Chuyển tới nội dung
Home » Java Runtime Environment Jdk | Tại Sao Jre Lại Quan Trọng?

Java Runtime Environment Jdk | Tại Sao Jre Lại Quan Trọng?

#23 JDK JRE JVM in Java

What is JDK?

JDK is an abbreviation for Java Development Kit. It is an environment of software development used for developing applets and Java applications. JDK has a physical existence, and it contains JRE + development tools. One can easily install more than one version of JDK on the same computer. The Java developers can make use of it on macOS, Windows, Linux, and Solaris. JDK assists them in coding and running the Java programs.

It is an implementation of any of the given Java Platforms that the Oracle Corporation released:

 • Micro Edition
 • Enterprise Edition
 • Standard Edition

The JDK consists of a private JVM (Java Virtual Machine) along with a few other resources, java (a loader/interpreter), like javac (a compiler), Javadoc (a documentation generator), jar (an archiver), etc., for completing the process of Java application development.

Cấu hình không gian heap(Configuring heap space)

Không gian heap là phần động nhất của hệ thống bộ nhớ Java. Bạn có thể sử dụng các cờ -Xms và -Xmx để cho Java biết mức độ lớn để bắt đầu heap và mức độ lớn để cho phép nó trở thành. Hiểu cách điều chỉnh các cờ này cho các nhu cầu chương trình cụ thể là một khía cạnh quan trọng của quản lý bộ nhớ trong Java. Ý tưởng là làm cho heap đủ lớn để garbage collection hoạt động hiệu quả nhất. Đó là, bạn muốn cho phép đủ bộ nhớ để cho chương trình chạy, nhưng bạn không muốn nó lớn hơn mức cần thiết.

#23 JDK JRE JVM in Java
#23 JDK JRE JVM in Java

Môi trường thời gian chạy Java là gì?

Java Runtime Environment (JRE) là phần mềm cần thiết để các chương trình Java hoạt động chính xác. Java là một ngôn ngữ máy tính hỗ trợ nhiều ứng dụng web và di động hiện nay. JRE là công nghệ cơ sở giúp giao tiếp giữa chương trình Java và hệ điều hành. Công nghệ này đóng vai trò làm trình biên dịch và trình điều phối, cung cấp tất cả các tài nguyên giúp phần mềm Java mà bạn viết có thể chạy trên mọi loại hệ điều hành mà không cần sửa đổi thêm.

Tại sao JRE lại quan trọng?

Một chương trình phần mềm cần một môi trường thời gian chạy cho phép truy cập vào bộ nhớ và các tài nguyên hệ thống khác như các tập chương trình và thành phần phụ thuộc. Trước đây, hầu hết phần mềm trực tiếp sử dụng hệ điều hành để làm môi trường thời gian chạy. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa rằng các nhà phát triển đã phải viết mã khác nhau cho từng hệ điều hành để có thể chạy ứng dụng trên đó. Công nghệ Môi trường thời gian chạy Java (JRE) đã được tạo ra để giải quyết vấn đề này.

JRE chính là một trong ba thành phần nền tảng Java cần có để mọi chương trình Java có thể hoạt động thành công. Bộ phát triển Java (JDK) và Máy ảo Java (JVM) là hai thành phần còn lại.

Bộ phát triển Java

JDK là một bộ công cụ phần mềm mà bạn có thể sử dụng để phát triển các ứng dụng Java. Bạn có thể thiết lập JDK trong môi trường phát triển của mình bằng cách tải xuống và cài đặt bộ công cụ này. Chọn phiên bản phần mềm JDK khớp với phiên bản Java bạn muốn sử dụng. Ví dụ: Java phiên bản tiêu chuẩn (hay Java SE) cần có Java SE JDK.

Máy ảo Java

JVM là phần mềm chạy chương trình Java theo từng dòng. Các nhà phát triển cấu hình cho cài đặt của JVM để quản lý các tài nguyên chương trình khi ứng dụng Java hoạt động. Ví dụ: Bạn có thể thay đổi cài đặt bộ nhớ của JVM và kiểm tra mức sử dụng dung lượng bộ nhớ trong của các ứng dụng Java tại thời gian chạy.

Vai trò của JRE trong ngôn ngữ lập trình Java

JRE kết hợp mã Java mà bạn tạo bằng cách sử dụng JDK với mã tích hợp bổ sung được gọi là thư viện. Sau đó, phần mềm này tạo một phiên bản JVM (hay bản sao cục bộ) để chạy các phần mềm Java sau cùng. JVM được cung cấp cho nhiều loại hệ điều hành và JRE tạo ra một bản sao mã Java chạy trên tất cả các loại JVM. Bằng cách này, JRE tạo điều kiện cho các ứng dụng Java hoạt động độc lập với nền tảng. Bạn có thể viết các ứng dụng này một lần và cho chạy ở bất cứ đâu.

Sự khác biệt giữa JRE, JVM và JDK

JDK là một lớp phần mềm nằm trên JRE có chứa trình biên dịch, trình gỡ lỗi và các công cụ khác thường thấy trong bất kỳ môi trường phát triển phần mềm nào. Bạn viết mã bằng cú pháp giống tiếng Anh trong JDK. JDK sẽ biên dịch mã này và chuyển mã dạng byte đến JRE. Trái lại, JRE chứa các thư viện lớp, tệp hỗ trợ và JVM. JRE sử dụng các thành phần phần mềm này để chạy mã dạng byte trên mọi thiết bị.

JVM, JRE và JDK Trong Java: Bạn Biết Chọn Cái Nào Chưa? | Code Thu
JVM, JRE và JDK Trong Java: Bạn Biết Chọn Cái Nào Chưa? | Code Thu

What is the Java Runtime Environment?

The Java Runtime Environment (JRE) is software that Java programs require to run correctly. Java is a computer language that powers many current web and mobile applications. The JRE is the underlying technology that communicates between the Java program and the operating system. It acts as a translator and facilitator, providing all the resources so that once you write Java software, it runs on any operating system without further modifications.

Difference Between JDK, JRE, and JVM

Parameter JDK JRE JVM
Full-Form The JDK is an abbreviation for Java Development Kit. The JRE is an abbreviation for Java Runtime Environment. The JVM is an abbreviation for Java Virtual Machine.
Definition The JDK (Java Development Kit) is a software development kit that develops applications in Java. Along with JRE, the JDK also consists of various development tools (Java Debugger, JavaDoc, compilers, etc.) The Java Runtime Environment (JRE) is an implementation of JVM. It is a type of software package that provides class libraries of Java, JVM, and various other components for running the applications written in Java programming. The Java Virtual Machine (JVM) is a platform-independent abstract machine that has three notions in the form of specifications. This document describes the requirement of JVM implementation.
Functionality The JDK primarily assists in executing codes. It primarily functions in development. JRE has a major responsibility for creating an environment for the execution of code. JVM specifies all of the implementations. It is responsible for providing all of these implementations to the JRE.
Platform Dependency The JDK is platform-dependent. It means that for every different platform, you require a different JDK. JRE, just like JDK, is also platform-dependent. It means that for every different platform, you require a different JRE. The JVM is platform-independent. It means that you won’t require a different JVM for every different platform.
Tools Since JDK is primarily responsible for the development, it consists of various tools for debugging, monitoring, and developing java applications. JRE, on the other hand, does not consist of any tool- like a debugger, compiler, etc. It rather contains various supporting files for JVM, and the class libraries that help JVM in running the program. JVM does not consist of any tools for software development.
Implementation JDK = Development Tools + JRE (Java Runtime Environment) JRE = Libraries for running the application + JVM (Java Virtual Machine) JVM = Only the runtime environment that helps in executing the Java bytecode.
Why Use It? Why use JDK?

Some crucial reasons to use JDK are:

Why use JRE?

Some crucial reasons to use JRE are:

Why use JVM?

Some crucial reasons to use JVM are:

Features Features of JDK Features of JRE Features of JVM

Here are a few crucial features of JVM:

Keep learning and stay tuned to get the latest updates on GATE Exam along with GATE Eligibility Criteria, GATE 2023, GATE Admit Card, GATE Application Form, GATE Syllabus, GATE Cut off, GATE Previous Year Question Paper, and more.

Description

Java is necessary to run GenRocket Runtime on your computer for generating test data. Your computers must have, at minimum, Java 8 installed to run GenRocket Runtime. GenRocket does not support the following versions of Java:

 • Java 1.8 u20

This article will show how to install Java SE Development Kit (JDK ) version 8u211 on a Windows Computer. The steps are similar when installing Java Runtime Environment (JRE).

Note: These steps will be identical for any version of Java; however, in older versions, the wizard will appear in red rather than blue.

Note: If you are unsure if Java is installed or need to know the current version, you can view this article: How to Check your Java Version.

How to Install Java JRE (Java Runtime Environment) on Windows 11
How to Install Java JRE (Java Runtime Environment) on Windows 11

JRE hoạt động như thế nào?

Môi trường thời gian chạy Java (JRE) chạy trên hệ điều hành, cung cấp các tài nguyên bổ sung dành riêng cho Java. Bộ phát triển Java (JDK) và JRE tương tác để tạo ra một môi trường thời gian chạy ổn định, cho phép chạy các tệp chương trình Java trên mọi thiết bị. JRE sử dụng ba thành phần cốt lõi để làm việc.

ClassLoader

Thư viện lớp Java có chứa các bộ mã viết sẵn mà bạn có thể gọi khi cần. Các thư viện này đơn giản hóa công việc của nhà phát triển Java bằng cách cung cấp phương pháp tích hợp sẵn cho tác vụ lớn và phổ biến như nhận nội dung đầu vào từ người dùng, hiển thị nội dung đầu ra cho người dùng, v.v. Tất cả các chương trình Java đều tham chiếu đến một số lớp thư viện. Java ClassLoader chủ động tải tất cả các tệp lớp cần thiết vào Máy ảo Java (JVM) theo yêu cầu.

Trình xác minh bytecode

JDK có trình biên dịch giúp chuyển đổi mã giống tiếng Anh mà bạn viết thành một phiên bản ngôn ngữ máy được gọi là bytecode Java. Trình xác minh bytecode trong JRE kiểm tra định dạng và độ chính xác của mã Java trước khi tải vào JVM. Ví dụ: nếu mã vi phạm tính toàn vẹn của hệ thống hoặc quyền truy cập, JRE sẽ không tải tệp lớp.

Trình diễn giải

Sau khi bytecode tải thành công, trình diễn giải của Java sẽ tạo một phiên bản JVM cho phép chạy chương trình Java trên máy cơ sở.

What is AWS SDK for Java?

The AWS Software Development Kit (SDK) for Java simplifies the use of AWS services by providing a set of libraries that are consistent and familiar for Java developers. It supports higher-level abstractions for simplified development. AWS focused open-source Java libraries are available along with code examples and a Java API reference guide.

The AWS SDK for Java 2.0 code examples on GitHub contain Java code examples and real-world use cases for AWS services to help accelerate the development of your applications. In addition, the AWS SDK for Java API Reference Guide describes the API operations for the latest version of the AWS SDK for Java. The reference guide also provides sample requests, responses, and errors for the supported web services protocols.

Get started with AWS SDK for Java using the AWS SDK for Java Developer Guide, or visit the AWS Java Developer Center.

Out of all the programming languages, Java is the most common one for the purpose of development today. Most developers use it for mobile and desktop computing, game development, back-end development, etc. Here, JVM, JRE, and JDK play a crucial role in the development process with Java. Before getting a detailed knowledge of this language, we must know the significant difference between JDK, JRE, and JVM. In this article, we will discuss the same. But first, let’s get a brief overview of them individually.

Ultimate Guide to Kickstart your GATE Exam PreparationDownload the e-book now

How to Install Java on Windows 10/11 [ 2023 Update ] JAVA_HOME, JDK Installation
How to Install Java on Windows 10/11 [ 2023 Update ] JAVA_HOME, JDK Installation

SDK AWS dành cho Java là gì?

Bộ phát triển phần mềm (SDK) của AWS dành cho Java giúp đơn giản hóa việc sử dụng các dịch vụ AWS bằng cách cung cấp một tập hợp thư viện đồng nhất và quen thuộc cho các nhà phát triển Java. AWS SDK cho Java cũng hỗ trợ mức trừu tượng cấp cao hơn cho quy trình phát triển đơn giản hóa. Các thư viện Java mã nguồn mở, tập trung vào AWS được cung cấp kèm theo ví dụ về mã và một hướng dẫn tham khảo API Java.

Ví dụ về mã SDK AWS dành cho Java 2.0 trên GitHub chứa các ví dụ về mã Java và các trường hợp sử dụng trong thế giới thực đối với các dịch vụ AWS nhằm thúc đẩy quá trình phát triển ứng dụng của bạn. Ngoài ra, Hướng dẫn tham khảo API SDK AWS dành cho Java mô tả các hoạt động của API cho phiên bản SDK AWS dành cho Java mới nhất. Hướng dẫn tham khảo này cũng cung cấp ví dụ về các yêu cầu, phản hồi và lỗi đối với các giao thức dịch vụ web được hỗ trợ.

Bắt đầu sử dụng SDK AWS dành cho Java theo Hướng dẫn cho nhà phát triển về SDK AWS dành cho Java hoặc truy cập Trung tâm nhà phát triển AWS Java.

Java Runtime Environment – JRE 8.0.401 là phần mềm hỗ trợ chạy ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java (hay nói ngắn gọn là tạo môi trường chạy các ứng dụng Java). Download Java cho phép bạn chơi game trực tuyến, trò chuyện với bạn bè, tính toán lãi suất thế chấp và hiển thị hình ảnh 3D.

Tạo chương trình để chạy mà không cần trình duyệt web và các dịch vụ web.

Phát triển các ứng dụng cho các diễn đàn, các cửa hàng, các cuộc thăm dò, mẫu HTML và nhiều hơn nữa.

Kết hợp các ứng dụng dựa trên Java hay các dịch vụ để tạo các ứng dụng hoàn chỉnh.

Viết các ứng dụng mạnh mẽ và hiệu quả cho điện thoại di động, bộ xử lý, bộ vi xử lý từ xa, các sản phẩm tiêu dùng chi phí thấp,…

Lưu ý:

Khi truy cập vào đường dẫn tải về sẽ xuất hiện giao diện như trong hình dưới đây, bạn hãy tích chọn vào nút Accept License Agreement. Sau đó, chọn phiên bản tải về phù hợp với hệ điều hành mình đang sử dụng. VD: Nếu bạn đang sử dụng Windows 32 bit thì tải về bản Windows x86 Offline, còn sử dụng Windows 64 bit thì tải về bản Windows x64.

Tính năng mới của JRE phiên bản mới nhất

Cấp độ bảo mật cho các ứng dụng Java và web đã được tăng từ mức “bình thường” lên “cao”. Điều này có thể ảnh hưởng tới việc sử dụng một số ứng dụng web Java chưa được kiểm duyệt. Thay vì luôn cho phép chạy ứng dụng như trước, Java sẽ đưa ra cảnh báo cho người dùng trước khi họ quyết định khởi động bất kỳ ứng dụng chưa kiểm duyệt nào.

Cho đến nay, các nền tảng Java đã thu hút hơn 6,5 triệu nhà phát triển phần mềm. Nó được sử dụng trong tất cả các ngành công nghiệp lớn và góp mặt trong một loạt các thiết bị, máy tính và mạng.

Công nghệ Java có tính linh hoạt, hiệu quả sử dụng cao, nền tảng di động lớn, và độ an toàn cao khiến nó trở thành là công nghệ lý tưởng cho mạng máy tính. Từ máy tính xách tay, máy chơi game, điện thoại di động,…

Download Java – Hỗ trợ chạy ứng dụng Java trên máy tính.

Cập nhật Java – Java Runtime Environment mới nhất

Cập nhật Java mới nhất

Java 8 Update 381 (8u381):

Tính năng mới:

Ký tự bổ sung cho GB18030-2022 Support.

Ghi chú khác:

Hỗ trợ và cải tiến Cgroup v2

Đã thêm Chứng chỉ TWCA Root CA

Đã thêm 4 chứng chỉ GTS Root CA

Đã thêm 2 Chứng chỉ TLS Root CA của Tập đoàn Microsoft

Sửa lỗi:

Bản phát hành này cũng chứa các bản sửa lỗi cho các lỗ hổng bảo mật.

Java 8 Update 361 (8u361):

Tính năng mới

Hỗ trợ RSASSA-PSS trong Phản hồi OCSP

Hiện đã hỗ trợ phản hồi OCSP được ký với thuật toán RSASSA-PSS.

Ghi chú khác

Công cụ JavaScript FXML bị tắt theo mặc định

“JavaScript script engine” cho FXML hiện bị tắt theo mặc định. Bất kỳ tệp .fxml nào có Hướng dẫn xử lý (PI) “javascript” sẽ không tải theo mặc định nữa.

Xử lý không chính xác các đối số được trích dẫn trong ProcessBuilder

ProcessBuilder trên Windows được khôi phục để giải quyết regression do lỗi JDK-8250568 gây ra.

Đặt HttpURLConnection làm mặc định

Hai thuộc tính hệ thống đã được thêm vào để kiểm soát hành vi duy trì hoạt động của HttpURLConnection trong trường hợp máy chủ không chỉ định thời gian duy trì hoạt động.

Hai thuộc tính được xác định để kiểm soát các kết nối đến máy chủ và proxy một cách riêng biệt. chúng là http.keepAlive.time.server và http.keepAlive.time.proxy tương ứng.

Công cụ VisualVM không còn được đóng gói

Phiên bản JDK này không còn bao gồm một bản sao của Java VisualVM.

Sửa lỗi

Bản phát hành Java 8 Update 361 này cũng chứa các bản sửa lỗi cho các lỗ hổng bảo mật được mô tả trong Oracle Critical Patch Update.

Java 8 Update 341 (8u341):

HTTPS Channel Binding Support cho Java GSS/Kerberos

Hỗ trợ thêm cho TLS channel binding token khi xác thực Negotiate/Kerberos thông qua HTTPS với javax.net.HttpsURLConnection.

Cải thiện Channel binding token để tăng cấp độ bảo mật. Kết nối client đến server để cải thiện mối liên hệ giữa các loại bảo mật và xác thực (bằng tên và mật khẩu).

TLSv1.3 kích hoạt mặc định trên JDK 8u phía client

TLSv1.3 được thực thi trên JDK 8u từ bản 8u261 và bật mặc định cho phía server nhưng tắt mặc định trên client.

Cập nhật java.net.InetAddress để dò IPv4 Address khả nghi

Cập nhật lớp java.net.InetAddress để chấp nhận địa chỉ IPv4 ở dạng thập phân. Phương pháp InetAddress được cập nhật để loại bỏ java.net.UnknownHostException đối với địa chỉ IPv4 không hợp lệ. Để bỏ tùy chọn này, hãy thiết lập giá trị jdk.net.allowAmbiguousIPAddressLiterals là True.

JDK Bundle Extensions được lược bỏ khi tải qua Firefox 102

Trên oracle.com và java.com, phần mở rộng JDK được loại bỏ khi tải nếu dùng trên Firefox 102. Gói tải về không còn đuôi như .exe, .rpm hay .deb. Bạn có thể nâng cấp lên Firefox cao hơn hoặc xử lý thủ công để khắc phục lỗi này.

Go to the Oracle Java Archive page.

The JDK is a development environment for building applications using the Java programming language.

The JDK includes tools useful for developing and testing programs written in the Java programming language and running on the JavaTM platform.

The Oracle JDK License has changed for releases starting April 16, 2019.

The new Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE is substantially different from prior Oracle JDK licenses. The new license permits certain uses, such as personal use and development use, at no cost — but other uses authorized under prior Oracle JDK licenses may no longer be available. Please review the terms carefully before downloading and using this product. An FAQ is available here.

Commercial license and support is available with a low cost Java SE Subscription.

Oracle also provides the latest OpenJDK release under the open source GPL License at jdk.java.net.

WARNING: These older versions of the JRE and JDK are provided to help developers debug issues in older systems. They are not updated with the latest security patches and are not recommended for use in production.

These Java SE 8 update releases are provided under the Java SE OTN License. Java SE 8u202 and older updates are available, under the Binary Code License (“BCL”).

For production use Oracle recommends downloading the latest JDK and JRE versions and allowing auto-update.

Only developers and Enterprise administrators should download these releases.

Downloading these releases requires an oracle.com account. If you don’t have an oracle.com account you can use the links on the top of this page to learn more about it and register for one for free.

For current Java releases, please consult the Oracle Software Download page.

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u391 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM64 RPM Package 71.06 MB
Linux ARM64 Compressed Archive 71.23 MB
Linux x86 RPM Package 140.62 MB
Linux x86 Compressed Archive 138.69 MB
Linux x64 RPM Package 137.36 MB
Linux x64 Compressed Archive 135.33 MB
macOS ARM64 Compressed Archive 119.37 MB
macOS ARM64 DMG Installer 201.44 MB
macOS x64 DMG Installer 209.02 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 118.34 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 84.28 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 119.32 MB
Solaris x64 Compressed Archive 82.22 MB
Windows x86 Installer 139.66 MB
Windows x64 Installer 148.99 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u391 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 100.90 MB
Linux x86 Compressed Archive 98.96 MB
Linux x64 RPM Package 97.53 MB
Linux x64 Compressed Archive 95.49 MB
macOS x64 DMG Installer 88.73 MB
macOS x64 Compressed Archive 82.02 MB
macOS ARM64 DMG Installer 84.72 MB
macOS ARM64 Compressed Archive 78.12 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 53.21 MB
Solaris x64 Compressed Archive 51.15 MB
Windows x86 Online Installer 2.23 MB
Windows x86 Offline Installer 58.34 MB
Windows x86 Compressed Archive 74.64 MB
Windows x64 Installer 64.37 MB
Windows x64 Compressed Archive 81.38 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u391 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 53.32 MB
Solaris SPARC 64-bit 65.05 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.98 MB
Windows x64 Installer 51.44 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u381 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM64 RPM Package 71.03 MB
Linux ARM64 Compressed Archive 71.21 MB
Linux ARM32 Hard Float ABI 73.92 MB
Linux x86 RPM Package 138.06 MB
Linux x86 Compressed Archive 136.10 MB
Linux x64 RPM Package 134.88 MB
Linux x64 Compressed Archive 132.82 MB
macOS ARM64 Compressed Archive 117.43 MB
macOS ARM64 DMG Installer 197.50 MB
macOS x64 DMG Installer 205.62 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 118.30 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 84.24 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 119.28 MB
Solaris x64 Compressed Archive 82.20 MB
Windows x86 Installer 136.83 MB
Windows x64 Installer 145.55 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u381 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 98.39 MB
Linux x86 Compressed Archive 96.43 MB
Linux x64 RPM Package 95.11 MB
Linux x64 Compressed Archive 93.05 MB
macOS x64 DMG Installer 86.93 MB
macOS x64 Compressed Archive 80.36 MB
macOS ARM64 DMG Installer 82.74 MB
macOS ARM64 Compressed Archive 76.19 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 53.18 MB
Solaris x64 Compressed Archive 51.15 MB
Windows x86 Online Installer 2.22 MB
Windows x86 Offline Installer 56.91 MB
Windows x86 Compressed Archive 72.79 MB
Windows x64 Installer 62.63 MB
Windows x64 Compressed Archive 79.16 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u381 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 53.31 MB
Solaris SPARC 64-bit 65.02 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.97 MB
Windows x64 Installer 51.43 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u371 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM64 RPM Package 72.13 MB
Linux ARM64 Compressed Archive 71.16 MB
Linux ARM32 Hard Float ABI 73.85 MB
Linux x86 RPM Package 139.75 MB
Linux x86 Compressed Archive 136.03 MB
Linux x64 RPM Package 136.61 MB
Linux x64 Compressed Archive 132.77 MB
macOS x64 DMG Installer 205.53 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 118.18 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 84.13 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 119.01 MB
Solaris x64 Compressed Archive 82.07 MB
Windows x86 Installer 136.77 MB
Windows x64 Installer 145.50 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u371 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 98.33 MB
Linux x86 Compressed Archive 96.36 MB
Linux x64 RPM Package 95.07 MB
Linux x64 Compressed Archive 93.00 MB
macOS x64 DMG Installer 86.91 MB
macOS x64 Compressed Archive 80.33 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 53.09 MB
Solaris x64 Compressed Archive 51.01 MB
Windows x86 Online Installer 2.22 MB
Windows x86 Offline Installer 56.89 MB
Windows x86 Compressed Archive 72.76 MB
Windows x64 Installer 62.62 MB
Windows x64 Compressed Archive 79.13 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u371 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 53.26 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.90 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.84 MB
Windows x64 Installer 51.40 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u361 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 69.99 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 71.09 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.83 MB
Linux x86 RPM Package 114.23 MB
Linux x86 Compressed Archive 135.35 MB
Linux x64 RPM Package 111.17 MB
Linux x64 Compressed Archive 132.32 MB
macOS x64 DMG Installer 204.44 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 118.00 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 84.08 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 118.89 MB
Solaris x64 Compressed Archive 81.95 MB
Windows x86 Installer 135.96 MB
Windows x64 Installer 144.69 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u361 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 76.84 MB
Linux x86 Compressed Archive 95.71 MB
Linux x64 RPM Package 73.63 MB
Linux x64 Compressed Archive 92.56 MB
macOS x64 DMG Installer 86.39 MB
macOS x64 Compressed Archive 79.81 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 53.02 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.95 MB
Windows x86 Online Installer 2.16 MB
Windows x86 Offline Installer 56.40 MB
Windows x86 Compressed Archive 72.38 MB
Windows x64 Installer 62.15 MB
Windows x64 Compressed Archive 78.67 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u361 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 53.18 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.85 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.73 MB
Windows x64 Installer 51.11 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u351 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 59.32 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 71.07 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.78 MB
Linux x86 RPM Package 114.52 MB
Linux x86 Compressed Archive 145.58 MB
Linux x64 RPM Package 112.11 MB
Linux x64 Compressed Archive 142.76 MB
macOS x64 DMG Installer 203.19 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 134.07 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 95.05 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.96 MB
Solaris x64 Compressed Archive 92.92 MB
Windows x86 Installer 161.54 MB
Windows x64 Installer 175.54 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u351 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 63.82 MB
Linux x86 Compressed Archive 94.94 MB
Linux x64 RPM Package 61.27 MB
Linux x64 Compressed Archive 92.01 MB
macOS x64 DMG Installer 85.77 MB
macOS x64 Compressed Archive 79.17 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 53.02 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.94 MB
Windows x86 Online Installer 2.16 MB
Windows x86 Offline Installer 73.40 MB
Windows x86 Compressed Archive 71.66 MB
Windows x64 Installer 84.49 MB
Windows x64 Compressed Archive 77.91 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u351 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 53.17 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.84 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.73 MB
Windows x64 Installer 51.12 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u341 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 59.29 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 71.04 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.75 MB
Linux x86 RPM Package 111.11 MB
Linux x86 Compressed Archive 140.83 MB
Linux x64 RPM Package 110.95 MB
Linux x64 Compressed Archive 141.30 MB
macOS x64 DMG Installer 200.53 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 133.92 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 94.92 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.89 MB
Solaris x64 Compressed Archive 92.84 MB
Windows x86 Installer 159.66 MB
Windows x64 Installer 173.16 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u341 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 60.43 MB
Linux x86 Compressed Archive 90.22 MB
Linux x64 RPM Package 60.12 MB
Linux x64 Compressed Archive 90.58 MB
macOS x64 DMG Installer 84.46 MB
macOS x64 Compressed Archive 77.86 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 52.93 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.87 MB
Windows x86 Online Installer 2.16 MB
Windows x86 Offline Installer 72.73 MB
Windows x86 Compressed Archive 70.95 MB
Windows x64 Installer 83.46 MB
Windows x64 Compressed Archive 76.97 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u341 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 53.13 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.73 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.65 MB
Windows x64 Installer 50.32 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u333 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 59.28 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 71.04 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.74 MB
Linux x86 RPM Package 110.97 MB
Linux x86 Compressed Archive 140.67 MB
Linux x64 RPM Package 110.83 MB
Linux x64 Compressed Archive 141.15 MB
macOS x64 DMG Installer 200.31 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 133.95 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 94.94 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.72 MB
Solaris x64 Compressed Archive 92.88 MB
Windows x86 Installer 159.21 MB
Windows x64 Installer 172.66 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u333 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 60.3 MB
Linux x86 Compressed Archive 90.12 MB
Linux x64 RPM Package 60.05 MB
Linux x64 Compressed Archive 90.49 MB
macOS x64 DMG Installer 84.35 MB
macOS x64 Compressed Archive 77.77 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 52.93 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.89 MB
Windows x86 Online Installer 2.15 MB
Windows x86 Offline Installer 72.39 MB
Windows x86 Compressed Archive 70.82 MB
Windows x64 Installer 83.03 MB
Windows x64 Compressed Archive 76.84 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u333 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 53.09 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.74 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.66 MB
Windows x64 Installer 50.26 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u331 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 59.29 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 71.04 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.74 MB
Linux RPM Package 110.97 MB
Linux x86 Compressed Archive 140.66 MB
Linux x64 RPM Package 110.84 MB
Linux x64 Compressed Archive 141.15 MB
macOS x64 DMG Installer 200.31 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 133.92 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 94.96 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.69 MB
Solaris x64 Compressed Archive 92.86 MB
Windows x86 Installer 159.0 MB
Windows x64 Installer 172.54 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u331 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 60.3 MB
Linux x86 Compressed Archive 90.12 MB
Linux x64 RPM Package 60.05 MB
Linux x64 Compressed Archive 90.48 MB
macOS x64 DMG Installer 84.35 MB
macOS x64 Compressed Archive 77.77 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 52.94 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.88 MB
Windows x86 Online Installer 2.15 MB
Windows x86 Offline Installer 71.59 MB
Windows x86 Compressed Archive 70.23 MB
Windows x64 Installer 81.99 MB
Windows x64 Compressed Archive 76 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u331 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 53.09 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.74 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.66 MB
Windows x64 Installer 50.2 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u321 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 59.27 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 71.02 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.71 MB
Linux RPM Package 110.21 MB
Linux x86 Compressed Archive 139.62 MB
Linux x64 RPM Package 109.97 MB
Linux x64 Compressed Archive 140.01 MB
macOS x64 DMG Installer 198.54 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 134.06 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 94.98 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.8 MB
Solaris x64 Compressed Archive 92.85 MB
Windows x86 Installer 157.99 MB
Windows x64 Installer 171.09 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u321 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 59.5 MB
Linux x86 Compressed Archive 89.08 MB
Linux x64 RPM Package 59.15 MB
Linux x64 Compressed Archive 89.34 MB
macOS x64 DMG Installer 83.69 MB
macOS x64 Compressed Archive 76.61 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 52.97 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.79 MB
Windows x86 Online Installer 2.15 MB
Windows x86 Offline Installer 71.59 MB
Windows x86 Compressed Archive 70.23 MB
Windows x64 Installer 81.99 MB
Windows x64 Compressed Archive 76 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u321 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 53.07 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.79 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.65 MB
Windows x64 Installer 50.18 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u311 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 59.25 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 71 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.69 MB
Linux x86 RPM Package 110.22 MB
Linux x86 Compressed Archive 139.61 MB
Linux x64 RPM Package 109.97 MB
Linux x64 Compressed Archive 140 MB
macOS x64 DMG Installer 198.46 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 133.81 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 94.88 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.74 MB
Solaris x64 Compressed Archive 92.76 MB
Windows x86 Installer 157.37 MB
Windows x64 Installer 170.57 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u311 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 59.49 MB
Linux x86 Compressed Archive 89.06 MB
Linux x64 RPM Package 59.14 MB
Linux x64 Compressed Archive 89.34 MB
macOS x64 DMG Installer 83.64 MB
macOS x64 Compressed Archive 76.61 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 52.87 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.79 MB
Windows x86 Online Installer 2.01 MB
Windows x86 Offline Installer 71.22 MB
Windows x86 Compressed Archive 70.13 MB
Windows x64 Installer 81.71 MB
Windows x64 Compressed Archive 76 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u311 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 53.04 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.68 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.57 MB
Windows x64 Installer 50.1 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u301 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 59.15 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 70.84 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.55 MB
Linux x86 RPM Package 109.49 MB
Linux x86 Compressed Archive 138.48 MB
Linux x64 RPM Package 109.24 MB
Linux x64 Compressed Archive 138.78 MB
macOS x64 DMG Installer 197.26 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 133.66 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 94.8 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.42 MB
Solaris x64 Compressed Archive 92.66 MB
Windows x86 Installer 156.45 MB
Windows x64 Installer 169.46 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u301 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 58.85 MB
Linux x86 Compressed Archive 87.97 MB
Linux x64 RPM Package 58.48 MB
Linux x64 Compressed Archive 88.16 MB
macOS x64 DMG Installer 83.05 MB
macOS x64 Compressed Archive 76 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 52.78 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.68 MB
Windows x86 Online Installer 2 MB
Windows x86 Offline Installer 70.72 MB
Windows x86 Compressed Archive 69.55 MB
Windows x64 Installer 81.08 MB
Windows x64 Compressed Archive 75.33 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u301 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 52.89 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.59 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.45 MB
Windows x64 Installer 49.94 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u291 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 59.1 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 70.79 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.5 MB
Linux x86 RPM Package 109.05 MB
Linux x86 Compressed Archive 137.92 MB
Linux x64 RPM Package 108.78 MB
Linux x64 Compressed Archive 138.22 MB
macOS x64 207.42 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 133.69 MB
Solaris SPARC 64-bit 94.74 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.48 MB
Solaris x64 92.56 MB
Windows x86 155.67 MB
Windows x64 168.67 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u291 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 58.43 MB
Linux x86 Compressed Archive 87.43 MB
Linux x64 RPM Package 58.03 MB
Linux x64 Compressed Archive 87.61 MB
macOS x64 Installer 81.71 MB
macOS x64 Compressed Archive 75.46 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.73 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.62 MB
Windows x86 Online 1.98 MB
Windows x86 Offline 70.3 MB
Windows x86 69.08 MB
Windows x64 80.7 MB
Windows x64 74.84 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u291 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.85 MB Solaris SPARC 64-bit 64.53 MB Solaris x64 62.37 MB Windows x64 49.91 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u281 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 59.1 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 70.77 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.47 MB
Linux x86 RPM Package 108.46 MB
Linux x86 Compressed Archive 136.95 MB
Linux x64 RPM Package 108.06 MB
Linux x64 Compressed Archive 137.06 MB
macOS x64 205.26 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 125.96 MB
Solaris SPARC 64-bit 88.77 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.68 MB
Solaris x64 92.66 MB
Windows x86 154.69 MB
Windows x64 166.97 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u281 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 57.85 MB
Linux x86 Compressed Archive 86.48 MB
Linux x64 RPM Package 57.34 MB
Linux x64 Compressed Archive 86.47 MB
macOS x64 Installer 80.67 MB
macOS x64 Compressed Archive 74.59 MB
Solaris SPARC 64-bit 46.79 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.7 MB
Windows x86 Online 1.98 MB
Windows x86 Offline 69.74 MB
Windows x86 68.55 MB
Windows x64 79.68 MB
Windows x64 73.92 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u281 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.83 MB Solaris SPARC 64-bit 58.58 MB Solaris x64 62.46 MB Windows x64 49.9 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u271 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 59.45 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 71.26 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.47 MB
Linux x86 RPM Package 108.3 MB
Linux x86 Compressed Archive 136.69 MB
Linux x64 RPM Package 107.76 MB
Linux x64 Compressed Archive 136.51 MB
macOS x64 205.46 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 125.94 MB
Solaris SPARC 64-bit 88.75 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.42 MB
Solaris x64 92.52 MB
Windows x86 154.48 MB
Windows x64 166.79 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u271 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 57.7 MB
Linux x86 Compressed Archive 86.23 MB
Linux x64 RPM Package 57.05 MB
Linux x64 Compressed Archive 85.94 MB
macOS x64 Installer 80.75 MB
macOS x64 Compressed Archive 74.67 MB
Solaris SPARC 64-bit 46.76 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.58 MB
Windows x86 Online 1.98 MB
Windows x86 Offline 69.53 MB
Windows x86 68.53 MB
Windows x64 79.5 MB
Windows x64 73.91 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u271 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.81 MB Solaris SPARC 64-bit 58.56 MB Solaris x64 62.34 MB Windows x64 49.9 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u261 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.4 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 70.3 MB
Linux x86 RPM Package 121.92 MB
Linux x86 Compressed Archive 136.81 MB
Linux x64 RPM Package 121.53 MB
Linux x64 Compressed Archive 136.48 MB
macOS x64 203.94 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 125.77 MB
Solaris SPARC 64-bit 88.72 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.23 MB
Solaris x64 92.47 MB
Windows x86 154.52 MB
Windows x64 166.28 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u261 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 69.83 MB
Linux x86 Compressed Archive 85.99 MB
Linux x64 RPM Package 69.28 MB
Linux x64 Compressed Archive 85.55 MB
macOS x64 Installer 80.09 MB
macOS x64 Compressed Archive 73.92 MB
Solaris SPARC 64-bit 46.75 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.54 MB
Windows x86 Online 1.99 MB
Windows x86 Offline 69.61 MB
Windows x86 68.4 MB
Windows x64 79.19 MB
Windows x64 73.68 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u261 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 53.35 MB
Solaris SPARC 64-bit 58.53 MB
Solaris x64 62.28 MB
Windows x64 49.92 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u251 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 72.87 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 69.77 MB
Linux x86 RPM Package 171.71 MB
Linux x86 Compressed Archive 186.6 MB
Linux x64 RPM Package 171.16 MB
Linux x64 Compressed Archive 186.09 MB
macOS x64 254.78 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 125.19 MB
Solaris SPARC 64-bit 88.16 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 133.64 MB
Solaris x64 91.9 MB
Windows x86 201.17 MB
Windows x64 211.54 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u251 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 68.41 MB
Linux x86 Compressed Archive 84.22 MB
Linux x64 RPM Package 67.6 MB
Linux x64 Compressed Archive 83.49 MB
macOS x64 Installer 80.66 MB
macOS x64 Compressed Archive 72.24 MB
Solaris SPARC 64-bit 46.28 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.06 MB
Windows x86 Online 1.97 MB
Windows x86 Offline 65.52 MB
Windows x86 67.99 MB
Windows x64 73.73 MB
Windows x64 73.12 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u251 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.89 MB
Solaris SPARC 64-bit 58.04 MB
Solaris x64 61.79 MB
Windows x64 49 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u241 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 72.94 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 69.83 MB
Linux x86 RPM Package 171.28 MB
Linux x86 Compressed Archive 186.1 MB
Linux x64 RPM Package 170.65 MB
Linux x64 Compressed Archive 185.53 MB
macOS x64 254.06 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 133.01 MB
Solaris SPARC 64-bit 94.24 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 133.8 MB
Solaris x64 92.01 MB
Windows x86 200.86 MB
Windows x64 210.92 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u241 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 67.86 MB
Linux x86 Compressed Archive 83.61 MB
Linux x64 RPM Package 66.96 MB
Linux x64 Compressed Archive 82.8 MB
macOS x64 Installer 80.25 MB
macOS x64 Compressed Archive 71.8 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.22 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.02 MB
Windows x86 Online 1.97 MB
Windows x86 Offline 65.31 MB
Windows x86 67.69 MB
Windows x64 73.29 MB
Windows x64 72.76 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u241 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.8 MB Solaris SPARC 64-bit 63.97 MB Solaris x64 61.75 MB Windows x64 48.92 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u231 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 72.9 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 69.8 MB
Linux x86 170.93 MB
Linux x86 185.75 MB
Linux x64 170.32 MB
Linux x64 185.16 MB
Mac OS X x64 253.4 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 132.98 MB
Solaris SPARC 64-bit 94.16 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 133.73 MB
Solaris x64 91.96 MB
Windows x86 200.22 MB
Windows x64 210.18 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u231 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 67.52 MB
Linux x86 83.26 MB
Linux x64 66.62 MB
Linux x64 82.44 MB
Mac OS X x64 79.91 MB
Mac OS X x64 71.46 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.15 MB
Solaris x64 49.97 MB
Windows x86 Online 1.97 MB
Windows x86 Offline 64.93 MB
Windows x86 67.39 MB
Windows x64 72.8 MB
Windows x64 72.45 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u231 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.73 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.9 MB
Solaris x64 61.7 MB
Windows x64 48.88 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 72.9 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 69.81 MB
Linux x86 174.18 MB
Linux x86 189.03 MB
Linux x64 171.19 MB
Linux x64 186.06 MB
Mac OS X x64 252.52 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 132.99 MB
Solaris SPARC 64-bit 94.23 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 133.66 MB
Solaris x64 91.95 MB
Windows x86 202.73 MB
Windows x64 215.35 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 71.28 MB
Linux x86 87.06 MB
Linux x64 68.03 MB
Linux x64 83.89 MB
Mac OS X x64 79.46 MB
Mac OS X x64 71.02 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.19 MB
Solaris x64 49.96 MB
Windows x86 Online 1.97 MB
Windows x86 Offline 66.32 MB
Windows x86 68.84 MB
Windows x64 75.92 MB
Windows x64 75.09 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.7 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.94 MB
Solaris x64 61.67 MB
Windows x64 48.82 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM v6/v7 Soft Float ABI 72.86 MB
Linux ARM v6/v7 Soft Float ABI 69.77 MB
Linux x86 174.11 MB
Linux x86 188.92 MB
Linux x64 171.13 MB
Linux x64 185.98 MB
Mac OS X x64 252.25 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 125.06 MB
Solaris SPARC 64-bit 88.15 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 124.3 MB
Solaris x64 85.41 MB
Windows x86 202.64 MB
Windows x64 215.26 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 71.22 MB
Linux x86 86.97 MB
Linux x64 68 MB
Linux x64 83.82 MB
Mac OS X x64 79.36 MB
Mac OS X x64 70.93 MB
Solaris SPARC 64-bit 46.1 MB
Solaris x64 43.39 MB
Windows x86 Online 1.95 MB
Windows x86 Offline 66.37 MB
Windows x86 68.79 MB
Windows x64 75.98 MB
Windows x64 75.05 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.69 MB
Solaris SPARC 64-bit 57.86 MB
Solaris x64 55.12 MB
Windows x64 48.81 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM v6/v7 Soft Float ABI 72.86 MB
Linux ARM v6/v7 Soft Float ABI 69.76 MB
Linux x86 174.11 MB
Linux x86 188.92 MB
Linux x64 171.13 MB
Linux x64 185.96 MB
Mac OS X x64 252.23 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 132.98 MB
Solaris SPARC 64-bit 94.18 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 133.57 MB
Solaris x64 91.93 MB
Windows x86 202.62 MB
Windows x64 215.29 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 71.22 MB
Linux x86 86.97 MB
Linux x64 67.99 MB
Linux x64 83.79 MB
Mac OS X x64 79.36 MB
Mac OS X x64 70.93 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.14 MB
Solaris x64 49.93 MB
Windows x86 Online 1.95 MB
Windows x86 Offline 66.37 MB
Windows x86 68.78 MB
Windows x64 76.03 MB
Windows x64 75.05 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.66 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.88 MB
Solaris x64 61.65 MB
Windows x64 48.81 MB

Cấu hình không gian ngăn xếp(Configuring stack space)

Không gian ngăn xếp là nơi các hàm gọi và tham chiếu biến được xếp hàng. Không gian ngăn xếp là nguồn gốc của lỗi nổi tiếng thứ hai trong lập trình Java: ngoại lệ tràn ngăn xếp (đầu tiên là ngoại lệ con trỏ null). Ngoại lệ tràn ngăn xếp chỉ ra rằng bạn đã hết dung lượng ngăn xếp vì quá nhiều phần đã được bảo lưu. Thông thường, bạn sẽ nhận được một ngăn xếp tràn khi một phương thức hoặc phương thức gọi nhau theo kiểu vòng tròn, do đó dành một số lượng lớn các lệnh gọi hàm ngày càng tăng vào ngăn xếp.

Bạn sử dụng công tắc -Xss để định cấu hình kích thước bắt đầu ngăn xếp. Ngăn xếp sau đó phát triển linh hoạt theo nhu cầu của chương trình.

JDK là gì? Giới thiệu Java Development Kit

JDK là một thành phần nền tảng chính để xây dựng các ứng dụng Java. Trái tim của nó là trình biên dịch Java.

Java Development Kit (JDK) là một trong ba gói công nghệ cốt lõi được sử dụng trong lập trình Java, cùng với JVM (Java Virtual Machine) và JRE (Java Runtime Environment)

JRE có thể được sử dụng như một thành phần độc lập để chạy các chương trình Java, nhưng nó cũng là một phần của JDK. JDK yêu cầu JRE vì chạy các chương trình Java là một phần của việc phát triển chúng.

Các định nghĩa:

 • Định nghĩa kỹ thuật: JDK là một triển khai của đặc tả nền tảng Java, bao gồm các trình biên dịch và thư viện lớp.
 • Định nghĩa hàng ngày: JDK là gói phần mềm bạn tải xuống để tạo các ứng dụng dựa trên Java.

Nguồn tham khảo: https://www.javaworld.com/article/3272244/what-is-the-jvm-introducing-the-java-virtual-machine.html https://www.javaworld.com/article/3296360/what-is-the-jdk-introduction-to-the-java-development-kit.html https://www.javaworld.com/article/3304858/what-is-the-jre-introduction-to-the-java-runtime-environment.html

All rights reserved

How to Install Java JRE (Java Runtime Environment) on Windows 10
How to Install Java JRE (Java Runtime Environment) on Windows 10

Tải và thực thi class files trong JVM

Java class loader trong JVM

Mọi thứ trong java là một lớp(class), và tất cả các ứng dụng Java được xây dựng từ các lớp(classes). Một ứng dụng có thể bao gồm một lớp hoặc hàng ngàn lớp. Để chạy một ứng dụng Java, JVM phải tải các tệp .class đã biên dịch vào context, chẳng hạn như một máy chủ, nơi chúng có thể được truy cập. Một JVM phụ thuộc vào trình tải lớp của nó để thực hiện chức năng này.

Trình tải lớp Java là một phần của JVM tải các lớp vào bộ nhớ và làm cho chúng có sẵn để thực thi. Trình nạp lớp sử dụng các kỹ thuật như lazy-loading và caching để làm cho việc tải lớp hiệu quả nhất có thể.

Công cụ thực thi trong JVM(The execution engine in the JVM)

Khi trình tải lớp đã hoàn thành công việc tải các lớp, JVM bắt đầu thực thi mã trong mỗi lớp. Công cụ thực thi là thành phần JVM xử lý chức năng này. Công cụ thực thi là điều cần thiết cho JVM đang chạy. Mã thực thi liên quan đến việc quản lý truy cập vào tài nguyên hệ thống. Công cụ thực thi JVM nằm giữa chương trình đang chạy – với nhu cầu về tài nguyên tệp, mạng và bộ nhớ – và hệ điều hành, cung cấp các tài nguyên đó.

Cách công cụ thực thi quản lý tài nguyên hệ thống

Tài nguyên hệ thống có thể được chia thành hai loại lớn: bộ nhớ và mọi thứ khác.

Hãy nhớ lại rằng JVM chịu trách nhiệm xử lý bộ nhớ không sử dụng và bộ sưu tập rác(garbage collection) là cơ chế thực hiện việc xử lý đó. JVM cũng chịu trách nhiệm phân bổ và duy trì cấu trúc tham chiếu mà nhà phát triển được cấp. Ví dụ, công cụ thực thi của JVM chịu trách nhiệm lấy một cái gì đó giống như từ khóa new trong Java và biến nó thành một yêu cầu dành riêng cho hệ điều hành để cấp phát bộ nhớ.

Ngoài bộ nhớ, công cụ thực thi quản lý tài nguyên để truy cập hệ thống tệp và network I/O . Do JVM có thể tương tác trên các hệ điều hành, nên đây không phải là nhiệm vụ . Ngoài nhu cầu tài nguyên của từng ứng dụng, công cụ thực thi phải đáp ứng với từng môi trường HĐH.

JRE là gì? Giới thiệu Java Runtime Environment

JRE tạo JVM và đảm bảo các phụ thuộc có sẵn cho các chương trình Java của bạn.

Thực tế mà nói, runtime enviroment là một phần mềm được thiết kế để chạy các phần mềm khác. Là runtime enviroment cho Java, JRE chứa các thư viện lớp Java, trình tải lớp Java và Máy ảo Java. Trong hệ thống này:

 • Trình tải lớp chịu trách nhiệm tải chính xác các lớp và kết nối chúng với các thư viện lớp Java cốt lõi.
 • JVM chịu trách nhiệm đảm bảo các ứng dụng Java có tài nguyên mà chúng cần để chạy và hoạt động tốt trong thiết bị hoặc môi trường đám mây của bạn.
 • JRE chủ yếu là một thùng chứa cho các thành phần khác và chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động của chúng.

What is JVM?

JVM stands for Java Virtual Machine. It provides a runtime environment for driving Java applications or code. JVM is an abstract machine that converts the Java bytecode into a machine language. It is also capable of running the programs written by programmers in other languages (compiled to the Java bytecode). The JVM is also known as a virtual machine as it does not exist physically.

JVM is essentially a part of the JRE (Java Run Environment). You cannot separately download and install it. You first need to install the JRE to install the JVM. It is available for many software and hardware platforms. In various distinct programming languages, the compiler functions to produce machine code for specific systems. However, only the Java compiler produces code for a virtual machine- also known as JVM.

All three, JDK, JRE, and JVM, are dependent. It is because each Operating System’s (OS) condition is different from one another. But Java is independent of the platform. The JVM has three notions: implementation, instance, and specification.

JVM primarily performs the following tasks:

 • Provides runtime environment
 • Verifies code
 • Loads code
 • Executes code
Understand the Differences between JVM vs JRE vs JDK in java in one video #1.3
Understand the Differences between JVM vs JRE vs JDK in java in one video #1.3

Runtime Enviroment là gì?

Một chương trình phần mềm cần phải thực thi và để thực hiện nó cần một môi trường để chạy. Runtime Enviroment tải các tệp lớp và đảm bảo có quyền truy cập vào bộ nhớ và các tài nguyên hệ thống khác để chạy chúng. Trước đây, hầu hết các phần mềm đều sử dụng hệ điều hành (HĐH) làm Runtime Enviroment. Chương trình chạy bên trong bất kỳ máy tính nào được bật, nhưng dựa vào cài đặt hệ điều hành để truy cập tài nguyên. Tài nguyên trong trường hợp này sẽ là những thứ như bộ nhớ và tệp chương trình và dependencies. Java Runtime Enviroment đã thay đổi tất cả, ít nhất là đối với các chương trình Java.

JRE chứa các thư viện và phần mềm mà các chương trình Java của bạn cần chạy. Ví dụ, trình tải lớp Java là một phần của Java Runtime Environment. Phần mềm quan trọng này tải mã Java được biên dịch vào bộ nhớ và kết nối mã với các thư viện lớp Java thích hợp.

What is JRE?

JRE stands for Java Runtime Environment- also written as Java RTE. It is a set of software tools designed for running other software. It is an implementation of JVM, and JRE provides a runtime environment. In short, a user needs JRE to run any Java program. If not a programmer, the user doesn’t need to install the JDK- JRE alone will help run the Java programs.

All the versions of JDK come bundled up with the JRE (Java Runtime Environment). This way, a user doesn’t have to download and install JRE on their PC separately. The JRE also exists physically. It consists of a library set + a few more files that the JVM (Java Virtual Machine) deploys at the runtime.

How to Download and Install Java JRE (Java Runtime Environment) on Windows 10?
How to Download and Install Java JRE (Java Runtime Environment) on Windows 10?

How does the JRE work?

The Java Runtime Environment (JRE) runs on top of the operating system, providing additional Java-specific resources. The Java Development Kit (JDK) and JRE interact to create a sustainable runtime environment that runs Java program files on any machine. The JRE uses three core components to work.

ClassLoader

Java class libraries contain collections of pre-written code that you can call as needed. They simplify the job of Java developers by providing built-in methods for common and non-trivial tasks such as taking input from users, displaying output to users, and more. All Java programs reference several class libraries. The Java ClassLoader dynamically loads all class files necessary into the Java Virtual Machine (JVM) on demand.

Bytecode verifier

The JDK has a compiler that converts the English-like code you write into a machine language version called Java bytecode. They bytecode verifier in the JRE checks the format and accuracy of the Java code before loading it into the JVM. For example, if the code violates system integrity or access rights, the JRE will not load the class file.

Interpreter

After the bytecode successfully loads, the Java interpreter creates the JVM instance that runs the Java program on the underlying machine.

Quản lý bộ nhớ trong java 8

Cho đến Java 8, metaspace được biết đến như là permgen. Bên cạnh việc là một cái tên hay hơn nhiều, metaspace là một thay đổi quan trọng đối với cách các nhà phát triển tương tác với không gian bộ nhớ của Java. Trước đây, bạn sẽ sử dụng lệnh * java -XX: MaxPermSize* để theo dõi kích thước của không gian permgen. Từ Java 8 trở đi, Java sẽ tự động tăng kích thước của metaspace để đáp ứng nhu cầu meta của chương trình của bạn. Java 8 cũng giới thiệu một cờ mới, MaxMetaspaceSize, có thể được sử dụng để giới hạn kích thước metaspace.

Các tùy chọn bộ nhớ khác, heap và stack, vẫn giữ nguyên trong Java 8.

Java: The JVM, JRE, and JDK - Explained Analogy-Style!
Java: The JVM, JRE, and JDK – Explained Analogy-Style!

Step 2 – Install Java on your Computer

 • Double click on the Java install file within your Downloads folder.
 • Click Next in the Installation Wizard to continue.
 • Here, you can choose optional features to include within the installation or change the default installation directory.
 • Click Next to continue.Note: Click the Change button to change the install path.
 • Click Next again to begin the installation.
 • Wait patiently for the installation to finish.
 • Click Close to close the install window.

Thank you for downloading this release of the Java Platform, Standard Edition Development Kit (JDK). The JDK is a development environment for building applications, applets, and components using the Java programming language.

The JDK includes tools useful for developing and testing programs written in the Java programming language and running on the Java platform.

System requirements, installation instructions and troubleshooting tips are located on the Java Platform web site at:

The on-line Java Platform, Standard Edition (Java SE) Documentation contains API specifications, feature descriptions, developer guides, reference pages for JDK tools and utilities, demos, and links to related information. The Java SE documentation is also available in a download bundle which you can install on your machine. To obtain the documentation bundle, see the download page. For API documentation, refer to the The Java Platform, Standard Edition API Specification. This documentation provides brief descriptions of the API with an emphasis on specifications, not on code examples.

See the Release Notes on the Java Platform web site for additional information pertaining to this release. Please check the on-line release notes occasionally for the latest information as they will be updated as needed.

See Compatibility with Previous Releases on the Java Platform web site for the list of known compatibility issues. Every effort has been made to support programs written for previous versions of the Java platform. Although some incompatible changes were necessary, most software should migrate to the current version with no reprogramming. Any failure to do so is considered a bug, except for a small number of cases where compatibility was deliberately broken, as described on our compatibility web page. Some compatibility-breaking changes were required to close potential security holes or to fix implementation or design bugs.

The JDK Bug Database web site lets you search for and examine existing bug reports, submit your own bug reports, and tell us which bug fixes matter most to you. To directly submit a bug or request a feature, fill out this form:

http://bugreport.java.com/bugreport/

You can send feedback to the Java SE documentation team.

Note – Please do not seek technical support through the Bug Database or our development teams. For support options, see Support and Services on Oracle Support web site.

This section contains a general summary of the files and directories in the JDK. For details on the files and directories, see the File Structure section of the Java SE documentation for your platform.

Development Tools

(In the

bin/

subdirectory) Tools and utilities that will help you develop, execute, debug, and document programs written in the Java programming language. For further information, see the tools documentation.

Runtime Environment

(In the

jre/

subdirectory) An implementation of the Java Runtime Environment (JRE) for use by the JDK. The JRE includes a Java Virtual Machine (JVM™), class libraries, and other files that support the execution of programs written in the Java programming language.

Additional Libraries

(In the

lib/

subdirectory) Additional class libraries and support files required by the development tools.

Java DB

(In the

db/

subdirectory) Java DB, Oracle’s distribution of the Apache Derby relational database. For further information, see the documentation.

C header Files

(In the

include/

subdirectory) Header files that support native-code programming using the Java Native Interface, the JVM Tool Interface, and other functionality of the Java platform.

Source Code

(In

src.zip

) Java programming language source files for all classes that make up the Java core API (that is, sources files for the java.*, javax.* and some org.* packages, but not for com.sun.* packages). This source code is provided for informational purposes only, to help developers learn and use the Java programming language. These files do not include platform-specific implementation code and cannot be used to rebuild the class libraries. To extract these file, use any common zip utility. Or, you may use the Jar utility in the JDK’s

bin/

directory:

jar xvf src.zip

JavaFx Tools

Various tools specific to JavaFX are included.

JavaFX packaging tool


bin/javafxpackager.exe

Documentation for JavaFX packager


man/man1/javafxpackager.1 [Mac OS X, Linux]


man/ja_JP.UTF-8/man1/javafxpackager.1 [Linux]

JavaFX packager ant tasks


lib/ant-javafx.jar

JavaFX doclet for javadoc


lib/javafx-doclet.jar

JavaFX support jar for JMX


lib/javafx-mx.jar

The Java Runtime Environment (JRE) is available as a separately downloadable product. See the download web site.

The JRE allows you to run applications written in the Java programming language. Like the JDK, it contains the Java Virtual Machine (JVM), classes comprising the Java platform API, and supporting files. Unlike the JDK, it does not contain development tools such as compilers and debuggers.

You can freely redistribute the JRE with your application, according to the terms of the JRE license. Once you have developed your application using the JDK, you can ship it with the JRE so your end-users will have a Java platform on which to run your software.

NOTE – The license for this software does not allow the redistribution of beta and other pre-release versions.

You may reproduce and distribute the Software (and also portions of Software identified below as Redistributable), provided that you comply with the terms and conditions of the Oracle Binary Code License Agreement for the Java SE Platform Products.

The term “vendors” used here refers to licensees, developers, and independent software vendors (ISVs) who license and distribute the Java Runtime Environment (JRE) with their programs.

Vendors must follow the terms of the Oracle Binary Code License Agreement for the Java SE Platform Products.

The files that make up the Java Runtime Environment (JRE) are divided into two categories: required and optional. Optional files may be excluded from redistributions of the JRE at the vendor’s discretion.

The following section contains a list of the files and directories that may optionally be omitted from redistributions of the JRE. All files not in these lists of optional files must be included in redistributions of the JRE.

On JDK installations, the JRE directory, containing the redistributable portions, is located in the

jdk1.7.0_

/jre


directory, where is the update version number.

Solaris™ and Linux filenames and separators are shown. Windows executables have the “.exe” suffix. Corresponding files with

_g

in the name can also be excluded. The corresponding man pages should be excluded for any excluded executables (with paths listed below beginning with

bin/

, for the Solaris Operating System and Linux).

The following files and directories may be optionally excluded from redistributions.


bin/server/*

[Microsoft Windows. Available on JDK only, not on JRE]

On Microsoft Windows platforms, the JDK includes both the Java HotSpot™ Server VM and Java HotSpot™ Client VM. However, the JRE for Microsoft Windows platforms includes only the Java HotSpot Client VM.


dtplugin/*

[Microsoft Windows]

Deployment Toolkit


plugin2/*

[Microsoft Windows]

Java Plugin – for accessing java through a webbrowser


bin/rmid

Java RMI Activation System Daemon


bin/rmiregistry

Java Remote Object Registry


bin/tnameserv

Java IDL Name Server


bin/keytool

Key and Certificate Management Tool


bin/kinit

[Microsoft Windows]

Used to obtain and cache Kerberos ticket-granting tickets


bin/klist

[Microsoft Windows]

Kerberos display entries in credentials cache and keytab


bin/ktab

[Microsoft Windows]

Kerberos key table manager


bin/policytool

Policy File Creation and Management Tool


bin/orbd

Object Request Broker Daemon


bin/servertool

Java IDL Server Tool


bin/javaws

, and

lib/javaws.jar

Java Web Start


jre/lib/cmm/PYCC.pf

[Available on JDK only, not on JRE]

Color profile. This file is required only if one wishes to convert between the PYCC color space and another color space.


jre/lib/ext/


sunjce_provider.jar, sunec.jar, and sunpkcs11.jar

-JCE providers for Java Cryptography APIs

localedata.jar

– contains many of the resources needed for non US English locales

dnsns.jar

– for the InetAddress wrapper of JNDI DNS provider


lib/fonts/*


Font Files


lib/deploy/*

JavaFX related files


THIRDPARTYLICENSEREADME-JAVAFX.txt

JavaFX third-party license information. Can only be excluded if all other JavaFX related files are also excluded.


lib/javafx.properties

JavaFX properties file


lib/jfxrt.jar

JavaFX runtime jar file


lib/security/javafx.policy

JavaFX policy file

JavaFX native libraries [Microsoft Windows]


bin/decora-sse.dll bin/fxplugins.dll bin/glass.dll bin/glib-lite.dll bin/gstreamer-lite.dll bin/javafx-font.dll bin/javafx-iio.dll bin/jfxmedia.dll bin/jfxwebkit.dll bin/libxml2.dll bin/libxslt.dll

JavaFX native libraries [Mac OS X]


lib/fxplugins.dylib lib/libdecora-sse.dylib lib/libglass.dylib lib/libglib-2.0.0.dylib lib/libgstplugins-lite.dylib lib/libgstreamer-lite.dylib lib/libjavafx-font.dylib lib/libjavafx-iio.dylib lib/libjfxmedia.dylib lib/libjfxwebkit.dylib lib/libprism-es2.dylib

JavaFX native libraries [Linux-i586]


lib/i386/fxavcodecplugin-52.so lib/i386/fxavcodecplugin-53.so lib/i386/fxplugins.so lib/i386/libglass.so lib/i386/libgstplugins-lite.so lib/i386/libgstreamer-lite.so lib/i386/libjavafx-font.so lib/i386/libjavafx-iio.so lib/i386/libjfxmedia.so lib/i386/libjfxwebkit.so lib/i386/libprism-es2.so

JavaFX native libraries [Linux-x64]


lib/amd64/fxavcodecplugin-52.so lib/amd64/fxavcodecplugin-53.so lib/amd64/fxplugins.so lib/amd64/libglass.so lib/amd64/libgstplugins-lite.so lib/amd64/libgstreamer-lite.so lib/amd64/libjavafx-font.so lib/amd64/libjavafx-iio.so lib/amd64/libjfxmedia.so lib/amd64/libjfxwebkit.so lib/amd64/libprism-es2.so

The limited set of files and directories from the JDK listed below may be included in vendor redistributions of the Java Runtime Environment (JRE). They cannot be redistributed separately, and must accompany a JRE distribution. All paths are relative to the top-level directory of the JDK. The corresponding man pages should be included for any included executables (with paths listed below beginning with

bin/

, for the Solaris Operating System and Linux).


jre/lib/cmm/PYCC.pf

Color profile. This file is required only if one wishes to convert between the PYCC color space and another color space.

All

.ttf

font files in the

jre/lib/fonts/

directory.

Note that the LucidaSansRegular.ttf font is already contained in the JRE, so there is no need to bring that file over from the JDK.

The javac bytecode compiler, consisting of the following files:


bin/javac

[Solaris Operating System (x86) and Linux]

bin/sparcv9/javac

[Solaris Operating System (SPARC(R) Platform Edition)]

bin/amd64/javac

[Solaris Operating System (x64)]

bin/javac.exe

[Microsoft Windows]

lib/tools.jar

[All platforms]

The Annotation Processing Tool, consisting of the following files:


bin/apt

[Solaris Operating System (x86) and Linux]

bin/sparcv9/apt

[Solaris Operating System (SPARC(R) Platform Edition)]

bin/amd64/apt

[Solaris Operating System (x64)]

bin/apt.exe

[Microsoft Windows]


lib/jconsole.jar

The Jconsole application.

The dynamic attach mechanism consisting of the following files:


lib/tools.jar/

[All platforms]

jre/lib/sparcv9/libattach.so

[Solaris Operating System (SPARC(R) Platform Edition)]

jre/lib/i386/libattach.so

[Solaris Operating System (x86) and Linux (x86) ]

jre/lib/amd64/libattach.so

[Solaris Operating System (x64) and Linux (x64)]

jre\bin\attach.dll

[Microsoft Windows]


jre\bin\server\

On Microsoft Windows platforms, the JDK includes both the Java HotSpot™ Server VM and Java HotSpot™ Client VM. However, the JRE for Microsoft Windows platforms includes only the Java HotSpot™ Client VM. Those wishing to use the Java HotSpot Server VM with the JRE may copy the JDK’s

jre\bin\server

folder to a

bin\server

directory in the JRE. Software vendors may redistribute the Java HotSpot Server VM with their redistributions of the JRE.


bin/jarsigner

JAR Signing and verification tool.


src.zip

Archive of source files

Due to import control restrictions for some countries, the Java Cryptography Extension (JCE) policy files shipped with the JDK and the JRE allow strong but limited cryptography to be used. These files are located at:/lib/security/local_policy.jar

/lib/security/US_export_policy.jar


where is the

jre

directory of the JDK or the top-level directory of the JRE.

An unlimited strength version of these files indicating no restrictions on cryptographic strengths is available on the JDK web site for those living in eligible countries. Those living in eligible countries may download the unlimited strength version and replace the strong cryptography jar files with the unlimited strength files.

Root CA certificates may be added to or removed from the Java SE certificate file located at:/lib/security/cacerts

For more information, see The cacerts Certificates File section in the keytool documentation.

From time to time it is necessary to update the Java platform in order to incorporate newer versions of standards that are created outside of the Java Community ProcessSM (JCPSM http://www.jcp.org/ ) (Endorsed Standards), or in order to update the version of a technology included in the platform to correspond to a later standalone version of that technology (Standalone Technologies).

The Endorsed Standards Override Mechanism provides a means whereby later versions of classes and interfaces that implement Endorsed Standards or Standalone Technologies may be incorporated into the Java Platform.

For more information on the Endorsed Standards Override Mechanism, including the list of platform packages that it may be used to override, see

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/standards/

For additional information, refer to these Oracle pages on the World Wide Web:

http://www.oracle.com/java/technologies/

The Java Platform web site, with the latest information on Java technology, product information, news, and features.

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/

Java platform Documentation provides access to white papers, the Java Tutorial and other documents.

http://www.oracle.com/java/technologies/

Developer Services web site (Free registration required). Additional technical information, news, and features; user forums; support information, and much more.

http://www.oracle.com/java/technologies/

Java Technology Products & API

The Java™ Development Kit (JDK™) is a product of Oracle.

Quý khách vui lòng cho biết Địa Chỉ Nhận Hàng để biết chính xác thời gian giao hàng

Địa chỉ đã chọn:

Đóng

Hãy chọn địa chỉ cụ thể để chúng tôi cung cấp chính xác giá và khuyến mãi

Hướng dẫn cách cài đặt JDK – Tải Java Development Kit miễn phí

Bài viết hướng dẫn được thực hiện trên Laptop Dell Inspiron chạy hệ điều hành Windows 10 Pro. Bạn cũng có thể thao tác tương tự trên máy tính, PC hệ điều hành Windows.

Java Development Kit (viết tắt JDK) là một hệ tiêu chuẩn trong việc triển khai nền tảng Java, bao gồm các trình thông dịch và thư viện lớp. Hay nói cách khác JDK là một phần mềm cho phép bạn viết code và chạy các chương trình lập trình Java.

Java Development Kit được phát hành miễn phí gồm có trình biên dịch, trình thông dịch, trình giúp sửa lỗi, trình chạy applet và tài liệu nghiên cứu.

Phần mềm này có nhiều phiên bản và bạn có thể cài đặt nhiều phiên bản trên cùng một PC.

Sắm ngay phụ kiện sale sâu – Giá chỉ từ 20k

Truy cập vào trang download JDK > Chọn JDK download > Chọn phiên bản JDK phù hợp với hệ điều hành sử dụng (Windows) > Tick vào I reviewed and accept the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE rồi nhấn Download > Mở tệp vừa tải xuống rồi nhấn Run > Nhấn vào Next để bắt đầu cài đặt > Chọn vị trí lưu thư mục rồi nhấn Next > Nhấn vào Close để hoàn thành.

Bước 1: Truy cập trang download JDK và chọn JDK download.

Chọn JDK download

Bước 2: Chọn phiên bản JDK phù hợp với hệ điều hành sử dụng (Windows).

Chọn phiên bản JDK phù hợp với hệ điều hành sử dụng (Windows).

Bước 3: Bạn tick vào I reviewed and accept the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE rồi nhấn Download.

Nhấn chọn download

Bước 4: Sau khi tải xuống hoàn tất. Mở tệp vừa mới tải xuống rồi nhấn chọn Run.

Nhấn vào Run

Bước 5: Bạn nhấn chọn Next để bắt đầu cài đặt.

Nhấn chọn Next

Bước 6: Tiếp theo bạn có thể lựa chọn nơi lưu thư mục, nếu không sẽ mặc định lưu ở ổ đĩa C. Sau đó bạn nhấn Next để tiếp tục

Tiếp tục Nhấn Next

Bước 7: Lúc này bạn chỉ cần nhấn vào Close là đã hoàn thành việc cài đặt JDK rồi.

Nhấn vào Close để hoàn thành

Xem thêm:

Với vài bước đơn giản trên là bạn đã có thể cài đặt Java Development Kit cho máy tính của mình rồi. Chúc các bạn thành công. Nếu có thắc mắc gì thì bạn hãy bình luận phía dưới, còn nếu thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè nhé.

Nguồn tham khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/JDK

Go to the Oracle Java Archive

The JDK is a development environment for building applications using the Java programming language.

The JDK includes tools useful for developing and testing programs written in the Java programming language and running on the JavaTM platform.

WARNING: These older versions of the JRE and JDK are provided to help developers debug issues in older systems. They are not updated with the latest security patches and are not recommended for use in production.

These Java SE 8 update releases are provided under the Binary Code License (“BCL”).

Java SE 8u211 and later updates are available, under the Java SE OTN License.

For production use Oracle recommends downloading the latest JDK and JRE versions and allowing auto-update.

Only developers and Enterprise administrators should download these releases.

Downloading these releases requires an oracle.com account. If you don’t have an oracle.com account you can use the links on the top of this page to learn more about it and register for one for free.

For current Java releases, please consult the Oracle Software Download page.

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM v6/v7 Soft Float ABI 72.86 MB
Linux ARM v6/v7 Soft Float ABI 69.75 MB
Linux x86 173.08 MB
Linux x86 187.9 MB
Linux x64 170.15 MB
Linux x64 185.05 MB
Mac OS X x64 249.15 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 125.09 MB
Solaris SPARC 64-bit 88.1 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 124.37 MB
Solaris x64 85.38 MB
Windows x86 201.64 MB
Windows x64 211.58 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 70.22 MB
Linux x86 85.93 MB
Linux x64 67.04 MB
Linux x64 82.86 MB
Mac OS X x64 77.79 MB
Mac OS X x64 69.37 MB
Solaris SPARC 64-bit 46.07 MB
Solaris x64 43.36 MB
Windows x86 Online 1.83 MB
Windows x86 Offline 65.73 MB
Windows x86 68.4 MB
Windows x64 73.7 MB
Windows x64 73.25 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.69 MB
Solaris SPARC 64-bit 57.81 MB
Solaris x64 55.1 MB
Windows x64 48.79 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM v6/v7 Soft Float ABI 72.98 MB
Linux ARM v6/v7 Soft Float ABI 69.92 MB
Linux x86 170.98 MB
Linux x86 185.77 MB
Linux x64 168.05 MB
Linux x64 182.93 MB
Mac OS X x64 245.92 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 125.33 MB
Solaris SPARC 64-bit 88.31 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 133.99 MB
Solaris x64 92.16 MB
Windows x86 197.66 MB
Windows x64 207.46 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 68.1 MB
Linux x86 83.8 MB
Linux x64 64.91 MB
Linux x64 80.73 MB
Mac OS X x64 76.18 MB
Mac OS X x64 67.77 MB
Solaris SPARC 64-bit 46.27 MB
Solaris x64 50.14 MB
Windows x86 Online 1.87 MB
Windows x86 Offline 63.53 MB
Windows x86 66.51 MB
Windows x64 71.44 MB
Windows x64 71.29 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.86 MB
Solaris SPARC 64-bit 58.02 MB
Solaris x64 61.87 MB
Windows x64 48.91 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 69.92 MB
Linux x86 170.9 MB
Linux x86 185.7 MB
Linux x64 167.99 MB
Linux x64 182.87 MB
Mac OS X x64 245.92 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 133.2 MB
Solaris SPARC 64-bit 94.33 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.01 MB
Solaris x64 92.17 MB
Windows x86 197.57 MB
Windows x64 207.42 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 68.01 MB
Linux x86 83.74 MB
Linux x64 64.86 MB
Linux x64 80.68 MB
Mac OS X x64 76.15 MB
Mac OS X x64 67.76 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.29 MB
Solaris x64 50.16 MB
Windows x86 Online 1.8 MB
Windows x86 Offline 63.43 MB
Windows x86 66.5 MB
Windows x64 71.36 MB
Windows x64 71.29 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.84 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.03 MB
Solaris x64 61.88 MB
Windows x64 48.9 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 72.97 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 69.92 MB
Linux x86 170.89 MB
Linux x86 185.69 MB
Linux x64 167.99 MB
Linux x64 182.87 MB
Mac OS X x64 245.92 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 133.04 MB
Solaris SPARC 64-bit 94.28 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.04 MB
Solaris x64 92.13 MB
Windows x86 197.34 MB
Windows x64 207.22 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 68 MB
Linux x86 83.72 MB
Linux x64 64.85 MB
Linux x64 80.67 MB
Mac OS X x64 76.15 MB
Mac OS X x64 67.75 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.25 MB
Solaris x64 50.14 MB
Windows x86 Online 1.8 MB
Windows x86 Offline 63.17 MB
Windows x86 66.52 MB
Windows x64 71.16 MB
Windows x64 71.32 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.84 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.99 MB
Solaris x64 61.85 MB
Windows x64 48.9 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 72.95 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 69.89 MB
Linux x86 165.06 MB
Linux x86 179.87 MB
Linux x64 162.15 MB
Linux x64 177.05 MB
Mac OS X x64 242.83 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 133.17 MB
Solaris SPARC 64-bit 94.34 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 133.83 MB
Solaris x64 92.11 MB
Windows x86 194.41 MB
Windows x64 202.73 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 64.49 MB
Linux x86 80.4 MB
Linux x64 61.45 MB
Linux x64 77.43 MB
Mac OS X x64 74.58 MB
Mac OS X x64 66.23 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.31 MB
Solaris x64 50.09 MB
Windows x86 Online 1.81 MB
Windows x86 Offline 61.55 MB
Windows x86 64.86 MB
Windows x64 68.47 MB
Windows x64 68.94 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.29 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.04 MB
Solaris x64 61.8 MB
Windows x64 48.89 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.99 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.9 MB
Linux x86 170.07 MB
Linux x86 184.91 MB
Linux x64 167.15 MB
Linux x64 182.08 MB
Mac OS X x64 247.87 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 140.05 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.35 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.63 MB
Solaris x64 97.06 MB
Windows x86 199.11 MB
Windows x64 207.3 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 64.49 MB
Linux x86 80.4 MB
Linux x64 61.44 MB
Linux x64 77.42 MB
Mac OS X x64 74.61 MB
Mac OS X x64 66.22 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.29 MB
Solaris x64 50.04 MB
Windows x86 Online 1.79 MB
Windows x86 Offline 61.68 MB
Windows x86 64.85 MB
Windows x64 68.54 MB
Windows x64 68.94 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.28 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.04 MB
Solaris x64 61.76 MB
Windows x64 48.68 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.97 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.89 MB
Linux x86 170.05 MB
Linux x86 184.88 MB
Linux x64 167.14 MB
Linux x64 182.05 MB
Mac OS X x64 247.84 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.83 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.19 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.6 MB
Solaris x64 97.05 MB
Windows x86 199.1 MB
Windows x64 207.27 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 64.47 MB
Linux x86 80.38 MB
Linux x64 61.43 MB
Linux x64 77.41 MB
Mac OS X x64 74.58 MB
Mac OS X x64 66.21 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.13 MB
Solaris x64 50.03 MB
Windows x86 Online 1.79 MB
Windows x86 Offline 61.66 MB
Windows x86 64.84 MB
Windows x64 68.5 MB
Windows x64 68.92 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.27 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.88 MB
Solaris x64 61.75 MB
Windows x64 48.67 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.93 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.88 MB
Linux x86 169.01 MB
Linux x86 183.81 MB
Linux x64 166.13 MB
Linux x64 181.02 MB
Mac OS X x64 247.12 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.98 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.3 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.68 MB
Solaris x64 97.03 MB
Windows x86 198.57 MB
Windows x64 206.76 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 63.44 MB
Linux x86 79.33 MB
Linux x64 60.44 MB
Linux x64 76.4 MB
Mac OS X x64 74.18 MB
Mac OS X x64 65.86 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.24 MB
Solaris x64 50.01 MB
Windows x86 Online 1.78 MB
Windows x86 Offline 61.36 MB
Windows x86 64.58 MB
Windows x64 68.27 MB
Windows x64 68.58 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.26 MB
Solaris SPARC 64-bit 64 MB
Solaris x64 61.72 MB
Windows x64 48.75 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.92 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.88 MB
Linux x86 168.96 MB
Linux x86 183.76 MB
Linux x64 166.09 MB
Linux x64 180.97 MB
Mac OS X x64 247.12 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.99 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.29 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.57 MB
Solaris x64 97.02 MB
Windows x86 198.54 MB
Windows x64 206.51 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 63.4 MB
Linux x86 79.29 MB
Linux x64 60.4 MB
Linux x64 76.35 MB
Mac OS X x64 74.17 MB
Mac OS X x64 65.86 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.24 MB
Solaris x64 50 MB
Windows x86 Offline 61.35 MB
Windows x86 Online 1.78 MB
Windows x86 64.56 MB
Windows x64 68.02 MB
Windows x64 68.58 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.25 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.99 MB
Solaris x64 61.71 MB
Windows x64 48.75 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.94 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.88 MB
Linux x86 168.99 MB
Linux x86 183.77 MB
Linux x64 166.12 MB
Linux x64 180.99 MB
macOS 247.13 MB
Solaris SPARC 64-bit 140.15 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.29 MB
Solaris x64 140.6 MB
Solaris x64 97.04 MB
Windows x86 198.46 MB
Windows x64 206.42 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 63.39 MB
Linux x86 79.28 MB
Linux x64 60.4 MB
Linux x64 76.35 MB
macOS 74.17 MB
macOS 65.86 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.24 MB
Solaris x64 50.01 MB
Windows x86 Online 1.77 MB
Windows x86 Offline 61.08 MB
Windows x86 64.54 MB
Windows x64 Offline 67.66 MB
Windows x64 68.54 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.24 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.98 MB
Solaris x64 61.73 MB
Windows x64 48.73 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.9 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.85 MB
Linux x86 168.95 MB
Linux x86 183.73 MB
Linux x64 166.1 MB
Linux x64 180.95 MB
macOS 247.06 MB
Solaris SPARC 64-bit 140.06 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.32 MB
Solaris x64 140.65 MB
Solaris x64 97 MB
Windows x86 198.04 MB
Windows x64 205.95 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 63.37 MB
Linux x86 79.24 MB
Linux x64 60.39 MB
Linux x64 76.32 MB
macOS 74.14 MB
macOS 65.82 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.23 MB
Solaris x64 49.97 MB
Windows x86 Online 1.77 MB
Windows x86 Offline 60.72 MB
Windows x86 64.49 MB
Windows x64 Offline 67.25 MB
Windows x64 68.5 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.21 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.99 MB
Solaris x64 61.69 MB
Windows x64 48.72 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.89 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.83 MB
Linux x86 164.65 MB
Linux x86 179.44 MB
Linux x64 162.1 MB
Linux x64 176.92 MB
Mac OS X 226.6 MB
Solaris SPARC 64-bit 139.87 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.18 MB
Solaris x64 140.51 MB
Solaris x64 96.99 MB
Windows x86 190.94 MB
Windows x64 197.78 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 59.13 MB
Linux x86 75.01 MB
Linux x64 56.48 MB
Linux x64 72.41 MB
Mac OS X 63.94 MB
Mac OS X 55.56 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.12 MB
Solaris x64 49.95 MB
Windows x86 Online 0.7 MB
Windows x86 Offline 54.57 MB
Windows x86 60.2 MB
Windows x64 Offline 62.34 MB
Windows x64 63.99 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.17 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.86 MB
Solaris x64 61.65 MB
Windows x64 48.7 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.88 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.83 MB
Linux x86 164.66 MB
Linux x86 179.4 MB
Linux x64 162.11 MB
Linux x64 176.92 MB
Mac OS X 226.6 MB
Solaris SPARC 64-bit 139.84 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.17 MB
Solaris x64 140.59 MB
Solaris x64 97.01 MB
Windows x86 190.95 MB
Windows x64 197.78 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 59.14 MB
Linux x86 75.01 MB
Linux x64 56.48 MB
Linux x64 72.41 MB
Mac OS X 63.94 MB
Mac OS X 55.55 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.09 MB
Solaris x64 49.98 MB
Windows x86 Online 0.7 MB
Windows x86 Offline 54.56 MB
Windows x86 60.2 MB
Windows x64 Offline 62.34 MB
Windows x64 63.99 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.17 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.84 MB
Solaris x64 61.69 MB
Windows x64 48.7 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.87 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.81 MB
Linux x86 164.66 MB
Linux x86 179.39 MB
Linux x64 162.11 MB
Linux x64 176.95 MB
Mac OS X 226.57 MB
Solaris SPARC 64-bit 139.79 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.13 MB
Solaris x64 140.51 MB
Solaris x64 96.96 MB
Windows x86 191.22 MB
Windows x64 198.03 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 59.13 MB
Linux x86 74.98 MB
Linux x64 56.47 MB
Linux x64 72.4 MB
Mac OS X 63.92 MB
Mac OS X 55.54 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.05 MB
Solaris x64 49.92 MB
Windows x86 Online 0.7 MB
Windows x86 Offline 54.83 MB
Windows x86 60.18 MB
Windows x64 Offline 62.62 MB
Windows x64 63.97 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.18 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.8 MB
Solaris x64 61.64 MB
Windows x64 48.69 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.86 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.83 MB
Linux x86 162.41 MB
Linux x86 177.13 MB
Linux x64 159.96 MB
Linux x64 174.76 MB
Mac OS X 223.21 MB
Solaris SPARC 64-bit 139.64 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.07 MB
Solaris x64 140.42 MB
Solaris x64 96.9 MB
Windows x86 189.36 MB
Windows x64 195.51 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 56.92 MB
Linux x86 72.76 MB
Linux x64 54.39 MB
Linux x64 70.26 MB
Mac OS X 62.28 MB
Mac OS X 53.91 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.05 MB
Solaris x64 49.9 MB
Windows x86 Online 0.7 MB
Windows x86 Offline 53.81 MB
Windows x86 59.17 MB
Windows x64 Offline 61.18 MB
Windows x64 62.66 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.14 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.8 MB
Solaris x64 61.62 MB
Windows x64 48.69 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.82 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.76 MB
Linux x86 162.42 MB
Linux x86 177.12 MB
Linux x64 159.97 MB
Linux x64 174.73 MB
Mac OS X 223.15 MB
Solaris SPARC 64-bit 139.78 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.06 MB
Solaris x64 140.46 MB
Solaris x64 96.86 MB
Windows x86 188.99 MB
Windows x64 195.13 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 56.92 MB
Linux x86 72.73 MB
Linux x64 54.37 MB
Linux x64 70.24 MB
Mac OS X 62.22 MB
Mac OS X 53.86 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.07 MB
Solaris x64 49.89 MB
Windows x86 Online 0.7 MB
Windows x86 Offline 53.49 MB
Windows x86 59.13 MB
Windows x64 Offline 60.86 MB
Windows x64 62.63 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.13 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.84 MB
Solaris x64 66.63 MB
Windows x64 53.81 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.78 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.73 MB
Linux x86 160.35 MB
Linux x86 175.04 MB
Linux x64 158.35 MB
Linux x64 173.04 MB
Mac OS X 227.39 MB
Solaris SPARC 64-bit 131.92 MB
Solaris SPARC 64-bit 93.02 MB
Solaris x64 140.38 MB
Solaris x64 96.82 MB
Windows x86 189.22 MB
Windows x64 194.64 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 54.86 MB
Linux x86 70.65 MB
Linux x64 52.75 MB
Linux x64 68.57 MB
Mac OS X 64.33 MB
Mac OS X 56 MB
Solaris SPARC 64-bit 46.04 MB
Solaris x64 49.88 MB
Windows x86 Online 0.7 MB
Windows x86 Offline 53.53 MB
Windows x86 59.43 MB
Windows x64 Offline 60.31 MB
Windows x64 62.78 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.12 MB
Solaris SPARC 64-bit 62.79 MB
Solaris x64 66.61 MB
Windows x64 53.79 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.78 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.73 MB
Linux x86 160.35 MB
Linux x86 175.03 MB
Linux x64 158.35 MB
Linux x64 173.03 MB
Mac OS X 227.35 MB
Solaris SPARC 64-bit 139.59 MB
Solaris SPARC 64-bit 98.98 MB
Solaris x64 140.02 MB
Solaris x64 96.24 MB
Windows x86 189.2 MB
Windows x64 194.68 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 54.86 MB
Linux x86 70.65 MB
Linux x64 52.74 MB
Linux x64 68.56 MB
Mac OS X 64.31 MB
Mac OS X 56 MB
Solaris SPARC 64-bit 51.99 MB
Solaris x64 49.71 MB
Windows x86 Online 0.71 MB
Windows x86 Offline 53.49 MB
Windows x86 59.42 MB
Windows x64 60.19 MB
Windows x64 62.77 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.11 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.74 MB
Solaris x64 66.06 MB
Windows x64 53.78 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.77 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.72 MB
Linux x86 160.28 MB
Linux x86 174.96 MB
Linux x64 158.27 MB
Linux x64 172.95 MB
Mac OS X 227.36 MB
Solaris SPARC 64-bit 139.66 MB
Solaris SPARC 64-bit 98.96 MB
Solaris x64 140.33 MB
Solaris x64 96.78 MB
Windows x86 188.32 MB
Windows x64 193.68 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 54.79 MB
Linux x86 70.58 MB
Linux x64 52.68 MB
Linux x64 68.49 MB
Mac OS X 64.32 MB
Mac OS X 55.99 MB
Solaris SPARC 64-bit 52 MB
Solaris x64 49.85 MB
Windows x86 Online 0.71 MB
Windows x86 59.42 MB
Windows x64 59.17 MB
Windows x86 Offline 52.63 MB
Windows x64 62.77 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.1 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.74 MB
Solaris x64 66.57 MB
Windows x64 53.78 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.73 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.7 MB
Linux x86 160.26 MB
Linux x86 174.94 MB
Linux x64 158.27 MB
Linux x64 172.99 MB
Mac OS X 227.32 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.47 MB
Solaris SPARC 64-bit 98.93 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.35 MB
Solaris x64 96.76 MB
Windows x86 188.43 MB
Windows x64 193.66 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 54.78 MB
Linux x86 70.56 MB
Linux x64 52.66 MB
Linux x64 68.49 MB
Mac OS X 64.29 MB
Mac OS X 55.97 MB
Solaris SPARC 64-bit 51.95 MB
Solaris x64 49.83 MB
Windows x86 Online 0.71 MB
Windows x86 Offline 52.77 MB
Windows x86 59.39 MB
Windows x64 59.16 MB
Windows x64 62.74 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.1 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.71 MB
Solaris x64 66.56 MB
Windows x64 53.76 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.72 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.69 MB
Linux x86 154.74 MB
Linux x86 174.92 MB
Linux x64 152.74 MB
Linux x64 172.97 MB
Mac OS X 227.29 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.59 MB
Solaris SPARC 64-bit 98.95 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.29 MB
Solaris x64 96.78 MB
Windows x86 182.29 MB
Windows x64 187.4 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 49.07 MB
Linux x86 70.56 MB
Linux x64 46.95 MB
Linux x64 68.48 MB
Mac OS X 64.27 MB
Mac OS X 55.97 MB
Solaris SPARC 64-bit 51.97 MB
Solaris x64 49.83 MB
Windows x86 Online 0.7 MB
Windows x86 Offline 48.71 MB
Windows x86 59.36 MB
Windows x64 55 MB
Windows x64 62.7 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.09 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.72 MB
Solaris x64 66.56 MB
Windows x64 53.76 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.7 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.68 MB
Linux x86 154.74 MB
Linux x86 174.92 MB
Linux x64 152.76 MB
Linux x64 172.96 MB
Mac OS X 227.27 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.77 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.06 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.01 MB
Solaris x64 96.18 MB
Windows x86 182.01 MB
Windows x64 187.31 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 49.06 MB
Linux x86 70.54 MB
Linux x64 46.94 MB
Linux x64 68.47 MB
Mac OS X 64.27 MB
Mac OS X 55.95 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.1 MB
Solaris x64 49.67 MB
Windows x86 Online 0.7 MB
Windows x86 Offline 48.44 MB
Windows x86 59.35 MB
Windows x64 54.93 MB
Windows x64 62.68 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.08 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.84 MB
Solaris x64 66.01 MB
Windows x64 53.74 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 154.74 MB
Linux x86 174.92 MB
Linux x64 152.74 MB
Linux x64 172.9 MB
Mac OS X x64 227.27 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.72 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.09 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.02 MB
Solaris x64 96.19 MB
Windows x86 182.01 MB
Windows x64 187.31 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 49.06 MB
Linux x86 70.53 MB
Linux x64 46.94 MB
Linux x64 68.45 MB
Mac OS X x64 64.26 MB
Mac OS X x64 55.95 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.13 MB
Solaris x64 49.68 MB
Windows x86 Online 0.7 MB
Windows x86 Offline 48.43 MB
Windows x86 59.36 MB
Windows x64 54.9 MB
Windows x64 62.69 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.05 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.89 MB
Solaris x64 66.02 MB
Windows x64 53.74 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM v6/v7 Hard Float ABI 77.73 MB
Linux ARM v6/v7 Hard Float ABI 74.68 MB
Linux x86 154.75 MB
Linux x86 174.91 MB
Linux x64 152.73 MB
Linux x64 172.91 MB
Mac OS X 227.25 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.7 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.08 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.36 MB
Solaris x64 96.78 MB
Windows x86 181.5 MB
Windows x64 186.84 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 49.05 MB
Linux x86 70.52 MB
Linux x64 46.93 MB
Linux x64 68.44 MB
Mac OS X 64.26 MB
Mac OS X 55.94 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.1 MB
Solaris x64 49.84 MB
Windows x86 Online 0.7 MB
Windows x86 Offline 47.94 MB
Windows x86 59.34 MB
Windows x64 54.45 MB
Windows x64 62.68 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.05 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.84 MB
Solaris x64 66.57 MB
Windows x64 53.74 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 154.74 MB
Linux x86 174.92 MB
Linux x64 152.75 MB
Linux x64 172.94 MB
Mac OS X x64 227.27 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.76 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.05 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.02 MB
Solaris x64 96.18 MB
Windows x86 181.75 MB
Windows x64 187.03 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 49.06 MB
Linux x86 70.54 MB
Linux x64 46.94 MB
Linux x64 68.46 MB
Mac OS X 64.26 MB
Mac OS X 55.95 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.09 MB
Solaris x64 49.67 MB
Windows x86 Online 0.61 MB
Windows x86 Offline 48.17 MB
Windows x86 59.35 MB
Windows x64 54.63 MB
Windows x64 62.69 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.06 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.83 MB
Solaris x64 66.02 MB
Windows x64 53.74 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.71 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.65 MB
Linux x86 154.75 MB
Linux x86 174.91 MB
Linux x64 152.74 MB
Linux x64 172.9 MB
Mac OS X 227.24 MB
Solaris SPARC 64-bit 139.78 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.05 MB
Solaris x64 139.98 MB
Solaris x64 96.19 MB
Windows x86 181.21 MB
Windows x64 186.55 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 49.05 MB
Linux x86 70.52 MB
Linux x64 46.93 MB
Linux x64 68.42 MB
Mac OS X 64.25 MB
Mac OS X 55.95 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.08 MB
Solaris x64 49.66 MB
Windows x86 Online 0.61 MB
Windows x86 Offline 47.66 MB
Windows x86 59.34 MB
Windows x64 54.16 MB
Windows x64 62.68 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.02 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.83 MB
Solaris x64 66.01 MB
Windows x64 53.74 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 154.67 MB
Linux x86 174.83 MB
Linux x64 152.69 MB
Linux x64 172.89 MB
Mac OS X x64 227.12 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.65 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.05 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140 MB
Solaris x64 96.2 MB
Windows x86 181.33 MB
Windows x64 186.65 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 48.98 MB
Linux x86 70.46 MB
Linux x64 46.87 MB
Linux x64 68.4 MB
Mac OS X x64 60.23 MB
Mac OS X x64 55.93 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.08 MB
Solaris x64 49.68 MB
Windows x86 Online 0.56 MB
Windows x86 Offline 47.87 MB
Windows x86 59.28 MB
Windows x64 54.38 MB
Windows x64 62.61 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.07 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.83 MB
Solaris x64 66.03 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM v6/v7 Hard Float ABI 77.69 MB
Linux ARM v6/v7 Hard Float ABI 74.66 MB
Linux x86 154.67 MB
Linux x86 174.83 MB
Linux x64 152.69 MB
Linux x64 172.86 MB
Mac OS X x64 227.13 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.58 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.02 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.31 MB
Solaris x64 96.76 MB
Windows x86 181.23 MB
Windows x64 186.57 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 48.98 MB
Linux x86 70.46 MB
Linux x64 46.87 MB
Linux x64 68.38 MB
Mac OS X x64 64.23 MB
Mac OS X x64 55.93 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.06 MB
Solaris x64 49.83 MB
Windows x86 Online 0.56 MB
Windows x86 Offline 47.81 MB
Windows x86 59.28 MB
Windows x64 54.29 MB
Windows x64 62.61 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.05 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.81 MB
Solaris x64 66.53 MB
Windows x64 53.73 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM v6/v7 Hard Float ABI 77.69 MB
Linux ARM v6/v7 Hard Float ABI 74.64 MB
Linux x86 154.66 MB
Linux x86 174.83 MB
Linux x64 152.67 MB
Linux x64 172.84 MB
Mac OS X x64 227.07 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.67 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.02 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.18 MB
Solaris x64 96.71 MB
Windows x86 180.82 MB
Windows x64 186.16 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 48.97 MB
Linux x86 70.44 MB
Linux x64 46.86 MB
Linux x64 68.36 MB
Mac OS X x64 60.2 MB
Mac OS X x64 55.92 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.06 MB
Solaris x64 49.78 MB
Windows x86 Online 0.56 MB
Windows x86 Offline 47.39 MB
Windows x86 59.25 MB
Windows x64 53.88 MB
Windows x64 62.59 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.03 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.81 MB
Solaris x64 66.5 MB
Windows x64 53.71 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 146.9 MB
Linux x86 166.95 MB
Linux x64 145.19 MB
Linux x64 165.25 MB
Mac OS X x64 222.09 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.36 MB
Solaris SPARC 64-bit 98.8 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 139.79 MB
Solaris x64 96.45 MB
Windows x86 176.02 MB
Windows x64 180.51 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 41.35 MB
Linux x86 62.69 MB
Linux x64 39.52 MB
Linux x64 60.9 MB
Mac OS X x64 57.77 MB
Mac OS X x64 53.61 MB
Solaris SPARC 64-bit 51.95 MB
Solaris x64 49.63 MB
Windows x86 Online 0.54 MB
Windows x86 Offline 35.62 MB
Windows x86 52.64 MB
Windows x64 41.22 MB
Windows x64 55.67 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 56.87 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.63 MB
Solaris x64 66.27 MB
Windows x64 53.51 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 146.89 MB
Linux x86 166.88 MB
Linux x64 145.19 MB
Linux x64 165.24 MB
Mac OS X x64 221.98 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 131.73 MB
Solaris SPARC 64-bit 92.9 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 139.51 MB
Solaris x64 95.88 MB
Windows x86 175.98 MB
Windows x64 180.44 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 41.34 MB
Linux x86 62.63 MB
Linux x64 39.51 MB
Linux x64 60.87 MB
Mac OS X x64 57.71 MB
Mac OS X x64 53.6 MB
Solaris SPARC 64-bit 46.06 MB
Solaris x64 49.5 MB
Windows x86 Online 0.54 MB
Windows x86 Offline 35.6 MB
Windows x86 52.57 MB
Windows x64 41.19 MB
Windows x64 55.6 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 56.85 MB
Solaris SPARC 64-bit 62.72 MB
Solaris x64 65.75 MB
Windows x64 53.5 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 146.84 MB
Linux x86 166.85 MB
Linux x64 145.14 MB
Linux x64 165.17 MB
Mac OS X x64 221.91 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.09 MB
Solaris SPARC 64-bit 98.68 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 130.57 MB
Solaris x64 89.91 MB
Windows x86 175.71 MB
Windows x64 180.19 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 41.31 MB
Linux x86 62.61 MB
Linux x64 39.48 MB
Linux x64 60.82 MB
Mac OS X x64 58.48 MB
Mac OS X x64 53.58 MB
Solaris SPARC 64-bit 51.88 MB
Solaris x64 43.13 MB
Windows x86 Online 0.53 MB
Windows x86 Offline 35.35 MB
Windows x86 52.58 MB
Windows x64 40.94 MB
Windows x64 55.62 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 56.82 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.5 MB
Solaris x64 59.73 MB
Windows x64 53.49 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 135.24 MB
Linux x86 154.91 MB
Linux x64 135.62 MB
Linux x64 153.45 MB
Mac OS X x64 209.17 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 136.91 MB
Solaris SPARC 64-bit 97.11 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 137.51 MB
Solaris x64 94.82 MB
Windows x86 157.96 MB
Windows x64 170.36 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 40.49 MB
Linux x86 61.57 MB
Linux x64 40.62 MB
Linux x64 59.87 MB
Mac OS X x64 56.79 MB
Mac OS X x64 52.71 MB
Solaris SPARC 64-bit 50.86 MB
Solaris x64 48.61 MB
Windows x86 Online 0.61 MB
Windows x86 Offline 29.02 MB
Windows x86 51.7 MB
Windows x64 89.1 MB
Windows x64 54.72 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 55.79 MB
Solaris SPARC 64-bit 67.08 MB
Solaris x64 64.79 MB
Windows x64 52.47 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 135.24 MB
Linux x86 154.88 MB
Linux x64 135.6 MB
Linux x64 153.42 MB
Mac OS X x64 209.13 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 137.01 MB
Solaris SPARC 64-bit 97.14 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 137.11 MB
Solaris x64 94.24 MB
Windows x86 157.26 MB
Windows x64 169.62 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 40.49 MB
Linux x86 61.56 MB
Linux x64 40.63 MB
Linux x64 59.86 MB
Mac OS X x64 56.76 MB
Mac OS X x64 52.71 MB
Solaris SPARC 64-bit 50.88 MB
Solaris x64 48.44 MB
Windows x86 Online 0.61 MB
Windows x86 Offline 28.35 MB
Windows x86 51.68 MB
Windows x64 88.37 MB
Windows x64 54.69 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 55.76 MB
Solaris SPARC 64-bit 67.09 MB
Solaris x64 64.24 MB
Windows x64 52.45 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 135.24 MB
Linux x86 154.87 MB
Linux x64 135.6 MB
Linux x64 153.42 MB
Mac OS X x64 209.11 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 137.02 MB
Solaris SPARC 64-bit 97.09 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 137.16 MB
Solaris x64 94.22 MB
Windows x86 161.08 MB
Windows x64 173.08 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 40.47 MB
Linux x86 61.53 MB
Linux x64 40.6 MB
Linux x64 59.84 MB
Mac OS X x64 56.74 MB
Mac OS X x64 52.7 MB
Solaris SPARC 64-bit 50.85 MB
Solaris x64 48.42 MB
Windows x86 Online 0.61 MB
Windows x86 Offline 32.17 MB
Windows x86 51.66 MB
Windows x64 91.68 MB
Windows x64 54.68 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 55.77 MB
Solaris SPARC 64-bit 67.06 MB
Solaris x64 64.23 MB
Windows x64 52.44 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 133.58 MB
Linux x86 152.55 MB
Linux x64 133.89 MB
Linux x64 151.65 MB
Mac OS X x64 207.82 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 135.66 MB
Solaris SPARC 64-bit 96.14 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 135.7 MB
Solaris x64 93.18 MB
Windows x86 151.81 MB
Windows x64 155.29 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 40.28 MB
Linux x86 55.49 MB
Linux x64 40.42 MB
Linux x64 54.44 MB
Mac OS X x64 56.62 MB
Mac OS X x64 52.62 MB
Solaris SPARC 64-bit 50.48 MB
Solaris x64 47.99 MB
Windows x86 Online 1.53 MB
Windows x86 Offline 29.71 MB
Windows x86 45.93 MB
Windows x64 32.59 MB
Windows x64 48.94 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 55.58 MB
Solaris SPARC 64-bit 66.68 MB
Solaris x64 63.78 MB
Windows x64 52.29 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 133.58 MB
Linux x86 152.5 MB
Linux x64 133.87 MB
Linux x64 151.64 MB
Mac OS X x64 207.79 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 135.68 MB
Solaris SPARC 64-bit 95.54 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 135.9 MB
Solaris x64 93.19 MB
Windows x86 151.71 MB
Windows x64 155.18 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 40.27 MB
Linux x86 55.46 MB
Linux x64 40.4 MB
Linux x64 54.41 MB
Mac OS X x64 56.61 MB
Mac OS X x64 52.61 MB
Solaris SPARC 64-bit 50.32 MB
Solaris x64 47.99 MB
Windows x86 Online 1.53 MB
Windows x86 Offline 29.67 MB
Windows x86 45.87 MB
Windows x64 32.55 MB
Windows x64 48.87 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 55.56 MB
Solaris SPARC 64-bit 66.13 MB
Solaris x64 63.79 MB
Windows x64 52.28 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM v6/v7 Hard Float ABI 83.51 MB
Linux x86 133.57 MB
Linux x86 152.47 MB
Linux x64 133.85 MB
Linux x64 151.61 MB
Mac OS X x64 207.72 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 135.5 MB
Solaris SPARC 64-bit 95.53 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 135.78 MB
Solaris x64 93.15 MB
Windows x86 151.68 MB
Windows x64 155.14 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 40.24 MB
Linux x86 55.44 MB
Linux x64 40.37 MB
Linux x64 54.38 MB
Mac OS X x64 56.59 MB
Mac OS X x64 52.59 MB
Solaris SPARC 64-bit 50.32 MB
Solaris x64 47.96 MB
Windows x86 Online 1.53 MB
Windows x86 Offline 29.67 MB
Windows x86 45.84 MB
Windows x64 32.54 MB
Windows x64 48.83 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 55.54 MB
Solaris SPARC 64-bit 66.12 MB
Solaris x64 63.74 MB
Windows x64 52.25 MB

JVM, JDK, JRE: Có gì khác biệt giữa chúng?

Bài đăng này đã không được cập nhật trong 4 năm

Ba thành phần nền tảng Java không thể thiếu và cách chúng hoạt động cùng nhau trong các ứng dụng Java của bạn

Các nhà phát triển mới sử dụng Java thường tự hỏi có gì khác biệt Java Virtual Machine, Java Development Kit, Java Runtime Environment. Họ cũng tò mò về cách ba thành phần nền tảng Java này hoạt động cùng nhau trong các ứng dụng Java. Cuối cùng, các nhà phát triển cần biết họ sẽ tương tác với từng thành phần như thế nào.

Nói ngắn gọn:

 • JVM là thành phần nền tảng Java thực thi các chương trình của bạn.
 • JRE khởi tạo JVM và đảm bảo các phụ thuộc có sẵn cho các chương trình của bạn.
 • JDK cho phép bạn tạo các chương trình Java có thể được thực thi và chạy bởi JVM và JRE.

Là nhà phát triển, bạn sẽ làm việc với JDK để viết các ứng dụng của mình và với JVM để gỡ lỗi và tối ưu hóa chúng, đặc biệt là về hiệu năng. JRE chủ yếu chạy ở chế độ nền, nhưng bạn có thể sử dụng nó để theo dõi ứng dụng và cấu hình bộ nhớ.

JVM là gi? Giới thiệu Java Virtual Machine

JVM quản lý bộ nhớ hệ thống và cung cấp môi trường thực thi di động cho các ứng dụng dựa trên Java

What are the components of the JRE?

Other than the core components, the Java Runtime Environment (JRE) contains several other software components that help run Java programs more efficiently. The following are some examples:

Development tools

The JRE contains development tools such as user interface toolkits that you can use to improve the quality of your applications. The following are some examples:

Java 2D

Java 2D is an application programming interface (API) that you can use to draw two-dimensional graphics and create rich user interfaces, games, animations, and special effects in the Java language.

Swing

Swing is a lightweight graphical user interface (GUI) that offers flexible, user-friendly customizations.

Abstract Window Toolkit

Abstract Window Toolkit (AWT) is a GUI that you can use to create UI objects such as buttons, windows, and scroll bars.

Deployment solutions

The JRE includes technologies that simplify the process of releasing software changes to application users. These technologies also provide advanced support for updates in the application. Deployment technologies such as Java Web Start and Java plugin are included as part of the JRE installation. These technologies simplify the activation of applications and also provide advanced support for future updates to the JRE. The following are some examples:

Java Web Start

With Java Web Start, you can launch full-featured applications with a single click from your web browser.

Java Plugin

Java plugin establishes a connection between popular browsers and the Java platform so that you can run your website applets within a desktop browser.

Language and utility libraries

A collection of Java class files is called a Java package. The JRE includes several Java packages that support versioning, management, and monitoring. The following packages are some examples:

Collections framework

The collections framework is a unified architecture that includes interfaces for improving the storage and processing of application data.

Preferences API

The Preferences API allows multiple users on the same machine to define their own group of application preferences.

Logging

Logging packages produce log reports for troubleshooting incidents such as security failures, performance issues, and configuration errors.

Java Archive

Java Archive (JAR) is a platform-independent file format that lets you bundle multiple files to reduce your application file sizes and significantly improve download speed.

Integration libraries

The JRE includes several integration libraries that assist developers in creating seamless data connections between their services and applications. The following are some example libraries:

Java IDL

Java Interface Definition Language (IDL), which is based on the Common Object Request Broker Architecture (CORBA), supports distributed data objects—that is, objects that interact on different platforms across a network. For example, Java IDL allows objects written in Java to interact with those written in another language, such as C, C++, or COBOL.

Java Database Connectivity

Developers use the Java Database Connectivity (JDBC) API to write applications that can access remote databases, spreadsheets, and files.

Java Naming and Directory Interface

Java Naming and Directory Interface (JNDI) is a directory service that lets clients create portable applications that fetch information from external databases using naming rules.

JDK, JRE, JVM: What Are They and What Are Their Differences?
JDK, JRE, JVM: What Are They and What Are Their Differences?

Quản lí bộ nhớ trong JVM

Tương tác phổ biến nhất với JVM đang chạy là kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ trong heap và stack. Điều chỉnh phổ biến nhất là điều chỉnh các cài đặt bộ nhớ của JVM.

Thu gom rác(Garbage collection)

Trước Java, tất cả bộ nhớ chương trình được quản lý bởi lập trình viên. Trong Java, bộ nhớ chương trình được quản lý bởi JVM. JVM quản lý bộ nhớ thông qua một quá trình gọi là bộ sưu tập rác(garbage collection), liên tục xác định và loại bỏ bộ nhớ không sử dụng trong các chương trình Java. Việc thu gom rác xảy ra bên trong một JVM đang chạy.

Looking for other Java downloads?

JDK 21 is the latest long-term support release of Java SE Platform.

JDK 21 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the Oracle No-Fee Terms and Conditions (NFTC).

JDK 21 will receive updates under the NFTC, until September 2026, a year after the release of the next LTS. Subsequent JDK 21 updates will be licensed under the Java SE OTN License (OTN) and production use beyond the limited free grants of the OTN license will require a fee.

Product/file description File size Download
ARM64 Compressed Archive 186.57 MB
ARM64 RPM Package 186.27 MB
x64 Compressed Archive 188.29 MB
x64 Debian Package 160.09 MB
x64 RPM Package 187.99 MB
Product/file description File size Download
ARM64 Compressed Archive 182.11 MB
ARM64 DMG Installer 181.42 MB
x64 Compressed Archive 184.35 MB
x64 DMG Installer 183.67 MB
Product/file description File size Download
x64 Compressed Archive 185.52 MB
x64 Installer 163.91 MB
x64 MSI Installer 162.07MB

JDK 17 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the Oracle No-Fee Terms and Conditions (NFTC).

JDK 17 will receive updates under the NFTC, until September 2024. Subsequent JDK 17 updates will be licensed under the Java SE OTN License (OTN) and production use beyond the limited free grants of the OTN license will require a fee.

Product/file description File size Download
ARM64 Compressed Archive 172.65 MB
ARM64 RPM Package 172.40 MB
x64 Compressed Archive 174.03 MB
x64 Debian Package 149.43 MB
x64 RPM Package 173.77 MB
Product/file description File size Download
ARM64 Compressed Archive 168.20 MB
ARM64 DMG Installer 167.59 MB
x64 Compressed Archive 170.64 MB
x64 DMG Installer 170.06 MB
Product/file description File size Download
x64 Compressed Archive 172.47 MB
x64 Installer 153.55 MB
x64 MSI Installer 152.34 MB

GraalVM for JDK 21 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the GraalVM Free Terms and Conditions (GFTC).

GraalVM for JDK 21 will receive updates under the GFTC, until September 2026, a year after the release of the next LTS. Subsequent updates of GraalVM for JDK 21 will be licensed under the GraalVM OTN License Including License for Early Adopter Versions (GOTN) and production use beyond the limited free grants of the GraalVM OTN license will require a fee.

Oracle GraalVM uses the Graal just-in-time compiler and includes the Native Image feature as optional early adopter technology.

Native Image is extensively tested and supported for use in production, but is not a conformant implementation of the Java Platform. GraalVM for JDK 21 without the Native Image feature included is available for customers at My Oracle Support.

Product/file description File size Download
ARM64 Compressed Archive 309.98 MB
x64 Compressed Archive 323.56 MB
Product/file description File size Download
ARM64 Compressed Archive 314.07 MB
x64 Compressed Archive 301.92 MB
Product/file description File size Download
x64 Compressed Archive 310.89 MB

GraalVM for JDK 17 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the GraalVM Free Terms and Conditions (GFTC).

GraalVM for JDK 17 will receive updates under the GFTC, until September 2024. Subsequent updates of GraalVM for JDK 17 will be licensed under the GraalVM OTN License Including License for Early Adopter Versions (GOTN) and production use beyond the limited free grants of the GraalVM OTN license will require a fee.

Oracle GraalVM uses the Graal just-in-time compiler and includes the Native Image feature as optional early adopter technology.

Native Image is extensively tested and supported for use in production, but is not a conformant implementation of the Java Platform. GraalVM for JDK 17 without the Native Image feature included is available for customers at My Oracle Support.

Product/file description File size Download
ARM64 Compressed Archive 298.41 MB
x64 Compressed Archive 316.92 MB
Product/file description File size Download
ARM64 Compressed Archive 350.37 MB
x64 Compressed Archive 299.12 MB
Product/file description File size Download
x64 Compressed Archive 305.23 MB

Script-friendly Download URLs

The URLs listed above will remain the same for update releases to allow their use in scripts.

Learn more about automating these downloads

Java SE subscribers get support for JDK 17, receive updates until at least October 2029, are entitled to GraalVM, Java Management Service, and bundled patch releases (BPRs) with fixes not yet available to nonsubscribers, and more.

Also available for development, personal use, and to run other licensed Oracle products.

Java SE subscribers will receive JDK 8 updates until at least December 2030.

Manual update required for some Java 8 users on macOS.

The Oracle JDK 8 license changed in April 2019

The Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE is substantially different from prior Oracle JDK 8 licenses. This license permits certain uses, such as personal use and development use, at no cost — but other uses authorized under prior Oracle JDK licenses may no longer be available. Please review the terms carefully before downloading and using this product. FAQs are available here.

Commercial license and support are available for a low cost with Java SE Universal Subscription.

JDK 8 software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE.

Java SE 8u401 checksums and OL 8 GPG Keys for RPMs

Product/file description File size Download
ARM64 RPM Package 71.70 MB
ARM64 Compressed Archive 71.88 MB
x86 RPM Package 140.75 MB
x86 Compressed Archive 138.13 MB
x64 RPM Package 137.79 MB
x64 Compressed Archive 135.04 MB
Product/file description File size Download
ARM64 Compressed Archive 119.42 MB
ARM64 DMG Installer 201.35 MB
x64 DMG Installer 208.95 MB
Product/file description File size Download
SPARC 64-bit (SVR4 package) 118.39 MB
SPARC 64-bit Compressed Archive 84.35 MB
x64 (SVR4 package) 119.34 MB
x64 Compressed Archive 82.25 MB
Product/file description File size Download
x86 Installer 139.73 MB
x64 Installer 149.08 MB

Java SE Runtime Environment 8u401

JRE 8 software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE.

Product/file description File size Download
x86 RPM Package 101.03 MB
x86 Compressed Archive 98.40 MB
x64 RPM Package 97.94 MB
x64 Compressed Archive 95.19 MB
Product/file description File size Download
x64 DMG Installer 88.59 MB
x64 Compressed Archive 82.07 MB
ARM64 DMG Installer 84.60 MB
ARM64 Compressed Archive 78.15 MB
Product/file description File size Download
SPARC 64-bit Compressed Archive 53.28 MB
x64 Compressed Archive 51.17 MB
Product/file description File size Download
x86 Online Installer 2.24 MB
x86 Offline Installer 58.41 MB
x86 Compressed Archive 74.66 MB
x64 Installer 64.43 MB
x64 Compressed Archive 81.41 MB

Server JRE (Java SE Runtime Environment) 8u401

Server JRE 8 software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product/file description File size Download
x64 Compressed Archive 52.99 MB
Product/file description File size Download
SPARC 64-bit 65.11 MB
x64 Compressed Archive 63.00 MB
Product/file description File size Download
x64 Installer 51.47 MB

For Java developers. Includes a complete JRE plus tools for developing, debugging, and monitoring Java applications.

Enterprise Performance Pack brings significant memory and performance improvements including modern garbage collection algorithms, reduced memory usage and many other optimizations.

Server Java Runtime Environment (Server JRE). For deploying Java applications on servers. Includes tools for JVM monitoring and tools commonly required for server applications, but does not include browser integration (Java plug-in), auto-update, or an installer.

Covers most end-users needs. Contains everything required to run Java applications on your system.

Java SE subscribers will receive JDK 11 updates until at least January 2032.

These downloads can be used for development, personal use, or to run Oracle licensed products. Use for other purposes, including production or commercial use, requires a Java SE Universal Subscription or another Oracle license.

Commercial license and support are available for a low cost with Java SE Universal Subscription.

JDK 11 software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE.

JDK 11.0.22 checksums and OL 8 GPG Keys for RPMs

Product/file description File size Download
ARM64 RPM Package 159.36 MB
ARM64 Compressed Archive 159.46 MB
x64 Debian Package 138.39 MB
x64 RPM Package 160.72 MB
x64 Compressed Archive 160.84 MB
Product/file description File size Download
ARM64 Compressed Archive 154.14 MB
ARM64 DMG Installer 153.61 MB
x64 Compressed Archive 156.41 MB
x64 DMG Installer 155.90 MB
Product/file description File size Download
SPARC Compressed Archive 185.25 MB
Product/file description File size Download
x64 Installer 141.43 MB
x64 Compressed Archive 159.18 MB

These downloads can be used for development, personal use, or within Oracle Cloud. Use for other purposes, including production or commercial use, requires a Java SE subscription product.

Commercial license and support are available for a low cost with Java SE Universal Subscription.

Java 8 Enterprise Performance Pack is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE.

Java SE 8u401 checksums

Product/file description File size Download
ARM64 RPM Package 53.00 MB
ARM64 Compressed Archive 53.24 MB
x64 RPM Package 55.18 MB
x64 Compressed Archive 57.47 MB

Why is the JRE important?

A software program needs a runtime environment that provides access to memory and other system resources such as program files and dependencies. In the past, most software used the operating system directly as its runtime environment. However, this meant that developers had to write different code for each operating system that they wanted their applications to run on. The Java Runtime Environment (JRE) technology was created as a solution to this problem.

The JRE is actually one of three Java platform components that are required for any Java program to run successfully. The Java Development Kit (JDK) and Java Virtual Machine (JVM) are the other two components.

Java Development Kit

The JDK is a collection of software tools that you can use for developing Java applications. You can set up the JDK in your development environment by downloading and installing it. Select the JDK software version that matches the Java version you want to use. For example, Java Standard Edition, or Java SE, requires the Java SE JDK.

Java Virtual Machine

The JVM is software that runs the Java program line by line. Developers configure the JVM settings to manage program resources when the Java application runs. For example, you can change the JVM memory setting and check how much internal memory your Java applications use at runtime.

Role of the JRE in Java programming language

The JRE combines the Java code that you create by using the JDK with additional built-in code called libraries. It then creates a JVM instance, or local copy, that finally runs the Java programs. JVMs are available for multiple operating systems, and the JRE generates a single copy of your Java code that runs on all types of JVMs. In this way, the JRE facilitates platform independence for Java applications. You can write them once and run them anywhere.

Difference between the JRE, JVM, and JDK

The JDK is a software layer above the JRE that contains a compiler, a debugger, and other tools commonly found in any software development environment. You write code in English-like syntax in the JDK. The JDK compiles it and passes the byte code to the JRE. In contrast, the JRE contains class libraries, supporting files, and the JVM. It uses these software components to run the byte code on any device.

How to Install Java JDK 21 on Windows 10/11 [2023] | Run Java Program using JDK 21
How to Install Java JDK 21 on Windows 10/11 [2023] | Run Java Program using JDK 21

JRE bao gồm những thành phần nào?

Ngoài các thành phần chủ đạo, Môi trường thời gian chạy Java (JRE) còn chứa một số thành phần phần mềm khác giúp chạy chương trình Java hiệu quả hơn. Sau đây là một số ví dụ:

Công cụ phát triển

JRE chứa các công cụ phát triển như bộ công cụ giao diện người dùng mà bạn có thể sử dụng để cải thiện chất lượng ứng dụng của mình. Sau đây là một số ví dụ:

Java 2D

Java 2D là một giao diện lập trình ứng dụng (API) mà bạn có thể sử dụng để vẽ đồ họa hai chiều và tạo giao diện người dùng, trò chơi, hoạt ảnh và hiệu ứng đặc biệt phong phú trong ngôn ngữ Java.

Swing

Swing là một giao diện người dùng đồ họa (GUI) gọn nhẹ, cung cấp các lựa chọn tùy chỉnh linh hoạt và thân thiện với người dùng.

Bộ công cụ cửa sổ trừu tượng

Bộ công cụ cửa sổ trừu tượng (AWT) là một GUI mà bạn có thể sử dụng để tạo các đối tượng UI như nút bấm, cửa sổ và thanh cuộn.

Giải pháp triển khai

JRE bao gồm các công nghệ giúp đơn giản hóa quá trình thay đổi phần mềm cho người dùng ứng dụng. Những công nghệ này cũng cung cấp khả năng hỗ trợ nâng cao cho các bản cập nhật ứng dụng. Các công nghệ triển khai như Java Web Start và phần bổ trợ của Java đều nằm trong quá trình cài đặt JRE. Những công nghệ này đơn giản hóa việc kích hoạt ứng dụng đồng thời cung cấp khả năng hỗ trợ nâng cao cho các bản cập nhật của JRE trong tương lai. Sau đây là một số ví dụ:

Java Web Start

Với Java Web Start, bạn có thể khởi chạy các ứng dụng đầy đủ tính năng chỉ với một cú nhấp chuột từ trình duyệt web của mình.

Phần bổ trợ của Java

Phần bổ trợ của Java thiết lập kết nối giữa các trình duyệt phổ biến và nền tảng Java, do đó bạn có thể chạy các applet trang web trong một trình duyệt máy tính.

Thư viện ngôn ngữ và tiện ích

Một bộ tệp lớp Java được gọi là gói Java. JRE bao gồm một số gói Java hỗ trợ lập phiên bản, quản lý và giám sát. Sau đây là một số ví dụ về gói:

Khung bộ giao diện

Khung bộ giao diện là một kiến trúc thống nhất, bao gồm các giao diện dùng để cải thiện khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu ứng dụng.

API tùy chọn

API tùy chọn cho phép nhiều người dùng trên cùng một máy xác định nhóm tùy chọn ứng dụng của riêng mình.

Tạo bản ghi

Gói tạo bản ghi cung cấp các bản ghi báo cáo về việc khắc phục sự cố như sự cố bảo mật, vấn đề về hiệu năng và lỗi cấu hình.

Lưu trữ Java

Lưu trữ Java (JAR) là một định dạng tệp độc lập với nền tảng cho phép bạn gói gọn nhiều tệp để giảm kích cỡ tệp ứng dụng và cải thiện đáng kể tốc độ tải xuống.

Thư viện tích hợp

JRE bao gồm một số thư viện tích hợp hỗ trợ nhà phát triển trong việc tạo kết nối dữ liệu liền mạch giữa các dịch vụ và ứng dụng của họ. Sau đây là một số ví dụ về thư viện:

Java IDL

Ngôn ngữ xác định giao diện (IDL) Java dựa trên Kiến trúc trung chuyển yêu cầu đối tượng phổ biến (CORBA), hỗ trợ các đối tượng dữ liệu phân tán—tức là các đối tượng tương tác trên các nền tảng khác nhau trên một mạng. Ví dụ: Java IDL cho phép các đối tượng được viết bằng Java tương tác với các đối tượng được viết bằng ngôn ngữ khác như C, C++ hoặc COBOL.

Kết nối cơ sở dữ liệu Java

Các nhà phát triển sử dụng API Kết nối cơ sở dữ liệu Java (JDBC) để viết ứng dụng có thể truy cập cơ sở dữ liệu, bảng tính và tệp từ xa.

Giao diện thư mục và đặt tên Java

Giao diện thư mục và đặt tên Java (JNDI) là một dịch vụ thư mục cho phép khách hàng tạo ứng dụng di động tìm nạp thông tin từ cơ sở dữ liệu bên ngoài bằng các quy tắc đặt tên.

Bộ nhớ Java và JRE

Bộ nhớ Java bao gồm ba thành phần: heap, stack và metaspace (trước đây được gọi là permgen).

 • Metaspace là nơi Java giữ thông tin không thay đổi của chương trình như các định nghĩa lớp.
 • Không gian heap (Heap space) là nơi Java giữ nội dung biến(variable content).
 • Không gian ngăn xếp (Stack space) là nơi Java lưu trữ thực thi hàm(function execution) và tham chiếu biến(variable references).
How to Install Java JDK 17 on Windows 10
How to Install Java JDK 17 on Windows 10

Keywords searched by users: java runtime environment jdk

Differences Between Jdk, Jre And Jvm - Geeksforgeeks
Differences Between Jdk, Jre And Jvm – Geeksforgeeks
What Is Jdk, Jre And Jvm In Java - Explained With Diagrams
What Is Jdk, Jre And Jvm In Java – Explained With Diagrams
Jdk Là Gì? Jdk Và Jre Khác Nhau Chỗ Nào | Devmaster
Jdk Là Gì? Jdk Và Jre Khác Nhau Chỗ Nào | Devmaster
Difference Between Jdk, Jre And Jvm - Javatpoint
Difference Between Jdk, Jre And Jvm – Javatpoint
What Are Jdk, Jvm, And Jre? The Exact Difference Between Them. - Dev Community
What Are Jdk, Jvm, And Jre? The Exact Difference Between Them. – Dev Community
Java Essentials - Java Jvm,Jre And Jdk - Youtube
Java Essentials – Java Jvm,Jre And Jdk – Youtube
Jdk, Jre, And Jvm - Java Training School
Jdk, Jre, And Jvm – Java Training School
Java Jdk, Jre And Jvm
Java Jdk, Jre And Jvm
What Is Difference Between Jdk, Jre And Jvm? - Quora
What Is Difference Between Jdk, Jre And Jvm? – Quora
Jdk In Java - Geeksforgeeks
Jdk In Java – Geeksforgeeks
Difference Between Jdk, Jre, And Jvm - Shiksha Online
Difference Between Jdk, Jre, And Jvm – Shiksha Online
Jdk Vs Jre Vs Jvm: Difference Between Them - Beginnersbook
Jdk Vs Jre Vs Jvm: Difference Between Them – Beginnersbook
Javamadesoeasy.Com (Jmse): Jdk (Java Development Kit), Jre (Java Runtime Environment), Jvm (Java Virtual Machine), Differences Between Jdk, Jre And Jvm, Openjdk, Jit Compiler (Just In Time Compiler) Internal Working
Javamadesoeasy.Com (Jmse): Jdk (Java Development Kit), Jre (Java Runtime Environment), Jvm (Java Virtual Machine), Differences Between Jdk, Jre And Jvm, Openjdk, Jit Compiler (Just In Time Compiler) Internal Working

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *