Chuyển tới nội dung
Home » React Js Front End Developer | Description

React Js Front End Developer | Description

Build and Deploy 4 Modern React Apps and Get Hired as a Frontend Developer | Full 10-Hour Course

Bài toán


Viết một trang HTML mô tả màn hình Cart (giỏ hàng) của một trang bán hàng trực tuyến. Người dùng có thể thêm /xoá mặt hàng, thay đổi số lượng, giá tiền của từng loại mặt hàng và số tiền tổng sẽ được cập nhật tự động khi thêm/xoá hay thay đổi số lượng.

Hình vẽ dưới là hình dung về trang HTML đơn giản này, người dùng có thể thêm sản phẩm bằng cách chọn trong selection box, xoá bằng nút [X], thay đổi số lượng bằng các nút [+] và [-]. Giá ở cột Price và hai vị trị Total sẽ được cập nhật ngay khi có thay đổi trong giỏ hàng.

Để có một hình dung tốt nhất về bài toán, đây là link của sản phẩm đã hoàn thành.

https://jsfiddle.net/bs90/189txdh2/29/embedded/result/

Bài viết này tôi chỉ đi sâu vào chia sẻ luồng tư duy của cá nhân tôi trong việc giải quyết bài toán này với React, chứ không đi sâu vào việc phân tích viết code thế nào và tại sao nó chạy.

Mô tả công việc

1. Công việc chính:

 • Phát triển các ứng dụng front-end thuộc các dự án ứng dụng của Tập đoàn.
 • Xây dựng các thành phần có thể tái sử dụng và thư viện Front-end để sử dụng trong tương lai
 • Tối ưu hóa các thành phần để có hiệu suất tối đa trên một loạt các thiết bị và trình duyệt hỗ trợ web.
 • Làm việc chặt chẽ với nhóm khách hàng và nhóm thiết kế sản phẩm để phát triển nhanh chóng các tính năng và thử nghiệm mới.
 • Tham gia vào các cuộc thảo luận về thiết kế, đánh giá mã và các brainstorming sessions
 • Khắc phục sự cố của các codebases hiện có, tìm kiếm các lỗi và tái cấu trúc mã nguồn
 • Thực hiện đo hiệu năng, phân tích hiệu suất và bảo mật

2. Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Kinh nghiệm làm việc với JavaScript, HTML và CSS
 • Có kinh nghiệm vững vàng về các thư viện JavaScript (ReactJS, AngularJS, Vue.js) và hiểu các nguyên tắc cốt lõi của nó.
 • Kinh nghiệm trong thiết kế web đáp ứng (responsive web) và ứng dụng mobile-first
 • Kinh nghiệm với các frameworks và công cụ CSS (như SASS, LESS, Bootstrap)
 • Trải nghiệm với các quy trình công việc React.JS phổ biến (chẳng hạn như Flux hoặc Redux)
 • Có hiểu biết về REST APIs, mô hình giao tiếp Client-Server
 • Kiến thức về việc theo dõi hành vi người dùng bằng các công cụ phân tích như Mixpanel, Google Analytics, v.v
 • Khả năng tự học hỏi và thích ứng nhanh với công nghệ mới
Build and Deploy 4 Modern React Apps and Get Hired as a Frontend Developer | Full 10-Hour Course
Build and Deploy 4 Modern React Apps and Get Hired as a Frontend Developer | Full 10-Hour Course

Benefits of React JS Skills

 • ReactJS is a renowned platform highly useful for front-end developers.
 • With the help of React JS, it becomes simpler to develop dynamic web applications.
 • It demands less coding and appropriate functioning of a program that is otherwise complex.
 • React JS effectively improves the performance and increases the speed of web applications.
 • It effortlessly updates diverse components that are conventional in web applications.
 • Moreover, it assists in building blocks and web application platforms incorporating multiple components.
 • The corresponding unidirectional flow functions with several other components.
 • Learning React JS helps you to debug the development of mobile and web applications.

Read More – Top 50 React Interview Question & Answers

FAQs

What programming languages and tools should a React developer be familiar with?

A React developer should be knowledgeable about package managers like npm or yarn, JavaScript, JSX, HTML, and CSS.

What are some popular React frameworks and libraries?

Next.js, Redux, & React Router are a few well-known React frameworks and modules.

What are the essential skills required for React development?

Skill in React, JavaScript, state management, component lifecycle, and knowledge of web development fundamentals are necessary for React development.

How can I improve my React skills?

By creating practical projects, researching complex subjects, and remaining current with React developments through documentation and online classes, you can grow your React skills.

What are the resources to learn to react skills?

Online courses like onscholarhat, discussion boards like Stack Overflow, and the official React documentation are all good places to start learning React skills.

When should I start learning React?

Once you have a firm understanding of JavaScript and the foundations of web programming, you may begin learning React.

Do React developers need to know CSS?

Yes, in order to successfully style and format their applications, React developers should be familiar with CSS.

Summary

In recent times, React is one of the most extensively used frameworks that enable software developers to develop engaging applications. Owing to its high demand, React developers are expected to have extraordinary skills. Though it is a bit challenging to hire a proficient React developer, assessing the skills discussed above can simplify the hiring process. A React developer equipped with the discussed skills can effectively accomplish the corresponding app development project with great precision.

Web Developer Portfolio - 9.5/10 (Front End, React)
Web Developer Portfolio – 9.5/10 (Front End, React)

Top 3 React JS Developer Soft Skills to Screen When Hiring

Excellent Communication

 • Consistent communication is essential to the development process, both inside the team and with clients.
 • Having a developer with effective communication skills is, therefore, necessary to involve others in sharing progress updates.
 • It’s crucial to comprehend the requirements of the project and the development of the app, to explain those requirements to other team members, etc.

Problem-Solving Approach

 • The candidate’s capacity for logical thought, comprehension, and reasoning affects their approach to problem-solving.
 • The efficiency with which coders move from detecting a problem to identifying a solution serves as a gauge of the project’s success.
 • A developer may deal with any problem, even an unintended mistake that occurs during the creation of an app.
 • He must be the one who has a proven approach to solving problems.
 • You must therefore pick a candidate who is daring enough to think creatively beyond the box. He ought to be prepared to make errors and learn from them.

Ability to Work in a Team

 • The React JS development community is not made up of lone wolves prowling the wilderness.
 • But even developers who fully grasp the extensive feature set of React JS must collaborate with team members.
 • Clients, designers, and testers are all part of it. So, in order to cooperate and communicate with other team members, React JS programmers must create a persona.

Accountability

 • When you establish objectives and due dates for your tasks, you are being accountable at work.
 • Simply take the initiative and spell out exceptions in detail.
 • You are in charge of the operation and well-being of the business as a React developer.
 • You are also accountable for its customers and the user experience they have.
 • This obligation goes beyond the actual coding.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

ACB Fintech: we’re building a startup at ACB to serve our millions of customers. We’re looking for exceptional talent to drive growth. Shape the management team that will deliver world-class technology to acquire the next million customers.

Responsibilities:

 • Develop methodologies and practices for innovative, interactive technologies in collaboration with tech leads, the UX team, and designers.
 • Collaborate with back-end developers to implement front-end templates, HTML, CSS, Javascript, and ReactJS.
 • Participate in code and design reviews to maintain our high development standards
 • Design and develop highly performant user interfaces
 • Execute refactoring and optimization of existing code where necessary
 • Monitor website performance and both identify the rectify usability issues
 • Quality assurance and unit testing of deliverables developed based on technical specifications
How To Master React In 2024 (Complete Roadmap)
How To Master React In 2024 (Complete Roadmap)

Giải quyết bài toán

Nếu như bình thường, việc đầu tiên tôi sẽ làm là viết HTML và CSS, sau đó bắt đầu viết JavaScript( Jquery). Tuy nhiên, việc đầu tiên cần làm với React là thiết kế các Vitual DOM.

Ai biết về HTML chắc hẳn cũng sẽ biết khái niệm DOM (Document Object Model), ví dụ đơn giản nhất là một trang HTML cũng là một DOM đã được trình duyệt dịch ra và hiển thị, một cấu trúc cây gồm gốc là thẻ html, hai con là thẻ head và thẻ body, head thì có con là thẻ title, meta, body thì có con là thẻ div, a… Thông thường chúng ta sẽ viết Javascipt tác động trực tiếp lên các thành phần của DOM trên view để thay đổi chúng.

React cung cấp một khái niệm tên là Vitual DOM. Vitual DOM – DOM ảo đúng như tên gọi của nó, chứa toàn bộ các thông tin cần thiết để tạo nên một DOM, tuy nhiên lại nằm hoàn toàn trong code Javascript cho phép chúng ta tạo, xoá, sửa, thực hiện đủ loại thao tác trên nó trước khi được render thành (real)DOM trên view.

Tại sao nên dùng Vitual DOM? Bạn có thể search trên VIBLO. Đã có sẵn một số bài viết về vấn đề này.

Chính vì dùng Vitual DOM nên file HTML của tôi lần này sẽ chẳng có nội dung gì trong thẻ body cả, điều kỳ lạ đầu tiên!


<br /> ReactJS - VibloCart<br />


Thiết kế cấu trúc Vitual DOM

Quay lại việc thiết kế các Vitual DOM đã nói ở trên. Việc thiết kế này, hay là việc tách các thành phần trong nội dung trang ra thành các React Class riêng theo cấu trúc cây, giúp cho ta có một hình dung mạch lạc về luồng dữ liệu (DATA FLOW) của bài toán.

Lần này tôi thiết kế như hình vẽ dưới đây.

Root là CartDiv, nó chính là cái sẽ được render vào trong thẻ body của trang. CartDiv có hai con là Banner và ItemTable. Banner là phần banner của trang, có phần title và phần tổng giá tiền TOTAL, phần này đơn giản nhất là cho vào trong CartDiv luôn, nhưng tôi muốn tách ra để có cơ hội nắm rõ về Data Flow của React. ItemTable là phần bảng còn lại, mỗi thẻ tr chứa thông tin của một sản phẩm tôi lại cho thành 1 con của ItemTable, tên là OneItem.

Giải thích về Data Flow thì không có gì dễ bằng bắt tay vào code và thuyết mình về nó. Đầu tiên là phần CartDiv


var CartDiv = React.createClass({ render: function() { return ( ); } }); React.render(, document.body);

Đó là trạng thái sơ khai nhất, cho chúng ta nhìn thấy là CartDiv chứa hai React Class con là Banner và ItemTable. Bây giờ chúng ta xem xét về data, one-way binding của React yêu cầu data phải truyền từ cha xuống con, data ở đây không chỉ là các biến mà còn là cả các method nữa. Chúng ta phân tích từ từ xem cần truyền gì từ CartDiv xuống cho Banner và ItemTable?

Banner thì đơn giản, truyền cho nó cái tổng tiền là xong. ItemTable thì phức tạp hơn một chút, ngoài tổng tiền thì còn phải truyền thông tin về sản phẩm đang ở trong giỏ hàng kèm theo số lượng và thông tin sản phẩm chưa được mua nữa.

Thêm những phần đó thì class CartDiv sẽ thành như sau.


... ...

total_cost, items và left_items sẽ được khởi tạo trong hàm getInitialState


var CartDiv = React.createClass({ getInitialState: function() { var items = []; // Ban đầu chưa có hàng nào được chọn var total_cost = caculate_total_cost(items); // Hàm caculate_total_cost là hàm để tính tổng số tiền hiện tại var left_items = [{id:1, name:"Framgia Super Server", price:5000}, {id:2, name:"Framgia Super Laptop", price:4000}, {id:3, name:"Framgia Super Watch", price:3000}, {id:4, name:"Framgia Super Keyboard", price:2000}, {id:5, name:"Framgia Super Mouse", price:1000}]; // Set sẵn 5 sản phẩm ví dụ trong kho hàng return {items: items, left_items: left_items, total_cost: total_cost}; // Khi trang vừa load state của CartDiv sẽ thành thế này }, ...

Tạm ổn như thế, chúng ta sẽ đi xây dựng hai class con Banner và ItemTable. Banner thì quá đơn giản như sau.


var Banner = React.createClass({ render: function() { return (


YOUR VIBLO CART


TOTAL: {this.props.total_cost}$F

); // Sau mỗi lần được render lại, tổng số tiền sẽ được cập nhật bằng total_cost mới được truyền lên. Nhân tiện để thiết lập class (để viết cSS chẳng hạn) ta dùng attribute className } });

Về ItemTable thì tôi thiết kế nó là một HTML Table, nhận thấy khi có sản phẩm thì cấu trúc của các thẻ tr hiển thị một sản phẩm là như nhau. Vì vậy tôi quyết định viết một class khác tên là OneItem. Phần ItemTable tôi viết như dưới đây.


var ItemTable = React.createClass({ render: function() { // Hàm rederItem để render 1 dòng, tương ứng với một sản phẩm có trong giỏ hàng hiện tại. Truyền cho nó thông tin cần thiết từ cha của nó là ItemTable var renderItem = function(itemData, index) { return ( ); }.bind(this); var left_items_html; // Phần HTML thể hiện những sản phẩm còn lại trong kho, khi không có gì nó chỉ là dòng text "You're awsome!", còn không nó là 1 form với selection box và nút submit. if (this.props.left_items.length == 0) { left_items_html = "You're awsome!"; } else { left_items_html = (); }; return (

{this.props.items.map(renderItem)}
No Item name Unit Price Quantity Price Action
{left_items_html} TOTAL {this.props.total_cost}$F

); } });

OneItem thì khá đơn giản, nó chỉ là 1 dòng tr với số thứ tự, thông tin sản phẩm và các nút [+], [-] để tăng giảm số lượng, nút [X] xoá sản phẩm mà thôi.


var OneItem = React.createClass({ render: function() { return (

{this.props.itemIndex + 1} {this.props.itemData.name} {this.props.itemData.price}$F {this.props.itemData.quantity} {this.props.itemData.price*this.props.itemData.quantity}$F

); // Như các bạn thấy, hàm render dùng những giá trị được gửi xuống từ cha để render ra nội dung trả về của OneItem. Khi có thay đổi về các giá trị này, OneItem cũng sẽ đượcc cập nhật theo ngay lập tức. } });

Như vậy là chúng ta thiết kế xong cấu trúc theo hình vẽ bên trên. Chạy thử bây giờ nó sẽ ra trạng thái đầu tiên của link https://jsfiddle.net/bs90/189txdh2/29/embedded/result/, tuy nhiên chả button nào hoạt động cả. Đó chính là việc tiếp theo chúng ta cần làm, làm cho các button hoạt động.

Thiết kế sự kiện (event) – làm cho các button hoạt động

Nếu mà cứ giữ như trên thì viết luôn 1 cái trang HTML tĩnh là xong, chả phải mất công chia chác làm gì cả. Giờ là lúc làm cho mọi thứ hoạt động.

Chúng ta cùng nhau phân tích các sự kiện có thể diễn ra trong trang hiện tại. Cũng không nhiều.

 • Sự kiện thêm hàng vào giỏ
 • Sự kiện xoá hàng khỏi giỏ
 • Sự kiện thay đổi số lượng của từng mặt hàng trong giỏ

Như đã nói ở trên, các method cũng sẽ được truyền từ cha xuống con, vì vậy chúng ta sẽ viết các method ứng với mỗi sự kiện ở class CartDiv.


... // Thêm sản phẩm được chọn vào giỏ, xoá sản phẩm đó ra khỏi kho hàng còn lại, render lại CartDiv AddItemHandle: function(id) { var left_items = this.state.left_items; var item = left_items.filter(function(item){return item.id==id})[0]; left_items.splice(left_items.indexOf(item), 1); item.quantity = 1; var items = this.state.items.concat(item); this.setState({left_items: left_items, items: items, total_cost: caculate_total_cost(items)}); }, // Xoá sản phẩm được chọn ra khỏi giỏ, thêm lại sản phẩm đó vào kho hàng còn lại, render lại CartDiv RemoveItemHandle: function(id) { var items = this.state.items; var item = items.filter(function(item){return item.id==id})[0]; items.splice(items.indexOf(item), 1); delete item.quantity; var left_items = this.state.left_items.concat(item); this.setState({left_items: left_items, items: items, total_cost: caculate_total_cost(items)}); }, // Tăng/Giảm số lượng sản phẩm tương ứng, render lại CartDiv QuantityHandle: function(item_index, method) { var items = this.state.items; if (method == "plus") { items[item_index].quantity++; } else if(this.state.items[item_index].quantity > 0) { items[item_index].quantity--; } this.setState({items: items, total_cost: caculate_total_cost(items)}); } ...

Và 3 methods này sẽ được truyền xuống cho các con cần dùng đến nó.


... ...


... ...

Chuẩn bị xong phần methods, bây giờ chúng ta làm nốt phần cuối cùng, bắt các sự kiện vào các methods đó. Cùng xem lại các sự kiện có thể xảy ra.

 • Sự kiện thêm hàng vào giỏ → Chọn ở selection box (1) và ấn nút submit form (2)
 • Sự kiện xoá hàng khỏi giỏ → Ấn vào nút [X] (3)
 • Sự kiện thay đổi số lượng của từng mặt hàng trong giỏ → Ấn vào nút [+] hoặc [-] (4)

Vậy là có 4 events tất cả. Chúng ra bổ sung code cho 4 event này.


// (1) ... onChange: function(e) { this.props.selected_id = e.target.value; } ...


// (2) ... handleSubmit: function(e) { e.preventDefault(); this.props.addItemHandle(this.props.selected_id); } ...

...


// (3) ... ...


// (4) ...

{this.props.itemData.quantity} ...

SAVE! And you done! https://jsfiddle.net/bs90/189txdh2/29/embedded/result/

Bạn có thể xem và nghịch source code tôi đã viết tại đây http://jsfiddle.net/bs90/189txdh2/29/

Mọi thứ diễn ra khá dễ dàng phải không các bạn!

Instructors

EdYoda is re-imagining skill based education, educating on job-relevant real world skills.

Edyoda courses are on job-relevant technical skills. We have professional team of instructors, some of the courses we specialize in are Web development, Mobile App Development, Cloud & DevOps, Machine Learning, Artificial Intelligence and Big Data.

We believe that access to education and opportunities is the biggest enabler, and we are on a mission to enable the same for everyone across the world.

Qaifi is a front-end developer, product designer, and tech evangelist. He has been coding since he was 13 years old. He has worked with numerous technologies over the years. Currently, he is working with HTML, CSS, JavaScript, and React. In the past, he has also worked on Android with Java and Python with Django.

He absolutely loves working on the front-end stack and sharing his knowledge with people interested in front-end development. He has more than 3000 hours of fresher training experience. Currently, he is working on a React book for job seekers which will be out by the end of Dec’22.

Send me similar jobs

Send me similar jobs

Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) được biết đến là thành phố trẻ năng động với sự phát triển có tiềm năng về đa dạng các ngành nghề nên thu hút một lượng lớn nguồn lao động ở mọi lứa tuổi hằng năm. Có thể thấy, hầu hết các doanh nghiệp, công ty có quy mô lớn cả trong và ngoài nước đều “hội tụ” tại mảnh đất nhiều cơ hội này. Theo đó, vấn đề tìm việc làm TPHCM không bị giới hạn. Bạn hoàn toàn có thể kiếm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân tại thành phố hiện đại này.

Một số ngành nghề cực hot, có nhu cầu tuyển dụng cao hằng năm ở TPHCM phải liệt kê như nhóm ngành:

Với môi trường làm việc năng động, hội nhập và đề cao tính sáng tạo cùng các phúc lợi hấp dẫn, TPHCM sẽ là điểm dừng chân đầy tiềm năng cho nguồn lao động trẻ. Trong đó, nhu cầu tìm kiếm việc làm tại TPHCM không cần bằng cấp, việc làm part time, thời vụ,… ngày càng tăng bởi càng nhiều bởi sự phát triển đa dạng ngành nghề.

TPHCM luôn nằm trong danh sách các khu vực có mức phát triển bậc nhất cả nước. Hầu hết những dự án có quy mô lớn, vốn đầu tư cao từ nhà nước hay các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước đều lựa chọn thành phố trẻ năng động này làm nơi khởi công và phát triển. Do đó, các tổ chức hay công ty không ngần ngại đưa ra các phúc lợi và mức lương hấp dẫn nhằm chiêu mộ nguồn lao động chất lượng đảm nhiệm những công việc của doanh nghiệp.

Trong tương lai, TPHCM được dự đoán về khả năng phát triển tiến xa hơn so với hiện tại nên cơ hội phát triển, tìm việc làm TPHCM dành cho người lao động là hoàn toàn có thể và đáng để mong đợi.

Thị trường tìm việc làm TPHCM đa dạng các ngành nghề, các vị trí công việc khác nhau nên yêu cầu tuyển dụng cũng khá mở rộng, không giới hạn tuổi tác, trình độ hay thậm chí là kinh nghiệm làm việc. Bạn hoàn toàn có thể ứng tuyển công việc phù hợp với năng lực hiện tại cũng như nhu cầu của bản thân mà không cần phải đảm bảo các yêu cầu về bằng cấp vì nhiều doanh nghiệp sẵn sàng bỏ thời gian để training cho bạn, chỉ cần bạn có thái độ làm việc tốt, năng nổ và có tinh thần ham học hỏi, chăm chỉ là được.

Nếu muốn ứng tuyển tại các doanh nghiệp, công ty nước ngoài thì yêu cầu tuyển dụng có phần nâng cao hơn. Bạn sẽ cần một số bằng cấp liên quan đến ngôn ngữ mà nhà tuyển dụng mong muốn như bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật,…Ngoài ra, họ cũng sẽ xem xét các kỹ năng mềm của bạn trước khi lựa chọn.

Tìm việc làm TPHCM không hề khó như bạn nghĩ khi mà thành phố trẻ này luôn trên đà phát triển theo từng năm tháng. Các công việc hot hit như việc làm ngân hàng TPHCM, chuyên viên tư vấn bất động sản TPHCM, lái xe đêm, … đang chào đón những ứng cử viên sáng giá trên toàn quốc. CareerViet sẽ đồng hành cùng bạn trong quá trình tìm được công việc phù hợp nhất. Được biết đến là mạng việc làm và tuyển dụng lớn và uy tín nhất thế giới, với CareerViet, bạn sẽ có cơ hội kết nối với các nhà tuyển dụng uy tín hàng đầu trong mọi lĩnh vực trên toàn quốc! Truy cập ngay CareerViet.vn từ hôm nay để tìm việc làm TPHCM dễ dàng hơn!

Tham khảo thêm các vị trí đang tuyển dụng

Nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tuyển gấp phụ xe, lái xe tải,… phụ thuộc vào tính chất công việc cụ thể sẽ yêu cầu mức kinh nghiệm khác nhau.

Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên dịch thuật tiếng Anh và các ngôn ngữ như Trung, Hàn, Nhật,… cao. Mời bạn tham khảo thêm trên website tìm việc làm CareerViet.

Persolkelly Vietnam tuyển dụng | Samsung tuyển dụng | SHB tuyển dụng | HD SAIGON tuyển dụng | IlA tuyển dụng | Coca – Cola tuyển dụng | Techcombank tuyển dụng | VNG tuyển dụng | THACO tuyển dụng | AEON MALL tuyển dụng | TPBank tuyển dụng | Heineken tuyển dụng | Đất Xanh tuyển dụng | HDBank tuyển dụng | Saint-Gobain tuyển dụng | VNDIRECT tuyển dụng | One Mountgroup tuyển dụng | Transcosmos tuyển dụng | Mcredit tuyển dụng

Please sign in to perform this function

GrapeCity

Da Nang – Ha Noi – Ho Chi Minh

Japanese international enterprise software developer specializing in Microsoft technologies

66 reactjs jobs in Vietnam

HOT

Posted 21 hours ago

Senior Front End Developer (ReactJS) – Up to 1500$

At office

Ho Chi Minh

SUPER HOT

Posted 1 day ago

PHP Backend Developer (Laravel, Javascript, Reactjs)

At office

Ha Noi

 • Không có Over Time
 • Cơ hội tiếp cận công nghệ mới
 • Nghỉ cố định thứ 7, chủ nhật

SUPER HOT

Posted 3 days ago

Senior Frontend Developer (ReactJS/VueJS)

Hybrid

Ho Chi Minh

 • No.1 Construction Tech company in Japan
 • Hybrid working with focus on Engineering team work
 • Highly competitive salary and benefits

HOT

Posted 8 days ago

[HAN] ReactJS Developer | Up to $1600

At office

Ha Noi

HOT

Posted 8 days ago

Senior Frontend Engineer (ReactJS)

Hybrid

Ho Chi Minh

HOT

Posted 9 days ago

Remote Full Stack Engineer (NodeJS/PHP/ReactJS)

Remote

Ho Chi Minh – Ha Noi – Da Nang

HOT

Posted 9 days ago

Junior/Middle Frontend Dev (ReactJS, CSS ,HTML5)

At office

Ha Noi

HOT

Posted 10 days ago

Tech Lead Engineer (Java, ReactJS)

At office

Ho Chi Minh

HOT

Posted 14 days ago

Full Stack Developer (ReactJS/Angular/VueJS/HTML)

Hybrid

Ho Chi Minh

Posted 13 days ago

Senior Fullstack Engineer (ReactJS base)

Hybrid

Ho Chi Minh

 • Very competitive remuneration package
 • Build products for millions of users in Australia
 • Hybrid and flexible working environment

Posted 16 days ago

Middle / Senior ReactJS Engineer

Hybrid

Ho Chi Minh

 • Very competitive remuneration package
 • Build products for millions of users in Australia
 • Hybrid and flexible working environment

Posted 16 days ago

Senior Front End Developer (ReactJS, Javascript)

At office

Ho Chi Minh

Posted 17 days ago

Frontend Developer -ReactJS (Senior/Middle)

At office

Ho Chi Minh

Posted 17 days ago

Sr Full-stack Web Dev (Nodejs, Reactjs, AWS)

Hybrid

Ho Chi Minh

Posted 18 days ago

Senior Frontend Engineer (VueJS/Angular/ReactJS)

Hybrid

Ha Noi

 • In-depth knowledge sharing sessions
 • Flexible in-office and remote work arrangements
 • Great Place to Work-Certified™

Posted 21 days ago

Senior ReactJS Developer (JavaScript)

At office

Ho Chi Minh

Posted 22 days ago

Senior Front-end ReactJS (TypeScript) Up to 50m NET

At office

Ho Chi Minh

 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Sản phẩm xịn
 • Lương, thưởng cao

Posted 23 days ago

Mid/Senior Fullstacks Dev (Java, .NET, Python, ReactJS)

At office

Ha Noi

Posted 27 days ago

Front-end Engineer ( ReactJS / VueJS)

At office

Ho Chi Minh

Posted 28 days ago

Junior/Fresher Front-end Developer (JavaScript/ReactJS)

At office

Ho Chi Minh

Hoàn thành các dự án siêu to, siêu bự, siêu khổng lồ trong combo này, bạn sẽ chinh phục mọi nhà tuyển dụng khó tính nhất về Front End developer. CyberSoft đã giúp được hơn 6300 học viên offline cũng hoàn thành xong hết các dự án này và đi làm với mức lương từ 100tr/năm đến 180tr/năm. CyberLearn mang những thành công đó đến với các bạn không có điều kiện học offline tại HCM. Vâng, ReactJS với mức tuyển dụng cực kì cao, ngành lập trình đang hot hơn bao giờ hết, bất chấp dịch bệnh, bạn dễ dàng tìm được nghề nghiệp cho tương lai của mình. Khóa học gồm hơn 15 bài tập và dự án vô cùng thực tế tất tần tật về ReactJS từ Component, Binding, Sự kiện, Render, State, Cơ chế truyền dữ liệu, Lifecycle, Pure Component, Redux, Context, Hook, React Animation, Hook Animation, Kết nối Backend qua Restful API…Các kiến thức này cực kì cần thiết để bạn nhận việc và làm ngay cho doanh nghiệp.

 • Danh Sách Khóa Học

  • Học từ số 0
  • Đã có nền tảng

   • Lập trình Front-End Web chuyên nghiệp
   • Combo 5 Khoá – Lập trình Front-End Foundation Intermediate
   • Combo 6 Khoá- Lập trình Front End Master ReactJS
   • Lập trình Front-End VueJS – Combo 6 khoá
   • Combo 10 Khóa – Lập trình Front End Foundation
   • Combo 5 khoá – Lập trình Back-End JAVA Chuyên Sâu
   • Backend – NodeJS Foundation – Viết API dự án thực tế
  • Học offline/online cùng giảng viên
 • Góc học viên
 • Về CyberLearn
 • INBOX TƯ VẤN 1-1 & ĐĂNG KÝ

IT – Frontend Developer (React JS)

Frontend developer | front end developer mock interview | Interviewing my Subscriber
Frontend developer | front end developer mock interview | Interviewing my Subscriber

Technical Skills of React JS Developer

Being the most widely used client-side programming technology worldwide, React necessitates a certain set of skills. To utilise React.js to its greatest potential in your projects, have a look at this list of technical React developer abilities.

HTML and CSS

 • The important skills to take into account are HTML and CSS.
 • The candidate’s aptitude for design is revealed by their expertise with these client-side frameworks and crucial React JS development tools.
 • For instance, a web application’s expected value and quality are determined by its user interface.
 • The knowledge of a React JS developer may indirectly influence the same.

The basics of JavaScript

 • The most important skill for developers to possess is JavaScript.
 • As a result, it’s crucial to evaluate their knowledge of JavaScript’s foundational concepts, including code structure, variables, data types, arrays, and more.
 • As a result, if they possess a solid foundational knowledge.
 • Their expertise in coding will be useful in creating a high-performance program.

JavaScript ES6

 • A developer for React JS must also be knowledgeable about ES6.
 • Based on the requirements of the client, programmers can create and maintain web apps using this version of JS.
 • High-order functions, event handling, arrow functions, DOM manipulation, and other ES6 features are the most useful for React JS developers.

JavaScript XML (JSX)

 • JSX, a syntactic extension for JavaScript, allows for more comfortable coding.
 • Developers skilled in JSX can rapidly code and integrate HTML/XML elements into React.
 • With this knowledge, React developers may quickly design applications using React APIs instead of spending hours on tedious tasks.
 • JSX is used to accelerate and simplify app development while enhancing app scalability without complicating the code.

Variables and Scope

 • knowing when and where you can access the information you need.
 • JavaScript’s variables provide a means for developers to store data in memory and then access that data through our programs.

Git

 • When it comes to saving and preserving code versions, the Git toolkit experts are masters.
 • The project can be maintained by developers with these skills on centralized version control systems like GitHub, Bit Bucket, and GitLab.
 • By using commands like push, pull, remark, add, etc., programmers can edit the code as necessary.
 • Git records these modifications.
 • Additionally, it gives programmers the ability to mix and isolate modules to evaluate how the code performs in various contexts.

Event Handling Facility and DOM

 • The term “DOM Manipulation” describes the process of altering a node’s value or including a new node in the document tree.
 • The online user interface is impacted by changes to the DOM. This process is called rendering.
 • One skill required of React developers is the capacity to alter objects and the values of their attributes.
 • React controls the system with the help of the convenient function setState().

Read More – React developer salary in India

Node + npm

 • Node can be a requirement if you want to recruit a full-stack React JS engineer.
 • The requirements for client-side development may be properly understood by a React JS developer who is proficient with nodes.
 • Additionally, developers need to be completely familiar with the Node Packet Manager registry.
 • It facilitates the restructuring of app bundles and the separation of additional React library functionality.

Redux

 • Asynchronous state updates are one of the drawbacks of React development projects.
 • Understanding and using Redux is therefore one of the skills most required for creating React JS projects.
 • The React framework may be managed and kept in check by a programmer.
 • Redux, an internal state, is grateful. ReactJS developers can utilize it for state management.
 • Redux helps programmers build applications that behave consistently, are easy to test, and work equally well in a variety of settings.

Fetch data from both GraphQL and Rest APIs

 • React JS is a front-end framework for building online applications, and it has the ability to obtain data from the back end.
 • Additionally, a well-liked method of getting data from the back end is using the rest API with GraphQL.
 • In order to retrieve the data using these APIs, react.js developer skills will be useful.

Learn about the career path of a React developer and how you can get started in this guide.

React is a popular library among web developers thanks to its open-source, elementary design. If you’re unfamiliar with its use cases, consider the look and feel of the applications you use daily. Industry leaders like Netflix, Instagram, and Uber Eats used React to create their iconic user interfaces (UIs). The following article examines the career of a React developer and how you can become one in just three steps.

Read more: What Is React Native? Beginner’s Guide + FAQ

React is an open-source JavaScript library. It is sometimes referred to as React.js or ReactJS. In programming, libraries serve as toolkits for developers. Their contents may include configuration data, prewritten code, and message templates. A React developer uses their programming skills to create JavaScript-based applications for web or mobile environments. They typically specialize in front-end development, such as building user interfaces (UI).

Read more: Java vs. JavaScript: What’s the Difference?

React developers are heavily involved in all stages of the interface development process. The list below outlines a few core responsibilities for React developers.

Develop front-end features. React developers may be responsible for UI elements such as icons, images, and gesture-driven features. Examples of gesture-driven features include swiping, long-pressing, and drag-and-drop.

Write code. A React developer translates wireframes (also known as screen blueprints) into code. They also work with and write CSS selectors and HTML tags.

Optimize application functionality. In addition to designing and creating new features, React developers are responsible for cross-platform functionality. They ensure that different browsers and devices can efficiently run the application.

Software testing. Being involved with all stages of interface development requires React developers to test the applications they work on.

According to the US Bureau of Labor Statistics (BLS), an above-average growth rate of 25 percent is projected for software developer occupations between 2021 and 2031 [1]. In regard to the relevancy of React, it is the second most commonly used web framework worldwide as of 2023 [2]. If you’re interested in front-end development and web design, learning to use React can be a great way to enter this exciting industry.

React is a free and open-source library, meaning anyone can use it. If you want to become a React developer to work on an independent project or bring an idea to life, you might consider learning on your own using YouTube videos and interacting with the React developer community.

However, those who want to become a React developer professionally may benefit more from online courses or certifications. These can provide structured learning with industry experts and career credentials. The sections below describe how to become a React developer step-by-step.

The React library is a front-end development toolkit. Developers use it to handle the view layer of an application, which only deals with the elements of a page that are visible to users. However, the React library is JavaScript based, and JavaScript is a full-stack technology. Full-stack technologies can be used to develop both the front-end and back-end of an application.

Although React works solely with the view layer of an application, it can be used in conjunction with back-end frameworks for server-side development. For this reason, aspiring React developers can choose to focus on front-end development or acquire full-stack development expertise.

Most React developers focus on front-end development. Front-end development includes content structurization, visual style, and interactive user experiences (UX). Earning a Professional Certificate in front-end development is an excellent way to gain the skills you need to prepare yourself for an entry-level role.

In addition to developing the UI, full-stack developers work with server-side frameworks and languages like Node.js, Django, and Python. If you’re interested in learning more about full-stack development with React, consider obtaining a relevant Professional Certificate such as the University of Hong Kong’s Full Stack Web Development with React Specialization.

Although jobs in the software development field are growing at an above-average rate, a competitive skill set is crucial for React.js candidates [1]. You can use the list below to determine which essential skills to focus on.

Programming, stylesheet, and markup languages. React is a JavaScript library. Knowledge of the programming language and its applications is crucial. Other areas of focus for React developers to study include HTML and CSS. Someone new to the web development field may consider an introductory course like Web Design for Everybody: Basics of Web Development and Coding Specialization from the University of Michigan.

Code repositories. Software developers use code repositories like GitHub and BitBucket to track and manage their source code history. You can master the Git version control system and start building your portfolio with the Introduction to Git and GitHub Google Career Certificate.

React developer tools. With proficiency in React developer tools, you can manage your application throughout development. For example, Redux is an open-source state management library. React developers frequently use Redux for application state management and centralization.

Many software developers begin their careers with a Bachelor of Science in Computer Science, a Master of Computer Science, or a degree in a related field. Some universities may offer degrees that focus on UX and UI. These areas of study can be particularly beneficial for aspiring React developers. Higher education can be advantageous, but employers do not always require it.

Entering or transitioning into a new role can be intimidating when you don’t yet have on-the-job experience. In place of experience, software developers can build portfolios of their work. These portfolios provide an opportunity to showcase specific skills and expertise. Open source tools like React enable developers of all backgrounds to create and manage projects independently. If you’re unsure where to begin, consider using a Guided Project to help you get started. For example, you can build your own React website with the project-based course below:

Another way to highlight your skill set without prior experience is to earn a relevant Professional Certificate. As mentioned above, React developers work primarily with user interfaces and experiences. A specialization in UI or UX can help demonstrate your abilities. Google offers a Professional Certification in UX design that future React developers can use to build three different end-to-end applications.

Ready to advance your career as a React developer? Learn programming fundamentals and skills for developing mobile apps from the experts at Meta with the Meta React Native Specialization.

US Bureau of Labor Statistics. “Occupational Outlook Handbook: Software Developers, Quality Assurance Analysts, and Testers, https://www.bls.gov/ooh/computer-and-information-technology/software-developers.htm.” Accessed August 4, 2023.

Statista. “Most used web frameworks among developers worldwide, as of 2023, https://www.statista.com/statistics/1124699/worldwide-developer-survey-most-used-frameworks-web/.” Accessed August 4, 2023.

Editorial Team

Coursera’s editorial team is comprised of highly experienced professional editors, writers, and fact…

This content has been made available for informational purposes only. Learners are advised to conduct additional research to ensure that courses and other credentials pursued meet their personal, professional, and financial goals.

18

Feb

Top 13 ReactJS Developer Skills to Get You Hired in 2024

ReactJS Course

If your fresher and feel nervous in the interview then must watch |fresher frontend mock #interview
If your fresher and feel nervous in the interview then must watch |fresher frontend mock #interview

React JS Developer Skills: An Overview

React offers an effective way to create responsive web applications, making it a top choice for front-end developers in 2021 and beyond. The need for React developer skills is growing. It is a browser-based library that enables building reusable web applications with unique HTML elements. React is an excellent tool for creating feature-rich applications since it excels at creating dynamic user interfaces. Hiring competent React developers with React JS certification can speed up and improve the process of creating JavaScript apps. As important as choosing the ideal framework is supporting JavaScript app development. In this article, we’ll learn about React JS developer skills and React developer skills.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • At least 3 years of professional experience working with Frontend (ReactJS JavaScript…)
 • Solid understanding of HTML, CSS, and JavaScript fundamentals and software design best practices.
 • Ability to think and write scalable, modular code.
 • Ability to write well-documented, clean JavaScript code.
 • Solid knowledge of working with third-party dependencies and debugging dependencies.
 • Experience working with AWS Services is a plus but not required.
 • Familiarity with mocha and cypress testing frameworks.
 • Experience design and experience with the collaborative interface design tool.
 • Experience with CI/CD pipeline.
 • UI/UX skills.

ReactJS từ góc nhìn của người lập trình Frontend

Bài đăng này đã không được cập nhật trong 2 năm

[ Live ] React JS Interview 🤯 | Frontend UI Questions 🤒
[ Live ] React JS Interview 🤯 | Frontend UI Questions 🤒

Nếu giải quyết bằng JQuery?

Như tôi có nói ban đầu, với tôi JQuery là toàn năng, sau khi biết về React điều này vẫn không có thay đổi. Tuy nhiên lượng vấn đề trên FrontEnd tôi giải quyết bằng JQuery có lẽ sẽ giảm đi, thay vào đó tôi sẽ dùng React.

Ví dụ như bài toán bên trên, nếu làm bằng Jquery, việc xử lý các hành động diễn ra sẽ khá là mệt mỏi. Hành động xoá sản phẩm đi chẳng hạn, ngoài việc tính toán lại hai mảng chứa sản phẩm như làm bằng React, chúng ta sẽ phải cập nhật hai giá trị Total, tìm đúng hàng chứa sản phẩm để xoá nó đi khỏi bảng, sau đó còn phải tính toán lại để hiển thị số thứ tự cho đúng. Ngoài ra cũng còn tương đối những rắc rối khác nữa. Thực ra ban đầu rồi định giải quyết bài toán này bằng cả JQuery nữa để có một phép so sánh chính xác nhất. Tuy nhiên nghĩ đến nhức rắc rối trên, tôi quyết định từ bỏ. Trong bài toán này, việc React hoàn toàn vượt trội là điều dễ nhìn thấy.

Tất nhiên bạn có thể thắc mắc rằng, nếu không dùng React vẫn có thể xây dựng được một hàm render tương tự như React, mỗi khi có thay đổi cũng chỉ cần chạy hàm render đó là xong? Không sai, nhưng các kỹ sư của Facebook đã kỳ công nghiên cứu và cải tiến các thuật toán để Vitual DOM của React trở nên siêu nhanh thì tại sao chúng ta không dùng! React nhanh ra sao các bạn có thể tìm trong Viblo và tham khảo các bài viết khác.

Description

What’s this course about?This course is a complete guide to become an expert front-end web developer. It contains all the tools and technologies that you should be proficient in work as a React Developer.

 • We will go through the journey of learning HTML5, CSS3, Javascript, ES6, jQuery, and React JS.

 • Each of these course modules has a project which you can work on.

 • Along with the project problem statement video, you will also find the solution video for that project. It is advised to first try working on the project by yourself.

 • Once you have completed working on it, you can see the solution video to know what are the best practices and the most optimized way to complete it.

 • As you keep on creating new projects, start adding them to your GitHub repository so that by the end of the course you will be having a place to showcase all your work.

 • You will definitely enjoy the journey while completing the course!

Who’s teaching you in this course?

I am a Computer Science graduate highly rated instructor with a rating of 4.3 and more than 200k students on Udemy, I have been part of the corporate circle since his college days. In his early days, I was part of a startup team delivering production grid android apps. Currently, I am a lead developer at EdYoda. I’m responsible for the entire front-end development & integration with the back-end. React, Python, Django is my areas of expertise. I have been delivering corporate training for Android, React, Javascript, Python & Django. I have eyes for details & that makes him suited for delivering a finished product. I’m a fitness freak & working out is his favorite thing to do in his spare time.I want everyone should enjoy learning and I have shared my knowledge that gonna be helpful for React developers.Why ReactJs?

You know Companies Worldwide Require React JS Developers.

React.js is one of the most demanding frameworks in the market;31.3% of worldwide specialists are currently utilizing ReactJs. Some of the world’s top tech teams use the tool to design scalable, easy-to-maintain solutions — Netflix, PayPal, eBay, Airbnb, and more. Why are businesses so interested in React.js implementation? Here are the benefits of adopting the framework:

 • Increased app development speed. The framework accepts HTML code input and has excellent subcomponent rendering support. Development teams can benefit from JSX as well — it’s an extension with a range of shortcuts that cuts the amount of code writing time.

 • Improved code stability. React.js reduces the impact of change in the code file since the changes in parent components don’t affect the children. Such a data binding approach facilitates software testing and helps ensure stable app performance after update deployments.

 • SEO-friendliness. React.js deals with the inability of search engine crawlers to process JS-heavy pages. Even a beginner with an entry-level react developer salary can deploy React on a server and use the virtual DOM to view the code as a regular web page in a browser.

 • Robust toolkit. React.js has a wide range of debugging and interface design tools.

 • Strong user community and an affordable remote react developer salary. Since a large number of teams are deploying the framework, the tool is regularly updated. There’s no shortage of user-generated content either — you can find dozens of helpful React tutorials and case studies to make the most out of the framework.

Asking for a Senior react developer salary. It’s one of the most in-demand frameworks at the moment — that’s why business owners are willing to find professionals with a moderate mid-level react developer salary within and beyond their home regions.Enroll now!! see you in class.

Happy learningTeam Edyoda

Full Course Web Development [22 Hours] | Learn Full Stack Web Development From Scratch
Full Course Web Development [22 Hours] | Learn Full Stack Web Development From Scratch

What you’ll learn

 • Learn to create basic web pages using HTML5
 • Learn to style and add animations to bring those basic web pages to life using CSS3
 • Learn the Javascript language from basic to advanced along with the Next Gen JS – ES6
 • Learn to create responsive and interactive web pages using Javascript and jQuery
 • Create user-friendly, beautiful, light and fast websites using React JS
 • Become an expert front end developer using ReactJs

Mở đầu

Tôi là một lập trình viên thích làm Frontend (chắc là ai cũng biết nó là các thứ như HTML, CSS và Javascipt). Tất nhiên cũng chỉ ở dạng xoàng xĩnh thôi.

Ngày tôi bắt đầu học làm Frontend, người ta cũng bảo tôi là nên học Javascipt trước rồi hãy học Jquery. Tuy nhiên, sự đơn giản và tiện dụng của Jquery đã khiến tôi làm điều ngược lại, học Jquery và chỉ quay lại tìm hiểu thêm về Javascipt (không có Jquery) khi cần thiết.

Càng học và làm việc với Jquery và các thư viện của nó nhiều tôi càng thấy Jquery toàn năng. Đúng như tiêu chí “Write Less, Do More”, Jquery (và các thư viện đi kèm) rất dễ đọc, dễ viết, dễ sửa, cộng đồng sử dụng lớn… Và tôi dùng Jquery để giải quyết hầu hết các vấn đề gặp phải trên Frontend.

Gần đây, người ta hay nhắc đến và tán dương React – một thư viện Javascript được phát triển bởi Facebook. Sau khi tham dự một buổi seminar ngắn của một bạn cùng công ty về React, tôi bị ấn tượng khá mạnh về VIRTUAL DOM và DATA FLOW của thư viện này. Tôi hình dung ra những bài toán Frontend mình gặp từ trước đến nay, và có một số vấn đề có vẻ khá sáng sủa nếu làm bằng React. Vì vậy tôi quyết định đặt ra một bài toán nhỏ và thử giải quyết bằng React – một người bạn mới gặp lần đầu.

React Js Real Time Interview 2yr Experience | Front End Developer Interview | 🎉Selected
React Js Real Time Interview 2yr Experience | Front End Developer Interview | 🎉Selected

Kết luận

Sau một quá trình ngắn tìm hiểu và làm thử React, tôi thấy nó khá phù hợp với một lập trình viên thích làm FrontEnd như tôi. Cấu trúc và cách viết React khá sáng sủa, tuy nhiên lại đòi hỏi người viết có một tư duy lập trình ở một mức nhất định.

Những bài toán nhỏ, những hệ thống chỉ có một chút UI cần dùng đến Javascipt tôi nghĩ không nên dùng React. React thích hợp hơn với những hệ thống vừa và lớn, yêu cầu khả năng duy trì và mở rộng cao. Việc phân tích cấu trúc, kết nối các thành phần stateless cũng khá đau đầu và mất thời gian, tuy nhiên nếu làm được chúng ta sẽ có một hệ thống được cấu trúc tốt, đẹp và dễ dàng duy trì và mở rộng.

TL,DR? Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của tôi. Chúc các bạn thành công với React!

All rights reserved

Keywords searched by users: react js front end developer

React Js: Is It A Frontend Or Backend Framework?
React Js: Is It A Frontend Or Backend Framework?
React Js Developer Vs. Frontend Developer: Unveiling The Distinction
React Js Developer Vs. Frontend Developer: Unveiling The Distinction
React Js- Complete Guide For Frontend Web Development [2024] | Udemy
React Js- Complete Guide For Frontend Web Development [2024] | Udemy
React Js Developer | Frontend Developer | React Developer | Web Developer | Upwork
React Js Developer | Frontend Developer | React Developer | Web Developer | Upwork
Be Your Reactjs Frontend Developer By Abd041 | Fiverr
Be Your Reactjs Frontend Developer By Abd041 | Fiverr
What Does A React Js Developer Do?
What Does A React Js Developer Do?
Do Frontend Development With React Js And Bootstrap By WordPress_Wooco | Fiverr
Do Frontend Development With React Js And Bootstrap By WordPress_Wooco | Fiverr
Lộ Trình Front End Reactjs Developer Cho Người Mới - R2S Academy
Lộ Trình Front End Reactjs Developer Cho Người Mới – R2S Academy
Front End Development Course Using React Js [33 Hours] | Learn Html & Css, Bootstrap 5, React Js - Youtube
Front End Development Course Using React Js [33 Hours] | Learn Html & Css, Bootstrap 5, React Js – Youtube
Front-End React Developer - Devrix
Front-End React Developer – Devrix

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *