Chuyển tới nội dung
Home » Mvc 5 Ajax Post | Ajax Submit Form Mvc

Mvc 5 Ajax Post | Ajax Submit Form Mvc

(#40) Post data using ajax in mvc | Asp.Net MVC 5 tutorial-step by step in Hindi

What is Ajax?

As we all know, AJAX means Asynchronous JavaScript and XML. It is a client-side script that communicates to and from a server/database without the need for a postback or a complete page refresh. The Ajax speeds up response time.

In other words, Ajax is the method of exchanging data with a server, and updating parts of a web page, without reloading the entire page.

Sử dụng jQuery Ajax trong ASP.NET MVC

Sử dụng jQuery Ajax trong ASP.NET MVC

Trong bài viết này hướng dẫn sử dụng jQuery ajax với các phương thức Action sử dụng http verbs tương ứng.

Địa chỉ URL trong jQuery Ajax
 • Được sử dụng truy cập thông qua trình duyệt url
 • Được sử dụng để gọi trong JQuery ajax


public JsonResult UrlResponse() //truy cập sử dụng Url { return Json(new { Name = "UrlResponse", Response = "Response from Get", Date = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy hh:mm:ss tt") }, JsonRequestBehavior.AllowGet); }

Loại giao thức trong jQuery Ajax
 • Có thể chỉ sử dụng cho gọi thông qua Ajax.
 • Nếu sử dụng trình duyệt truy cập sẽ tạo ra lỗi.


[HttpGet] public JsonResult TypedResponse() //Lỗi nếu truy cập sử dụng Url { return Json(new { Name = "TypedResponse", Response = "Response from Get", Date = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy hh:mm:ss tt") }, JsonRequestBehavior.AllowGet); }

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng phương thức action trong MVC, và sử dụng JQuery Ajax gọi $.ajax.
Một số thành phần trong cách gọi ajax

1. Xác định phương thức action trong MVC được gọi trong Ajax.Thuộc tính url trong $.ajax xác định controller và action trong MVC, theo định dạng /{controller}/{action}

Ví dụ:


url: ‘/User/Create’ url: ‘/User/Get/20’

Hoặc có thể sử dụng phương thức Url.Action để xác định controller và action.


url: ‘@Url.Action(“User”,”Create”)’

2. Xác định http verb sử dụng trong Ajax.Thuộc tính type với các giá trị ‘GET/ POST/ PUT/ DELETE’ sử dụng trong Ajax tương ứng với HttpVerbs trong phương thức action MVC.

Ví dụ:

Type : “POST”

3. Xác định tham số nếu phương thức action trong MVC có sử dụng tham số.

Thuộc tính data xác định dữ liệu được truyền cho tham số trong phương thức action.

Ví dụ:


data: JSON.stringify({ user: { name: ‘Rintu’, email: ‘[email protected]’ } }), data: { name: ‘Rintu’, email: ‘[email protected]’ },

4. Nhận dữ liệu trả về sau khi thực hiện thành công.

Thuộc tính success xác định hàm nhận dữ liệu trả về.

Ví dụ:


success: function (data) { alert(data); },

5. Nếu xảy ra lỗi, thuộc tính error xác định hàm nhận lỗi trả về.

Ví dụ:


error: function (xhr) { alert(‘error’); }

Truyền tham số cơ bản từ jQuery ajax đến phương thức action MVC

Trong UserController MVC chứa phương thức action:


[HttpGet] public JsonResult Get(int id) { return Json("Response from Get", JsonRequestBehavior.AllowGet); }

Cách gọi phương thức action Get trong ajax:


$.ajax({ url: '@Url.Action(“User”,”Get”), dataType: "json", type: "GET", contentType: 'application/json; charset=utf-8', data: {id:1}, async: true, processData: false, cache: false, success: function (data) { alert(data); }, error: function (xhr) { alert('error'); } });

Truyền tham số là đối tượng json từ jQuery ajax đến phương thức action MVC

Phương thức action Create trong UserController nhận đối tượng user làm tham số.


// POST: /User/Create [HttpPost] public JsonResult Create(User user) { return Json("Response from Create"); }

Cách gọi trong jQuery ajax.

Tạo dữ liệu kiểu json trong ajax để truyền cho phương thức Create trong MVC.


/*POST*/ $.ajax({ url: '@Url("User","Create"), dataType: "json", type: "POST", contentType: 'application/json; charset=utf-8', data: JSON.stringify({ user: { name: 'Rintu', email: '[email protected]' } }), async: true, processData: false, cache: false, success: function (data) { alert(data); }, error: function (xhr) { alert('error'); } })

Truyền tham số phức hợp từ jQuery ajax đến phương thức action MVC

Phương thức action Edit trong UserController nhận 2 tham sô: id và đối tượng user.


[HttpPost] public JsonResult Edit(int id, User user) { return Json("Response from Edit"); }

Cách gọi phương thức action Edit trong jQuery ajax.


$.ajax({ url: '/User/Edit', dataType: "json", type: "POST", contentType: 'application/json; charset=utf-8', data: JSON.stringify({ id: 100, user: {name: 'Rintu', email: '[email protected]'} }), async: true, processData: false, cache: false, success: function (data) { alert(data); }, error: function (xhr) { alert('error'); } });


Bạn đang muốn tìm kiếm 1 công việc với mức thu nhập cao.

✅ Hoặc là bạn đang muốn chuyển đổi công việc mà chưa biết theo học ngành nghề gì cho tốt.✅ Giới thiệu với bạn Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn trong 12 tháng với những điều đặc biệt mà chỉ có tại IMIC và đây cũng chính là sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn:👉 Thứ nhất: Học viên được đào tạo bài bản kỹ năng, kiến thức chuyên môn lý thuyết, thực hành, thực chiến nhiều dự án và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ Chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm dự án cũng như tâm huyết truyền nghề.👉 Thứ hai: Được ký hợp đồng cam kết chất lượng đào tạo cũng như mức lương sau tốt nghiệp và đi làm tại các đối tác tuyển dụng của IMIC. Trả lại học phí nếu không đúng những gì đã ký kết.👉 Thứ ba: Cam kết hỗ trợ giới thiệu công việc sang đối tác tuyển dụng trong vòng 10 năm liên tục.👉 Thứ tư: Được hỗ trợ tài chính với mức lãi suất 0 đồng qua ngân hàng VIB Bank.👉 Có 4 Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn dành cho bạn lựa chọn theo học. Gồm có:1) Data Scientist full-stack2) Embedded System & IoT development full-stack3) Game development full-stack4) Web development full-stack✅ Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của mình. Và tuyệt vời hơn nữa nếu IMIC được góp phần vào sự thành công của bạn.✅ Hãy liên hệ ngay với Phòng tư vấn tuyển sinh để được hỗ trợ về thủ tục nhập học.✅ Chúc bạn luôn có nhiều sức khỏe và thành công!

I’m a novice web programmer so please forgive me if some of my “jargon” is not correct. I’ve got a project using ASP.NET using the MVC3 framework.

I am working on an admin view where the admin will modify a list of equipment. One of the functions is an “update” button that I want to use jquery to dynamically edit the entry on the webpage after sending a post to the MVC controller.

I presume this approach is “safe” in a single admin setting where there is minimal concern of the webpage getting out of sync with the database.

I’ve created a view that is strongly typed and was hoping to pass the model data to the MVC control using an AJAX post.

In the following post, I found something that is similar to what I am looking at doing: JQuery Ajax and ASP.NET MVC3 causing null parameters

I will use the code sample from the above post.

Model:


public class AddressInfo { public string Address1 { get; set; } public string Address2 { get; set; } public string City { get; set; } public string State { get; set; } public string ZipCode { get; set; } public string Country { get; set; } }

Controller:


public class HomeController : Controller { public ActionResult Index() { return View(); } [HttpPost] public ActionResult Check(AddressInfo addressInfo) { return Json(new { success = true }); } }

script in View:

I have not had a chance to use the above yet. But I was wondering if this was the “best” method to pass the model data back to the MVC control using AJAX?

Should I be concerned about exposing the model information?

This blog will demonstrate, how to post the data to ASP.Net MVC controller(s) using JQuery Ajax. For that, I have created one controller “JQueryAjaxCallController” with the post action method “AjaxPostCall” and a class “Employee” as below.
Controller

 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Web;
 5. using System.Web.Mvc;
 6. namespace JQueryAjaxCallINMVC.Controllers {
 7. public class JQueryAjaxCallController: Controller {
 8. public ActionResult Index() {
 9. return View();
 10. [HttpPost]
 11. public JsonResult AjaxPostCall(Employee employeeData) {
 12. Employee employee = new Employee {
 13. Name = employeeData.Name,
 14. Designation = employeeData.Designation,
 15. Location = employeeData.Location
 16. };
 17. return Json(employee, JsonRequestBehavior.AllowGet);
 18. public class Employee {
 19. public string Name {
 20. get;
 21. set;
 22. public string Designation {
 23. get;
 24. set;
 25. public string Location {
 26. get;
 27. set;

View

Next step is to add a View for the Controller and while adding it you will need to select the Employee class created earlier.

Once you click the Add button, it will create strongly typed view with Employee model. Now we need to create Razor/Html controls to get the user input. Here, I used the HTML controls to get user input and we made a jQuery Ajax Post to call MVC controller in the below code.

 1. @model JQueryAjaxCallINMVC.Controllers.Employee
 2. @ {
 3. Layout = null;
 4. } < html > < head > < meta name = “viewport”
 5. content = “width=device-width” / > < title > JQUERY AJAX CALL < /title> < script type = “text/javascript”
 6. src = “https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js” > < /script> < script type = “text/javascript” > $(function() {
 7. $(“#btnPost”).click(function() {
 8. var employee = new Object();
 9. employee.Name = $(‘#txtName’).val();
 10. employee.Address = $(‘#txtDesignation’).val();
 11. employee.Location = $(‘#txtLocation’).val();
 12. if (employee != null) {
 13. $.ajax({
 14. type: “POST”,
 15. url: “/JQueryAjaxCall/AjaxPostCall”,
 16. data: JSON.stringify(employee),
 17. contentType: “application/json; charset=utf-8”,
 18. dataType: “json”,
 19. success: function(response) {
 20. if (response != null) {
 21. alert(“Name : ” + response.Name + “, Designation : ” + response.Designation + “, Location :” + response.Location);
 22. } else {
 23. alert(“Something went wrong”);
 24. },
 25. failure: function(response) {
 26. alert(response.responseText);
 27. },
 28. error: function(response) {
 29. alert(response.responseText);
 30. });
 31. });
 32. }); < /script> < /head> < body > < div style = “margin-left:20px” > JQuery Ajax POST call wtih ASP.NET MVC controller < /div> < br / > < div title = “PostPortion” > < input type = “text”
 33. id = “txtName”
 34. placeholder = “Name” / > < input type = “text”
 35. id = “txtDesignation”
 36. placeholder = “Designation” / > < input type = “text”
 37. id = “txtLocation”
 38. placeholder = “Location” / > < input type = “button”
 39. id = “btnPost”
 40. value = “Post Data” / > < /div> < /body> < /html>

Detailed Description

The JSON.stringify() method converts a JavaScript value to a JSON string. It’s optional when we are just passing parameter(s) with Values(s)
RouteConfig.Cs
You need to set your startup controller and view.

 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Web;
 5. using System.Web.Mvc;
 6. using System.Web.Routing;
 7. namespace JQueryAjaxCallINMVC {
 8. public class RouteConfig {
 9. public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) {
 10. routes.IgnoreRoute(“{resource}.axd/{*pathInfo}”);
 11. routes.MapRoute(name: “Default”, url: “{controller}/{action}/{id}”, defaults: new {
 12. controller = “JQueryAjaxCall”, action = “Index”, id = UrlParameter.Optional
 13. });

Now run your application

Refer to the attached demo project and I hope it’s helpful.

(#40) Post data using ajax in mvc | Asp.Net MVC 5 tutorial-step by step in Hindi
(#40) Post data using ajax in mvc | Asp.Net MVC 5 tutorial-step by step in Hindi

jQuery ajax send form data

Khi bạn có một form HTML và muốn gửi dữ liệu từ form đó đến server mà không cần làm trang mới, jQuery ajax là một công nghệ mạnh mẽ để làm điều đó. Bằng cách sử dụng jQuery ajax, bạn có thể gửi các yêu cầu HTTP như GET, POST, PUT, DELETE và nhanh chóng xử lý các phản hồi từ server.

Cách thức gửi dữ liệu form bằng jQuery ajax khá đơn giản. Đầu tiên, bạn cần tạo một sự kiện submit cho form HTML. Khi form được submit, ta ngăn chặn hành vi mặc định của nó bằng cách sử dụng phương thức `preventDefault()` của jQuery. Sau đó, ta thu thập dữ liệu từ form bằng phương thức `serialize()` và gửi nó đến server bằng phương thức `ajax()`.

Dưới đây là mã ví dụ cho việc gửi dữ liệu form bằng jQuery ajax:

“`javascript$(‘form’).submit(function(event) {event.preventDefault(); // Ngăn chặn hành vi mặc định của form

var formData = $(this).serialize(); // Thu thập dữ liệu form

$.ajax({url: ‘server.php’, // Đường dẫn đến server xử lý dữ liệumethod: ‘POST’, // Phương thức gửi dữ liệudata: formData, // Dữ liệu formsuccess: function(response) {// Xử lý phản hồi từ serverconsole.log(response);},error: function(xhr, status, error) {// Xử lý lỗi nếu cóconsole.log(error);}});});“`

Trong mã ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng sự kiện `submit` cho form và ngăn chặn hành vi mặc định của nó bằng cách sử dụng `preventDefault()`. Sau đó, chúng ta đã thu thập dữ liệu từ form bằng phương thức `serialize()` và gửi nó đến server bằng `ajax()`. Phản hồi từ server được xử lý trong các hàm `success()` hoặc `error()` tùy thuộc vào kết quả của yêu cầu Ajax.

FAQs (Câu hỏi thường gặp):1. Tại sao chúng ta cần sử dụng jQuery ajax để gửi dữ liệu form?jQuery ajax giúp chúng ta gửi dữ liệu từ một form HTML đến server mà không cần làm trang mới, giúp trải nghiệm người dùng trở nên mượt mà và nhanh chóng.

2. Thu thập dữ liệu từ form bằng phương thức nào và tại sao?Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng phương thức `serialize()` để thu thập dữ liệu từ form. Phương thức này giúp chúng ta thu thập tất cả các giá trị của các trường form một cách dễ dàng và sẵn sàng để gửi đi.

3. Có thể gửi dữ liệu form sử dụng phương thức GET không?Có, chúng ta có thể sử dụng phương thức `GET` thay vì `POST` để gửi dữ liệu form. Để làm điều này, bạn chỉ cần thay đổi giá trị của thuộc tính `method` trong phương thức `ajax()` thành `’GET’`.

4. Có cách nào để gửi file từ form sử dụng jQuery ajax không?Có, chúng ta có thể sử dụng `FormData` để gửi cả dữ liệu văn bản và các tệp tin từ form. Điều này đòi hỏi một số phức tạp hơn trong xử lý phía server, nhưng nó hoàn toàn khả thi khi làm việc với jQuery ajax.

Trên đây là một số điểm nổi bật về jQuery ajax send form data và cách gửi dữ liệu từ form HTML đến server. Sử dụng jQuery ajax giúp chúng ta xử lý dữ liệu form một cách nhanh chóng và mượt mà, nâng cao trải nghiệm người dùng trên trang web.

Demonstration: Implementation of Ajax using jQuery

Step 1

Create a new Project and choose ASP.NET MVC web application.

Step 2

Just Ignore the built-in Models and Controllers and make your own model.

Here I am creating a model called “Students” having properties studentID, studentName and studentAddress as shown below,


public class Student
{
[Key]
public int studentID { get; set; }
[Required]
public string studentName { get; set; }
[Required]
public string studentAddress { get; set; }
}

Add “using System.ComponentModel.DataAnnotations;” Attributes to Validate Model Data and then build the project once.

Step 3

Let’s create another model by inheriting the DbContext. It is a class that manages all the database operations, like database connection, and manages various entities of the Entity Model.

We can also say DbContext is a wrapper of ObjectContext. So, DbContext is a lightweight version of the ObjectContext and is exposes only the common features that are really required in programming.

Here I am creating a model called “StudentContext” as shown below,


public class StudentContext : DbContext
{
public DbSet

Students { get; set; }
}

Add “using System.Data.Entity;” that provides access to the core functionality of the entity framework.

Step 4

Now create a controller to written the code for inserting data into database, displaying data into view.

Here I am creating “Student” controller. Inside the Controller, I am creating an object of StudentContext for inserting and retrieving data from database. Also add the necessary namespace.


StudentContext context = new StudentContext();

Step 5

Now I’m creating the action methods for Inserting and retrieving the data to/from the database.

Here I am creating an [HttpPost] action method “createStudent” for inserting the JSON-Formatted data to database. I am Using [HttpPost] attribute to Save/Post the data as below:


[HttpPost]
public ActionResult createStudent(Student std)
{
context.Students.Add(std);
context.SaveChanges();
string message = "SUCCESS";
return Json(new { Message = message, JsonRequestBehavior.AllowGet });
}

Similarly, I am also creating JSON method “getStudent” to retrieve data from database and returning raw JSON data to be consumed by JavaScript in view as shown below,


public JsonResult getStudent(string id)
{
List

students = new List

();
students = context.Students.ToList();
return Json(students, JsonRequestBehavior.AllowGet);
}


Step 6

Now add a view to display the data and data inserting field. Here, I am adding a view named “Index.cshtml”. Then, write the HTML codes for making the data input field, submit button and also for displaying the data in same page. You can use bootstrap classes for designing. Here I am using bootstrap. My designing code is as below:

Please enter the details below.

ID Student Name Student Address

We can simply use the bootstrap class and call jQuery functions in ASP.NET MVC because during the project creation it will by default added to project and also linked to the template.

Step 7

Now I will write the script for inserting the data as well as retrieving and displaying it to the view. Just after the HTML code finished add the script shown below,


@section Scripts
{

}

We are using Ajax to refresh “tblStudent” so it refreshes only the particular table, rather than refreshing entire page. After clicking the “submitButton” the data from the input fields are taken in variable and redirected to action “createStudent” of “StudentController” to insert into the database. And, I have written a function “LoadData” to display the data from database to view continuously after inserting data. Inside “LoadData” function I am calling “getStudent” method which returns result in JSON and the JSON-Formatted data are presented in html by the underlying statements.

Step 8

Now, configure the Database connectionStrings in “web.config” file of the particular project as shown below,

In the above connectingString “StudentContext” is the name of class inherited from abstract Class “DbContext” in “StudentContext.cs” file. “RAVI-KANDEL” is the name of the Database Server and “Student” is the name of the Database. Change “RAVI-KANDEL” with your Database Server name. Finally, run your application and navigate to Student controller. Also you can configure “RouteConfig.cs” and set the controller to “Student” for direct navigation to the Student controller when loading the application.

You can add the records and can see added data in the table after the form-control as shown below,

Also, you can open the database server and see the data stored in database over there.

Please feel free to comment/feedback.

Happy Coding!

Tiếp tục với các bài viết trước, nay mình chia sẻ cách phân trang bằng Ajax trong ASP.NET MVC 5. Bài trước mình làm phân trang đơn giản bạn có thể xem lại tại đây

Bài này mình dùng code của bài trước chỉ sửa lại xiu là được! ::)Bạn mở file HomeController.cs trong thư mục Controllers lên và chỉnh thêm cho mình như code sau:

public ActionResult Lists() { return View(); } [HttpGet] public JsonResult getAllPost(string txtSearch, int? page) { var data = (from s in _db.Posts select s); if (!String.IsNullOrEmpty(txtSearch)) { ViewBag.txtSearch = txtSearch; data = data.Where(s => s.Title.Contains(txtSearch)); } if (page > 0) { page = page; } else { page = 1; } int start = (int)(page – 1) * pageSize; ViewBag.pageCurrent = page; int totalPage = data.Count(); float totalNumsize = (totalPage / (float)pageSize); int numSize = (int)Math.Ceiling(totalNumsize); ViewBag.numSize = numSize; var dataPost = data.OrderByDescending(x => x.Id).Skip(start).Take(pageSize); List listPost = new List (); listPost = dataPost.ToList(); // return Json(listPost); return Json(new { data = listPost,pageCurrent = page,numSize=numSize }, JsonRequestBehavior.AllowGet); }

+ getAllPost(): return về dữ liệu Json cho phía client xử lý, đồng thời cũng nhận dữ liệu từ client gửi đến để xử lý phân trang+ Lists(): return về View, do đó đồi hỏi bạn phải tạo một khung nhìn(View), sau khi tạo xong bạn sẽ được file Lists.cshtml trong thư mục Views/Post/Lists.cshtmlbạn open và chỉnh sửa giao điện file như sau:

@model MVC5_HelloWorld.Models.Post

List Posts

Add
Search
STT Title Body Created_at Updated_at Edit Delete

Chú ý: chổ class=”load-list” và id=”load-pagination” dùng để hiển thị nội dùng ra và hiển thị nút phân trang

Xong giờ ta thiết lập code Ajax để xử lý phân trang trong ASP.NET MVC 5 thôi nào, trong đoạn code dưới đây mình có chú thích từng sự kiện, đoạn code dài quá, nên mình tách ra, cho dễ hình dung nghe

$(document).ready(function () { //function load pagination var load = function (txtSearch, page) { $.ajax({ url: ‘@Url.Action(“getAllPost”,”Post”)’, type: “GET”, data: { txtSearch:txtSearch , page: page }, dataType: ‘json’, contentType: ‘application/json;charset=utf-8’, success: function (result) { console.log(result); var str = “”; $.each(result.data, function (index, value) { //convert date to string var dateCreated = value.Created_at; var dateCreated_string = new Date(parseInt(dateCreated.replace(“/Date(“, “”).replace(“)/”, “”), 10)); var created_at = dateCreated_string.getFullYear() + “/” + dateCreated_string.getMonth() + “/” + dateCreated_string.getDate(); var dateUpdated = value.Updated_at; var dateUpdated_string = new Date(parseInt(dateUpdated.replace(“/Date(“, “”).replace(“)/”, “”), 10)); var Updated_at = dateUpdated_string.getFullYear() + “/” + dateUpdated_string.getMonth() + “/” + dateUpdated_string.getDate(); // //create list post var dateUpdated = new Date(value.Updated_at); str += ”

“; str += ”

“+(value.Id)+”

“; str += ”

“+value.Title + ”

“; str += ”

” + value.Body + ”

“; str += ”

” + created_at+ ”

“; str += ”

“+ Updated_at + ”

“; str += ”


Modify

“; str += ”


Delete

“; str += ”

“; //create pagination var pagination_string = “”; var pageCurrent = result.pageCurrent; var numSize = result.numSize; //create button previous if (pageCurrent > 1) { var pagePrevious = pageCurrent – 1; pagination_string += ‘


 • Previous
 • ‘; } for (i = 1; i <= numSize; i++){ if (i == pageCurrent) { pagination_string += ‘


 • ‘+pageCurrent+’
 • ‘; } else { pagination_string += ‘


 • ‘+i+’
 • ‘; } } //create button next if (pageCurrent > 0 && pageCurrent < numSize) { var pageNext = pageCurrent + 1; pagination_string += ‘


 • Next
 • ‘; } //load pagination $(“#load-pagination”).html(pagination_string); }); //load str to class=”load-list” $(“.load-list”).html(str); } }); } //load init load(null, 1); });

  Bên trên là đoạn code mình xử lý load phân trang, mình sẽ chèn vào 2 tham số (txtSearch,page), thông thường ban đầu, page=1, txtSearch=null

  url: ‘@Url.Action(“getAllPost”,”Post”)’: sẽ đi đến function getAllPost() file HomeControlle.cs, sao đó xử lý xong, return về dữ liệu theo kiểu Json

  Các bạn có thể nhìn thấy mình có nhận dữ liệu về là kiểu Json, sao đó dùng $.earch() để lập dữ liệu ra. Bên cạnh đó bạn xem thẻ trong đoạn code trên mình có khai báo, giúp ta có thể dùng Ajax lấy ra số page để hiển thị

  Tiếp tục ta xây dựng sự kiện click phân trang: ta sẽ click vào để lấy giá trị page

  //click event pagination $(“body”).on(“click”,”.pagination li a”,function (event) { event.preventDefault(); var page = $(this).attr(‘data-page’); //load event pagination var txtSearch = $(“.txtSearch”).val(); if (txtSearch != “”) { load(txtSearch, page) } else { load(null, page); } });

  Trong đoạn code trên mình click vào thẻ để lấy dữ liệu từ page-page, sau đó chèn vào hàm load(txtSearch,page) để gọi Ajax

  Tiếp tục ta xây dựng hàm tìm kiếm

  //click event search $(“#search”).click(function () { var txtSearch = $(“.txtSearch”).val(); if (txtSearch != “”) { load(txtSearch, 1) } else { load(null, 1); } });

  Đoạn code bên trên mình bắt sự kiện click tìm kiếm, sao đó lấy giá trị tìm kiếm chèn vào làm load()

  Đoạn code Full Ajax

  $(document).ready(function () { //function load pagination var load = function (txtSearch, page) { $.ajax({ url: ‘@Url.Action(“getAllPost”,”Post”)’, type: “GET”, data: { txtSearch:txtSearch , page: page }, dataType: ‘json’, contentType: ‘application/json;charset=utf-8’, success: function (result) { console.log(result); var str = “”; $.each(result.data, function (index, value) { //convert date to string var dateCreated = value.Created_at; var dateCreated_string = new Date(parseInt(dateCreated.replace(“/Date(“, “”).replace(“)/”, “”), 10)); var created_at = dateCreated_string.getFullYear() + “/” + dateCreated_string.getMonth() + “/” + dateCreated_string.getDate(); var dateUpdated = value.Updated_at; var dateUpdated_string = new Date(parseInt(dateUpdated.replace(“/Date(“, “”).replace(“)/”, “”), 10)); var Updated_at = dateUpdated_string.getFullYear() + “/” + dateUpdated_string.getMonth() + “/” + dateUpdated_string.getDate(); // //create list post var dateUpdated = new Date(value.Updated_at); str += ”

  “; str += ”

  “+(value.Id)+”

  “; str += ”

  “+value.Title + ”

  “; str += ”

  ” + value.Body + ”

  “; str += ”

  ” + created_at+ ”

  “; str += ”

  “+ Updated_at + ”

  “; str += ”


  Modify

  “; str += ”


  Delete

  “; str += ”

  “; //create pagination var pagination_string = “”; var pageCurrent = result.pageCurrent; var numSize = result.numSize; //create button previous if (pageCurrent > 1) { var pagePrevious = pageCurrent – 1; pagination_string += ‘


 • Previous
 • ‘; } for (i = 1; i <= numSize; i++){ if (i == pageCurrent) { pagination_string += ‘


 • ‘+pageCurrent+’
 • ‘; } else { pagination_string += ‘


 • ‘+i+’
 • ‘; } } //create button next if (pageCurrent > 0 && pageCurrent < numSize) { var pageNext = pageCurrent + 1; pagination_string += ‘


 • Next
 • ‘; } //load pagination $(“#load-pagination”).html(pagination_string); }); //load str to class=”load-list” $(“.load-list”).html(str); } }); } //click event pagination $(“body”).on(“click”,”.pagination li a”,function (event) { event.preventDefault(); var page = $(this).attr(‘data-page’); //load event pagination var txtSearch = $(“.txtSearch”).val(); if (txtSearch != “”) { load(txtSearch, page) } else { load(null, page); } }); //click event search $(“#search”).click(function () { var txtSearch = $(“.txtSearch”).val(); if (txtSearch != “”) { load(txtSearch, 1) } else { load(null, 1); } }); //load init load(null, 1); });

  Demo:

  Hi,

  Are you using submit button , type = submit or type = button.

  type = button

  may solve it

  Regards.

  This browser is no longer supported.

  Upgrade to Microsoft Edge to take advantage of the latest features, security updates, and technical support.

  Hello

  I am developing an Asp.net Core Mvc application in which I need to send , as usual, some data from an ajax call to an MVC action. The ajax code is as follows :


  **function ShowHideAttivita(model, idriga) { var dati =model; var idcommessa = $('#IdselectCommessa' + idriga + ' option:selected').val(); $.ajax({ url: 'cambiaCommessa', type: 'POST', dataType: "html", contentType: "application/json", data: dati, success: function (result) { $('#IdrigaSezioneCommessa' + idriga).replaceWith(result); }, error: function (error) { var x = error.responseText; VisualizzaMessaggio('errore', 'E', ''); } }); }**

  The corresponding MVC Controller Action which is listening is as follows ;


  **[HttpPost] public async Task

  cambiaCommessa( RapGiornalieroExtended dati) { try { DettaglioPresenze DP = new DettaglioPresenze(); return PartialView("~/Views/Home/_rigaCommessa.cshtml", DP); } catch (Exception ex) { throw ex; } }**

  It seems I can call the action correctly, but the content in the data sent is null (the fields of the “dati” parameters).No matter how I change the code in the sending Ajax, when I break into the Action , the best result I can get is getting a “dati” parameter (which is a complex type itself) with all its fields null, in spite of the fact that, in the sending ajax, i verified the content is not null. Most inquietingly, another application from which this same bunch of code is taken works perfectly , and there are no differences in the Ajax, in the Controller, in the Action, and in the data content itself, between the two situations.

  Any suggestions ? Thanks

  What is the “model” of 1st argument in the ShowHideAttivita method? What is the RapGiornalieroExtended class in the cambiaCommessa method?

  Have you seen what are sent and received between the client and server by using a capture toll such as the Fiddler and confirmed the header and contents are proper as expected?

  I didn’t check the post header, but I am 100% sure that the “model” parameter is correctly set. It is a js version of the RapGiornalieroExtended object which is the parameter expected by the action. This object (class) is made up of three member the first of which is another class, and the second and third are respectively a list of objects and a dictionary of strings.Both the list and dictionary members contain values , the first member which is a scalar object is a null reference.What i expect on the action side is to receive the same values but I verified instead that all the three members are null references.

  Actually, as I verified yesterday after posting this question, is seems the data : …. parameter of the ajax call is ignored, since as I remove it nothing changes in the action behavior.

  Do you think I should check the post header ?

  By checking the post header I see that, in spite of the fact that I set the ajax call’s content-Type parameter to “application/json”, in the header I end up having , from time to time , “application/www-url-encoded” … but as I said this is not sistematic, this just happens randomly. Anyway, no matter what content-Type is set, I always have, in the action parameter, an object with all the three members having null references.

  Have you seen what are sent and received between the client and server by using a capture toll such as the Fiddler and confirmed the header and contents are proper as expected?

  In your jQuery ajax code you include contentType: “application/json”. It means that the server must receive JSON string.

  You say that the dati (= model) is “js version of the RapGiornalieroExtended object.” But the javascript object will be converted to application/x-www-form-urlencoded format, not JSON.

  I don’t have any capture toll and am not allowed to install since my laptop belongs to the company. All I can say is that, checking from the Web Browser debugger, the request payload is what I expect it to be (most of the times but not always).I am not sure I get you when you say that “the object will be converted to “application/x-www-form-urlencoded” : is this by default ?and in case, this means that I should do something like :

  …. data : JSON.strinfigy(dati),….

  ????

  If yes, this is a solution I already attempted and didn’t work either…

  IE, Chrome. Edge, Firefox has tool to capture the request and response. You have to use it to see what’s going on between the client and server. You can’t shoot in the dark.

  Please read the jQuery API documentation.

  jQuery.ajax()

  See “data” section. It describes that:

  When data is an object, jQuery generates the data string from the object’s key/value pairs unless the processData option is set to false. For example, { a: “bc”, d: “e,f” } is converted to the string “a=bc&d=e%2Cf”.

  Note that “a=bc&d=e%2Cf” is not JSON string.

  You said you have already tried JSON.strinfigy(dati) but it does not work. I don’t know why. But at least I am sure that you have to send JSON string to the server which expects to receive JSON string.

  Hi @LeoDelCiello-425, please check the actual request and posted data that you made from ajax client in browser F12 developer tool Network tab. And if possible, you can share the details about request headers and payload, so that we can help troubleshoot the issue better. Besides, you can try to apply

  [FromBody]

  attribute to your action parameter, like this

  public async Task

  cambiaCommessa([FromBody]RapGiornalieroExtended dati)


  .

  Hi,

  Are you using submit button , type = submit or type = button.

  type = button

  may solve it

  Regards.

  (#39) Get data using ajax in mvc | mvc tutorial for beginners in .net c#
  (#39) Get data using ajax in mvc | mvc tutorial for beginners in .net c#

  AJAX submit form MVC

  Trong kiến trúc MVC, mô hình (model) đại diện cho dữ liệu và xử lý logic của ứng dụng, còn người xem (view) là giao diện người dùng và bộ điều khiển (controller) là thành phần chịu trách nhiệm kiểm soát xu hướng điều hướng và xử lý các sự kiện từ người dùng. Khi người dùng gửi một biểu mẫu, mô hình sẽ tiếp nhận dữ liệu và thực hiện quá trình xử lý, sau đó trả về kết quả cho người dùng thông qua người xem.

  Tuy nhiên, trong trường hợp sử dụng truyền thống không sử dụng AJAX, sau khi người dùng gửi một biểu mẫu, trang web sẽ được tải lại hoàn toàn và tất cả các dữ liệu hiển thị trên trang sẽ bị mất. Điều này không chỉ làm mất thời gian cho người dùng, mà còn có thể gây mất dữ liệu và gây phiền toái.

  Với AJAX, truyền dữ liệu qua mưới thức gửi không đồng bộ (asynchronous), mô hình sẽ nhận dữ liệu thông qua AJAX và thực hiện xử lý. Người xem không cần phải tải lại toàn bộ trang và chỉ cần cập nhật phần cần thiết. Điều này giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng tốc độ phản hồi của ứng dụng.

  Trong kiến trúc MVC, điều quan trọng là bảo đảm rằng cấu trúc của ứng dụng vẫn được duy trì khi sử dụng AJAX để gửi biểu mẫu. Việc này thường được thực hiện bằng cách sử dụng các yêu cầu AJAX để gửi dữ liệu và truy xuất mô hình từ bộ điều khiển.

  Cách tiếp cận phổ biến trong AJAX submit form MVC là sử dụng JavaScript và jQuery để tiến hành việc gửi dữ liệu. JavaScript cung cấp các phương thức để tạo yêu cầu AJAX và jQuery giúp việc thao tác với DOM dễ dàng hơn. Người xem có thể gửi các yêu cầu AJAX tới bộ điều khiển và xử lý phản hồi trả về từ mô hình.

  Để thực hiện đúng MVC, việc xử lý biểu mẫu và truy xuất mô hình nên được thực hiện bởi các hành động (actions) trong bộ điều khiển. Mỗi biểu mẫu có thể gắn kết với một hành động trong bộ điều khiển, sẽ được kích hoạt khi người dùng gửi biểu mẫu. Hành động này sẽ nhận dữ liệu từ biểu mẫu và gọi các phương thức dùng để xử lý trong mô hình. Sau khi xử lý, bộ điều khiển sẽ trả lại kết quả cho người xem thông qua AJAX.

  Một số câu hỏi thường gặp về AJAX submit form MVC:

  Q: AJAX submit form trong MVC là gì?A: AJAX submit form trong MVC là phương pháp sử dụng AJAX để gửi biểu mẫu và cập nhật trang web theo mô hình MVC.

  Q: Điều gì xảy ra khi một biểu mẫu được gửi bằng AJAX trong MVC?A: Khi một biểu mẫu được gửi bằng AJAX trong MVC, dữ liệu từ biểu mẫu sẽ được gửi đến bộ điều khiển thông qua yêu cầu AJAX. Bộ điều khiển sẽ xử lý dữ liệu và gọi các phương thức tương ứng trong mô hình. Sau đó, kết quả xử lý sẽ được trả về cho người xem để cập nhật trang web tương ứng.

  Q: Lợi ích của việc sử dụng AJAX submit form trong MVC là gì?A: Việc sử dụng AJAX submit form trong MVC giúp cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp phản hồi nhanh chóng và tương tác mượt mà. Nó cũng giúp giảm tải trang web và tối ưu hóa hiệu suất mạng.

  Q: Phải sử dụng ngôn ngữ lập trình nào để thực hiện AJAX submit form trong MVC?A: Ngôn ngữ lập trình phổ biến như JavaScript và framework như jQuery thường được sử dụng để thực hiện AJAX submit form trong MVC.

  Q: Có những bước nào cần thực hiện khi sử dụng AJAX submit form trong MVC?A: Các bước cơ bản bao gồm việc gửi yêu cầu AJAX từ người xem tới bộ điều khiển, xử lý dữ liệu và gọi phương thức tương ứng trong mô hình, sau đó trả lại kết quả cho người xem để cập nhật trang web.

  Trên đây là một số thông tin về AJAX submit form trong MVC. Việc sử dụng AJAX trong môi trường MVC giúp tăng cường khả năng tương tác và cải thiện trải nghiệm người dùng.

  Hình ảnh liên quan đến chủ đề mvc ajax post form

  Link bài viết: mvc ajax post form.

  Xem thêm thông tin về bài chủ đề này mvc ajax post form.

  • Asp.Net MVC jQuery AJAX Form Submit using Serialize Form …
  • Submit form using AJAX in Asp.Net mvc 4 – Stack Overflow
  • Submit (POST) FormData to Controller using jQuery AJAX in …
  • MVC: How to submit a form in widget using AJAX call
  • How to submit a form in asp.net mvc using ajax.beginform
  • How To Submit AJAX Forms with JQuery – DigitalOcean
  • 4 Ways to Create Form in ASP.NET MVC – Complete C# Tutorial
  • Getting Data From View to Controller in MVC – C# Corner
  • How to submit a form in asp.net mvc using ajax.beginform
  • Form Submit using Ajax in ASP.NET MVC – Microsoft TechNet
  • Ajax form submit in asp.net MVC
  • How To Submit AJAX Forms with JQuery – DigitalOcean
  • jQuery Ajax Upload file Anda Data in MVC Core – Medium

  Xem thêm: https://hanoilaw.vn/category/blog blog

  Step 1 : Create an ASP.NET MVC Application.

  Now let us start with a step by step approach from the creation of simple ASP.NET MVC application as in the following:

  1. “Start”, then “All Programs” and select “Microsoft Visual Studio 2015”.
  2. “File”, then “New” and click “Project…” then select “ASP.NET Web Application Template”, then provide the Project a name as you wish and click on OK .

  Right click on model folder of created MVC application project and add class named Empmodel.cs

  Empmodel.cs

  public class EmpModel { public string Name { get; set; } public string City { get; set; } public string Address { get; set; } }

  HomeController.cs

  public class HomeController : Controller { private SqlConnection con; // GET: Home public ActionResult AddEmployee() { return View(); } //Post method to add details [HttpPost] public ActionResult AddEmployee(EmpModel obj) { AddDetails(obj); return View(); } //To Handle connection related activities private void connection() { string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings[“SqlConn”].ToString(); con = new SqlConnection(constr); } //To add Records into database private void AddDetails(EmpModel obj) { connection(); SqlCommand com = new SqlCommand(“AddEmp”, con); com.CommandType = CommandType.StoredProcedure; com.Parameters.AddWithValue(“@Name”, obj.Name); com.Parameters.AddWithValue(“@City”, obj.City); com.Parameters.AddWithValue(“@Address”, obj.Address); con.Open(); com.ExecuteNonQuery(); con.Close(); } }

  Right click on View folder of created MVC application project and add empty view named AddEmployee.cshtml

  Step 4: Create Jquery Post method

  Now open the AddEmployee.cshtml view and create the following JQuery Post method to call controller .

  To work with jQuery we need to reference of jQuery library.You can use following CDN jQuery library or you can use same file by downloading it as offline jQuery file.

  Now after adding the library and form controls the AddEmployee.cshtml code will be look like as
  Now everything is ready ,run the application and enter the details into the following form.

  @{ ViewBag.Title = “www.compilemode.com”; }

  Name
  Address
  City

  After entering the details click on save button then the details will be get added into the database as

  Note

  • Do a proper validation such as date input values when implementing.
  • Make the changes in the web.config file depending on your server details for the connection string.

  Summary

  mvc ajax post form

  Mô hình MVC (Model-View-Controller) là một kiến trúc phần mềm phổ biến trong việc xây dựng ứng dụng web. Nó chia thành ba phần chính: Model, View và Controller. Model đại diện cho dữ liệu, View là giao diện người dùng và Controller là thành phần xử lý logic.

  Khi làm việc với Form trong mô hình MVC, việc gửi dữ liệu từ View lên Controller thông qua AJAX có thể tăng cường trải nghiệm người dùng và giảm tải cho máy chủ. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng AJAX để gửi form trong mô hình MVC, xử lý dữ liệu gửi lên từ form, hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi và cập nhật giao diện web.

  Gửi form sử dụng AJAX trong mô hình MVC

  Để gửi form bằng AJAX trong mô hình MVC, chúng ta cần sử dụng jQuery để thực hiện việc này. jQuery là một thư viện JavaScript phổ biến giúp tương tác với HTML, xử lý sự kiện và gửi các yêu cầu HTTP.

  Đầu tiên, hãy thêm mã JavaScript sau trong phần `

  ` của tệp HTML:

  “`html“`

  Tiếp theo, chúng ta cần viết mã JavaScript để gửi form bằng AJAX. Dưới đây là ví dụ về cách gửi form có id là “myForm”:

  “`javascript$(document).ready(function() {$(‘#myForm’).submit(function(e) {e.preventDefault(); // Ngăn chặn form gửi đi một cách thông thườngvar formData = $(this).serialize(); // Lấy dữ liệu trong form$.ajax({type: ‘POST’,url: ‘/controller/action’, // Đường dẫn tới Controller và Action xử lý formdata: formData,success: function(response) {// Xử lý kết quả trả về từ Controller},error: function(response) {// Xử lý lỗi}});});});“`

  Trong đoạn mã trên, chúng ta đã sử dụng `$(‘myForm’).submit()` để bắt sự kiện gửi form. Sau đó, chúng ta sử dụng `serialize()` để lấy dữ liệu từ form và gửi lên bằng phương thức POST của AJAX.

  Xử lý form bằng AJAX và MVC

  Sau khi gửi form bằng AJAX, chúng ta cần xử lý dữ liệu gửi lên từ form trong Controller của mô hình MVC. Dưới đây là ví dụ về cách xử lý dữ liệu gửi lên từ form và trả về kết quả:

  “`csharp[HttpPost]public ActionResult ProcessForm(MyModel model){// Xử lý dữ liệu gửi lên từ formif (ModelState.IsValid){// Xử lý thành côngreturn Json(new { success = true, message = “Form đã được gửi thành công!” });}else{// Xử lý lỗireturn Json(new { success = false, message = “Có lỗi xảy ra khi gửi form!” });}}“`

  Trong đoạn mã trên, chúng ta đã sử dụng `[HttpPost]` để chỉ định Controller Action chỉ được gọi khi có yêu cầu POST từ AJAX. Tiếp theo, chúng ta nhận dữ liệu đã được gửi từ form thông qua tham số `MyModel model` và xử lý nó. Trong trường hợp dữ liệu hợp lệ, chúng ta trả về một đối tượng JSON với trường `success` là `true` và `message` là thông báo thành công. Trong trường hợp dữ liệu không hợp lệ, chúng ta trả về một đối tượng JSON với trường `success` là `false` và `message` là thông báo lỗi.

  Xác thực dữ liệu gửi lên từ form bằng AJAX và MVC

  Để xác thực dữ liệu gửi lên từ form, chúng ta có thể sử dụng các mô hình xác thực có sẵn trong ASP.NET MVC như Data Annotations hoặc Fluent Validation. Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng Data Annotations:

  “`csharppublic class MyModel{[Required(ErrorMessage = “Hãy nhập tên của bạn”)]public string Name { get; set; }[EmailAddress(ErrorMessage = “Email không hợp lệ”)]public string Email { get; set; }}“`

  Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng Data Annotations để xác thực dữ liệu gửi lên từ form. `Required` chỉ định trường “Name” là bắt buộc và `EmailAddress` chỉ định trường “Email” cần phải là một địa chỉ email hợp lệ.

  Hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi khi gửi form bằng AJAX trong MVC

  Sau khi xử lý dữ liệu từ form trong Controller, chúng ta có thể hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi trên giao diện người dùng. Chúng ta có thể sử dụng JavaScript để xử lý kết quả trả về từ Controller và hiển thị thông báo tương ứng.

  Dưới đây là một ví dụ về cách hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi khi gửi form bằng AJAX:

  “`javascript…success: function(response) {if (response.success) {alert(response.message); // Hiển thị thông báo thành công} else {alert(response.message); // Hiển thị thông báo lỗi}},…“`

  Trong đoạn mã trên, chúng ta đã sử dụng `alert()` để hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi dựa trên kết quả trả về từ Controller.

  Cập nhật giao diện web bằng AJAX trong mô hình MVC

  Ngoài việc hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi, chúng ta cũng có thể cập nhật giao diện web mà không cần tải lại trang bằng cách sử dụng AJAX trong mô hình MVC.

  Dưới đây là một ví dụ về cách cập nhật giao diện web sau khi gửi form bằng AJAX:

  “`javascript…success: function(response) {if (response.success) {$(‘#result’).html(response.message); // Cập nhật kết quả thành công vào một phần tử có id ‘result’} else {$(‘#error’).html(response.message); // Cập nhật thông báo lỗi vào một phần tử có id ‘error’}},…“`

  Trong đoạn mã trên, chúng ta đã sử dụng `$(‘#result’).html()` và `$(‘#error’).html()` để cập nhật kết quả thành công và thông báo lỗi vào các phần tử có id ‘result’ và ‘error’.

  Tối ưu hoá hiệu suất khi gửi form bằng AJAX trong mô hình MVC

  Để tối ưu hoá hiệu suất khi gửi form bằng AJAX trong mô hình MVC, chúng ta có thể sử dụng FormData để gửi dữ liệu đồng thời với tập tin, hoặc sử dụng JSON để gửi dữ liệu phức tạp hơn.

  Dưới đây là một ví dụ về cách tối ưu hoá hiệu suất khi gửi form bằng AJAX:

  “`javascript…$(‘#myForm’).submit(function(e) {e.preventDefault();var formData = new FormData(this); // Sử dụng FormData để gửi dữ liệu với tập tin$.ajax({type: ‘POST’,url: ‘/controller/action’,data: formData,processData: false,contentType: false,success: function(response) {// Xử lý kết quả trả về từ Controller},error: function(response) {// Xử lý lỗi}});});…“`

  Trong đoạn mã trên, chúng ta đã sử dụng `new FormData(this)` để tạo đối tượng FormData từ form, sau đó sử dụng `processData: false` và `contentType: false` để ngăn jQuery xử lý dữ liệu và đặt các giá trị `multipart/form-data` cho Header của yêu cầu.

  FAQs

  1. jQuery ajax send form data là gì?

  `jQuery ajax send form data` là một phương pháp của jQuery để gửi dữ liệu từ form đi bằng AJAX.

  2. AJAX submit form MVC là gì?

  `AJAX submit form MVC` là một phương pháp trong ASP.NET MVC để gửi form đi bằng AJAX và xử lý dữ liệu gửi lên từ form trong Controller.

  3. Asp net Core Ajax form post là gì?

  `Asp net Core Ajax form post` là một phương pháp trong ASP.NET Core để gửi form đi bằng AJAX.

  4. Asp net MVC Ajax post to controller là gì?

  `Asp net MVC Ajax post to controller` là một phương pháp trong ASP.NET MVC để gửi dữ liệu từ form đi bằng AJAX và xử lý dữ liệu gửi lên từ form trong Controller.

  5. FormData asp net mvc là gì?

  `FormData asp net mvc` là một phương pháp trong ASP.NET MVC để gửi dữ liệu từ form đi bằng AJAX và xử lý dữ liệu gửi lên từ form trong Controller.

  6. Post model to controller mvc using ajax là gì?

  `Post model to controller mvc using ajax` là một phương pháp trong ASP.NET MVC để gửi dữ liệu từ mô hình (model) đi bằng AJAX và xử lý dữ liệu gửi lên từ form trong Controller.

  7. Ajax form data là gì?

  `Ajax form data` là dữ liệu trong form được gửi đi bằng AJAX.

  Từ khoá người dùng tìm kiếm: mvc ajax post form jQuery ajax send form data, AJAX submit form MVC, Asp net Core Ajax form post, Asp net MVC Ajax post to controller, Formdata asp net mvc, Post model to controller mvc using ajax, Ajax form data, jQuery post form data

  Chuyên mục: Top 97 mvc ajax post form

  (#40) Post data using ajax in mvc | Asp.Net MVC 5 tutorial-step by step in Hindi

  How to POST FormData using AJAX in MVC?

  Ajax là một công nghệ web cung cấp khả năng gửi và nhận dữ liệu giữa máy khách và máy chủ mà không cần làm tải lại trang. Trong kiến trúc MVC (Model-View-Controller), Ajax rất hữu ích trong việc gửi dữ liệu cho máy chủ mà không cần refresh lại trang web. Điều này giúp cải thiện tốc độ và trải nghiệm người dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách POST FormData sử dụng Ajax trong MVC.

  1. Tạo file HTMLĐầu tiên, chúng ta cần tạo một file HTML để chứa form và mã javascript. Bạn có thể đặt tên file là index.html.

  “`html

  “`

  2. Xử lý yêu cầu POST trong MVCBây giờ, chúng ta cần xử lý yêu cầu POST từ Ajax trong hệ thống MVC. Đầu tiên, chúng ta cần tạo một action trong Controller để xử lý yêu cầu.

  “`csharp[HttpPost]public ActionResult YourActionName(FormCollection form){var name = form[“name”];var email = form[“email”];

  // Xử lý logic của bạn ở đây

  return Content(“Success”);}“`

  3. Tạo routeSau khi tạo action, chúng ta cần tạo một route để xử lý yêu cầu POST. Bạn có thể thêm route này vào file App_Start/RouteConfig.cs.

  “`csharproutes.MapRoute(name: “YourRouteName”,url: “your/url”,defaults: new { controller = “YourControllerName”, action = “YourActionName” });“`

  FAQs:1. FormData là gì?FormData là một đối tượng được sử dụng để tạo và quản lý dữ liệu biểu mẫu gửi từ máy khách đến máy chủ. Nó cho phép gửi dữ liệu theo các khối từ khóa và giá trị.

  2. Tại sao chúng ta cần sử dụng Ajax để gửi dữ liệu FormData trong MVC?Sử dụng Ajax để gửi dữ liệu FormData trong MVC giúp cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người dùng. Nó cho phép gửi và nhận dữ liệu mà không cần làm tải lại trang web.

  3. Tại sao chúng ta cần đặt `contentType: false` và `processData: false` trong phần cấu hình Ajax?Đặt `contentType: false` trong phần cấu hình Ajax để tránh việc gửi dữ liệu dưới dạng `application/x-www-form-urlencoded` (mặc định) mà không phù hợp với FormData. Đặt `processData: false` để đảm bảo rằng dữ liệu không được xử lý trước khi gửi đi.

  4. Có thể gửi dữ liệu khác ngoài FormData không?Có, bạn có thể gửi dữ liệu dưới dạng JSON hoặc x-www-form-urlencoded bằng cách sử dụng phương thức $.ajax() của thư viện jQuery.

  5. Tôi có thể gửi dữ liệu từ nhiều form cùng lúc sử dụng FormData và Ajax không?Có, bạn có thể sử dụng cùng một đối tượng FormData và thêm dữ liệu từ các form khác nhau vào đối tượng này trước khi gửi đi.

  Kết luận:Trên đây là cách POST FormData sử dụng Ajax trong hệ thống MVC. Bạn có thể sử dụng mã JavaScript để thu thập dữ liệu từ form, gửi nó đến máy chủ và xử lý dữ liệu đó trong Controller. Việc sử dụng Ajax giúp cải thiện tốc độ và trải nghiệm người dùng.

  How to POST form with ajax?

  Trong quá trình phát triển ứng dụng web, việc gửi dữ liệu từ form xuống máy chủ mà không cần tải lại trang là một khía cạnh quan trọng. Việc này có thể thực hiện dễ dàng bằng cách sử dụng công nghệ Ajax. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách để POST form thông qua Ajax và tận dụng sức mạnh của nó.

  POST form với Ajax là gì?Khi POST form bằng phương thức Ajax, công việc gửi dữ liệu form xuống máy chủ và nhận phản hồi từ nó diễn ra mà không cần tải lại trang. Điều này cho phép ứng dụng web thực hiện các thao tác cập nhật dữ liệu mà không làm phiền trải nghiệm người dùng.

  Cách POST form với Ajax:1. Tạo form HTML:Đầu tiên, chúng ta cần tạo form HTML với các trường và phần tử cần thiết. Có thể chứa các input, textarea, select, v.v. Dễ dàng đặt ID cho form và các phần tử con để sử dụng trong mã JavaScript sau.

  “`html

  “`

  2. Viết JavaScript:Tiếp theo, chúng ta cần viết mã JavaScript để xử lý việc POST form thông qua Ajax. Sử dụng JavaScript, chúng ta có thể lắng nghe sự kiện khi form được gửi đi và xử lý nó theo cách riêng.

  “`javascript// JavaScript codedocument.getElementById(“myForm”).addEventListener(“submit”, function(event){event.preventDefault(); // Ngăn chặn hành vi mặc định của formvar form = event.target;var data = new FormData(form);

  var xhr = new XMLHttpRequest();xhr.open(“POST”, “/url-of-your-server-side-script”, true);xhr.onreadystatechange = function(){if(xhr.readyState === XMLHttpRequest.DONE && xhr.status === 200) {// Xử lý phản hồi từ máy chủconsole.log(xhr.responseText);}};xhr.send(data);});“`

  3. Xử lý phản hồi từ máy chủ:Sau khi máy chủ xử lý dữ liệu được gửi từ form, nó sẽ trả về phản hồi (response) cho yêu cầu Ajax. Chúng ta có thể xử lý phản hồi này trong hàm `xhr.onreadystatechange` trong mã JavaScript đã được viết ở bước trước. Ở đây, chúng ta chỉ đơn giản in nội dung phản hồi ra console để kiểm tra.

  FAQs (Các câu hỏi thường gặp):1. Tại sao nên sử dụng Ajax để POST form?Sử dụng Ajax để POST form giúp cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách giảm thiểu sự gián đoạn khi tải lại trang. Kỹ thuật này cho phép cập nhật dữ liệu mà không mất đi các thay đổi trên trang hiện tại.

  2. Tôi có thể sử dụng Ajax để gửi form cho một máy chủ khác không?Đúng, Ajax giúp gửi form cho một máy chủ khác vì nó hoạt động dựa trên giao thức HTTP và không phụ thuộc vào việc tải lại trang. Bạn chỉ cần chỉ định URL cho endpoint đích mà form cần gửi dữ liệu đến.

  3. Tôi cần gì để sử dụng Ajax để POST form?Để sử dụng Ajax để POST form, bạn cần có kiến thức cơ bản về HTML, JavaScript và API XMLHttpRequest. Bạn cũng cần hiểu cách xử lý dữ liệu POST từ form trên máy chủ.

  4. Tôi có thể sử dụng thư viện JavaScript khác thay vì XMLHttpRequest không?Đúng, có nhiều thư viện JavaScript phổ biến như jQuery, Axios, Fetch API, v.v. có thể giúp chúng ta xử lý Ajax nhanh chóng và dễ dàng hơn. Bạn có thể tìm hiểu và sử dụng thư viện phù hợp với dự án của mình.

  Xem thêm tại đây: hanoilaw.vn

  Ajax calls to .Net5 MVC Controllers (using JQuery)
  Ajax calls to .Net5 MVC Controllers (using JQuery)

  Benefits of Ajax

  • Callbacks
  • Making Asynchronous Calls
  • User-Friendly
  • Improve the speed, performance and usability of a web application

  Implementation of Ajax can be done in two way in ASP.Net Application

  • using Update Panel and,
  • using jQuery

  What Advances have Been Made to Ajax?

  JavaScript is the client-side scripting language and XML is a mark-up language to define data. And we have, JSON(JavaScript Object Notation) as another mark-up language to define data as well. JSON is much easier to use with JavaScript than XML. After the combination of JavaScript and Ajax, the XML Web Services are being replaced by JSON Web Services.

  Another major advance to JavaScript and Ajax is the JavaScript object library called jQuery, which is the free, open-source software. It is a wrapper for JavaScript. jQuery is used to write the JavaScript to navigate and manipulate a page and make asynchronous Ajax callbacks.

  Hence, Ajax callbacks have become standard programming practices by using jQuery and JSON Web Services for designing and developing web applications.

  Keywords searched by users: mvc 5 ajax post

  Mvc Ajax Form Submit - Cách Gửi Biểu Mẫu Sử Dụng Ajax Trong Mvc - Hanoilaw Firm
  Mvc Ajax Form Submit – Cách Gửi Biểu Mẫu Sử Dụng Ajax Trong Mvc – Hanoilaw Firm
  40) Post Data Using Ajax In Mvc | Asp.Net Mvc 5 Tutorial-Step By Step In Hindi - Youtube
  40) Post Data Using Ajax In Mvc | Asp.Net Mvc 5 Tutorial-Step By Step In Hindi – Youtube
  Create Ajax Post To Mvc C# - Youtube
  Create Ajax Post To Mvc C# – Youtube
  40) Post Data Using Ajax In Mvc | Asp.Net Mvc 5 Tutorial-Step By Step In Hindi - Youtube
  40) Post Data Using Ajax In Mvc | Asp.Net Mvc 5 Tutorial-Step By Step In Hindi – Youtube
  Post Data To Controller Using Jquery Ajax In Asp.Net Mvc
  Post Data To Controller Using Jquery Ajax In Asp.Net Mvc
  Asp.Net Core Mvc Ajax Form Requests Using Jquery-Unobtrusive | Software Engineering
  Asp.Net Core Mvc Ajax Form Requests Using Jquery-Unobtrusive | Software Engineering
  Beginners Guide For Ajax Crud Using Jquery Datatables In Asp.Net Mvc 5
  Beginners Guide For Ajax Crud Using Jquery Datatables In Asp.Net Mvc 5
  Posting Javascript Types To Mvc 6 In .Net Core, Using Ajax | I Came, I Learned, I Blogged
  Posting Javascript Types To Mvc 6 In .Net Core, Using Ajax | I Came, I Learned, I Blogged
  Problem Passing A Record Size From Ajax To Controller In Asp Net Core 5 Mvc - Microsoft Q&A
  Problem Passing A Record Size From Ajax To Controller In Asp Net Core 5 Mvc – Microsoft Q&A
  Problem Passing A Record Size From Ajax To Controller In Asp Net Core 5 Mvc - Microsoft Q&A
  Problem Passing A Record Size From Ajax To Controller In Asp Net Core 5 Mvc – Microsoft Q&A
  Sử Dụng Jquery Ajax Trong Asp.Net Mvc
  Sử Dụng Jquery Ajax Trong Asp.Net Mvc
  Data Editors For Asp.Net Mvc - How To Use Ajax Callbacks To Validate A Captcha Code And Submit A Form | Devexpress Support
  Data Editors For Asp.Net Mvc – How To Use Ajax Callbacks To Validate A Captcha Code And Submit A Form | Devexpress Support
  How To Use Ajax With Asp.Net Webform
  How To Use Ajax With Asp.Net Webform
  Render Partialview Using Jquery Ajax In Asp.Net Mvc – Srinivasaraju'S Blog
  Render Partialview Using Jquery Ajax In Asp.Net Mvc – Srinivasaraju’S Blog
  Asp.Net Mvc: Jquery Ajax Datatables With Dynamic Columns - Asma'S Blog
  Asp.Net Mvc: Jquery Ajax Datatables With Dynamic Columns – Asma’S Blog
  Jquery Ajax Call To Mvc Controller With Parameters - Sensible Dev
  Jquery Ajax Call To Mvc Controller With Parameters – Sensible Dev
  Asp.Net Mvc 5 Ajax Pagination For Search Results
  Asp.Net Mvc 5 Ajax Pagination For Search Results
  Grid View For Aps.Net Mvc - How To Use The Jquery.Ajax Function With Devexpress Mvc Extensions | Devexpress Support
  Grid View For Aps.Net Mvc – How To Use The Jquery.Ajax Function With Devexpress Mvc Extensions | Devexpress Support

  See more here: kientrucannam.vn

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *