Chuyển tới nội dung
Home » Jquery Ajax Put Json | More Relevant Reading

Jquery Ajax Put Json | More Relevant Reading

load json data using jquery ajax

ajax put call

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) đã trở thành một công nghệ quen thuộc trong việc phát triển ứng dụng web. Nó cho phép chúng ta tương tác với máy chủ mà không cần làm mới trang web, tạo ra sự tương tác mượt mà và cải thiện trải nghiệm người dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào AJAX Put Call và cách nó giúp chúng ta tối ưu hóa giao tiếp không đồng bộ.

1. AJAX Put Call là gì?

Trong AJAX, các phương thức HTTP như GET và POST là phổ biến. Tuy nhiên, như tiêu đề cho thấy, AJAX Put Call (PUT) là một phương thức HTTP khác mà chúng ta có thể sử dụng để gửi dữ liệu đến máy chủ. PUT thường được sử dụng để cập nhật hoặc thay đổi thông tin trên máy chủ.

2. Cách thức hoạt động của AJAX Put Call

Khi chúng ta sử dụng AJAX Put Call, chúng ta tạo ra một yêu cầu HTTP PUT đến máy chủ. Yêu cầu này chứa dữ liệu mà chúng ta muốn cập nhật. Sau đó, máy chủ xử lý yêu cầu và trả về phản hồi. Câu trả lời này có thể là dữ liệu mới đã được cập nhật hoặc thông báo thành công về việc cập nhật.

Có thể sử dụng một ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn. Giả sử chúng ta có một ứng dụng quản lý các mục trong danh sách công việc hàng ngày. Chúng ta muốn cung cấp cho người dùng khả năng cập nhật mục công việc và lưu các thay đổi mà không cần làm mới trang web. Khi người dùng sửa đổi một mục công việc và nhấn nút “Lưu”, chúng ta sử dụng AJAX Put Call để gửi dữ liệu cho máy chủ, cập nhật thông tin và nhận lại phản hồi, có thể là danh sách mục đã được cập nhật hoặc thông báo thành công.

3. Tại sao sử dụng AJAX Put Call?

Sử dụng AJAX Put Call có nhiều lợi ích. Trước tiên, nó cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách tạo ra sự tương tác mượt mà và giảm thiểu thời gian chờ đợi. Thay vì phải làm mới trang web hoặc tải lại trang, chúng ta có thể tương tác với máy chủ và nhận phản hồi mà không làm gián đoạn trải nghiệm của người dùng.

Thứ hai, sử dụng AJAX Put Call giúp tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng web. Khi chúng ta chỉ gửi dữ liệu cần thiết cho máy chủ thay vì làm mới toàn bộ trang, chúng ta tiết kiệm băng thông và giúp ứng dụng hoạt động nhanh hơn. Điều này đặc biệt hữu ích khi chúng ta xử lý dữ liệu lớn hoặc có nhiều người dùng truy cập cùng lúc.

4. Cách sử dụng AJAX Put Call

Để sử dụng AJAX Put Call, chúng ta cần sử dụng AJAX trong JavaScript. Đầu tiên, chúng ta tạo một đối tượng XMLHttpRequest, tiếp theo là thiết lập phương thức và URL đích cho request. Chúng ta cũng cần cung cấp các thông tin cần thiết về dữ liệu cần gửi đến máy chủ. Dưới đây là một ví dụ cụ thể:

“`var xhttp = new XMLHttpRequest();xhttp.open(“PUT”, “url_cua_may_chu”, true);xhttp.setRequestHeader(“Content-Type”, “application/json”);var data = JSON.stringify({ key: value });xhttp.send(data);“`

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng phương thức PUT, định nghĩa URL đến máy chủ và thiết lập tiêu đề “Content-Type” thành “application/json” để chỉ ra rằng dữ liệu được gửi là JSON. Chúng ta cũng cần biến đổi dữ liệu thành chuỗi JSON sử dụng JSON.stringify() trước khi gửi.

5. FAQ

Q1: AJAX Put Call chỉ hoạt động với các loại dữ liệu cụ thể?A1: Không, AJAX Put Call không chỉ hạn chế với một loại dữ liệu cụ thể. Bạn có thể gửi dữ liệu ở bất kỳ định dạng nào, ví dụ: JSON, XML, văn bản thuần túy,…

Q2: Có giới hạn về kích thước dữ liệu mà chúng ta có thể gửi bằng AJAX Put Call không?A2: Có, nhưng giới hạn này không phụ thuộc vào AJAX Put Call mà phụ thuộc vào máy chủ. Máy chủ có thể thiết lập giới hạn kích thước chấp nhận cho yêu cầu PUT.

Q3: AJAX Put Call hoạt động trên tất cả các trình duyệt không?A3: Có, AJAX Put Call hoạt động trên tất cả các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Safari, và Edge.

Q4: Tôi có thể sử dụng AJAX Put Call để gửi yêu cầu đến một API của bên thứ ba không?A4: Có, bạn có thể sử dụng AJAX Put Call để gửi yêu cầu đến bất kỳ API nào mà bạn muốn, miễn là API hỗ trợ phương thức HTTP PUT.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về AJAX Put Call và cách sử dụng nó để tối ưu hóa giao tiếp không đồng bộ. Chúng ta đã thảo luận về cách thức hoạt động của AJAX Put Call, lợi ích của việc sử dụng nó, và cách sử dụng nó trong mã JavaScript. Hi vọng bài viết đã cung cấp cho bạn cái nhìn sâu hơn về cách tận dụng hiệu suất và hiệu quả của AJAX Put Call trong việc phát triển ứng dụng web.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề jquery ajax put json

Link bài viết: jquery ajax put json.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này jquery ajax put json.

 • jQuery – How to PUT JSON via Ajax? – Stack Overflow
 • Ajax PUT json body missing – jQuery Forum
 • jQuery ajax send JSON – eduCBA
 • Make a PUT request with jQuery.ajax() – GitHub Gist
 • jQuery Tutorial => Sending JSON data
 • JQuery: Send JSON Objects with an Ajax Request
 • jQuery AJAX Methods – W3Schools
 • jQuery ajax() Method – TutorialsTeacher

Xem thêm: https://hanoilaw.vn/category/blog blog

More relevant reading

 • DebuggingHow do you debug web forms and validate user input?
 • HTML5What are the benefits and drawbacks of using jQuery to manipulate custom data attributes?
 • Internet ServicesHow can you troubleshoot issues when integrating HTML with APIs?
 • Programming*/ How can you use HTML5 custom data attributes effectively?

AJAX is a very popular concept that is used to update the page without reloading the page. AJAX stands for Asynchronous Javascript And XML and because of that many Developers think that AJAX will only use XML to export and import data but that is not true. AJAX can use XML to transport any kind of data but can also transport data in JSON or any other plain text. In this article, we will see how to use JSON in transporting data using AJAX.

JavaScript Object Notation (JSON) is a format in which we store data and can use that data in transferring from one computer to another computer. It is very easy to understand and very light in weight. JSON is any simple text and can be converted to Javascript Objects and strings. It is language-independent, as many programming language support reading and generating JSON text.

Advantages of using JSON instead of XML in AJAX:

 • The Code of JSON will be short in comparison to XML that’s why transferring data will be smooth
 • JSON is easier to understand in comparison with XML
 • In JSON we can easily represent a NULL Value.

AJAX works on Request and Response means AJAX will Request anything from the server and the server will give the Response back to AJAX. We have a built-in Object of Javascript known as “XMLHttpRequest” to send Responses and get Requests. There are some of the properties and methods of XMLHttpRequest, are described below:

 • new XMLHttpRequest: It will create a new object by which we can send requests and receive responses.
 • open(): It will specify any request. It takes various parameters like types of requests(GET or POST), location of server file, etc.
 • send(): It is used to send a request to the server. It contains a string as a parameter if it is used for POST requests.
 • onload: It is the property of XMLHttpRequest object which is used to define a function that will be called on complete loading of data.
 • onreadystatechange: It is the property of XMLHttpRequest which is used to define a function that will be called on change of ready state. readystate is also a property of the XMLHttpRequest object.
 • readystate: It is used to represent the status of the request. It can contain 5 values and every value has a different meaning.

  • 0 means the request is not initialized
  • 1 means Connection with the server is established
  • 2 means the request is received
  • 3 means processing the request
  • 4 means the request is finished
 • status: It is the property of XMLHttpRequest which is used to represent the status number of any request
 • responseText: It is the property of XMLHttpRequest which is used to return the data of the response as a string

Steps for Sending the request with AJAX:

 • Create a new XMLHttpRequest.
 • Use the open() method of XMLHttpRequest to specify the request
 • Use send() method of XMLHttpRequest to send request to the server

Steps for Getting a response from the server:

 • Use the “onload” or “onreadystatechange” property of XMLHttpRequest to define a function that will help us to use our response at any place.
 • You can use responseText inside that function to show your data anywhere on the webpage because responseText contains response data as a string.
 • If you used “onload” property then you can use the responseText property directly inside the function. But if you will use “onreadystatechange” then you have to use the if condition to verify whether readystate became 4 or not because onreadystatechange will call the function every time when readystate changes but we need to use our responseText to show data when readystate becomes 4 because the response will be fully loaded only when the readystate becomes 4.

We will understand the above concept through the illustration.

Example 1: In this example, we will see how we can GET data from a server file using AJAX. Here, we took the server file in JSON format.

load json data using jquery ajax
load json data using jquery ajax

HTML


html


lang


"en"


head


meta


charset


"UTF-8"


meta


http-equiv


"X-UA-Compatible"


content


"IE=edge"


meta


name


"viewport"


content="


width


device


-width,


initial-scale


.0">


title


>JSON in AJAX


title


style


h1,


h3 {


text-align: center;


color: green;


button {


margin-left: 36.5rem;


#container {


text-align: center;
style


script


function loadInformation() {


// Request


var request = new XMLHttpRequest();


request.open("GET", "./data.json");


request.send();


// Response


request.onreadystatechange = function () {


if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {


// Also checked status==200 to


// verify its status is OK or not


console.log(this.responseText);


document.getElementById("container")


.innerHTML = this.responseText;
script
head


body


h1


>Geeks for Geeks


h1


h3


>JSON in AJAX


h3


button


onClick


"loadInformation()"


Click to Load
button


div


id


"container"


>


div
body
html

data.json:

{
“name”:”Manish”,
“age”:”22″,
“city”:”Kolkata”
}

Output:

On Clicking the “click to load” button we have loaded data from a server file using AJAX without reloading the page

Javascript object will be converted into JSON format and then that data will be transported to the server side. On the server side that JSON data will be converted into Server side language.

JSON object has 2 methods, i.e., stringify() and parse() method which is used to convert the Javascript object into JSON string and back into a Javascript object.

 • JSON.stringify(): It will convert the Javascript object into the JSON format string.
 • JSON.parse(): It will convert the JSON string back into a javascript object

Example 2: In this example, we are using JSON.stringify() to convert the javascript objects into JSON format.

HTML


html


lang


"en"


head


meta


charset


"UTF-8"


meta


http-equiv


"X-UA-Compatible"


content


"IE=edge"


meta


name


"viewport"


content="


width


device


-width,


initial-scale


.0">


title


>JSON


title
head


body


script


let gfg = {


name: "GeeksforGeeks",


Industry: "Software"


let ans = JSON.stringify(gfg);


console.log(ans);
script
body
html

Output-

Example 3: In this example, we are using JSON.parse() to convert the JSON data that we obtained in the above example, into a javascript object.

08: How to pass JSON data to server side using jQuery AJAX ?
08: How to pass JSON data to server side using jQuery AJAX ?

Style,css


.container {


border


1px


solid


rgb


73


72


72


);


border-radius:


10px


margin


auto


padding


10px


text-align


center


button {


border-radius:


5px


padding


10px


color


#fff


background-color


#167deb


border-color


#0062cc


font-weight


bolder


cursor


pointer


button:hover {


text-decoration


none


background-color


#0069d9


border-color


#0062cc

JavaScript Code: The following code is the content for the file “script.js” used in the above HTML code. It handles the click() event for the button by using jQuery ajax() method and passing the data to a PHP server file i.e action.php

HTML


html


lang


"en"


head


meta


charset


"UTF-8"


meta


http-equiv


"X-UA-Compatible"


content


"IE=edge"


meta


name


"viewport"


content="


width


device


-width,


initial-scale


.0">


title


>JSON


title
head


body


script


let gfg = {


name: "GeeksforGeeks",


Industry: "Software"


let ans = JSON.stringify(gfg);


console.log(ans);


let ob = JSON.parse(ans);


console.log(ob);
script
body
html

Output:

Whether you’re preparing for your first job interview or aiming to upskill in this ever-evolving tech landscape, GeeksforGeeks Courses are your key to success. We provide top-quality content at affordable prices, all geared towards accelerating your growth in a time-bound manner. Join the millions we’ve already empowered, and we’re here to do the same for you. Don’t miss out – check it out now!

Last Updated :
10 Nov, 2022

Like Article

Save Article

Share your thoughts in the comments

Please Login to comment…

Sending JSON Data in AJAX Post using JQuery

My Request Payload includes a JSON format for sending data. However, I am unsure of what is missing. To address this, I created a post request that includes parameters in the request payload. However, the data is passed as parameters instead of being sent as JSON data.

JSON Response To HTML Table | Javascript (Ajax)
JSON Response To HTML Table | Javascript (Ajax)

PHP


if


(isset(


$_POST


'obj1'


]) &&


$_POST


'obj2'


])


$obj1


$_POST


'obj1'


];


$obj2


$_POST


'obj2'


];


echo


"Success"


?>

Output :

multiple data passing and getting response

Whether you’re preparing for your first job interview or aiming to upskill in this ever-evolving tech landscape, GeeksforGeeks Courses are your key to success. We provide top-quality content at affordable prices, all geared towards accelerating your growth in a time-bound manner. Join the millions we’ve already empowered, and we’re here to do the same for you. Don’t miss out – check it out now!

Last Updated :
30 Apr, 2021

Like Article

Save Article

Share your thoughts in the comments

Please Login to comment…

How do you use AJAX and JSON to implement dynamic and interactive features on web pages?

If you want to create web pages that can update and display data without reloading, you need to learn how to use AJAX and JSON. These are two technologies that enable web applications to communicate with servers and exchange data in a fast and efficient way. In this article, you will learn the basics of AJAX and JSON, how they work together, and how to use them to implement dynamic and interactive features on web pages.

AJAX stands for Asynchronous JavaScript and XML. It is a technique that allows web pages to send and receive data from servers without interfering with the current page. This means that you can update parts of the page, such as a form, a table, or a chart, without refreshing the whole page. AJAX uses the XMLHttpRequest object, which is a built-in browser feature that can create and send HTTP requests to servers. You can use JavaScript to manipulate the XMLHttpRequest object and handle the response from the server.

 • G.V.S. Ravi Kiran Varma

  CISCO APJC AIR 10 || Cloud | RHEL | CCNA | DevOps | Web | UI/UX | Python | Java || Hybrid Cloud ex-Intern @LinuxWorld

  AJAX stands for Asynchronous JavaScript and XML. It is a set of web development techniques using many web technologies on the client-side to create asynchronous web applications. With AJAX, web applications can send and retrieve data from a server asynchronously without interfering with the display and behavior of the existing page.

JSON stands for JavaScript Object Notation. It is a format that represents data as text, using key-value pairs and arrays. JSON is lightweight, easy to read and write, and compatible with JavaScript. It is often used as the data format for AJAX requests and responses, because it can be easily parsed and converted into JavaScript objects. JSON can also be used to store and transmit data between different applications and platforms.

 • G.V.S. Ravi Kiran Varma

  CISCO APJC AIR 10 || Cloud | RHEL | CCNA | DevOps | Web | UI/UX | Python | Java || Hybrid Cloud ex-Intern @LinuxWorld

  JSON (JavaScript Object Notation) is a lightweight data-interchange format that is easy for humans to read and write and easy for machines to parse and generate. It is often used when data is sent from a server to a web page.

To use AJAX and JSON together, you must first create an XMLHttpRequest object and set the request header to indicate that you are sending or expecting JSON data. Then, register a callback function that will run when the response is ready and send the request with the optional JSON data as the argument. Finally, in the callback function, you should check the status and response type of the response before parsing the response text as JSON and using it to update the web page.

 • Ali Abbas Raza

  In addition to the basic steps outlined in the previous answer, there are several best practices to consider when using AJAX and JSON together. For example, it’s important to ensure that the server-side script that handles the AJAX request is secure and properly validates all input data to prevent common attacks such as SQL injection and cross-site scripting (XSS).

AJAX and JSON can be used to enhance the user experience and functionality of web pages in various ways. For example, autocomplete can be implemented by sending an AJAX request with the input value and receiving a JSON array of possible matches to display in a drop-down list or a pop-up box. Validation of user input, such as form fields, passwords, or usernames, can also be done by sending an AJAX request with the field value and receiving a JSON object with the validation result. Pagination of data, such as articles, products, or comments, can be achieved by loading only a portion of the data and providing navigation buttons or links to load more. When the user clicks on a button or a link, an AJAX request can be sent with the page number and a JSON object with the data for that page can be received. The data can then be displayed in a container and the navigation can be updated.

Using AJAX and JSON can bring many advantages to your web application design, such as improved performance, increased interactivity, and better compatibility. AJAX and JSON can reduce the amount of data transferred and the number of page reloads, which can save bandwidth, server resources, and loading time. They can also enhance the interactivity of your web pages by providing immediate feedback, dynamic updates, and smooth transitions. This can help increase user engagement and satisfaction. Additionally, AJAX and JSON can ensure the compatibility of your web pages with different browsers, devices, and platforms. JSON is a universal format that can be quickly parsed and converted by JavaScript, while XMLHttpRequest is a widely supported browser feature.

 • Ali Abbas Raza

  Using AJAX and JSON together, developers can create web applications that load data dynamically, update page content without requiring a page reload, and provide a better user experience. This is particularly useful for web applications that need to display large amounts of data or that require real-time updates.

 • Ali Abbas Raza

  To use AJAX and JSON together, create a XMLHttpRequest object, specify the HTTP method and URL, send the request, handle the server response, parse the JSON data with JSON.parse(), and use the parsed data to update the page. This technique enables dynamic and responsive web pages without reloading the page. AJAX and JSON are commonly used together to create dynamic and responsive web applications. AJAX allows developers to send and receive data from the server asynchronously without requiring a page reload, while JSON is a lightweight data-interchange format that is easy to read and write.

index.html


html


lang


"en"


head


meta


charset


"UTF-8"


meta


name


"viewport"


content


"width=device-width, initial-scale=1.0"


link


rel


"stylesheet"


href


"style.css"


script


src
script


script


src


"script.js"


>


script
head


body


center


h2


style


"color:green"


>GeeksforGeeks


h2


div


class


"container"


>Pass multiple JSON objects


br


/><


br


/>


button


type


"button"


id


"btn"


Click on me!
button


div


style


"height:10px"


>


div


div


id


"resultID"


>


div
div
center
body
html

CSS Code: The following code is the content for the file “style.css” used in the above HTML code.

jQuery Ajax Tutorial #1 - Using AJAX & API's (jQuery Tutorial #7)
jQuery Ajax Tutorial #1 – Using AJAX & API’s (jQuery Tutorial #7)

JQuery : How to send JSON data in AJAX post?

My current task involves working with AJAX. As part of my development process, I generate a post request that looks like this:


$.ajax({ 'url':'http://localhost/api/create/', 'method':'POST', 'dataType': 'json', 'contentType': 'application/json', 'data':{ "refId":585, "phone":"0674444444" }, 'success': getHandlingStatus });

During the execution of my request, the data is transmitted as parameters within the request payload instead of utilizing JSON data . Below is an example of my request payload.


refId=585☎=0674444444

I am interested in transmitting information through json format , such as:


{ "refId":"585", "phone:"0674444444" }

What am I missing please ?

Solution 1:

To convert data to JSON, it is necessary to utilize JSON.stringify with the ProcessData option disabled, as per the jquery documentation.

The data option in the default state processes any non-string object passed to it as a query string, conforming to the default content-type “application/x-www-form-urlencoded”. To prevent processing and transformation of non-processed data such as DOMDocument, set this option to false.


$.ajax({ 'url':'http://localhost/api/create/', 'method':'POST', 'dataType': 'json', processData: false, 'contentType': 'application/json', 'data':JSON.stringify({ "refId":585, "phone":"0674444444" }), 'success': getHandlingStatus });

Solution 2:

Refer to the documentation for instructions on utilizing

JSON.stringify()

to transform the data to the desired

JSON

format.


$.ajax({ 'url':'http://localhost/api/create/', 'method':'POST', 'dataType': 'json', 'contentType': 'application/json', 'data':JSON.stringify({ "refId":585, "phone":"0674444444" }), 'success': getHandlingStatus });

Solution 3:


Have you tried the following

$.ajax({ ‘url’:’http://localhost/api/create/’, ‘method’:’POST’, ‘dataType’: ‘json’, ‘contentType’: ‘application/json’, ‘data’: JSON.stringify({ “refId”:585, “phone”:”0674444444″ }), ‘processData’: false, ‘success’: getHandlingStatus });

After the false value of processData, a comma was not included.

script.js


$(document).ready(() => {


$(


"#btn"


).click(() => {


let obj1 = {


"name"


"John Doe"


};


let obj2 = {


"name"


"Duke"


};


$.ajax({


url:


'action.php'


type:


'POST'


data: {


obj1,


obj2


},


success: (response) => {


$(


"#resultID"


).show().html(response);


})


});


});

Note: You can pass as many JSON objects by using comma(,) separated values i.e. obj1, obj2, obj3,..

PHP code: The following is the code for the file “action.php” used in the above JavaScript code.

4: How to use get and post methods in jQuery AJAX - Learn AJAX programming
4: How to use get and post methods in jQuery AJAX – Learn AJAX programming

jQuery.ajax( url [, settings ] )Returns: jqXHR

Description: Perform an asynchronous HTTP (Ajax) request.

 • version added: 1.5jQuery.ajax( url [, settings ] )
  • urlA string containing the URL to which the request is sent.
  • settingsA set of key/value pairs that configure the Ajax request. All settings are optional. A default can be set for any option with $.ajaxSetup(). See jQuery.ajax( settings ) below for a complete list of all settings.
 • version added: 1.0jQuery.ajax( [settings ] )
  • settingsA set of key/value pairs that configure the Ajax request. All settings are optional. A default can be set for any option with $.ajaxSetup().

   • accepts (default:

    depends on dataType

    )A set of key/value pairs that map a given

    dataType

    to its MIME type, which gets sent in the

    Accept

    request header. This header tells the server what kind of response it will accept in return. For example, the following defines a custom type

    mycustomtype

    to be sent with the request:12345678910111213141516

    $.ajax({


    accepts: {


    mycustomtype: 'application/x-some-custom-type'


    },


    // Instructions for how to deserialize a `mycustomtype`


    converters: {


    'text mycustomtype': function(result) {


    // Do Stuff


    return newresult;


    },


    // Expect a `mycustomtype` back from server


    dataType: 'mycustomtype'


    });


    converters

    for this to work properly.
   • async (default:

    true

    )By default, all requests are sent asynchronously (i.e. this is set to

    true

    by default). If you need synchronous requests, set this option to

    false

    . Cross-domain requests and

    dataType: "jsonp"

    requests do not support synchronous operation. Note that synchronous requests may temporarily lock the browser, disabling any actions while the request is active. As of jQuery 1.8, the use of

    async: false

    with jqXHR (

    $.Deferred

    ) is deprecated; you must use the success/error/complete callback options instead of the corresponding methods of the jqXHR object such as

    jqXHR.done()

    .
   • beforeSendType: Function( jqXHR jqXHR, PlainObject settings )A pre-request callback function that can be used to modify the jqXHR (in jQuery 1.4.x, XMLHTTPRequest) object before it is sent. Use this to set custom headers, etc. The jqXHR and settings objects are passed as arguments. This is an Ajax Event. Returning

    false

    in the

    beforeSend

    function will cancel the request. As of jQuery 1.5, the

    beforeSend

    option will be called regardless of the type of request.
   • cache (default:

    true, false for dataType 'script' and 'jsonp'

    )If set to

    false

    , it will force requested pages not to be cached by the browser. Note: Setting

    cache

    to false will only work correctly with HEAD and GET requests. It works by appending “_={timestamp}” to the GET parameters. The parameter is not needed for other types of requests, except in IE8 when a POST is made to a URL that has already been requested by a GET.
   • completeA function to be called when the request finishes (after

    success

    and

    error

    callbacks are executed). The function gets passed two arguments: The jqXHR (in jQuery 1.4.x, XMLHTTPRequest) object and a string categorizing the status of the request (

    "success"

    ,

    "notmodified"

    ,

    "nocontent"

    ,

    "error"

    ,

    "timeout"

    ,

    "abort"

    , or

    "parsererror"

    ). As of jQuery 1.5, the

    complete

    setting can accept an array of functions. Each function will be called in turn. This is an Ajax Event.
   • contentsAn object of string/regular-expression pairs that determine how jQuery will parse the response, given its content type. (version added: 1.5)
   • contentType (default:

    'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8'

    )When sending data to the server, use this content type. Default is “application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8”, which is fine for most cases. If you explicitly pass in a content-type to

    $.ajax()

    , then it is always sent to the server (even if no data is sent). As of jQuery 1.6 you can pass

    false

    to tell jQuery to not set any content type header. Note: The W3C XMLHttpRequest specification dictates that the charset is always UTF-8; specifying another charset will not force the browser to change the encoding. Note: For cross-domain requests, setting the content type to anything other than

    application/x-www-form-urlencoded

    ,

    multipart/form-data

    , or

    text/plain

    will trigger the browser to send a preflight OPTIONS request to the server.
   • contextThis object will be the context of all Ajax-related callbacks. By default, the context is an object that represents the Ajax settings used in the call (

    $.ajaxSettings

    merged with the settings passed to

    $.ajax

    ). For example, specifying a DOM element as the context will make that the context for the

    complete

    callback of a request, like so:123456

    $.ajax({


    url: "test.html",


    context: document.body


    }).done(function() {


    $( this ).addClass( "done" );


    });
   • converters (default:

    {"* text": window.String, "text html": true, "text json": jQuery.parseJSON, "text xml": jQuery.parseXML}

    )An object containing dataType-to-dataType converters. Each converter’s value is a function that returns the transformed value of the response. (version added: 1.5)
   • crossDomain (default:

    false for same-domain requests, true for cross-domain requests

    )If you wish to force a crossDomain request (such as JSONP) on the same domain, set the value of crossDomain to

    true

    . This allows, for example, server-side redirection to another domain. (version added: 1.5)
   • dataType: PlainObject or String or Array

    Data to be sent to the server. If the HTTP method is one that cannot have an entity body, such as GET, the


    data

    is appended to the URL.

    When


    data

    is an object, jQuery generates the data string from the object’s key/value pairs unless the

    processData

    option is set to

    false

    . For example,

    { a: "bc", d: "e,f" }

    is converted to the string

    "a=bc&d=e%2Cf"

    . If the value is an array, jQuery serializes multiple values with same key based on the value of the

    traditional

    setting (described below). For example,

    { a: [1,2] }

    becomes the string

    "a%5B%5D=1&a%5B%5D=2"

    with the default

    traditional: false

    setting.

    When


    data

    is passed as a string it should already be encoded using the correct encoding for

    contentType

    , which by default is

    application/x-www-form-urlencoded

    .

    In requests with


    dataType: "json"

    or

    dataType: "jsonp"

    , if the string contains a double question mark (

    ??

    ) anywhere in the URL or a single question mark () in the query string, it is replaced with a value generated by jQuery that is unique for each copy of the library on the page (e.g.

    jQuery21406515378922229067_1479880736745

    ).

   • dataFilterA function to be used to handle the raw response data of XMLHttpRequest. This is a pre-filtering function to sanitize the response. You should return the sanitized data. The function accepts two arguments: The raw data returned from the server and the ‘dataType’ parameter.
   • dataType (default:

    Intelligent Guess (xml, json, script, or html)

    )The type of data that you’re expecting back from the server. If none is specified, jQuery will try to infer it based on the MIME type of the response (an XML MIME type will yield XML, in 1.4 JSON will yield a JavaScript object, in 1.4 script will execute the script, and anything else will be returned as a string). The available types (and the result passed as the first argument to your success callback) are:


    • "xml"

     : Returns a XML document that can be processed via jQuery.

    • "html"

     : Returns HTML as plain text; included script tags are evaluated when inserted in the DOM.

    • "script"

     : Evaluates the response as JavaScript and returns it as plain text. Disables caching by appending a query string parameter,

     _=[TIMESTAMP]

     , to the URL unless the

     cache

     option is set to

     true

     . Note: This will turn POSTs into GETs for remote-domain requests. Prior to jQuery 3.5.0, unsuccessful HTTP responses with a script

     Content-Type

     were still executed.

    • "json"

     : Evaluates the response as JSON and returns a JavaScript object. Cross-domain

     "json"

     requests that have a callback placeholder, e.g.

     ?callback=?

     , are performed using JSONP unless the request includes

     jsonp: false

     in its request options. The JSON data is parsed in a strict manner; any malformed JSON is rejected and a parse error is thrown. As of jQuery 1.9, an empty response is also rejected; the server should return a response of

     null

     or

     {}

     instead. (See json.org for more information on proper JSON formatting.)

    • "jsonp"

     : Loads in a JSON block using JSONP. Adds an extra

     "?callback=?"

     to the end of your URL to specify the callback. Disables caching by appending a query string parameter,

     "_=[TIMESTAMP]"

     , to the URL unless the

     cache

     option is set to

     true

     .

    • "text"

     : A plain text string.
    • multiple, space-separated values: As of jQuery 1.5, jQuery can convert a dataType from what it received in the Content-Type header to what you require. For example, if you want a text response to be treated as XML, use

     "text xml"

     for the dataType. You can also make a JSONP request, have it received as text, and interpreted by jQuery as XML:

     "jsonp text xml"

     . Similarly, a shorthand string such as

     "jsonp xml"

     will first attempt to convert from jsonp to xml, and, failing that, convert from jsonp to text, and then from text to xml.
   • errorA function to be called if the request fails. The function receives three arguments: The jqXHR (in jQuery 1.4.x, XMLHttpRequest) object, a string describing the type of error that occurred and an optional exception object, if one occurred. Possible values for the second argument (besides

    null

    ) are

    "timeout"

    ,

    "error"

    ,

    "abort"

    , and

    "parsererror"

    . When an HTTP error occurs,

    errorThrown

    receives the textual portion of the HTTP status, such as “Not Found” or “Internal Server Error.” (in HTTP/2 it may instead be an empty string) As of jQuery 1.5, the

    error

    setting can accept an array of functions. Each function will be called in turn. Note: This handler is not called for cross-domain scripts and cross-domain JSONP requests. This is an Ajax Event.
   • global (default:

    true

    )Whether to trigger global Ajax event handlers for this request. The default is

    true

    . Set to

    false

    to prevent the global handlers like

    ajaxStart

    or

    ajaxStop

    from being triggered. This can be used to control various Ajax Events.
   • headers (default:

    {}

    )An object of additional header key/value pairs to send along with requests using the XMLHttpRequest transport. The header

    X-Requested-With: XMLHttpRequest

    is always added, but its default

    XMLHttpRequest

    value can be changed here. Values in the

    headers

    setting can also be overwritten from within the

    beforeSend

    function. (version added: 1.5)
   • ifModified (default:

    false

    )Allow the request to be successful only if the response has changed since the last request. This is done by checking the Last-Modified header. Default value is

    false

    , ignoring the header. In jQuery 1.4 this technique also checks the ‘etag’ specified by the server to catch unmodified data.
   • isLocal (default:

    depends on current location protocol

    )Allow the current environment to be recognized as “local,” (e.g. the filesystem), even if jQuery does not recognize it as such by default. The following protocols are currently recognized as local:

    file

    ,

    *-extension

    , and

    widget

    . If the

    isLocal

    setting needs modification, it is recommended to do so once in the

    $.ajaxSetup()

    method. (version added: 1.5.1)
   • jsonpOverride the callback function name in a JSONP request. This value will be used instead of ‘callback’ in the ‘callback=?’ part of the query string in the url. So

    {jsonp:'onJSONPLoad'}

    would result in

    'onJSONPLoad=?'

    passed to the server. As of jQuery 1.5, setting the

    jsonp

    option to

    false

    prevents jQuery from adding the “?callback” string to the URL or attempting to use “=?” for transformation. In this case, you should also explicitly set the

    jsonpCallback

    setting. For example,

    { jsonp: false, jsonpCallback: "callbackName" }

    . If you don’t trust the target of your Ajax requests, consider setting the

    jsonp

    property to

    false

    for security reasons.
   • jsonpCallbackSpecify the callback function name for a JSONP request. This value will be used instead of the random name automatically generated by jQuery. It is preferable to let jQuery generate a unique name as it’ll make it easier to manage the requests and provide callbacks and error handling. You may want to specify the callback when you want to enable better browser caching of GET requests. As of jQuery 1.5, you can also use a function for this setting, in which case the value of

    jsonpCallback

    is set to the return value of that function.
   • method (default:

    'GET'

    )The HTTP method to use for the request (e.g.

    "POST"

    ,

    "GET"

    ,

    "PUT"

    ). (version added: 1.9)
   • mimeTypeA mime type to override the XHR mime type. (version added: 1.5.1)
   • passwordA password to be used with XMLHttpRequest in response to an HTTP access authentication request.
   • processData (default:

    true

    )By default, data passed in to the

    data

    option as an object (technically, anything other than a string) will be processed and transformed into a query string, fitting to the default content-type “application/x-www-form-urlencoded”. If you want to send a DOMDocument, or other non-processed data, set this option to

    false

    .
   • scriptAttrsDefines an object with additional attributes to be used in a “script” or “jsonp” request. The key represents the name of the attribute and the value is the attribute’s value. If this object is provided it will force the use of a script-tag transport. For example, this can be used to set

    nonce

    ,

    integrity

    , or

    crossorigin

    attributes to satisfy Content Security Policy requirements. (version added: 3.4)
   • scriptCharsetOnly applies when the “script” transport is used. Sets the

    charset

    attribute on the script tag used in the request. Used when the character set on the local page is not the same as the one on the remote script. Alternatively, the

    charset

    attribute can be specified in

    scriptAttrs

    instead, which will also ensure the use of the “script” transport.
   • statusCode (default:

    {}

    )

    An object of numeric HTTP codes and functions to be called when the response has the corresponding code. For example, the following will alert when the response status is a 404:

    1234567

    $.ajax({


    statusCode: {


    404: function() {


    alert( "page not found" );


    });

    If the request is successful, the status code functions take the same parameters as the success callback; if it results in an error (including 3xx redirect), they take the same parameters as the

    (version added: 1.5)

    error

    callback.

   • successA function to be called if the request succeeds. The function gets passed three arguments: The data returned from the server, formatted according to the

    dataType

    parameter or the

    dataFilter

    callback function, if specified; a string describing the status; and the

    jqXHR

    (in jQuery 1.4.x, XMLHttpRequest) object. As of jQuery 1.5, the success setting can accept an array of functions. Each function will be called in turn. This is an Ajax Event.
   • timeoutType: NumberSet a timeout (in milliseconds) for the request. A value of 0 means there will be no timeout. This will override any global timeout set with $.ajaxSetup(). The timeout period starts at the point the

    $.ajax

    call is made; if several other requests are in progress and the browser has no connections available, it is possible for a request to time out before it can be sent. In jQuery 1.4.x and below, the XMLHttpRequest object will be in an invalid state if the request times out; accessing any object members may throw an exception. In Firefox 3.0+ only, script and JSONP requests cannot be cancelled by a timeout; the script will run even if it arrives after the timeout period.
   • traditionalSet this to

    true

    if you wish to use the traditional style of param serialization.
   • type (default:

    'GET'

    )An alias for

    method

    . You should use

    type

    if you’re using versions of jQuery prior to 1.9.0.
   • url (default:

    The current page

    )A string containing the URL to which the request is sent.
   • usernameA username to be used with XMLHttpRequest in response to an HTTP access authentication request.
   • xhr (default:

    ActiveXObject when available (IE), the XMLHttpRequest otherwise

    )Type: Function()Callback for creating the XMLHttpRequest object. Defaults to the ActiveXObject when available (IE), the XMLHttpRequest otherwise. Override to provide your own implementation for XMLHttpRequest or enhancements to the factory.
   • xhrFields

    An object of fieldName-fieldValue pairs to set on the native


    XHR

    object. For example, you can use it to set

    withCredentials

    to

    true

    for cross-domain requests if needed.123456

    $.ajax({


    url: a_cross_domain_url,


    xhrFields: {


    withCredentials: true


    });

    In jQuery 1.5, the

    (version added: 1.5.1)

    withCredentials

    property was not propagated to the native

    XHR

    and thus CORS requests requiring it would ignore this flag. For this reason, we recommend using jQuery 1.5.1+ should you require the use of it.

The

$.ajax()

function underlies all Ajax requests sent by jQuery. It is often unnecessary to directly call this function, as several higher-level alternatives like

$.get()

and

.load()

are available and are easier to use. If less common options are required, though,

$.ajax()

can be used more flexibly.

At its simplest, the

$.ajax()

function can be called with no arguments:

Note: Default settings can be set globally by using the

$.ajaxSetup()

function.

This example, using no options, loads the contents of the current page, but does nothing with the result. To use the result, you can implement one of the callback functions.

The jqXHR Object

The jQuery XMLHttpRequest (jqXHR) object returned by

$.ajax()

as of jQuery 1.5 is a superset of the browser’s native XMLHttpRequest object. For example, it contains

responseText

and

responseXML

properties, as well as a

getResponseHeader()

method. When the transport mechanism is something other than XMLHttpRequest (for example, a script tag for a JSONP request) the

jqXHR

object simulates native XHR functionality where possible.

As of jQuery 1.5.1, the

jqXHR

object also contains the

overrideMimeType()

method (it was available in jQuery 1.4.x, as well, but was temporarily removed in jQuery 1.5). The

.overrideMimeType()

method may be used in the

beforeSend()

callback function, for example, to modify the response content-type header:

10

11

The jqXHR objects returned by

$.ajax()

as of jQuery 1.5 implement the Promise interface, giving them all the properties, methods, and behavior of a Promise (see Deferred object for more information). These methods take one or more function arguments that are called when the

$.ajax()

request terminates. This allows you to assign multiple callbacks on a single request, and even to assign callbacks after the request may have completed. (If the request is already complete, the callback is fired immediately.) Available Promise methods of the jqXHR object include:

 • jqXHR.done(function( data, textStatus, jqXHR ) {});

  An alternative construct to the success callback option, refer to


  deferred.done()

  for implementation details.

 • jqXHR.fail(function( jqXHR, textStatus, errorThrown ) {});

  An alternative construct to the error callback option, the


  .fail()

  method replaces the deprecated

  .error()

  method. Refer to

  deferred.fail()

  for implementation details.

 • jqXHR.always(function( data|jqXHR, textStatus, jqXHR|errorThrown ) { }); (added in jQuery 1.6)

  An alternative construct to the complete callback option, the


  .always()

  method replaces the deprecated

  .complete()

  method.

  In response to a successful request, the function’s arguments are the same as those of


  .done()

  : data, textStatus, and the jqXHR object. For failed requests the arguments are the same as those of

  .fail()

  : the jqXHR object, textStatus, and errorThrown. Refer to

  deferred.always()

  for implementation details.

 • jqXHR.then(function( data, textStatus, jqXHR ) {}, function( jqXHR, textStatus, errorThrown ) {});

  Incorporates the functionality of the


  .done()

  and

  .fail()

  methods, allowing (as of jQuery 1.8) the underlying Promise to be manipulated. Refer to

  deferred.then()

  for implementation details.

Deprecation Notice: The

jqXHR.success()

,

jqXHR.error()

, and

jqXHR.complete()

callbacks are removed as of jQuery 3.0. You can use

jqXHR.done()

,

jqXHR.fail()

, and

jqXHR.always()

instead.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

The

this

reference within all callbacks is the object in the

context

option passed to

$.ajax

in the settings; if

context

is not specified,

this

is a reference to the Ajax settings themselves.

For backward compatibility with

XMLHttpRequest

, a

jqXHR

object will expose the following properties and methods:


 • readyState

 • responseXML

  and/or

  responseText

  when the underlying request responded with xml and/or text, respectively

 • status

 • statusText

  (may be an empty string in HTTP/2)

 • abort( [ statusText ] )

 • getAllResponseHeaders()

  as a string

 • getResponseHeader( name )

 • overrideMimeType( mimeType )

 • setRequestHeader( name, value )

  which departs from the standard by replacing the old value with the new one rather than concatenating the new value to the old one

 • statusCode( callbacksByStatusCode )

No

onreadystatechange

mechanism is provided, however, since

done

,

fail

,

always

, and

statusCode

cover all conceivable requirements.

Callback Function Queues

The

beforeSend

,

error

,

dataFilter

,

success

and

complete

options all accept callback functions that are invoked at the appropriate times.

As of jQuery 1.5, the

fail

and

done

, and, as of jQuery 1.6,

always

callback hooks are first-in, first-out managed queues, allowing for more than one callback for each hook. See Deferred object methods, which are implemented internally for these

$.ajax()

callback hooks.

The callback hooks provided by

$.ajax()

are as follows:


 1. beforeSend

  callback option is invoked; it receives the

  jqXHR

  object and the

  settings

  object as parameters.

 2. error

  callback option is invoked, if the request fails. It receives the

  jqXHR

  , a string indicating the error type, and an exception object if applicable. Some built-in errors will provide a string as the exception object: “abort”, “timeout”, “No Transport”.

 3. dataFilter

  callback option is invoked immediately upon successful receipt of response data. It receives the returned data and the value of

  dataType

  , and must return the (possibly altered) data to pass on to

  success

  .

 4. success

  callback option is invoked, if the request succeeds. It receives the returned data, a string containing the success code, and the

  jqXHR

  object.
 5. Promise callbacks —

  .done()

  ,

  .fail()

  ,

  .always()

  , and

  .then()

  — are invoked, in the order they are registered.

 6. complete

  callback option fires, when the request finishes, whether in failure or success. It receives the

  jqXHR

  object, as well as a string containing the success or error code.
Data Types

Different types of response to

$.ajax()

call are subjected to different kinds of pre-processing before being passed to the success handler. The type of pre-processing depends by default upon the Content-Type of the response, but can be set explicitly using the

dataType

option. If the

dataType

option is provided, the Content-Type header of the response will be disregarded.

The available data types are

text

,

html

,

xml

,

json

,

jsonp

, and

script

.

If

text

or

html

is specified, no pre-processing occurs. The data is simply passed on to the success handler, and made available through the

responseText

property of the

jqXHR

object.

If

xml

is specified, the response is parsed using

jQuery.parseXML

before being passed, as an

XMLDocument

, to the success handler. The XML document is made available through the

responseXML

property of the

jqXHR

object.

If

json

is specified, the response is parsed using

jQuery.parseJSON

before being passed, as an object, to the success handler. The parsed JSON object is made available through the

responseJSON

property of the

jqXHR

object.

If

script

is specified,

$.ajax()

will execute the JavaScript that is received from the server before passing it on to the success handler as a string.

If

jsonp

is specified,

$.ajax()

will automatically append a query string parameter of (by default)

callback=?

to the URL. The

jsonp

and

jsonpCallback

properties of the settings passed to

$.ajax()

can be used to specify, respectively, the name of the query string parameter and the name of the JSONP callback function. The server should return valid JavaScript that passes the JSON response into the callback function.

$.ajax()

will execute the returned JavaScript, calling the JSONP callback function, before passing the JSON object contained in the response to the

$.ajax()

success handler.

For more information on JSONP, see the original post detailing its use.

Sending Data to the Server

By default, Ajax requests are sent using the GET HTTP method. If the POST method is required, the method can be specified by setting a value for the

type

option. This option affects how the contents of the

data

option are sent to the server. POST data will always be transmitted to the server using UTF-8 charset, per the W3C XMLHTTPRequest standard.

The

data

option can contain either a query string of the form

key1=value1&key2=value2

, or an object of the form

{key1: 'value1', key2: 'value2'}

. If the latter form is used, the data is converted into a query string using

jQuery.param()

before it is sent. This processing can be circumvented by setting

processData

to

false

. The processing might be undesirable if you wish to send an XML object to the server; in this case, change the

contentType

option from

application/x-www-form-urlencoded

to a more appropriate MIME type.

Advanced Options

The

global

option prevents handlers registered for the

ajaxSend

,

ajaxError

, and similar events from firing when this request would trigger them. This can be useful to, for example, suppress a loading indicator that was implemented with an

ajaxSend

handler if the requests are frequent and brief. With cross-domain script and JSONP requests, the global option is automatically set to

false

. See the descriptions of these methods below for more details.

If the server performs HTTP authentication before providing a response, the user name and password pair can be sent via the

username

and

password

options.

Ajax requests are time-limited, so errors can be caught and handled to provide a better user experience. Request timeouts are usually either left at their default or set as a global default using

$.ajaxSetup()

rather than being overridden for specific requests with the

timeout

option.

By default, requests are always issued, but the browser may serve results out of its cache. To disallow use of the cached results, set

cache

to

false

. To cause the request to report failure if the asset has not been modified since the last request, set

ifModified

to

true

.

The

scriptCharset

allows the character set to be explicitly specified for requests that use a

Updated April 15, 2023

More articles on Web Application Design

 • What are the pros and cons of role-based vs. attribute-based authorization?

  3 contributions

 • How do you choose the best tools for cross-browser testing?

  2 contributions

 • How do you rate limit and throttle your web app’s REST API requests?

 • How do you use minification and compression to reduce web application size?

  3 contributions

 • What are the benefits of using WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) as a reference for web app design?

  4 contributions

 • What are the trade-offs and benefits of using serverless web app design over traditional web app design?

  2 contributions

 • What are the benefits of using WCAG 2.1 as a web design standard?

  5 contributions

 • What are some examples of web applications that use inclusive design principles and techniques?

  6 contributions

09: How to pass JSON data to server side using jQuery AJAX ?
09: How to pass JSON data to server side using jQuery AJAX ?

Introduction to jQuery ajax send JSON

Basically, Ajax is used to exchange the data with the server and update the current webpage without refreshing and reloading the whole page. By using the jQuery ajax method we can call them or we can say that we can request the different types of text and post such as HTML, XML, and JSON from the remote server as well as it uses the get and post method that is HTTP protocol. So with the help of this request and method, we can easily load the external data directly into the current webpage. The JSON is a JavaScript library and it is used to traverse the HTML document.

What is jQuery ajax send json?

jQuery takes a lot of normal errands that require many lines of JavaScript code to achieve and wraps them into strategies that you can call with a solitary line of code. jQuery likewise works on a ton of the convoluted things from JavaScript, similar to AJAX calls and DOM control.

The jQuery library contains the accompanying components:

 • HTML/DOM control
 • CSS control
 • HTML occasion techniques
 • Impacts and activities
 • AJAX
 • Utilities

jQuery improves on HTML report navigating, occasion dealing with, vivifying, and Ajax communications for fast web advancement. jQuery is a JavaScript tool compartment intended to work on different errands by composing less code. Here is the rundown of significant center components upheld by jQuery −

 • DOM control: JQuery simplified it to pick DOM parts, orchestrate them, and change their substance by using a cross-program open source selector engine called Sizzle.
 • Occasion taking care of JQuery offers an exquisite method to catch a wide assortment of occasions, for example, a client tapping on a connection, without the need to mess the HTML code itself with occasion overseers.
 • AJAX Support: By using jQuery we can respond to a well-structured webpage as per our requirement.
 • Activities: JQuery accompanies a lot of underlying liveliness impacts which you can use in your sites.
 • Lightweight: It is very lightweight.
 • Cross Browser Support: The jQuery has cross-program backing, and functions admirably in IE 6.0+, FF 2.0+, Safari 3.0+, Chrome, and Opera 9.0+
 • Most recent Technology: JQuery upholds CSS3 selectors and fundamental XPath grammar

JSON represents JavaScript Object Notation. It’s a language-autonomous, text-based arrangement, which is regularly utilized for communicating information in web applications. In this article, we’ll take a gander at stacking JSON information utilizing an HTTP GET demand (we can likewise utilize different action words, like POST).

For what reason would we pick JSON over say XML? The vital benefit of utilizing JSON is productivity. JSON is less verbose and jumbled, bringing about fewer bytes and a quicker parse measure. This permits us to handle a greater number of messages sent as JSON than as XML. Besides, JSON has an exceptionally effective and regular item portrayal prompting configurations, for example, BSON, where JSON-like articles are put away in a twofold organization.

The syntax for JSON jQuery is as follows.

The $.getJSON() technique is a convenient partner for working with JSON straightforwardly in the event that you don’t need a lot of additional design. Basically, it comes down to the more broad $.ajax() assistant, with the ideal choices being utilized certainly.

How to send JSON instead of a query?

Now let’s see how we can send JSON instead of a query as follows.

There are different ways to use JSON instead of the query as follows.

In the first way we need to use JSON.stringify to initially serialize your item to JSON, and afterwards determine the contentType so your worker comprehends its JSON. As shown below code.


$.ajax({ url: specified url, type: "POST", data: JSOM.stringify(data), contentType: "app/json", complete: });

In the second way we can use the dataType option to parse the received data. For the second way, we need to use the following code as follows.


$.ajax({ url: specified url, type: "POST", data: JSOM.stringify(data), contentType: "app/json: charset=UTF-8", complete: });

The third way, we realize numerous structures like ASP.NET MVC have inherent usefulness to deal with JSON.stringify as the contentType my circumstance is somewhat unique so perhaps this might help somebody later on.

jquery ajax send json code examples

Now let’s see the example of ajax sending JSON for better understanding as follows.

First, we need to create a new project and assign any name that you want. After that we need to create the Html file with any specified name, here we created the index.html file and write the below-mentioned code.


<br /> Json sent with JQuery<br />

Book Id Book Name Book PriceAfter that, we need to create the Models and write the following code. public class Bookkmodel { public int bookid { get; set; } public string BookName { get; set; } public decimal BookPrice { get; set; } } Now create a Book Controller as follows. public class BookController : Controller { public ActionResult Index() { return View(); } public JsonResult GetJsonData(List

Book) { return Json(Book); } }

Explanation

The output of the above program will be illustrated by using the following screenshot as follows.

Conclusion

We hope from this article you learn more about the jQuery ajax send JSON. From the above article, we have taken in the essential idea of the jQuery ajax and we also see the representation and example of jQuery ajax send JSON. From this article, we learned how and when we use jQuery ajax to send JSON.

Recommended Articles

This is a guide to jQuery ajax send JSON. Here we discuss the essential idea of the jQuery ajax and we also see the representation and example of jQuery ajax send JSON. You may also have a look at the following articles to learn more –

JQuery: Send JSON Objects with an Ajax Request

Through my blog, I will discuss about sending JSON objects with ajax request using JQuery. We have number of functions in jQuery to kick-off an ajax request. But for sending JSON objects along with the request, I chose jQuer.ajax(). It takes various parameters url, type, data, dataType, beforeSend etc. Its API can be found here.

Lets look at example given below:

jQuery.ajax({ url: , type: “POST”, data: {name: “amit”, id:1 }, dataType: “json”, beforeSend: function(x) { if (x && x.overrideMimeType) { x.overrideMimeType(“application/j-son;charset=UTF-8”); } }, success: function(result) { //Write your code here } });

The above example works for simple JSON object. Now lets see how we can send JSON objects list as given below:

var jsonObjects = [{id:1, name:”amit”}, {id:2, name:”ankit”},{id:3, name:”atin”},{id:1, name:”puneet”}]; jQuery.ajax({ url: , type: “POST”, data: {students: JSON.stringify(jsonObjects) }, dataType: “json”, beforeSend: function(x) { if (x && x.overrideMimeType) { x.overrideMimeType(“application/j-son;charset=UTF-8”); } }, success: function(result) { //Write your code here } });

If you notice, for sending my json objects it has not been written directly as data: jsonObjects. As it expects the JSON object passed to it written as key value pair. So we made students the key. And since we have json objects stored in a variable, we need to expand the json objects list using stringify(), otherwise it would be sent as a java script object.

Now on the server we can parse the JSON object, and use it as the list of objects of type map. For example

//this code is written in grails import grails.converters.JSON; List students = JSON.parse(params.students) //students in request params is parsed to json objects and stored in the List println “Student id: ” + students[0].studentId //first element of the students list is accessed as a map holding a key studentId

Stay tuned for more updates and visit our product engineering innovations.

How to pass multiple JSON Objects as data using jQuery’s $.ajax() ?

The purpose of this article is to pass multiple JSON objects as data using the jQuery $ajax() method in an HTML document.

Approach: Create a button in an HTML document to send JSON objects to a PHP server. In the JavaScript file, add a click event listener to the button. On clicking of the button, a request is made to PHP file using jQuery $ajax() method by which multiple JSON objects are passed to the server.

HTML Code: The following code demonstrates the design or structure of the user interface. On click of the HTML button, it gives the response by the PHP server in the resultID HTML div.

Javascript : Send JSON Object with Ajax?

Is this possible?


xmlHttp.send({ "test" : "1", "test2" : "2", });

Possibly include a title displaying the codes as follows:

content type

:

application/json

?.


xmlHttp.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json')

Otherwise I can use:


xmlHttp.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded')

After executing

JSON.stringify

, the JSON object can be passed as a parameter. However, it would be interesting to explore if there is an alternative way of passing it.

Solution 1:

With jQuery:


$.post("test.php", { json_string:JSON.stringify({name:"John", time:"2pm"}) });

Without jQuery:


var xmlhttp = new XMLHttpRequest(); // new HttpRequest instance xmlhttp.open("POST", "/json-handler"); xmlhttp.setRequestHeader("Content-Type", "application/json"); xmlhttp.send(JSON.stringify({name:"John Rambo", time:"2pm"}));

Solution 2:

Ensure that you are using jQuery, or if not, take the necessary steps.


var json_upload = "json_name=" + JSON.stringify({name:"John Rambo", time:"2pm"}); var xmlhttp = new XMLHttpRequest(); // new HttpRequest instance xmlhttp.open("POST", "/file.php"); xmlhttp.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); xmlhttp.send(json_upload);

And for the php receiving end:


$_POST['json_name']

Solution 3:

For a few days, I encountered difficulties in finding a suitable solution for passing multiple arrays of ids and returning a blob. However, I discovered that when working with .NET CORE 2.1, [FromBody] must be used and since it can only be used once, a viewmodel must be created to contain the data.

Wrap up content like below,


var params = { "IDs": IDs, "ID2s": IDs2, "id": 1 };

I had already converted the arrays to JSON format and then provided the result as an input to the function.


var IDs = JsonConvert.SerializeObject(Model.Select(s => s.ID).ToArray());

Invoke XMLHttpRequest POST and convert the object into a string format.


var ajax = new XMLHttpRequest(); ajax.open("POST", '@Url.Action("MyAction", "MyController")', true); ajax.responseType = "blob"; ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/json;charset=UTF-8"); ajax.onreadystatechange = function () { if (this.readyState == 4) { var blob = new Blob([this.response], { type: "application/octet-stream" }); saveAs(blob, "filename.zip"); } }; ajax.send(JSON.stringify(params));

Then have a model like this


public class MyModel { public int[] IDs { get; set; } public int[] ID2s { get; set; } public int id { get; set; } }

Then pass in Action like


public async Task


MyAction([FromBody] MyModel model)

Utilize this extension in case you are sending back a document.

Solution 4:

The issue was resolved by enclosing the JSON with

Json.stringfy

.

How to read external JSON file in Jquery AJAX
How to read external JSON file in Jquery AJAX

jquery ajax put json

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) là một công nghệ được sử dụng để tạo ra các ứng dụng web tương tác mà không cần phải tải lại toàn bộ trang. Nó giúp tăng trải nghiệm người dùng và tươi mới giao diện người dùng của các ứng dụng web.

JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng dữ liệu đơn giản và dễ đọc, được sử dụng để truyền và lưu trữ dữ liệu. Nó dựa trên ngôn ngữ lập trình JavaScript và cho phép chúng ta đọc và ghi dữ liệu dễ dàng.

jQuery AJAX là một thư viện JavaScript mạnh mẽ giúp ta tương tác với máy chủ một cách linh hoạt và hiệu quả. Nó cung cấp một bộ công cụ giàu có để xử lý các phương thức gửi và nhận dữ liệu từ máy chủ, bao gồm cả phương thức PUT.

Phương thức PUT trong jQuery AJAX cho phép chúng ta gửi dữ liệu đến máy chủ một cách bảo mật và tin cậy. Nó thường được sử dụng để cập nhật dữ liệu trên máy chủ.

Gửi dữ liệu bằng phương thức PUT đơn giản chỉ là việc ta truyền dữ liệu từ máy khách tới máy chủ theo một đường dẫn xác định. Để gửi dữ liệu dạng JSON, ta chỉ cần chuyển đổi các đối tượng JavaScript thành chuỗi JSON và gửi nó đến máy chủ.

Ví dụ, ta có một đối tượng JavaScript như sau:

“`var data = {name: “John”,age: 25,email: “[email protected]”};“`

Ta có thể chuyển đổi đối tượng này thành chuỗi JSON bằng cách sử dụng phương thức `JSON.stringify()`:

“`var jsonData = JSON.stringify(data);“`

Sau đó, ta có thể sử dụng phương thức AJAX trong jQuery để gửi dữ liệu lên máy chủ:

“`$.ajax({url: “example.com/api/users/1”,type: “PUT”,data: jsonData,contentType: “application/json”,success: function(response) {console.log(“Dữ liệu đã được cập nhật thành công”);},error: function(xhr, status, error) {console.log(“Đã xảy ra lỗi: ” + error);}});“`

Xử lý dữ liệu trả về từ phương thức PUT cũng tương tự như các phương thức AJAX khác trong jQuery. Khi máy chủ trả về dữ liệu, ta có thể xử lý nó trong phần `success` của phương thức AJAX. Ví dụ:

“`success: function(response) {console.log(“Dữ liệu đã được cập nhật thành công”);console.log(“Dữ liệu đã cập nhật: ” + response);}“`

Thông báo thành công sau khi gửi dữ liệu là một phần quan trọng trong quá trình gửi dữ liệu bằng phương thức PUT. Điều này giúp người dùng biết rằng dữ liệu đã được cập nhật thành công. Ta có thể sử dụng các phương thức thích hợp như `alert`, `console.log` hoặc hiển thị thông báo trên giao diện người dùng.

Xử lý lỗi và thông báo khi gửi dữ liệu bị thất bại cũng rất quan trọng. Khi gửi dữ liệu bị thất bại, chúng ta cần hiển thị thông báo lỗi và cho người dùng biết rằng họ cần kiểm tra lại dữ liệu hoặc kết nối mạng. Các thông báo lỗi có thể hiển thị bằng các phương thức như `alert`, `console.log` hoặc hiển thị trên giao diện người dùng.

Sử dụng JSON để truyền dữ liệu trong phương thức PUT là một cách tốt để gửi và nhận dữ liệu một cách dễ dàng. JSON giúp cho việc chuyển đổi dữ liệu giữa máy khách và máy chủ trở nên đơn giản và linh hoạt hơn.

FAQs:

1. Ajax là gì?Ajax là viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML, là một công nghệ sử dụng JavaScript để tạo ra các ứng dụng web tương tác mà không cần phải tải lại toàn bộ trang.

2. JSON là gì?JSON là viết tắt của JavaScript Object Notation, là một định dạng dữ liệu dễ đọc và sử dụng, được sử dụng để truyền và lưu trữ dữ liệu.

3. Phương thức PUT trong jQuery AJAX là gì?Phương thức PUT trong jQuery AJAX cho phép chúng ta gửi dữ liệu từ máy khách đến máy chủ để cập nhật dữ liệu.

4. Làm thế nào để gửi dữ liệu dạng JSON bằng jQuery AJAX phương thức PUT?Để gửi dữ liệu dạng JSON bằng jQuery AJAX phương thức PUT, ta cần chuyển đổi đối tượng JavaScript thành chuỗi JSON bằng phương thức `JSON.stringify()` và chỉ định kiểu dữ liệu của nội dung là “application/json”.

5. Làm thế nào để xử lý dữ liệu trả về từ phương thức PUT trong jQuery AJAX?Để xử lý dữ liệu trả về từ phương thức PUT trong jQuery AJAX, ta có thể sử dụng phần `success` để xử lý dữ liệu thành công và phần `error` để xử lý khi có lỗi xảy ra.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: jquery ajax put json ajax put call

Chuyên mục: Top 82 jquery ajax put json

Json Placeholder API With JQuery $.ajax() Method By NonTechBg |

Xem thêm tại đây: hanoilaw.vn

How to post Json by .Ajax?

In JavaScript, I am trying to utilize AJAX to send two items to the server. The post URL is determined by the server-side document.


http://example.com/h/{first-item}/{second-item}

this is my java-script code:


$('#add-order').on('click', function() { var name = $('#name'); var drink = $('#drink'); var order = ?? // my question is this part what should i add $.ajax({ type: 'POST', url: 'http://example.com/h/', data: order, contentType: 'application/json', success: function(data) { console.log("Data added!", data); } }); });

and this is my HTML:

Add a Coffee Order

name:

name_space:

As a beginner in AJAX, I appreciate your assistance.

Solution 1:

In your
Ajax request
, ensure that you assign

application/json

to

contentType

.

i.e as following:


$.ajax({ type: 'POST', url: 'http://example.com/h/', data: order, contentType: "application/json", dataType: "json", success: function(data) { console.log("Data added!", data); } }); });

An instance of generating and encoding a JSON object is provided as a demonstration.


var myObj = { "name": $('#name').val(), "drink": $('#drink').val() }; var order = JSON.stringify(myObj);

Solution 2:

The post is unclear, but it appears that you may have overlooked marking the ajax requests contentType as json. Refer to the example provided.


$.ajax({ type: 'POST', url: 'http://example.com/h/', data: order, contentType: 'application/json' dataType: 'json', success: function(data) { console.log("Data added!", data); } });

Welcome to the Understand jQuery Ajax article series. This series explains the Ajax methods of the jQuery library. Our previous articles explained how to consume various types of services using a jQuery Ajax method. You can get them here.

In this article we will learn to send JSON data to Web Method and to return serialized JSON data from the client using a jQuery Ajax method. Since we will use JSON in this article, a basic understanding of JSON and it’s format is needed to understand the concept fully. Let’s go step-by-step to develop the application.

Step 1: Define Model Class

In this step we will define one model class that we will use to format the data in JSON. Use one .cs class file and use the following code into it.

using System;

using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Web;

namespace WebApplication

{ public class person { private string name; public string Name { get { return name; } set { name = value; } } private string surname; public string Surname { get { return surname; } set { surname = value; } } }}

The class structure is very simple to understand. It contains only two properties called name and surname. So, this is the model class in the application.

Step 2: Create client application to define jQuery Ajax method.

In this step we will create one .aspx page and we will define the jQuery Ajax function. So, use one .aspx page and use the following code in it.

<%@ Page Language=”C#” AutoEventWireup=”true” CodeBehind=”JavaScript.aspx.cs” Inherits=”WebApplication.JavaScript” %>


>

This is the implementation of the jQuery Ajax function. If we look closely at the button’s click event we will find that we are forming one object of the “person” class with form data and then we are passing this form data through the jQuery Ajax function in JSON format. So, our client part is configured. Now we need to create the service that will serve the data to the jQuery Ajax function.

Step 3: Create one Web Service to serve data.

In this step we will create one Web Service to serve the data. Here is sample code for the Web Service.

using System;

using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Web;using System.Web.Script.Serialization;using System.Web.Services;

namespace WebApplication

{ ///

/// Summary description for DataService ///

[WebService(Namespace = “http://tempuri.org/”)] [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)] [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)] // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line. [System.Web.Script.Services.ScriptService] public class DataService : System.Web.Services.WebService { [WebMethod] public person SendInformation(person persons) { return persons; } }

When we create the web service we need to ensure to enable the ScriptService attribute over the service class, otherwise the JavaScript client cannot access this web method. Don’t forget to put the “[WebMethod]” attribute over the function.

Here within the SendInformation function we are just returning the same object that we are receiving from the Ajax method. In a real scenario we can do many more operations (like data processing) here.

Here is sample output.

Conclusion

In this article we saw how to send JSON data to a Web Service using a jQuery Ajax method. Hope you have understood the concept. In a future article we will work more on the jQuery Ajax function.

Send form data using ajax-JQUERY , AJAX , JSON
Send form data using ajax-JQUERY , AJAX , JSON

Keywords searched by users: jquery ajax put json

Jquery Ajax Put Json: Hướng Dẫn Sử Dụng Jquery Ajax Để Gửi Dữ Liệu Json - Hanoilaw Firm
Jquery Ajax Put Json: Hướng Dẫn Sử Dụng Jquery Ajax Để Gửi Dữ Liệu Json – Hanoilaw Firm
Fetch Json Data Using Jquery Ajax Method: Getjson - Youtube
Fetch Json Data Using Jquery Ajax Method: Getjson – Youtube
Jquery Ajax Send Json | Learn How To Send Json Instead Of A Query?
Jquery Ajax Send Json | Learn How To Send Json Instead Of A Query?
Jquery Ajax Send Json | Learn How To Send Json Instead Of A Query?
Jquery Ajax Send Json | Learn How To Send Json Instead Of A Query?
Jquery Ajax Call To Php Script With Json Return | Webslesson
Jquery Ajax Call To Php Script With Json Return | Webslesson
Create Live Search Json Data By Using Jquery Ajax - Youtube
Create Live Search Json Data By Using Jquery Ajax – Youtube
How To Submit Ajax Forms With Jquery | Digitalocean
How To Submit Ajax Forms With Jquery | Digitalocean
How To Get Server Response From An Ajax Request Using Jquery ? - Geeksforgeeks
How To Get Server Response From An Ajax Request Using Jquery ? – Geeksforgeeks
Php Crud Operations With Json File Using Ajax, Jquery Bootstrap 5 | Webslesson
Php Crud Operations With Json File Using Ajax, Jquery Bootstrap 5 | Webslesson
Gọi Web Api Sử Dụng Ajax Jquery
Gọi Web Api Sử Dụng Ajax Jquery
Sending Json With Ajax/Xmlhttprequest - Javascript Tutorial - Youtube
Sending Json With Ajax/Xmlhttprequest – Javascript Tutorial – Youtube
What Is The Use Of Jquery.Ajax() Method ? - Geeksforgeeks
What Is The Use Of Jquery.Ajax() Method ? – Geeksforgeeks
Jquery: Using Parameters In Jquery Ajax Put Request
Jquery: Using Parameters In Jquery Ajax Put Request
Jquery Ajax Post | How Does Jquery Ajax Post Work With Examples?
Jquery Ajax Post | How Does Jquery Ajax Post Work With Examples?
Update Data[Put] Using Java Web Service And Jquery Ajax - B2 Tech
Update Data[Put] Using Java Web Service And Jquery Ajax – B2 Tech
Jquery Ui Autocomplete With Json In Mvc 4
Jquery Ui Autocomplete With Json In Mvc 4

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *