires a pointer instead of just a number if (status != MFRC522::STATUS_OK) { Serial.print(“MIFARE_read() failed: “); Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); return 4;//return “4” as error message } Serial.println(“block was read”); }

Sau khi nạp code và tiến hành quét thẻ thì thông tin hiển thị sẽ như thế này.

Giải thích Code

#include

//include the SPI bus library #include

//include the RFID reader library

Khai báo và

include

các thư viện cần thiết để sử dụng module RFID Arduino.

#define SS_PIN 10 //slave select pin #define RST_PIN 5 //reset pin

Định nghĩa các chân kết nối với module RFID RC522 trên Arduino Uno.

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // instatiate a MFRC522 reader object. MFRC522::MIFARE_Key key; //create a MIFARE_Key struct named ‘key’, which will hold the card information

Khởi tạo đối tượng mfrc522 để sử dụng các phương thức của module RFID.

//this is the block number we will write into and then read. int block=2; byte blockcontent[16] = {“Last-Minute-Engg”}; //an array with 16 bytes to be written into one of the 64 card blocks is defined //byte blockcontent[16] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; //all zeros. This can be used to delete a block. //This array is used for reading out a block. byte readbackblock[18];

Khai báo một cấu trúc MIFARE_Key để lưu trữ thông tin định danh của thẻ.

void setup() { Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC SPI.begin(); // Init SPI bus mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card (in case you wonder what PCD means: proximity coupling device) Serial.println(“Scan a MIFARE Classic card”); // Prepare the security key for the read and write functions. for (byte i = 0; i < 6; i++) { key.keyByte[i] = 0xFF; //keyByte is defined in the “MIFARE_Key” ‘struct’ definition in the .h file of the library } }

Hàm

setup()

được gọi một lần khi Arduino khởi động. Nó khởi tạo các cài đặt ban đầu cho module RFID RC522 và khóa truy cập (key) cho việc đọc và ghi dữ liệu.

void loop() { // Look for new cards if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { return; } // Select one of the cards if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { return; } Serial.println(“card selected”); //the blockcontent array is written into the card block writeBlock(block, blockcontent); //read the block back readBlock(block, readbackblock); //uncomment below line if you want to see the entire 1k memory with the block written into it. //mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid)); //print the block contents Serial.print(“read block: “); for (int j=0 ; j<16 ; j++) { Serial.write (readbackblock[j]); } Serial.println(“”); }

Hàm

loop()

được lặp lại liên tục sau khi khởi động. Nó kiểm tra xem có thẻ RFID Arduino nằm trong phạm vi hoạt động của module hay không. Nếu có, nó tiến hành ghi dữ liệu vào khối và đọc lại khối đó. Sau đó, nội dung của khối được in ra trên cổng Serial.

//Write specific block int writeBlock(int blockNumber, byte arrayAddress[]) { //this makes sure that we only write into data blocks. Every 4th block is a trailer block for the access/security info. int largestModulo4Number=blockNumber/4*4; int trailerBlock=largestModulo4Number+3;//determine trailer block for the sector if (blockNumber > 2 && (blockNumber+1)%4 == 0){Serial.print(blockNumber);Serial.println(” is a trailer block:”);return 2;} Serial.print(blockNumber); Serial.println(” is a data block:”); //authentication of the desired block for access byte status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid)); if (status != MFRC522::STATUS_OK) { Serial.print(“PCD_Authenticate() failed: “); Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); return 3;//return “3” as error message } //writing the block status = mfrc522.MIFARE_Write(blockNumber, arrayAddress, 16); //status = mfrc522.MIFARE_Write(9, value1Block, 16); if (status != MFRC522::STATUS_OK) { Serial.print(“MIFARE_Write() failed: “); Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); return 4;//return “4” as error message } Serial.println(“block was written”); }

Hàm

writeBlock()

: Hàm này được sử dụng để ghi dữ liệu vào một khối cụ thể trên thẻ RFID. Trước khi ghi dữ liệu, hàm xác thực quyền truy cập vào khối và sau đó thực hiện việc ghi dữ liệu vào khối đó.

//Read specific block int readBlock(int blockNumber, byte arrayAddress[]) { int largestModulo4Number=blockNumber/4*4; int trailerBlock=largestModulo4Number+3;//determine trailer block for the sector //authentication of the desired block for access byte status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid)); if (status != MFRC522::STATUS_OK) { Serial.print(“PCD_Authenticate() failed (read): “); Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); return 3;//return “3” as error message } //reading a block byte buffersize = 18;//we need to define a variable with the read buffer size, since the MIFARE_Read method below needs a pointer to the variable that contains the size… status = mfrc522.MIFARE_Read(blockNumber, arrayAddress, &buffersize);//&buffersize is a pointer to the buffersize variable; MIFARE_Read requires a pointer instead of just a number if (status != MFRC522::STATUS_OK) { Serial.print(“MIFARE_read() failed: “); Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); return 4;//return “4” as error message } Serial.println(“block was read”); }

Hàm

readBlock()

: Hàm này được sử dụng để đọc dữ liệu từ một khối cụ thể trên thẻ RFID. Trước khi đọc dữ liệu, hàm xác thực quyền truy cập vào khối và sau đó thực hiện việc đọc dữ liệu từ khối đó.

Mạch RFID RC522 NFC 13.56Mhz

13.56Mhz RC522 RFID Card Reader Module

Mã sản phẩm: NOTK

Sản phẩm hiện đang còn hàng.

Xem chi nhánh còn hàng

Mạch RFID RC522 NFC 13.56Mhz Nguồn: 3.3VDC, 13 – 26mA, Tần số sóng mang: 13.56MHz, Giao tiếp: SPI

 • Cộng thêm 2 điểm tích lũy
 • TP.HCM: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 300k

  Tỉnh thành khác: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500k

  Xem thêm các khuyến mãi vận chuyển khác.

Demonstration

Now, upload the code to your Arduino and open the serial monitor.

Approximate the card you’ve chosen to give access and you’ll see:

If you approximate another tag with another UID, the denial message will show up:

I hope you found this tutorial useful.

Share this post with a friend that also likes electronics!

You can contact me by leaving a comment. If you like this post probably you might like my next ones, so please support me by subscribing my blog.

Thanks for reading,

-Rui Santos

Arduino RFID Sensor (MFRC522) Tutorial
Arduino RFID Sensor (MFRC522) Tutorial

Bố cục bộ nhớ MIFARE Classic 1K

MIFARE Classic 1K là một loại thẻ RFID được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng thẻ thông minh và hệ thống điều khiển truy cập. Nó có dung lượng bộ nhớ 1 kilobyte (1024 bytes) và được chia thành các khối (blocks) và phân đoạn (sectors).

Dung lượng bộ nhớ: MIFARE Classic 1K có tổng cộng 16 phân đoạn, mỗi phân đoạn chứa 4 khối, mỗi khối chứa 16 byte. Do đó, tổng dung lượng bộ nhớ là 16 phân đoạn x 4 khối x 16 byte = 1024 byte.

Phân đoạn (Sectors): Mỗi phân đoạn chứa 4 khối dữ liệu và một khối chứa thông tin định danh (trailer block). Số thứ tự của phân đoạn được đánh từ 0 đến 15.

Khối (Blocks): Mỗi khối có kích thước 16 byte. Trong mỗi phân đoạn, có 3 khối dữ liệu và 1 khối trailer block. Khối trailer chứa thông tin định danh, quản lý quyền truy cập và khóa.

Truy cập và bảo vệ dữ liệu: Mỗi khối có thể được bảo vệ bằng một khóa (key). Chỉ những người có khóa chính (key A hoặc key B) mới có thể truy cập và ghi dữ liệu vào khối. Quyền truy cập và quản lý khóa được quản lý thông qua khối trailer.

Phân chia quyền truy cập: Mỗi khối có thể được chia thành 2 phần với các quyền truy cập khác nhau, bao gồm quyền đọc, ghi và xóa.

Thông tin định danh (UID): Mỗi thẻ MIFARE Classic 1K có một số ID duy nhất (UID) 4 byte được sử dụng để xác định thẻ.

Tổng quan về phần cứng

Module RFID RC522 là một module sử dụng công nghệ RFID để đọc và ghi thông tin từ các thẻ RFID. Nó được sử dụng phổ biến trong các dự án Arduino và các ứng dụng liên quan đến nhận dạng và theo dõi.

Module RFID Arduino bao gồm một chip đọc RFID MFRC522 và các thành phần khác như anten và các linh kiện điện tử. Chip MFRC522 có khả năng đọc và ghi dữ liệu từ các thẻ RFID tiêu chuẩn, bao gồm các loại thẻ MIFARE và các loại thẻ tương thích.

Module RFID RC522 kết nối với Arduino thông qua giao tiếp SPI (Serial Peripheral Interface) hoặc I2C và UART.

Để sử dụng module RFID RC522, cần có thư viện hỗ trợ cho Arduino như thư viện MFRC522, giúp dễ dàng giao tiếp và điều khiển module. Thông qua thư viện này, bạn có thể đọc thông tin từ thẻ RFID, xác minh chúng và thực hiện các hoạt động như đọc mã số, ghi dữ liệu, kiểm tra trạng thái và điều khiển anten.

Thông số kỹ thuật

Frequency Range 13.56 MHz ISM Band
Host Interface SPI / I2C / UART
Operating Supply Voltage 2.5 V to 3.3 V
Max. Operating Current 13-26mA
Min. Current(Power down) 10µA
Logic Inputs 5V Tolerant
Read Range 5 cm
How to use RFID (RC522) with Arduino - Easy Tutorial
How to use RFID (RC522) with Arduino – Easy Tutorial

Chi tiết sản phẩm

Mạch RFID RC522 NFC 13.56Mhz sử dụng IC MFRC522 của Phillip dùng để đọc và ghi dữ liệu cho thẻ NFC tần số 13.56mhz, với mức giá rẻ thiết kế nhỏ gọn, mạch RFID RC522 NFC này là sự lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng về ghi đọc thẻ RFID.

THÔNG SỐ MẠCH RFID RC522 NFC

 • Nguồn: 3.3VDC, 13 – 26mA
 • Dòng ở chế độ chờ: 1013mA
 • Dòng ở chế độ nghỉ: <80uA
 • Tần số sóng mang: 13.56MHz
 • Khoảng cách hoạt động: 0~60mm(mifare1 card)
 • Giao tiếp: SPI
 • Tốc độ truyền dữ liệu: tối đa 10Mbit/s
 • Các loại card RFID hỗ trợ: mifare1 S50, mifare1 S70, mifare UltraLight, mifare Pro, mifare Desfire
 • Kích thước: 40mm × 60mm

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM:

VIDEO MÔ TẢ

SƠ ĐỒ CHÂN:

SƠ ĐỒ KẾT NỐI VỚI ARDUINO UNO:

————————CODE THAM KHẢO———————–

/* UNO MEGA SDA (SS) 10 53 SCK 13 52 MOSI 11 51 MISO 12 50 GND GND GND RST 9 9 3.3V 3.3V 3.3V */ #include

#include

#define RST_PIN 9 #define SS_PIN 10 // Nếu dùng Arduino Mega 2560 thì đổi 10 thành 53 MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); void setup() { Serial.begin(9600); SPI.begin(); mfrc522.PCD_Init(); Serial.println(“Lectura del UID”); } void loop() { if(mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { if(mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { Serial.print(“Card UID:”); for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? ” 0″ : ” “); Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX); } Serial.println(); mfrc522.PICC_HaltA(); } } }

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM:

MỘT SỐ SẢN PHẨM MUA KÈM:

http://revision.nshopvn.com/the-tu-moc-khoa-rfid-13-56mhz.html

Nshopvn.com · 07/03/2019 10:46 AM

Mạch RFID RC522 NFC 13.56Mhz giá chỉ 28.000₫

RC522 là Module RFID đa giao tiếp với Arduino và Vi điều khiển. RC522 còn gọi là MFRC-522 sản xuất bởi hãng vi điều khiển bán dẫn NFX. Module cho phép các nhà phát triển giao tiếp với các vi điều khiển dựa trên giao thức SPI, I2C và UART.

Module RC522 hoạt động ở tần số 13.56 MHz và đọc và ghi thẻ UID / RFID. Các thẻ RFID giao tiếp được với module ở khoảng cách ngắn với tần số vô tuyến nhờ cảm ứng điện từ lẫn nhau.

Trong các thiết bị bảo mật và thương mại, module rất phù hợp vì có thể phát hiện được các trạng thái và thông tin của thẻ RFID.

Trong module này, chỉ có hai loại chân. Vì vậy, đầu tiên là các chân nguồn và thứ hai là các chân giao tiếp. Do đó, thiết bị có thể có chip vi điều khiển nhưng nó chỉ hoạt động với thẻ RFID. Bộ vi điều khiển tích hợp sẽ không làm cho module trở thành một linh kiện độc lập.

Chân Mô tả chi tiết
Chân 1 VCC Chân nguồn VCC. Trong một số phiên bản của RC522, chân này được ký hiệu là 3V3 thay vì VCC.
Chân 2 RST Là chân reset được sử dụng để đặt lại giá trị trong trường hợp xảy ra lỗi khi thiết bị không bất kỳ phản hồi.
Chân 3 Ground Chân nối đất giúp tạo mass chung với các thiết bị bên ngoài (ví dụ bộ nguồn, bi điều khiển hoặc arduino).
Chân Mô tả chi tiết
Chân 4 IRQ Linh kiện có thể chuyển sang chế độ ngủ để tiết kiệm điện năng và chân IRQ sẽ khởi động lại nó
Chân 5 MISO

SCL

TX

Chân này kết nối với Arduino / Vi điều khiển để giao tiếp SPI. Truyền dữ liệu từ module sang Arduino.

Chân MISO cũng có thể sử dụng cho các chức năng khác thay vì SPI.

Cũng có thể giao tiếp I2C và UART Serial để giao tiếp dữ liệu với module.

Chân 6 MOSI MOSI là chân đầu vào dữ liệu module RFID khi giao tiếp SPI
Chân 7 SCK Các chân SCK gửi xung clock khi giao tiếp SPI.
Chân 8 SS

SDA

RX

Chân SS là chân kích hoạt chip giao tiếp SPI. Nhận tín hiệu khi Master (Arduino) giao tiếp SPI.

Chân SS của RFID có thể được sử dụng như một chân thứ hai (SDA) của giao tiếp I2C.

Cũng là chân nhận dữ liệu trong quá trình giao tiếp UART.

Việc sử dụng RC 522 vừa đơn giản vừa phức tạp. Ngay cả thư viện hỗ trợ của nó cũng có quá nhiều phức tạp để sử dụng. Trước tiên, hãy hiểu rằng các ví dụ và thư viện hỗ trợ đều cho giao thức SPI nhưng cùng một thư viện có thể sử dụng được cho các giao tiếp UART và I2C Serial khác.

Để sử dụng RC522 với Arduino, bảng mạch phổ biến nhất được cho ở bên dưới

Hầu hết các bo mạch đều có các chân cụ thể để giao tiếp SPI. Trong các chân SPI, chỉ có chân SS là có thể thay đổi được, các chân khác phải tùy theo thiết bị. Trong sơ đồ mạch trên, RFID kết nối với Arduino UNO thông qua các chân SPI cụ thể của nó.

Sau khi thiết kế mạch, cần khai báo hai thư viện sau:

#include

#include

Thư viện MFRC522 giúp giải mã và mã hóa dữ liệu từ module RFID và SPI.h sẽ giúp thiết lập giao tiếp SPI. Hai thư viện này phụ thuộc vào nhau. Sau khi khởi tạo các thư viện, thì phải khai báo chân reset và chọn SS thông qua lệnh sau:

MFRC522 mfrc522 (SS_PIN, RST_PIN);

Thay đổi SS_PIN thành chân điều khiển SS của RFID tương ứng trên arduino và RST_PIN thành chân điều khiển chân reset của RFID. Bây giờ phải khai báo phần khởi tạo giao tiếp SPI và phần khởi tạo module cần được thực hiện qua 2 lệnh sau.

SPI.begin (); mfrc522.PCD_Init ();

Khi viết 2 lệnh này việc khởi tạo giao tiếp các module sẽ hoàn tất nhưng phần trên hơi phức tạp. Thư viện RC522 cung cấp nhiều lệnh nhưng để sử dụng các lệnh đó thì phải hiểu một số chức năng.

Trong RC522, thẻ RFID có thể đọc được khi có thẻ đặt gần module. Khi một thẻ được đọc thì module sẽ lưu mã trừ khi nó bị sai (có mã “FFFFFFFFFFFFh”). Lệnh sau sẽ tạo mã mặc định cho module.

MFRC522::MIFARE_Key key; for(byte i = 0; i <6; i ++) key.keyByte [i] = 0xFF;

MIFARE_Key sẽ tự động ghi vào module và vòng lặp sẽ giúp lưu mã.

Khi các giá trị mặc định của thẻ được thiết lập, các lệnh sau sẽ cho phép phát hiện thẻ mới

mfrc522.PICC_IsNewCardPresent () mfrc522.PICC_ReadCardSerial ()

Lệnh đầu tiên là để phát hiện thẻ và lệnh tiếp theo là đọc mã thẻ. Đôi khi thẻ có thể ở gần module nhưng nó không có dữ liệu mã. Do đó, lệnh thứ hai ReadCardSerial sẽ giúp phát hiện điều đó. Sau đó, sử dụng lệnh sau để xem dữ liệu để có thể giải mã:

mfrc522.PICC_DumpDetailsToSerial (& (mfrc522.uid)); mfrc522.PICC_DumpToSerial (& (mfrc522.uid));

Sử dụng lệnh đầu tiên cho hệ thập phân và lệnh hai cho hệ HEX. Giúp lưu trữ và đọc mã dữ liệu. Luôn nhớ rằng thiết bị có thể đọc và xuất / giải mã dữ liệu của 1 thẻ tại một thời điểm. Do đó, trong quá trình xử lý, thiết bị sẽ không thể đọc thẻ mới.

Có khả năng xác định thẻ bị lỗi hoặc không thể đọc được và sau đó chương trình có thể thông báo để xử lý.

Trạng thái lỗi có thể không đáng tin cậy nhưng trong một số trường hợp, nó cho phép các lập trình viên chạy các lệnh cụ thể để xóa lỗi. Vì vậy, lệnh sau sẽ giúp đọc trạng thái:

MFRC522::StatusCode status //To read the status mfrc522.PCD_Authenticate //To get the authentication mfrc522.MIFARE_Read //To read the card

Các lệnh đầu tiên chỉ đọc các ký hiệu, các lệnh còn sẽ đọc dữ liệu trạng thái.

Khi thẻ đọc các lệnh, nó sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi có lệnh dừng được gửi đi. Để dừng mã hóa tín hiệu, các lệnh cần được gửi từ bộ vi điều khiển. Do đó, các lệnh dừng cho cả hai chức năng đọc và mã hóa sẽ là:

mfrc522.PICC_HaltA (); // Stop reading mfrc522.PCD_StopCrypto1 (); // Stop encryption on PCD

Các lệnh trên chỉ là các lệnh đọc đơn giản, hiện nay có hàng loạt các lệnh khác có thể được thực hiện với RC522. Do đó, hãy tham khảo các hướng dẫn sau:

Bài hướng dẫn và các project

>>> 100+ Mã Sản Phẩm Dây Rút: https://mecsu.vn/san-pham/day-rut-nhua.5op

>>> 1000+ Mã Sản Phẩm Đầu Cosse: https://mecsu.vn/san-pham/dau-cosse.Q1j

>>> Mời anh em xem thêm

Mạch RFID RC522 S50

RC522 S50 RFID Module

Ngừng kinh doanh

Mã sản phẩm: 3E39

Mạch RFID RC522 S50 Tần số hoạt động: 13.56MHz. Nhiệt độ môi trường: -20-80 độ C. Tương đối Độ ẩm: 5% -95% độ ẩm tương đối

 • Cộng thêm 12 điểm tích lũy
 • TP.HCM: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 300k

  Tỉnh thành khác: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500k

  Xem thêm các khuyến mãi vận chuyển khác.

Sơ đồ chân Module RFID RC522

 • SDA (Serial Data): Dùng để truyền và nhận dữ liệu giữa module RFID RC522 Arduino.
 • SCK (Serial Clock): Dùng để đồng bộ hóa truyền thông SPI giữa module RFID RC522 và Arduino.
 • MOSI (Master Output Slave Input): Dùng để truyền dữ liệu từ Arduino tới module RFID RC522.
 • MISO (Master Input Slave Output): Chân đầu vào của Arduino nối với chân MISO trên module RFID RC522. Dùng để nhận dữ liệu từ module RFID RC522 về Arduino qua giao thức SPI.
 • IRQ (Interrupt Request): Chân ngắt không được sử dụng trong một số ứng dụng của module RFID RC522. Nếu sử dụng, chân này được sử dụng để xác định xem module RFID RC522 có sự kiện cần xử lý hay không.
 • GND (Ground): Chân đất kết nối với chân GND trên Arduino.
 • RST (Reset): Chân đặt lại (reset) module RFID RC522. Khi chân này được kích hoạt, module sẽ được đặt lại về trạng thái ban đầu.
 • 3.3V: Nguồn cấp 3.3V cho module.
Как подключить RFID-RC522 к плате Arduino UNO. Электронный замок.
Как подключить RFID-RC522 к плате Arduino UNO. Электронный замок.

RFID là gì? Nguyên lý hoạt động của Module RFID RC522

RFID là viết tắt của “Radio Frequency Identification”, có nghĩa là nhận dạng bằng tần số radio. Đây là một công nghệ sử dụng sóng radio để truyền và nhận dạng thông tin từ một thẻ hoặc một thiết bị RFID. Hệ thống RFID bao gồm ít nhất hai thành phần chính: một thẻ RFID (hay còn gọi là tag RFID) và một đầu đọc RFID (hay còn gọi là reader RFID).

Thẻ RFID thường được gắn vật lên vật thể, nó chứa một anten để thu phát sóng radio và một chip chứa thông tin cần được nhận dạng. Đầu đọc RFID sử dụng sóng radio để truyền đi và nhận lại thông tin từ thẻ RFID. Khi thẻ RFID được đặt trong phạm vi hoạt động của đầu đọc RFID, thông tin từ thẻ sẽ được truyền đến đầu đọc RFID để xử lý và xác định thông tin nhận dạng.

Description

RFID means radio-frequency identification. RFID uses electromagnetic fields to transfer data over short distances. RFID is useful to identify people, to make transactions, etc…

You can use an RFID system to open a door. For example, only the person with the right information on his card is allowed to enter. An RFID system uses:

 • tags attached to the object to be identified, in this example we have a keychain and an electromagnetic card. Each tag has his own identification (UID).
 • two-way radio transmitter-receiver, the reader, that send a signal to the tag and read its response.
Arduino UNO using a RFID RC522 - Arduino Tutorial
Arduino UNO using a RFID RC522 – Arduino Tutorial

Sơ đồ đấu nối Module RFID RC522 với Arduino Uno

RC522 Module Arduino
VCC 3.3V
GND GND
RST
MISO / SCL / Tx 12
MOSI 11
SCK 13
SS / SDA / Rx 10

Code: Đọc thẻ RFID

Sau khi bạn đã cài đặt thư viện thành công, vào phần Ví dụ và chọn MFRC522 > DumpInfo.

Đoạn code này dùng để đọc và hiển thị thông tin thẻ RFID lên cổng Serial.

Định nghĩa chân kết nối RST_PIN là chân số 5 trên Arduino.

Tiếp hành nạp Code vào Arduino Uno, đưa thẻ đến module RFID Arduino, bạn sẽ nhận được giá trị như sau. Lưu ý, không di chuyển thẻ cho đến khi tất cả các thông tin được hiển thị.

🔴 Arduino #25 | RFID RC522 - Đọc Dữ Liệu Thẻ Từ RFID RC522 Điều khiển Thiết Bị
🔴 Arduino #25 | RFID RC522 – Đọc Dữ Liệu Thẻ Từ RFID RC522 Điều khiển Thiết Bị

Cài đặt thư viện MFRC522

Mở Arduino IDE trên máy tính của bạn. Trong menu chính của Arduino IDE, chọn “Sketch” -> “Include Library” -> “Manage Libraries…”.

Một cửa sổ “Library Manager” sẽ hiển thị. Trong ô tìm kiếm, gõ “MFRC522” và nhấn Enter.

Thư viện “MFRC522” sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Nhấn vào nút “Install” bên cạnh thư viện để tiến hành cài đặt.

Chi tiết sản phẩm

Mạch RFID RC522 S50 hỗ trợ tín hiệu transponder tương thích 14443A. Phần kỹ thuật số xử lý khung ISO14443A và phát hiện lỗi. Ngoài ra, nó hỗ trợ thuật toán mã hóa CRYPTO1 nhanh chóng. MFRC522 hỗ trợ chuỗi MIFARE của truyền thông không tiếp xúc tốc độ cao hơn với tốc độ dữ liệu hai chiều lên đến 424 kbit/s. Là một thành viên mới của gia đình loạt thẻ chip đọc 13.56MHz tích hợp cao, MF RC522 với MF RC500 MF RC530 và có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có nhiều đặc điểm và sự khác biệt. Nó sử dụng chế độ SPI để giao tiếp với máy chủ, giúp giảm hệ thống dây điện, giảm kích thước bảng mạch PCB và giảm chi phí.

Mạch RFID RC522 S50 mô-đun sử dụng chip Philips MFRC522, dễ sử dụng và độ bền cao, phù hợp cho các ứng dụng tiên tiến cho người dùng phát triển thiết bị, đầu đọc thẻ phát triển, người dùng được yêu cầu thẻ RF thiết kế thiết bị đầu cuối / sản xuất. Mô-đun này có thể được nạp trực tiếp vào các khuôn đọc khác nhau. Sử dụng một điện áp 3.3V, có thể được kết nối thông qua giao diện SPI vài dòng đơn giản trực tiếp với bất kỳ người sử dụng mô-đun giao ban CPU có thể đảm bảo công việc ổn định và đáng tin cậy, khoảng cách đọc;

THÔNG SỐ MẠCH RFID RC522 S50

– Hoạt động hiện tại: 13-26mA / 3.3V DC

-Nhàn rỗi hiện tại: 10-13mA / DC 3.3V

-Ngủ hiện tại: <80uA

-Đỉnh hiện tại: <30mA

-Tần số hoạt động: 13.56MHz

-Loại thẻ hỗ trợ: mifare1 S50, S70 mifare1, Mifare siêu nhẹ, Mifare Pro, Mifare DESFire

-Tính chất vật lý: kích thước: 40mm × 60mm

-Nhiệt độ môi trường: -20-80 độ C

-Nhiệt độ lưu trữ xung quanh: -40-85 độ C

-Tương đối Độ ẩm: 5% -95% độ ẩm tương đối

-[Thông số SPI giao diện module]

-Tốc độ truyền dữ liệu: tối đa 10Mbit / s

SƠ ĐỒ CHÂN:

1. SDA(SS): Chân lựa chọn chip khi giao tiếp SPI( Kích hoạt ở mức thấp)

2. SCK: Chân xung trong chế độ SPI

3. MOSI(SDI): Master Data Out- Slave In trong chế độ giao tiếp SPI

4. MISO(SDO): Master Data In- Slave Out trong chế độ giao tiếp SPI

5. IRQ: Chân ngắt

6. GND: Chân mass

7. RST: Chân reset module

8. Nguồn 3,3V

SƠ ĐỒ KẾT NỐI VỚI ARDUINO UNO:

——————–CODE THAM KHẢO——————-

Thư viện MFRC522.h : https://github.com/miguelbalboa/rfid

/* UNO MEGA SDA (SS) 10 53 SCK 13 52 MOSI 11 51 MISO 12 50 GND GND GND RST 9 9 3.3V 3.3V 3.3V */ #include

#include

#define RST_PIN 9 #define SS_PIN 10 // Nếu dùng Arduino Mega 2560 thì đổi 10 thành 53 MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); void setup() { Serial.begin(9600); SPI.begin(); mfrc522.PCD_Init(); Serial.println(“Lectura del UID”); } void loop() { if(mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { if(mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { Serial.print(“Card UID:”); for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? ” 0″ : ” “); Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX); } Serial.println(); mfrc522.PICC_HaltA(); } } }

Kết quả:

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM:

MỘT SỐ SẢN PHẨM MUA KÈM:

https://nshopvn.com/product/the-tu-moc-khoa-rfid-13-56mhz/

Nshopvn.com · 07/03/2019 10:51 AM

Mạch RFID RC522 S50 giá chỉ 120.000₫

This blog post shows a simple example on how to use the MFRC522 RFID reader. I’ll do a quick overview of the specifications and demonstrate a project example using an Arduino.

Arduino RFID | How to Use RFID RC522 with Arduino
Arduino RFID | How to Use RFID RC522 with Arduino

Keywords searched by users: rfid rc522 arduino uno

Mfrc522 Rfid Reader With Arduino Tutorial | Random Nerd Tutorials
Mfrc522 Rfid Reader With Arduino Tutorial | Random Nerd Tutorials
Arduino Uno Using A Rfid Rc522 - Arduino Tutorial - Youtube
Arduino Uno Using A Rfid Rc522 – Arduino Tutorial – Youtube
Arduino Rfid | How To Use Rfid Rc522 With Arduino - Youtube
Arduino Rfid | How To Use Rfid Rc522 With Arduino – Youtube
In-Depth: What Is Rfid? How It Works? Interface Rc522 With Arduino
In-Depth: What Is Rfid? How It Works? Interface Rc522 With Arduino
Quick Guide To Wire And Use The Rc522 Rfid Module With Arduino – Surtr Technology
Quick Guide To Wire And Use The Rc522 Rfid Module With Arduino – Surtr Technology
Mô-Đun Đọc Rfid Rc522 Với Arduino | Mecsu.Vn
Mô-Đun Đọc Rfid Rc522 Với Arduino | Mecsu.Vn
Mạch Rfid Rc522 Nfc 13.56Mhz - Nshop
Mạch Rfid Rc522 Nfc 13.56Mhz – Nshop
Arduino Tutorial For Beginners 16 - Rfid Tutorial Rc522 With Arduino Uno - Youtube
Arduino Tutorial For Beginners 16 – Rfid Tutorial Rc522 With Arduino Uno – Youtube
Rfid Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Module Rfid Rc522 Với Arduino | Arduino Kit
Rfid Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Module Rfid Rc522 Với Arduino | Arduino Kit
Mạch Rfid Rc522 Nfc 13.56Mhz - Nshop
Mạch Rfid Rc522 Nfc 13.56Mhz – Nshop
Diyables Rc522 Rfid Reader And Rfid Card For Arduino, Esp32, Esp8266, Raspberry Pi : Amazon.In: Computers & Accessories
Diyables Rc522 Rfid Reader And Rfid Card For Arduino, Esp32, Esp8266, Raspberry Pi : Amazon.In: Computers & Accessories
Lập Trình Và Sử Dụng Modul Đọc Thẻ Rfid-Rc522 | Cộng Đồng Arduino Việt Nam
Lập Trình Và Sử Dụng Modul Đọc Thẻ Rfid-Rc522 | Cộng Đồng Arduino Việt Nam
Door Security System Using Rfid Rc522 And Arduino
Door Security System Using Rfid Rc522 And Arduino
Arduino | Cách Sử Dụng Mạch Rfid Rc522 | Phần 1 - Youtube
Arduino | Cách Sử Dụng Mạch Rfid Rc522 | Phần 1 – Youtube
Module Đọc Rfid Rc522 | Mecsu.Vn
Module Đọc Rfid Rc522 | Mecsu.Vn
Arduino Uno And Rc422 Rfid Reader - Makerguides.Com
Arduino Uno And Rc422 Rfid Reader – Makerguides.Com
Arduino Rfid Tutorial: Interface Rc522 Rfid Module And How It Works | Arduinokit Project
Arduino Rfid Tutorial: Interface Rc522 Rfid Module And How It Works | Arduinokit Project
Read Rfid Tag Using Rfid-Rc522 And Arduino
Read Rfid Tag Using Rfid-Rc522 And Arduino
Interfacing Mfrc522 Rc522 Rfid Reader Module With Arduino
Interfacing Mfrc522 Rc522 Rfid Reader Module With Arduino
I May Have Damaged My Rc522 Rfid Module, Thoughts? - General Electronics - Arduino Forum
I May Have Damaged My Rc522 Rfid Module, Thoughts? – General Electronics – Arduino Forum
Rfid Rc522 Attendance System Using Arduino With Data Logger
Rfid Rc522 Attendance System Using Arduino With Data Logger

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *