Chuyển tới nội dung
Home » Jre And Jdk In Java | What Is Jre?

Jre And Jdk In Java | What Is Jre?

#23 JDK JRE JVM in Java

JVM and container technology

Java Virtual Machine (JVM) is used to create — you guessed it — virtual machines (VMs). VMs are servers that allow multiple applications to run on the same underlying physical hardware without impacting one another. This provides better use of resources and makes it much easier and cost-effective to scale than traditional infrastructure. VMs are also easily disposable because of their independence. When you no longer need the application, you simply take the VM down.

Containers take this abstraction to the next level and virtualize the OS kernel. The absence of the OS renders containers even more lightweight, fast and flexible than VMs.

Tìm hiểu JVM

JVM (viết tắt của Java Virtual Machine) là một thiết bị trừu tượng (ảo) có thể giúp máy tính chạy các chương trình Java. Nó cung cấp môi trường runtime mà trong đó Java Bytecode có thể được thực thi.

JVM là có sẵn cho nhiều nền tảng (Windows, Linux…). JVM, JRE và JDK là phụ thuộc nền tảng, bởi vì cấu hình của mỗi OS (hệ điều hành) là khác nhau. Nhưng, Java là độc lập nền tảng.

Các nhiệm vụ chính của JVM

 • Tải code
 • Kiểm tra code
 • Thực thi code
 • Cung cấp môi trường runtime

Cấu trúc của JVM

Trong đó:

 • Classloader: Là một hệ thống con của JVM được sử dụng để tải class file.
 • Class (method) Area: Lưu trữ cấu trúc mỗi lớp, chẳng hạn như hằng, trường, dữ liệu phương thức, code của phương thức, …
 • Heap: Nó là khu vực dữ liệu runtime mà trong đó đối tượng được cấp phát.
 • Stack: Stack trong Java lưu giữ các Frame. Nó giữ các biến cục bộ và các kết quả cục bộ, và thực hiện một phần nhiệm vụ trong phần triệu hồi và trả về phương thức. Mỗi Thread có một Stack riêng, được tạo tại cùng thời điểm với Thread.
  Một Frame mới được tạo mỗi khi một phương thức được triệu hồi và bị hủy khi lời triệu hồi phương thức là kết thúc.
 • Program Counter Register: Nó chứa địa chỉ của chỉ lệnh JVM hiện tại đang được thực thi.
 • Native Method Stack: Bao gồm tất cả các phương thức tự nhiện được sử dụng trong ứng dụng.
 • Execution Engine: Phần này bao gồm:
  Một bộ xử lý ảo Virtual ProcessorMột trình thông dịch Interpreter. Đọc Bytecode Stream sau đó thực thi các chỉ thị.
 • Just-In-Time (JIT) Compiler: được sử dụng để cải thiện hiệu suất. JIT biên dịch các phần của Bytecode mà có cùng tính năng tại cùng một thời điểm, và vì thế giảm lượng thời gian cần thiết để biên dịch. Ở đây khái niệm Compiler là một bộ biên dịch tập chỉ thị của JVM thành tập chỉ thị của một CPU cụ thể.
#23 JDK JRE JVM in Java
#23 JDK JRE JVM in Java

What is JVM?

JVM stands for Java Virtual Machine, and it is a software component that allows your computer to run Java programs. When we write a Java program, it is compiled into bytecode. This bytecode can not execute on its own and requires JVM to run it.

The JVM has the responsibility of executing the bytecode and converting it into machine code that can be understood by the computer. The JVM also manages memory usage and performs garbage collection, which is the process of deallocating memory that is no longer needed by the program.

Listed below are some features of JVM

 • JVM converts byte code into machine code which is understood by the computer.
 • JVM provides fundamental Java functionalities such as management of memory, garbage collection, and so on.
 • JVM uses libraries and files of JRE to run the java program.
 • JVM is an essential component of JRE.
 • It is capable of executing the java program line by line. Hence, it is also referred to as an interpreter.
 • Primary functions of JVM includes program loading, linking, initialization, and compilation.

Java, JVM, JDK, JDK and IBM

For many organizations, Java continues to be a vital part of application development and provides a solid foundation when creating portable and scalable solutions. It can also serve a key role in modernizing applications on the journey to cloud.

Take the next step by explore OpenJDK and IBM Runtimes for Business, which provides reliable and cost-effective commercial support for implementing, monitoring and managing Java applications.

Get started with an IBM Cloud account today.

Java: The JVM, JRE, and JDK - Explained Analogy-Style!
Java: The JVM, JRE, and JDK – Explained Analogy-Style!

What is JVM?

JVM stands for Java Virtual Machine. It provides a runtime environment for driving Java applications or code. JVM is an abstract machine that converts the Java bytecode into a machine language. It is also capable of running the programs written by programmers in other languages (compiled to the Java bytecode). The JVM is also known as a virtual machine as it does not exist physically.

JVM is essentially a part of the JRE (Java Run Environment). You cannot separately download and install it. You first need to install the JRE to install the JVM. It is available for many software and hardware platforms. In various distinct programming languages, the compiler functions to produce machine code for specific systems. However, only the Java compiler produces code for a virtual machine- also known as JVM.

All three, JDK, JRE, and JVM, are dependent. It is because each Operating System’s (OS) condition is different from one another. But Java is independent of the platform. The JVM has three notions: implementation, instance, and specification.

JVM primarily performs the following tasks:

 • Provides runtime environment
 • Verifies code
 • Loads code
 • Executes code

FAQs Related to the Difference Between JDK, JRE, JVM

Here are some frequently asked questions related to the differences between JDK, JRE, and JVM.

1. Is the JRE required to run Java applications?Yes, the JRE is required to run Java applications. When you run a Java application, the JRE provides a runtime environment that includes the JVM and a set of libraries and utilities required for executing the application.

2. Can I run Java applications without installing the JDK?Yes, you can run Java applications by installing the JRE (Java Runtime Environment). However, if you want to develop Java applications, you’ll need the JDK as it includes the JRE along with additional development tools.

3. How does the JVM facilitate platform independence in Java?The JVM interprets the Java bytecode generated by the Java compiler. It abstracts the underlying hardware and operating system, allowing Java programs to run on any device or platform that has a compatible JVM installed, thus ensuring platform independence.

4. Are there different versions of JDK, JRE, and JVM available?Yes, Oracle, as well as other organizations and communities, release different versions of JDK, JRE, and JVM. These versions often include updates, enhancements, and bug fixes to improve performance and security.

5. Is the JDK required on a system where only JRE is needed for running Java applications?If you only intend to run Java applications and not develop them, installing the JRE suffices. The JDK, which includes the JRE, is necessary only for development purposes.

JVM, JDK, JRE: Có gì khác biệt giữa chúng?

Bài đăng này đã không được cập nhật trong 4 năm

Ba thành phần nền tảng Java không thể thiếu và cách chúng hoạt động cùng nhau trong các ứng dụng Java của bạn

Các nhà phát triển mới sử dụng Java thường tự hỏi có gì khác biệt Java Virtual Machine, Java Development Kit, Java Runtime Environment. Họ cũng tò mò về cách ba thành phần nền tảng Java này hoạt động cùng nhau trong các ứng dụng Java. Cuối cùng, các nhà phát triển cần biết họ sẽ tương tác với từng thành phần như thế nào.

Nói ngắn gọn:

 • JVM là thành phần nền tảng Java thực thi các chương trình của bạn.
 • JRE khởi tạo JVM và đảm bảo các phụ thuộc có sẵn cho các chương trình của bạn.
 • JDK cho phép bạn tạo các chương trình Java có thể được thực thi và chạy bởi JVM và JRE.

Là nhà phát triển, bạn sẽ làm việc với JDK để viết các ứng dụng của mình và với JVM để gỡ lỗi và tối ưu hóa chúng, đặc biệt là về hiệu năng. JRE chủ yếu chạy ở chế độ nền, nhưng bạn có thể sử dụng nó để theo dõi ứng dụng và cấu hình bộ nhớ.

JVM là gi? Giới thiệu Java Virtual Machine

JVM quản lý bộ nhớ hệ thống và cung cấp môi trường thực thi di động cho các ứng dụng dựa trên Java

Understand the Differences between JVM vs JRE vs JDK in java in one video #1.3
Understand the Differences between JVM vs JRE vs JDK in java in one video #1.3

JDKJREJVM: Key differences

And now, for the differences:

 • JDK is the development platform, while JRE is for execution.
 • JVM is the foundation, or the heart of Java programming language, and ensures the program’s Java source code will be platform-agnostic.
 • JVM is included in both JDK and JRE – Java programs won’t run without it.

Runtime Enviroment là gì?

Một chương trình phần mềm cần phải thực thi và để thực hiện nó cần một môi trường để chạy. Runtime Enviroment tải các tệp lớp và đảm bảo có quyền truy cập vào bộ nhớ và các tài nguyên hệ thống khác để chạy chúng. Trước đây, hầu hết các phần mềm đều sử dụng hệ điều hành (HĐH) làm Runtime Enviroment. Chương trình chạy bên trong bất kỳ máy tính nào được bật, nhưng dựa vào cài đặt hệ điều hành để truy cập tài nguyên. Tài nguyên trong trường hợp này sẽ là những thứ như bộ nhớ và tệp chương trình và dependencies. Java Runtime Enviroment đã thay đổi tất cả, ít nhất là đối với các chương trình Java.

JRE chứa các thư viện và phần mềm mà các chương trình Java của bạn cần chạy. Ví dụ, trình tải lớp Java là một phần của Java Runtime Environment. Phần mềm quan trọng này tải mã Java được biên dịch vào bộ nhớ và kết nối mã với các thư viện lớp Java thích hợp.

JVM, JRE và JDK Trong Java: Bạn Biết Chọn Cái Nào Chưa? | Code Thu
JVM, JRE và JDK Trong Java: Bạn Biết Chọn Cái Nào Chưa? | Code Thu

What is JRE?

JRE stands for Java Runtime Environment- also written as Java RTE. It is a set of software tools designed for running other software. It is an implementation of JVM, and JRE provides a runtime environment. In short, a user needs JRE to run any Java program. If not a programmer, the user doesn’t need to install the JDK- JRE alone will help run the Java programs.

All the versions of JDK come bundled up with the JRE (Java Runtime Environment). This way, a user doesn’t have to download and install JRE on their PC separately. The JRE also exists physically. It consists of a library set + a few more files that the JVM (Java Virtual Machine) deploys at the runtime.

What is JDK?

JDK is an abbreviation for Java Development Kit. It is an environment of software development used for developing applets and Java applications. JDK has a physical existence, and it contains JRE + development tools. One can easily install more than one version of JDK on the same computer. The Java developers can make use of it on macOS, Windows, Linux, and Solaris. JDK assists them in coding and running the Java programs.

It is an implementation of any of the given Java Platforms that the Oracle Corporation released:

 • Micro Edition
 • Enterprise Edition
 • Standard Edition

The JDK consists of a private JVM (Java Virtual Machine) along with a few other resources, java (a loader/interpreter), like javac (a compiler), Javadoc (a documentation generator), jar (an archiver), etc., for completing the process of Java application development.

4 - JRE and JDK in Java
4 – JRE and JDK in Java

Cấu hình không gian ngăn xếp(Configuring stack space)

Không gian ngăn xếp là nơi các hàm gọi và tham chiếu biến được xếp hàng. Không gian ngăn xếp là nguồn gốc của lỗi nổi tiếng thứ hai trong lập trình Java: ngoại lệ tràn ngăn xếp (đầu tiên là ngoại lệ con trỏ null). Ngoại lệ tràn ngăn xếp chỉ ra rằng bạn đã hết dung lượng ngăn xếp vì quá nhiều phần đã được bảo lưu. Thông thường, bạn sẽ nhận được một ngăn xếp tràn khi một phương thức hoặc phương thức gọi nhau theo kiểu vòng tròn, do đó dành một số lượng lớn các lệnh gọi hàm ngày càng tăng vào ngăn xếp.

Bạn sử dụng công tắc -Xss để định cấu hình kích thước bắt đầu ngăn xếp. Ngăn xếp sau đó phát triển linh hoạt theo nhu cầu của chương trình.

JDK là gì? Giới thiệu Java Development Kit

JDK là một thành phần nền tảng chính để xây dựng các ứng dụng Java. Trái tim của nó là trình biên dịch Java.

Java Development Kit (JDK) là một trong ba gói công nghệ cốt lõi được sử dụng trong lập trình Java, cùng với JVM (Java Virtual Machine) và JRE (Java Runtime Environment)

JRE có thể được sử dụng như một thành phần độc lập để chạy các chương trình Java, nhưng nó cũng là một phần của JDK. JDK yêu cầu JRE vì chạy các chương trình Java là một phần của việc phát triển chúng.

Các định nghĩa:

 • Định nghĩa kỹ thuật: JDK là một triển khai của đặc tả nền tảng Java, bao gồm các trình biên dịch và thư viện lớp.
 • Định nghĩa hàng ngày: JDK là gói phần mềm bạn tải xuống để tạo các ứng dụng dựa trên Java.

Nguồn tham khảo: https://www.javaworld.com/article/3272244/what-is-the-jvm-introducing-the-java-virtual-machine.html https://www.javaworld.com/article/3296360/what-is-the-jdk-introduction-to-the-java-development-kit.html https://www.javaworld.com/article/3304858/what-is-the-jre-introduction-to-the-java-runtime-environment.html

All rights reserved

By Pankaj

While we believe that this content benefits our community, we have not yet thoroughly reviewed it. If you have any suggestions for improvements, please let us know by clicking the “report an issue“ button at the bottom of the tutorial.

The difference between JDK, JRE, and JVM is one of the popular interview questions. You might also be asked to explain JDK vs JRE vs JVM.

JDK, JRE, and JVM are core concepts of Java programming language. We don’t use these concepts in programming. But, as a Java developer, we should know about them.

Java Development Kit aka JDK is the core component of Java Environment and provides all the tools, executables, and binaries required to compile, debug, and execute a Java Program. JDK is a platform-specific software and that’s why we have separate installers for Windows, Mac, and Unix systems. We can say that JDK is the superset of JRE since it contains JRE with Java compiler, debugger, and core classes.

JVM is the heart of Java programming language. When we execute a Java program, JVM is responsible for converting the byte code to the machine-specific code. JVM is also platform-dependent and provides core java functions such as memory management, garbage collection, security, etc. JVM is customizable and we can use java options to customize it. For example, allocating minimum and maximum memory to JVM. JVM is called virtual because it provides an interface that does not depend on the underlying operating system and machine hardware. This independence from hardware and the operating system makes java program write-once-run-anywhere.

JRE is the implementation of JVM. It provides a platform to execute java programs. JRE consists of JVM, Java binaries, and other classes to execute any program successfully. JRE doesn’t contain any development tools such as Java compiler, debugger, JShell, etc. If you just want to execute a java program, you can install only JRE. You don’t need JDK because there is no development or compilation of java source code is required. Now that we have a basic understanding of JDK, JVM, and JRE, let’s look into the difference between them.

Let’s look at some of the important differences between JDK, JRE, and JVM.

Sometimes you will find JIT alongside JVM, JDK, and JRE in textbooks. JIT is part of the JVM that optimizes the process of converting byte code to machine-specific language. It compiles similar byte codes at the same time and reduces the overall time taken for the compilation of byte code to machine-specific language.

Thanks for learning with the DigitalOcean Community. Check out our offerings for compute, storage, networking, and managed databases.

Below text from this article – JVM is called virtual because it provides an interface that does not depend on the underlying operating system and machine hardware. This independence from hardware and the operating system is what makes java program write-once-run-anywhere. Does JVM provided interface not depend on underlying platform. If that interface (i.e. loding, linking, JIT, interpreter etc) is same for all platforms then why JVMs are different for each platform. I feel this interface which takes byte code as input and gives you end result is platform dependent which makes Java platform independent. May be you can correct my understanding.

– Love Gupta

Thanks a lot!

– Saangram

Please update the version of Java.

– srinivas narla

very well explained,

– Vitthal Kasbe

JVM is also platform dependent under JVM , i hope this is a TYPO.

– Sailendra

I wish to know step by step execution and impacts , functionalties for jdk, jvm (including memory areas )m jre ? I mean i wish to know end-to-end flow when a java program gets executed (specially through various section inside JVM – among those i also wish to know impacts on memory areas (heap,stack, native area ), class loaders e.t.c.

– Bibhu Prasad Tripathy

very good.

– Leandro

Hi Pankaj, Thanks for such useful tutorials. You are doing great. Keep it up. I have some doubt about JIT. You said that it optimizes byte code to machine specific language compilation by compiling similar byte codes at same time. My question is that while converting byte code into machine specific code do all the byte code passes through JIT. Because i have heared that only interpretor also have its role in converting byte code into machine specific code. Or only similar byte codes are passes through JIT and rest all passes through interpreter. It would be very useful if you can elaborate it with some example.

– debu

This is to just let you know that you could update regarding ‘Current JDK Version’ information.

– gansai

I’m confused when I go to Oracles site to download the JDK and they ask if you want JDK for Java EE or JDK for Java SE. What if I want to ability to develop both. Do I really have to install 2 separate JDKs?

– Mike

Click below to sign up and get $200 of credit to try our products over 60 days!

Working on improving health and education, reducing inequality, and spurring economic growth? We’d like to help.

Get paid to write technical tutorials and select a tech-focused charity to receive a matching donation.

Difference between JDK, JRE, and JVM

We must understand the differences between JDK, JRE, and JVM before proceeding further to Java. See the brief overview of JVM here.

If you want to get the detailed knowledge of Java Virtual Machine, move to the next page. Firstly, let’s see the differences between the JDK, JRE, and JVM.

JVM

JVM (Java Virtual Machine) is an abstract machine. It is called a virtual machine because it doesn’t physically exist. It is a specification that provides a runtime environment in which Java bytecode can be executed. It can also run those programs which are written in other languages and compiled to Java bytecode.

JVMs are available for many hardware and software platforms. JVM, JRE, and JDK are platform dependent because the configuration of each OS is different from each other. However, Java is platform independent. There are three notions of the JVM: specification, implementation, and instance.

The JVM performs the following main tasks:

JRE

JRE is an acronym for Java Runtime Environment. It is also written as Java RTE. The Java Runtime Environment is a set of software tools which are used for developing Java applications. It is used to provide the runtime environment. It is the implementation of JVM. It physically exists. It contains a set of libraries + other files that JVM uses at runtime.

The implementation of JVM is also actively released by other companies besides Sun Micro Systems.

JDK

JDK is an acronym for Java Development Kit. The Java Development Kit (JDK) is a software development environment which is used to develop Java applications and applets. It physically exists. It contains JRE + development tools.

JDK is an implementation of any one of the below given Java Platforms released by Oracle Corporation:

The JDK contains a private Java Virtual Machine (JVM) and a few other resources such as an interpreter/loader (java), a compiler (javac), an archiver (jar), a documentation generator (Javadoc), etc. to complete the development of a Java Application.

More Details.

Reference Video

Next TopicJVM: Java Virtual Machine

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về JVM, JRE, JDK. Nó bao gồm những thành phần nào và nhiệm vụ của nó là gì?

JVM (Java Virtual Machine) là tạo ra môi trường máy ảo để thực thi mã java bytecode.

 • Máy ảo Java là phần mềm giả lập máy tính, nó tập hợp các lệnh logic để xác định hoạt động của máy.
 • Có thể xem nó như là một hệ điều hành thu nhỏ.
 • JVM chuyển mã byte code thành machine code tùy theo môi trường tương ứng (gọi là khả năng khả chuyển)
 • JVM cung cấp môi trường thực thi cho chương trình Java (gọi đó là khả năng độc lập với nền).

JVM có sẵn trong nhiều phần cứng và nền tảng phần mềm.

JVM gồm 4 nhiệm vụ chính: Load code, Verifies code, Executes code, Provides runtime enviroment.

JRE viết tắt Java Runtime Enviromement. Nó bao gồm các thư viện và các file mà JVM sử dụng lúc thực thi.

JDK viết tắt của Java Development Kit. Nó gồm JRE + công cụ phát triển.

Bộ công cụ JDK gồm các chương trình thực thi đáng chú ý sau:

 • javac: Chương trình biên dịch các chương trình nguồn viết bằng ngôn ngữ java ra các tập tin thực thi được trên máy ảo Java.
 • java: Một chương trình để dịch mã mà bạn viết thành mã bytecode, khi ứng dụng Java chạy nó dịch mã bytecode thành mã máy tính và thực thi, điều đó có nghĩa là bytecode chỉ là một mã trung gian.Đây là chương trình làm máy ảo của Java, thông dịch mã Bytecode của các chương trình kiểu application thành mã thực thi của máy thực.
 • Archive (jar): Là một chương trình nén các file thành một file duy nhất có đuôi jar. Thường dùng để đóng gói các file class.
 • Javadoc: Là một công cụ tạo ra tài liệu hướng dẫn sử dụng API.
 • appletviewer: Bộ thông dịch, thực thi các chương trình kiểu applet.
 • javadoc: Tạo tài liệu về chú thích chương trình nguồn một cách tự động.
 • jdb: Trình gở rối.
 • rmic: Tạo Stub cho ứng dụng kiểu RMI.
 • rmiregistry: Phục vụ danh bạ (Name Server) trong hệ thống RMI

Out of all the programming languages, Java is the most common one for the purpose of development today. Most developers use it for mobile and desktop computing, game development, back-end development, etc. Here, JVM, JRE, and JDK play a crucial role in the development process with Java. Before getting a detailed knowledge of this language, we must know the significant difference between JDK, JRE, and JVM. In this article, we will discuss the same. But first, let’s get a brief overview of them individually.

Ultimate Guide to Kickstart your GATE Exam PreparationDownload the e-book now

What is Java Virtual Machine (JVM)?

Java Virtual Machine, or JVM, loads, verifies and executes Java bytecode. It is known as the interpreter or the core of Java programming language because it executes Java programming.

The role of JVM in Java

JVM is specifically responsible for converting bytecode to machine-specific code and is necessary in both JDK and JRE. It is also platform-dependent and performs many functions, including memory management and security. In addition, JVM can run programs written in other programming languages that have been translated to Java bytecode.

Java Native Interface (JNI) is often referred to in connection with JVM. JNI is a programming framework that enables Java code running in JVM to communicate with (i.e., to call and be called by) applications associated with a piece of hardware and specific operating system platform. These applications are called native applications and can often be written in other languages. Native methods are used to move native code written in other languages into a Java application.

JVM components

JVM consists of three main components or subsystems:

 • Class Loader Subsystem is responsible for loading, linking and initializing a Java class file (i.e., “Java file”), otherwise known as dynamic class loading.
 • Runtime Data Areas contain method areas, PC registers, stack areas and threads.
 • Execution Engine contains an interpreter, compiler and garbage collection area.
JRE vs. JDK
JRE vs. JDK

Tải và thực thi class files trong JVM

Java class loader trong JVM

Mọi thứ trong java là một lớp(class), và tất cả các ứng dụng Java được xây dựng từ các lớp(classes). Một ứng dụng có thể bao gồm một lớp hoặc hàng ngàn lớp. Để chạy một ứng dụng Java, JVM phải tải các tệp .class đã biên dịch vào context, chẳng hạn như một máy chủ, nơi chúng có thể được truy cập. Một JVM phụ thuộc vào trình tải lớp của nó để thực hiện chức năng này.

Trình tải lớp Java là một phần của JVM tải các lớp vào bộ nhớ và làm cho chúng có sẵn để thực thi. Trình nạp lớp sử dụng các kỹ thuật như lazy-loading và caching để làm cho việc tải lớp hiệu quả nhất có thể.

Công cụ thực thi trong JVM(The execution engine in the JVM)

Khi trình tải lớp đã hoàn thành công việc tải các lớp, JVM bắt đầu thực thi mã trong mỗi lớp. Công cụ thực thi là thành phần JVM xử lý chức năng này. Công cụ thực thi là điều cần thiết cho JVM đang chạy. Mã thực thi liên quan đến việc quản lý truy cập vào tài nguyên hệ thống. Công cụ thực thi JVM nằm giữa chương trình đang chạy – với nhu cầu về tài nguyên tệp, mạng và bộ nhớ – và hệ điều hành, cung cấp các tài nguyên đó.

Cách công cụ thực thi quản lý tài nguyên hệ thống

Tài nguyên hệ thống có thể được chia thành hai loại lớn: bộ nhớ và mọi thứ khác.

Hãy nhớ lại rằng JVM chịu trách nhiệm xử lý bộ nhớ không sử dụng và bộ sưu tập rác(garbage collection) là cơ chế thực hiện việc xử lý đó. JVM cũng chịu trách nhiệm phân bổ và duy trì cấu trúc tham chiếu mà nhà phát triển được cấp. Ví dụ, công cụ thực thi của JVM chịu trách nhiệm lấy một cái gì đó giống như từ khóa new trong Java và biến nó thành một yêu cầu dành riêng cho hệ điều hành để cấp phát bộ nhớ.

Ngoài bộ nhớ, công cụ thực thi quản lý tài nguyên để truy cập hệ thống tệp và network I/O . Do JVM có thể tương tác trên các hệ điều hành, nên đây không phải là nhiệm vụ . Ngoài nhu cầu tài nguyên của từng ứng dụng, công cụ thực thi phải đáp ứng với từng môi trường HĐH.

JRE là gì? Giới thiệu Java Runtime Environment

JRE tạo JVM và đảm bảo các phụ thuộc có sẵn cho các chương trình Java của bạn.

Thực tế mà nói, runtime enviroment là một phần mềm được thiết kế để chạy các phần mềm khác. Là runtime enviroment cho Java, JRE chứa các thư viện lớp Java, trình tải lớp Java và Máy ảo Java. Trong hệ thống này:

 • Trình tải lớp chịu trách nhiệm tải chính xác các lớp và kết nối chúng với các thư viện lớp Java cốt lõi.
 • JVM chịu trách nhiệm đảm bảo các ứng dụng Java có tài nguyên mà chúng cần để chạy và hoạt động tốt trong thiết bị hoặc môi trường đám mây của bạn.
 • JRE chủ yếu là một thùng chứa cho các thành phần khác và chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động của chúng.

Bộ nhớ Java và JRE

Bộ nhớ Java bao gồm ba thành phần: heap, stack và metaspace (trước đây được gọi là permgen).

 • Metaspace là nơi Java giữ thông tin không thay đổi của chương trình như các định nghĩa lớp.
 • Không gian heap (Heap space) là nơi Java giữ nội dung biến(variable content).
 • Không gian ngăn xếp (Stack space) là nơi Java lưu trữ thực thi hàm(function execution) và tham chiếu biến(variable references).
JDK, JRE, JVM: What Are They and What Are Their Differences?
JDK, JRE, JVM: What Are They and What Are Their Differences?

How do JVM, JRE and JDK relate and work together in the Java development process?

Java is one of the most popular programming languages used in developing environments today. It is primarily used for back-end development projects, game development and desktop and mobile computing. Read on and find out how Java Virtual Machine (JVM), Java Runtime Environment (JRE) and Java Development Kit (JDK) each play a role in the Java development process, their relationship to each other and the differences that set them apart.

What is JRE?

JRE stands for Java Runtime Environment. It is a runtime environment that is used for running the java applications in our system. The JRE contains JVM (Java Virtual Machine) along with a set of libraries and utilities that are required in order to run java applications. When we try to execute a java application, a runtime environment is provided by the JRE that contains all the necessary components that are required by the application to execute.

Features of JRE:

 • JRE is a collection of tools that helps in the execution of the JVM. It also provides a few deployment tools like Java Plug-in and Java Web Start.
 • A user can run java code efficiently with only JRE. Unfortunately, JRE does not allow writing java programs.
 • JRE also includes some integration libraries such as JDBC (Java Database Connectivity), JNDI (Java Naming and Directory Interface), RMI (Remote Method Invocation), and others.
 • In addition to JVM, it also contains a virtual machine client for Java HotSpot.
Bài 39: Phân biệt JDK JRE JVM trong Java
Bài 39: Phân biệt JDK JRE JVM trong Java

What is JRE?

JRE (Java Runtime Environment) is a software package that provides Java class libraries, Java Virtual Machine (JVM), and other components that are required to run Java applications.

JRE is the superset of JVM.

If you need to run Java programs, but not develop them, JRE is what you need. You can download JRE from Java SE Runtime Environment 8 Downloads page.

What is JVM?

JVM (Java Virtual Machine) is an abstract machine that enables your computer to run a Java program.

When you run the Java program, Java compiler first compiles your Java code to bytecode. Then, the JVM translates bytecode into native machine code (set of instructions that a computer’s CPU executes directly).

Java is a platform-independent language. It’s because when you write Java code, it’s ultimately written for JVM but not your physical machine (computer). Since JVM executes the Java bytecode which is platform-independent, Java is platform-independent.

If you are interested in learning about JVM Architecture, visit The JVM Architecture Explained.

2 - JDK and JRE : Java (Darija)
2 – JDK and JRE : Java (Darija)

Difference Between JDK, JRE, and JVM

Parameter JDK JRE JVM
Full-Form The JDK is an abbreviation for Java Development Kit. The JRE is an abbreviation for Java Runtime Environment. The JVM is an abbreviation for Java Virtual Machine.
Definition The JDK (Java Development Kit) is a software development kit that develops applications in Java. Along with JRE, the JDK also consists of various development tools (Java Debugger, JavaDoc, compilers, etc.) The Java Runtime Environment (JRE) is an implementation of JVM. It is a type of software package that provides class libraries of Java, JVM, and various other components for running the applications written in Java programming. The Java Virtual Machine (JVM) is a platform-independent abstract machine that has three notions in the form of specifications. This document describes the requirement of JVM implementation.
Functionality The JDK primarily assists in executing codes. It primarily functions in development. JRE has a major responsibility for creating an environment for the execution of code. JVM specifies all of the implementations. It is responsible for providing all of these implementations to the JRE.
Platform Dependency The JDK is platform-dependent. It means that for every different platform, you require a different JDK. JRE, just like JDK, is also platform-dependent. It means that for every different platform, you require a different JRE. The JVM is platform-independent. It means that you won’t require a different JVM for every different platform.
Tools Since JDK is primarily responsible for the development, it consists of various tools for debugging, monitoring, and developing java applications. JRE, on the other hand, does not consist of any tool- like a debugger, compiler, etc. It rather contains various supporting files for JVM, and the class libraries that help JVM in running the program. JVM does not consist of any tools for software development.
Implementation JDK = Development Tools + JRE (Java Runtime Environment) JRE = Libraries for running the application + JVM (Java Virtual Machine) JVM = Only the runtime environment that helps in executing the Java bytecode.
Why Use It? Why use JDK?

Some crucial reasons to use JDK are:

Why use JRE?

Some crucial reasons to use JRE are:

Why use JVM?

Some crucial reasons to use JVM are:

Features Features of JDK Features of JRE Features of JVM

Here are a few crucial features of JVM:

Keep learning and stay tuned to get the latest updates on GATE Exam along with GATE Eligibility Criteria, GATE 2023, GATE Admit Card, GATE Application Form, GATE Syllabus, GATE Cut off, GATE Previous Year Question Paper, and more.

Hiểu rõ sự khác nhau giữa JDK, JRE và JVM là điều khá quan trọng trong Java.

Nội dung chính

Difference Between JDK, JRE and JVM

After reading the above introduction of all three components, now we will go through the table below to see the head-to-head difference between JDK JRE and JVM.

JDK JRE JVM
JDK stands for Java Development Kit. JRE stands for Java Runtime Environment. JVM stands for Java Virtual Machine.
The Java Development Kit (JDK) is a software development kit that lets you build Java applications. The Java Runtime Environment (JRE) is a software package that includes the Java Virtual Machine (JVM), class libraries, and other components required to run Java applications. The Java Virtual Machine (JVM) is an abstract machine that provides an environment for Java ByteCode execution.
JDK includes tools for creating, monitoring, and debugging Java code. JRE includes class libraries and other supporting files needed by JVM to run Java code. JVM has no software development tools.
It is platform-dependent It is also platform-dependent like JDK It is platform-independent
The JDK mainly assists in code execution. Its primary purpose is development. JRE is primarily tasked with creating an environment for code execution. All implementations are specified by JVM. It is in charge of providing all of these implementations to the JRE.
JDK = Development Tools + JRE JRE = Class libraries + JVM JVM = provides a runtime environment.

ConclusionIn essence, comprehending the disparity between JDK, JRE, and JVM is crucial for any Java developer. The JDK encompasses the complete set of tools needed for Java development, including the JRE, whereas the JRE is an execution environment for running Java applications. On the other hand, the JVM is the runtime instance that executes Java bytecode. Together, these components form a cohesive ecosystem that facilitates Java programming, ensuring seamless development, deployment, and execution of Java applications across various platforms.

How to Install Java JRE (Java Runtime Environment) on Windows 10
How to Install Java JRE (Java Runtime Environment) on Windows 10

Cấu hình không gian heap(Configuring heap space)

Không gian heap là phần động nhất của hệ thống bộ nhớ Java. Bạn có thể sử dụng các cờ -Xms và -Xmx để cho Java biết mức độ lớn để bắt đầu heap và mức độ lớn để cho phép nó trở thành. Hiểu cách điều chỉnh các cờ này cho các nhu cầu chương trình cụ thể là một khía cạnh quan trọng của quản lý bộ nhớ trong Java. Ý tưởng là làm cho heap đủ lớn để garbage collection hoạt động hiệu quả nhất. Đó là, bạn muốn cho phép đủ bộ nhớ để cho chương trình chạy, nhưng bạn không muốn nó lớn hơn mức cần thiết.

Quản lý bộ nhớ trong java 8

Cho đến Java 8, metaspace được biết đến như là permgen. Bên cạnh việc là một cái tên hay hơn nhiều, metaspace là một thay đổi quan trọng đối với cách các nhà phát triển tương tác với không gian bộ nhớ của Java. Trước đây, bạn sẽ sử dụng lệnh * java -XX: MaxPermSize* để theo dõi kích thước của không gian permgen. Từ Java 8 trở đi, Java sẽ tự động tăng kích thước của metaspace để đáp ứng nhu cầu meta của chương trình của bạn. Java 8 cũng giới thiệu một cờ mới, MaxMetaspaceSize, có thể được sử dụng để giới hạn kích thước metaspace.

Các tùy chọn bộ nhớ khác, heap và stack, vẫn giữ nguyên trong Java 8.

How to Install Java JDK and Eclipse IDE on Windows 10 ( with JAVA_HOME ) (2021)
How to Install Java JDK and Eclipse IDE on Windows 10 ( with JAVA_HOME ) (2021)

What is JDK?

JDK stands for Java Development Kit. It is a complete software environment for building applications using Java language. It contains a collection of tools and utilities which are very essential for a developer for writing, compiling, and debugging. The JDK is platform-dependent and because of this reason, it has different OS platform versions for Windows, Linux, Mac, and so on.

The JDK contains the Java Runtime Environment (JRE), which provides the Java Virtual Machine (JVM) for executing Java code. The JDK also contains the Java compiler, which converts our Java source code into Java bytecode that can be executed on any machine that has a compatible JVM in it. The JDK also offers a variety of tools for debugging, testing, and monitoring our Java applications.

Below listed are the features of JDK:

 • JDK provides an environment for writing and running Java source code.
 • JDK provides all the functionalities of JRE and JVM.
 • JDK enables developers in handling exceptions smoothly by integrating many extensions together into a single catch block.
 • It also provides a debugger, compiler, and other development tools.

What is Java Runtime Environment (JRE)?

Java Runtime Environment, or JRE, is a set of software tools responsible for execution of the Java program or application on your system.

JRE uses heap space for dynamic memory allocation for Java objects. JRE is also used in JDB (Java Debugging).

The role of JRE in Java

If a programmer would like to execute a Java program using the Java command, they should install JRE. If they are only installing (and not developing or compiling code), then only JRE is needed.

JRE components

Besides the Java Virtual Machine, JRE is composed of a variety of other supporting software tools and features to get the most out of your Java applications.

 • Deployment solutions: Included as part of the JRE installation are deployment technologies like Java Web Start and Java Plugin that simplify the activation of applications and provide advanced support for future Java updates.
 • Development toolkits: JRE also contains development tools designed to help developers improve their user interface. Some of these toolkits include the following:

  • Java 2D: An application programming interface (API) used for drawing two-dimensional graphics in Java language. Developers can create rich user interfaces, special effects, games and animations.
  • Abstract Window Toolkit (AWT): A Graphical User Interface (GUI) used to create objects, buttons, scroll bars and windows.
  • Swing: Another lightweight GUI that uses a rich set of widgets to offer flexible, user-friendly customizations.
 • Integration libraries: Java Runtime Environment provides several integration libraries and class libraries to assist developers in creating seamless data connections between their applications and services. Some of these libraries include the following:

  • Java IDL: Uses Common Object Request Brokerage Architecture (CORBA) to support distributed objects written in Java programming language.
  • Java Database Connectivity (JDBC) API: Provides tools for developers to write applications with access to remote relationship databases, flat files and spreadsheets.
  • Java Naming and Directory Interface (JNDI): A programming interface and directory service that lets clients create portable applications that can fetch information from databases using naming conventions.
 • Language and utility libraries: Included with JRE are Java.lang. and Java.util. packages that are fundamental for the design of Java applications, package versioning, management and monitoring. Some of these packages include the following

  • Collections framework: A unified architecture made up of a collection of interfaces designed to improve the storage and process of application data.
  • Concurrency utilities: A powerful framework package with high-performance threading utilities.
  • Preferences API: A lightweight, cross-platform persistent API that enables multiple users on the same machine to define their own group of application preferences.
  • Logging: Produces log reports — such as security failures, configuration errors, and performance issues — for further analysis.
  • Java Archive (JAR): A platform-independent file format that enables multiple files to be bundled in JAR file format, significantly improving download speed and reducing file size.
Difference between JDK, JRE and JVM || JVM, JDK and JRE Java 8 | Code Decode
Difference between JDK, JRE and JVM || JVM, JDK and JRE Java 8 | Code Decode

Complementary technologies

There are many complementary technologies that can be used to enhance JVM, JRE or JDK. The following technologies are among the most frequently used:

 • Just-in-time Compiler (JIT) is part of JVM and optimizes the conversion of bytecode to machine code. It selects similar bytecodes to compile at the same time, reducing the overall duration of bytecode to machine code compilation.
 • Javac, another complementary tool, is a compiler that reads Java definitions and translates them into bytecode that can run on JVM.
 • Javadoc converts API documentation from Java source code to HTML. This is useful when creating standard documentation in HTML.

How JVM, JRE and JDK work together

Let’s first look at how the three core components of Java work together, and then we can examine the differences. The diagram below provides an image of how JVM, JRE and JDK fit together in the Java landscape.

If you envision a baseball sliced open, it contains three main components: the round cushioned core, the wool and cotton midsection and the cowhide exterior. A ball without all three of these layers will not perform its intended function. Much like the three basic parts of a baseball, JVM, JRE and JDK all have very specific functions. Without all three, Java will not operate successfully.

In the following video, Jamil Spain further explains how JRE and JDK relate:

Phỏng vấn java hiện nay khó vãi, Spring framework version nào ổn nhất, stop phụ thuộc IDE
Phỏng vấn java hiện nay khó vãi, Spring framework version nào ổn nhất, stop phụ thuộc IDE

Quản lí bộ nhớ trong JVM

Tương tác phổ biến nhất với JVM đang chạy là kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ trong heap và stack. Điều chỉnh phổ biến nhất là điều chỉnh các cài đặt bộ nhớ của JVM.

Thu gom rác(Garbage collection)

Trước Java, tất cả bộ nhớ chương trình được quản lý bởi lập trình viên. Trong Java, bộ nhớ chương trình được quản lý bởi JVM. JVM quản lý bộ nhớ thông qua một quá trình gọi là bộ sưu tập rác(garbage collection), liên tục xác định và loại bỏ bộ nhớ không sử dụng trong các chương trình Java. Việc thu gom rác xảy ra bên trong một JVM đang chạy.

Difference Between JDK and JRE in Java

JDK and JRE are the core concepts in Java programming and their differences are some of the most popular interview questions. We don’t use these concepts while programming but if we want to become a Java developer, we must know about these concepts.

JDK

JDK stands for Java Development Kit. It is a software development environment used to develop Java applications and applets. It is a platform-specific software i.e there are separate installers for Windows, Mac, and Unix systems. Java developers can use it on their Windows, macOS, Solaris, and Linux to code and run Java programs. It contains Java Runtime Environment(JRE) and other development tools like an interpreter, compiler, archiver, and a document generator. We can possibly install more than one JDK version on the same computer.

JRE

JRE stands for Java Runtime Environment. It is the implementation of JVM (Java Virtual Machine) and it is specially designed to provide an environment to execute Java programs. It is also platform dependent like JDK. It consists of JVM, Java binaries, and other classes for the smooth execution of the program. It doesn’t contain any development tools like a compiler, debugger, etc. If we only want to execute a program, we just need to install JRE and not JDK, since there is no development or compilation of the code required.

Let’s see the main difference with the help of the below diagram:

Difference Between JDK and JRE

KEY JDK JRE
DEFINITION JDK(Java Development Kit) is used to develop Java applications. JDK also contains numerous development tools like compilers, debuggers, etc. JRE(Java Runtime Environment) is the implementation of JVM(Java Virtual Machine) and it is specially designed to execute Java programs.
FUNCTIONALITY It is mainly used for the execution of code and its main functionality is development. It is mainly used for creating an environment for code execution.
DEPENDENCY OF PLATFORM It is platform-dependent. It is also platform-dependent like JDK.
TYPE OF TOOLS Since JDK is responsible for the development purpose, therefore it contains tools which are required for development and debugging purpose. On the other hand, JRE is not responsible for development purposes so it doesn’t contain such tools as the compiler, debugger, etc. Instead, it contains class libraries and supporting files required for the purpose of execution of the program.
IMPLEMENTATION OF JDK AND JRE JDK = JRE + other development tools. JRE = JVM + other class libraries.

Feeling lost in the vast world of Backend Development? It’s time for a change! Join our Java Backend Development – Live Course and embark on an exciting journey to master backend development efficiently and on schedule. What We Offer:

 • Comprehensive Course
 • Expert Guidance for Efficient Learning
 • Hands-on Experience with Real-world Projects
 • Proven Track Record with 100,000+ Successful Geeks

Last Updated :
22 Feb, 2021

Like Article

Save Article

Share your thoughts in the comments

Please Login to comment…

By Pankaj

While we believe that this content benefits our community, we have not yet thoroughly reviewed it. If you have any suggestions for improvements, please let us know by clicking the “report an issue“ button at the bottom of the tutorial.

The difference between JDK, JRE, and JVM is one of the popular interview questions. You might also be asked to explain JDK vs JRE vs JVM.

JDK, JRE, and JVM are core concepts of Java programming language. We don’t use these concepts in programming. But, as a Java developer, we should know about them.

Java Development Kit aka JDK is the core component of Java Environment and provides all the tools, executables, and binaries required to compile, debug, and execute a Java Program. JDK is a platform-specific software and that’s why we have separate installers for Windows, Mac, and Unix systems. We can say that JDK is the superset of JRE since it contains JRE with Java compiler, debugger, and core classes.

JVM is the heart of Java programming language. When we execute a Java program, JVM is responsible for converting the byte code to the machine-specific code. JVM is also platform-dependent and provides core java functions such as memory management, garbage collection, security, etc. JVM is customizable and we can use java options to customize it. For example, allocating minimum and maximum memory to JVM. JVM is called virtual because it provides an interface that does not depend on the underlying operating system and machine hardware. This independence from hardware and the operating system makes java program write-once-run-anywhere.

JRE is the implementation of JVM. It provides a platform to execute java programs. JRE consists of JVM, Java binaries, and other classes to execute any program successfully. JRE doesn’t contain any development tools such as Java compiler, debugger, JShell, etc. If you just want to execute a java program, you can install only JRE. You don’t need JDK because there is no development or compilation of java source code is required. Now that we have a basic understanding of JDK, JVM, and JRE, let’s look into the difference between them.

Let’s look at some of the important differences between JDK, JRE, and JVM.

Sometimes you will find JIT alongside JVM, JDK, and JRE in textbooks. JIT is part of the JVM that optimizes the process of converting byte code to machine-specific language. It compiles similar byte codes at the same time and reduces the overall time taken for the compilation of byte code to machine-specific language.

Thanks for learning with the DigitalOcean Community. Check out our offerings for compute, storage, networking, and managed databases.

Below text from this article – JVM is called virtual because it provides an interface that does not depend on the underlying operating system and machine hardware. This independence from hardware and the operating system is what makes java program write-once-run-anywhere. Does JVM provided interface not depend on underlying platform. If that interface (i.e. loding, linking, JIT, interpreter etc) is same for all platforms then why JVMs are different for each platform. I feel this interface which takes byte code as input and gives you end result is platform dependent which makes Java platform independent. May be you can correct my understanding.

– Love Gupta

Thanks a lot!

– Saangram

Please update the version of Java.

– srinivas narla

very well explained,

– Vitthal Kasbe

JVM is also platform dependent under JVM , i hope this is a TYPO.

– Sailendra

I wish to know step by step execution and impacts , functionalties for jdk, jvm (including memory areas )m jre ? I mean i wish to know end-to-end flow when a java program gets executed (specially through various section inside JVM – among those i also wish to know impacts on memory areas (heap,stack, native area ), class loaders e.t.c.

– Bibhu Prasad Tripathy

very good.

– Leandro

Hi Pankaj, Thanks for such useful tutorials. You are doing great. Keep it up. I have some doubt about JIT. You said that it optimizes byte code to machine specific language compilation by compiling similar byte codes at same time. My question is that while converting byte code into machine specific code do all the byte code passes through JIT. Because i have heared that only interpretor also have its role in converting byte code into machine specific code. Or only similar byte codes are passes through JIT and rest all passes through interpreter. It would be very useful if you can elaborate it with some example.

– debu

This is to just let you know that you could update regarding ‘Current JDK Version’ information.

– gansai

I’m confused when I go to Oracles site to download the JDK and they ask if you want JDK for Java EE or JDK for Java SE. What if I want to ability to develop both. Do I really have to install 2 separate JDKs?

– Mike

Click below to sign up and get $200 of credit to try our products over 60 days!

Working on improving health and education, reducing inequality, and spurring economic growth? We’d like to help.

Get paid to write technical tutorials and select a tech-focused charity to receive a matching donation.

Last Updated on December 11, 2023 by Ankit Kochar

In the world of Java programming, the terminologies JDK (Java Development Kit), JRE (Java Runtime Environment), and JVM (Java Virtual Machine) hold pivotal roles. Understanding the differences among these components is fundamental for Java developers, as they form the backbone of Java application development. Each serves a distinct purpose in the execution and development of Java-based software.

How to Install Java JDK 8 on Windows 11 ( with JAVA_HOME )
How to Install Java JDK 8 on Windows 11 ( with JAVA_HOME )

What is Java Development Kit (JDK)?

Java Development Kit, or JDK, is a software development kit often called a superset of JRE. It is the foundational component that enables Java application and Java applet development. It is platform-specific, so separate installers are needed for each operating system (e.g., Mac, Unix and Windows).

The role of JDK in Java

JDK contains all the tools required to compile, debug and run a program developed using the Java platform. (It’s worth noting that Java programs can also be run using command line.)

JDK components

JDK includes all the Java tools, executables and binaries needed to run Java programs. This includes JRE, a compiler, a debugger, an archiver and other tools that are used in Java development.

Keywords searched by users: jre and jdk in java

Difference Between Jdk And Jre In Java - Geeksforgeeks
Difference Between Jdk And Jre In Java – Geeksforgeeks
Difference Between Jdk, Jre And Jvm - Javatpoint
Difference Between Jdk, Jre And Jvm – Javatpoint
Jdk Vs Jre Vs Jvm In Java - What'S The Difference ? - Simple Snippets
Jdk Vs Jre Vs Jvm In Java – What’S The Difference ? – Simple Snippets
Jdk Là Gì? Jdk Và Jre Khác Nhau Chỗ Nào | Devmaster
Jdk Là Gì? Jdk Và Jre Khác Nhau Chỗ Nào | Devmaster
Java Jdk, Jre And Jvm
Java Jdk, Jre And Jvm
Difference Between Jdk, Jre, And Jvm - Shiksha Online
Difference Between Jdk, Jre, And Jvm – Shiksha Online
Jdk In Java - Geeksforgeeks
Jdk In Java – Geeksforgeeks
Jdk Vs Jre Vs Jvm In Java – Difference Between Them
Jdk Vs Jre Vs Jvm In Java – Difference Between Them
Jdk, Jre, And Jvm - Java Training School
Jdk, Jre, And Jvm – Java Training School
Jdk Vs Jre Vs Jvm - Java Beginners Tutorial
Jdk Vs Jre Vs Jvm – Java Beginners Tutorial
Jdk Vs Jre Vs Jvm: Difference Between Them - Beginnersbook
Jdk Vs Jre Vs Jvm: Difference Between Them – Beginnersbook
What Is Difference Between Jdk, Jre And Jvm? - Quora
What Is Difference Between Jdk, Jre And Jvm? – Quora
Introduction To Jvm, Jdk, Jre - Java Programming Basics
Introduction To Jvm, Jdk, Jre – Java Programming Basics
Difference Between Jdk And Jre In Java - Geeksforgeeks
Difference Between Jdk And Jre In Java – Geeksforgeeks
Difference Between Jdk, Jre And Jvm - Javatpoint
Difference Between Jdk, Jre And Jvm – Javatpoint
Understanding Jdk, Jre And Jvm
Understanding Jdk, Jre And Jvm

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *