Chuyển tới nội dung
Home » Java Development Kit Java Runtime Environment | Jdk & Jre Similarities

Java Development Kit Java Runtime Environment | Jdk & Jre Similarities

#23 JDK JRE JVM in Java

Cấu hình không gian heap(Configuring heap space)

Không gian heap là phần động nhất của hệ thống bộ nhớ Java. Bạn có thể sử dụng các cờ -Xms và -Xmx để cho Java biết mức độ lớn để bắt đầu heap và mức độ lớn để cho phép nó trở thành. Hiểu cách điều chỉnh các cờ này cho các nhu cầu chương trình cụ thể là một khía cạnh quan trọng của quản lý bộ nhớ trong Java. Ý tưởng là làm cho heap đủ lớn để garbage collection hoạt động hiệu quả nhất. Đó là, bạn muốn cho phép đủ bộ nhớ để cho chương trình chạy, nhưng bạn không muốn nó lớn hơn mức cần thiết.

Runtime Enviroment là gì?

Một chương trình phần mềm cần phải thực thi và để thực hiện nó cần một môi trường để chạy. Runtime Enviroment tải các tệp lớp và đảm bảo có quyền truy cập vào bộ nhớ và các tài nguyên hệ thống khác để chạy chúng. Trước đây, hầu hết các phần mềm đều sử dụng hệ điều hành (HĐH) làm Runtime Enviroment. Chương trình chạy bên trong bất kỳ máy tính nào được bật, nhưng dựa vào cài đặt hệ điều hành để truy cập tài nguyên. Tài nguyên trong trường hợp này sẽ là những thứ như bộ nhớ và tệp chương trình và dependencies. Java Runtime Enviroment đã thay đổi tất cả, ít nhất là đối với các chương trình Java.

JRE chứa các thư viện và phần mềm mà các chương trình Java của bạn cần chạy. Ví dụ, trình tải lớp Java là một phần của Java Runtime Environment. Phần mềm quan trọng này tải mã Java được biên dịch vào bộ nhớ và kết nối mã với các thư viện lớp Java thích hợp.

#23 JDK JRE JVM in Java
#23 JDK JRE JVM in Java

Tìm hiểu JVM

JVM (viết tắt của Java Virtual Machine) là một thiết bị trừu tượng (ảo) có thể giúp máy tính chạy các chương trình Java. Nó cung cấp môi trường runtime mà trong đó Java Bytecode có thể được thực thi.

JVM là có sẵn cho nhiều nền tảng (Windows, Linux…). JVM, JRE và JDK là phụ thuộc nền tảng, bởi vì cấu hình của mỗi OS (hệ điều hành) là khác nhau. Nhưng, Java là độc lập nền tảng.

Các nhiệm vụ chính của JVM

 • Tải code
 • Kiểm tra code
 • Thực thi code
 • Cung cấp môi trường runtime

Cấu trúc của JVM

Trong đó:

 • Classloader: Là một hệ thống con của JVM được sử dụng để tải class file.
 • Class (method) Area: Lưu trữ cấu trúc mỗi lớp, chẳng hạn như hằng, trường, dữ liệu phương thức, code của phương thức, …
 • Heap: Nó là khu vực dữ liệu runtime mà trong đó đối tượng được cấp phát.
 • Stack: Stack trong Java lưu giữ các Frame. Nó giữ các biến cục bộ và các kết quả cục bộ, và thực hiện một phần nhiệm vụ trong phần triệu hồi và trả về phương thức. Mỗi Thread có một Stack riêng, được tạo tại cùng thời điểm với Thread.
  Một Frame mới được tạo mỗi khi một phương thức được triệu hồi và bị hủy khi lời triệu hồi phương thức là kết thúc.
 • Program Counter Register: Nó chứa địa chỉ của chỉ lệnh JVM hiện tại đang được thực thi.
 • Native Method Stack: Bao gồm tất cả các phương thức tự nhiện được sử dụng trong ứng dụng.
 • Execution Engine: Phần này bao gồm:
  Một bộ xử lý ảo Virtual ProcessorMột trình thông dịch Interpreter. Đọc Bytecode Stream sau đó thực thi các chỉ thị.
 • Just-In-Time (JIT) Compiler: được sử dụng để cải thiện hiệu suất. JIT biên dịch các phần của Bytecode mà có cùng tính năng tại cùng một thời điểm, và vì thế giảm lượng thời gian cần thiết để biên dịch. Ở đây khái niệm Compiler là một bộ biên dịch tập chỉ thị của JVM thành tập chỉ thị của một CPU cụ thể.

JDK & JRE distributions

Java is maintained by Oracle, who offer their own approved JDK. But many other organisations offer JDK builds.

Here’s a summary of some of the most popular, specifically for the current long term support (LTS) Java 17.

JDK Build Organisation JRE available Free commercial use
Oracle JDK Oracle ✅ (NFTC license)
Oracle OpenJDK Oracle ✅ (GNU license)
Amazon Corretto Amazon ✅ (for Amazon Linux 2) ✅ (GNU license)
Eclipse Temurin by Adoptium Eclipse ✅ (Eclipse license)

Interestingly, even though Oracle used to offer a JRE for earlier Java releases, that’s no longer the case. How come?

jlink signals the end of pre-built JREs

Well, JDK 9 adds a new tool called

jlink

to go alongside the new Platform Module System.

jlink

lets you build your own minimal JRE with only the required libraries, saving on storage and offering improved performance over the pre-built JREs that came before.

Since it’s possible to build your own JRE, Oracle no longer saw a need to offer one. Other organisations like Amazon and Eclipse realised that some developers do still use pre-built JREs, so continue to offer it.

JDK, JRE, JVM: What Are They and What Are Their Differences?
JDK, JRE, JVM: What Are They and What Are Their Differences?

Các bước cài đặt JDK trên hệ điều hành Windows

Bước 1: Chạy file cài đặt
Bước 2: Tiến hành các thao tác cài đặt JDK

Nhấn Next để bắt đầu cài đặt.

Chọn đường dẫn JDK, mặc định là: “C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_51\”

Chọn đường dẫn JRE, mặc định là: “C:\Program Files\Java\jre1.8.0_51\”

Quá trình cài đặt đang diễn ra, sau đó nhấn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.

Bước 3: Hoàn tất quá trình cài đặt

Sau khi cài đặt, chúng ta sẽ thấy thư mục đã cài đặt của JDK và JRE.

Cấu hình biến môi trường cho Java

Để có thể sử dụng các trình biên dịch và thông dịch Java trong hệ điều hành Windows, cần cấu hình biến môi trường cho Java trong Windows. Vào Control Panel, tìm mục Advanced system settings, chọn Environment Variables.

Nhấn New để tạo mới một biến môi trường có tên “JAVA_HOME”.

Thêm “%JAVA_HOME%\bin;” vào Variable value của biến Path.

Kiểm tra cấu hình biến môi trường thành công

Vào giao diện Command Prompt, gõ lệnh

java -version

, kết quả trả về cho thấy version đã cài đặt của Java là thành công.

Java Development Kit (JDK) is a software development environment used for developing Java applications and applets. It includes the Java Runtime Environment (JRE), an interpreter/loader (Java), a compiler (javac), an archiver (jar), a documentation generator (Javadoc), and other tools needed in Java development.

Now we need an environment to make a run of our program. Henceforth, JRE stands for “Java Runtime Environment” and may also be written as “Java RTE.” The Java Runtime Environment provides the minimum requirements for executing a Java application; it consists of the Java Virtual Machine (JVM), core classes, and supporting files.

Now let us discuss JVM, which stands out for java virtual machines. It is as follows:

 • A specification where the working of Java Virtual Machine is specified. But implementation provider is independent to choose the algorithm. Its implementation has been provided by Sun and other companies.
 • An implementation is a computer program that meets the requirements of the JVM specification.
 • Runtime Instance Whenever you write a java command on the command prompt to run the java class, an instance of JVM is created.

Before proceeding to the differences between JDK, JRE, and JVM, let us discuss them in brief first and interrelate them with the image below proposed.

Don’t get confused as we are going to discuss all of them one by one.

1. JDK (Java Development Kit) is a Kit that provides the environment to develop and execute(run) the Java program. JDK is a kit(or package) that includes two things

 • Development Tools(to provide an environment to develop your java programs)
 • JRE (to execute your java program).

2. JRE (Java Runtime Environment) is an installation package that provides an environment to only run(not develop) the java program(or application)onto your machine. JRE is only used by those who only want to run Java programs that are end-users of your system.

3. JVM (Java Virtual Machine) is a very important part of both JDK and JRE because it is contained or inbuilt in both. Whatever Java program you run using JRE or JDK goes into JVM and JVM is responsible for executing the java program line by line, hence it is also known as an interpreter.

Now let us discuss the components of JRE in order to understand its importance of it and perceive how it actually works. For this let us discuss components.

The components of JRE are as follows:

 1. Deployment technologies, including deployment, Java Web Start, and Java Plug-in.
 2. User interface toolkits, including Abstract Window Toolkit (AWT), Swing, Java 2D, Accessibility, Image I/O, Print Service, Sound, drag, and drop (DnD), and input methods.
 3. Integration libraries, including Interface Definition Language (IDL), Java Database Connectivity (JDBC), Java Naming and Directory Interface (JNDI), Remote Method Invocation (RMI), Remote Method Invocation Over Internet Inter-Orb Protocol (RMI-IIOP), and scripting.
 4. Other base libraries, including international support, input/output (I/O), extension mechanism, Beans, Java Management Extensions (JMX), Java Native Interface (JNI), Math, Networking, Override Mechanism, Security, Serialization, and Java for XML Processing (XML JAXP).
 5. Lang and util base libraries, including lang and util, management, versioning, zip, instrument, reflection, Collections, Concurrency Utilities, Java Archive (JAR), Logging, Preferences API, Ref Objects, and Regular Expressions.
 6. Java Virtual Machine (JVM), including Java HotSpot Client and Server Virtual Machines.

After having an adequate understanding of the components, now let us discuss the working of JDK. In order to understand how JDK works, let us consider an illustration below as follows:

Illustration:

Consider a java source file saved as ‘Example.java’. The file is compiled into a set of Byte Code that is stored in a “.class” file. Here it will be “Example.class“.

Note: From above, media operation computing during the compile time can be interpreted.The following actions occur at runtime as listed below:

 • Class Loader
 • Byte Code Verifier
 • Interpreter

  • Execute the Byte Code
  • Make appropriate calls to the underlying hardware

Now let us discuss in brief how JVM works out. It is as follows:

JVM becomes an instance of JRE at the runtime of a Java program. It is widely known as a runtime interpreter.JVM largely helps in the abstraction of inner implementation from the programmers who make use of libraries for their programs from JDK.

It is mainly responsible for three activities.

 • Loading
 • Linking
 • Initialization

Similarly, now let us discuss the working of JRE which is as follows:

 • JVM(Java Virtual Machine) acts as a run-time engine to run Java applications. JVM is the one that actually calls the main method present in a java code. JVM is a part of JRE(Java Runtime Environment).
 • Java applications are called WORA (Write Once Run Anywhere). This means a programmer can develop Java code on one system and can expect it to run on any other Java-enabled system without any adjustments. This is all possible because of JVM.
 • When we compile a .java file, .class files(contains byte-code) with the same class names present in .java file are generated by the Java compiler. This .class file goes into various steps when we run it. These steps together describe the whole JVM.

Feeling lost in the vast world of Backend Development? It’s time for a change! Join our Java Backend Development – Live Course and embark on an exciting journey to master backend development efficiently and on schedule. What We Offer:

 • Comprehensive Course
 • Expert Guidance for Efficient Learning
 • Hands-on Experience with Real-world Projects
 • Proven Track Record with 100,000+ Successful Geeks

Last Updated :
03 Oct, 2022

Like Article

Save Article

Share your thoughts in the comments

Please Login to comment…

Tải và thực thi class files trong JVM

Java class loader trong JVM

Mọi thứ trong java là một lớp(class), và tất cả các ứng dụng Java được xây dựng từ các lớp(classes). Một ứng dụng có thể bao gồm một lớp hoặc hàng ngàn lớp. Để chạy một ứng dụng Java, JVM phải tải các tệp .class đã biên dịch vào context, chẳng hạn như một máy chủ, nơi chúng có thể được truy cập. Một JVM phụ thuộc vào trình tải lớp của nó để thực hiện chức năng này.

Trình tải lớp Java là một phần của JVM tải các lớp vào bộ nhớ và làm cho chúng có sẵn để thực thi. Trình nạp lớp sử dụng các kỹ thuật như lazy-loading và caching để làm cho việc tải lớp hiệu quả nhất có thể.

Công cụ thực thi trong JVM(The execution engine in the JVM)

Khi trình tải lớp đã hoàn thành công việc tải các lớp, JVM bắt đầu thực thi mã trong mỗi lớp. Công cụ thực thi là thành phần JVM xử lý chức năng này. Công cụ thực thi là điều cần thiết cho JVM đang chạy. Mã thực thi liên quan đến việc quản lý truy cập vào tài nguyên hệ thống. Công cụ thực thi JVM nằm giữa chương trình đang chạy – với nhu cầu về tài nguyên tệp, mạng và bộ nhớ – và hệ điều hành, cung cấp các tài nguyên đó.

Cách công cụ thực thi quản lý tài nguyên hệ thống

Tài nguyên hệ thống có thể được chia thành hai loại lớn: bộ nhớ và mọi thứ khác.

Hãy nhớ lại rằng JVM chịu trách nhiệm xử lý bộ nhớ không sử dụng và bộ sưu tập rác(garbage collection) là cơ chế thực hiện việc xử lý đó. JVM cũng chịu trách nhiệm phân bổ và duy trì cấu trúc tham chiếu mà nhà phát triển được cấp. Ví dụ, công cụ thực thi của JVM chịu trách nhiệm lấy một cái gì đó giống như từ khóa new trong Java và biến nó thành một yêu cầu dành riêng cho hệ điều hành để cấp phát bộ nhớ.

Ngoài bộ nhớ, công cụ thực thi quản lý tài nguyên để truy cập hệ thống tệp và network I/O . Do JVM có thể tương tác trên các hệ điều hành, nên đây không phải là nhiệm vụ . Ngoài nhu cầu tài nguyên của từng ứng dụng, công cụ thực thi phải đáp ứng với từng môi trường HĐH.

JRE là gì? Giới thiệu Java Runtime Environment

JRE tạo JVM và đảm bảo các phụ thuộc có sẵn cho các chương trình Java của bạn.

Thực tế mà nói, runtime enviroment là một phần mềm được thiết kế để chạy các phần mềm khác. Là runtime enviroment cho Java, JRE chứa các thư viện lớp Java, trình tải lớp Java và Máy ảo Java. Trong hệ thống này:

 • Trình tải lớp chịu trách nhiệm tải chính xác các lớp và kết nối chúng với các thư viện lớp Java cốt lõi.
 • JVM chịu trách nhiệm đảm bảo các ứng dụng Java có tài nguyên mà chúng cần để chạy và hoạt động tốt trong thiết bị hoặc môi trường đám mây của bạn.
 • JRE chủ yếu là một thùng chứa cho các thành phần khác và chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động của chúng.
How to Install Java on Windows 10/11 [ 2023 Update ] JAVA_HOME, JDK Installation
How to Install Java on Windows 10/11 [ 2023 Update ] JAVA_HOME, JDK Installation

Tìm hiểu JDK

JDK (là viết tắt của Java Development Kit) bao gồm JRE và các Development Tool.

Go to the Oracle Java Archive page.

The JDK is a development environment for building applications using the Java programming language.

The JDK includes tools useful for developing and testing programs written in the Java programming language and running on the JavaTM platform.

The Oracle JDK License has changed for releases starting April 16, 2019.

The new Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE is substantially different from prior Oracle JDK licenses. The new license permits certain uses, such as personal use and development use, at no cost — but other uses authorized under prior Oracle JDK licenses may no longer be available. Please review the terms carefully before downloading and using this product. An FAQ is available here.

Commercial license and support is available with a low cost Java SE Subscription.

Oracle also provides the latest OpenJDK release under the open source GPL License at jdk.java.net.

WARNING: These older versions of the JRE and JDK are provided to help developers debug issues in older systems. They are not updated with the latest security patches and are not recommended for use in production.

These Java SE 8 update releases are provided under the Java SE OTN License. Java SE 8u202 and older updates are available, under the Binary Code License (“BCL”).

For production use Oracle recommends downloading the latest JDK and JRE versions and allowing auto-update.

Only developers and Enterprise administrators should download these releases.

Downloading these releases requires an oracle.com account. If you don’t have an oracle.com account you can use the links on the top of this page to learn more about it and register for one for free.

For current Java releases, please consult the Oracle Software Download page.

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u391 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM64 RPM Package 71.06 MB
Linux ARM64 Compressed Archive 71.23 MB
Linux x86 RPM Package 140.62 MB
Linux x86 Compressed Archive 138.69 MB
Linux x64 RPM Package 137.36 MB
Linux x64 Compressed Archive 135.33 MB
macOS ARM64 Compressed Archive 119.37 MB
macOS ARM64 DMG Installer 201.44 MB
macOS x64 DMG Installer 209.02 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 118.34 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 84.28 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 119.32 MB
Solaris x64 Compressed Archive 82.22 MB
Windows x86 Installer 139.66 MB
Windows x64 Installer 148.99 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u391 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 100.90 MB
Linux x86 Compressed Archive 98.96 MB
Linux x64 RPM Package 97.53 MB
Linux x64 Compressed Archive 95.49 MB
macOS x64 DMG Installer 88.73 MB
macOS x64 Compressed Archive 82.02 MB
macOS ARM64 DMG Installer 84.72 MB
macOS ARM64 Compressed Archive 78.12 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 53.21 MB
Solaris x64 Compressed Archive 51.15 MB
Windows x86 Online Installer 2.23 MB
Windows x86 Offline Installer 58.34 MB
Windows x86 Compressed Archive 74.64 MB
Windows x64 Installer 64.37 MB
Windows x64 Compressed Archive 81.38 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u391 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 53.32 MB
Solaris SPARC 64-bit 65.05 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.98 MB
Windows x64 Installer 51.44 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u381 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM64 RPM Package 71.03 MB
Linux ARM64 Compressed Archive 71.21 MB
Linux ARM32 Hard Float ABI 73.92 MB
Linux x86 RPM Package 138.06 MB
Linux x86 Compressed Archive 136.10 MB
Linux x64 RPM Package 134.88 MB
Linux x64 Compressed Archive 132.82 MB
macOS ARM64 Compressed Archive 117.43 MB
macOS ARM64 DMG Installer 197.50 MB
macOS x64 DMG Installer 205.62 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 118.30 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 84.24 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 119.28 MB
Solaris x64 Compressed Archive 82.20 MB
Windows x86 Installer 136.83 MB
Windows x64 Installer 145.55 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u381 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 98.39 MB
Linux x86 Compressed Archive 96.43 MB
Linux x64 RPM Package 95.11 MB
Linux x64 Compressed Archive 93.05 MB
macOS x64 DMG Installer 86.93 MB
macOS x64 Compressed Archive 80.36 MB
macOS ARM64 DMG Installer 82.74 MB
macOS ARM64 Compressed Archive 76.19 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 53.18 MB
Solaris x64 Compressed Archive 51.15 MB
Windows x86 Online Installer 2.22 MB
Windows x86 Offline Installer 56.91 MB
Windows x86 Compressed Archive 72.79 MB
Windows x64 Installer 62.63 MB
Windows x64 Compressed Archive 79.16 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u381 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 53.31 MB
Solaris SPARC 64-bit 65.02 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.97 MB
Windows x64 Installer 51.43 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u371 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM64 RPM Package 72.13 MB
Linux ARM64 Compressed Archive 71.16 MB
Linux ARM32 Hard Float ABI 73.85 MB
Linux x86 RPM Package 139.75 MB
Linux x86 Compressed Archive 136.03 MB
Linux x64 RPM Package 136.61 MB
Linux x64 Compressed Archive 132.77 MB
macOS x64 DMG Installer 205.53 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 118.18 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 84.13 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 119.01 MB
Solaris x64 Compressed Archive 82.07 MB
Windows x86 Installer 136.77 MB
Windows x64 Installer 145.50 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u371 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 98.33 MB
Linux x86 Compressed Archive 96.36 MB
Linux x64 RPM Package 95.07 MB
Linux x64 Compressed Archive 93.00 MB
macOS x64 DMG Installer 86.91 MB
macOS x64 Compressed Archive 80.33 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 53.09 MB
Solaris x64 Compressed Archive 51.01 MB
Windows x86 Online Installer 2.22 MB
Windows x86 Offline Installer 56.89 MB
Windows x86 Compressed Archive 72.76 MB
Windows x64 Installer 62.62 MB
Windows x64 Compressed Archive 79.13 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u371 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 53.26 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.90 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.84 MB
Windows x64 Installer 51.40 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u361 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 69.99 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 71.09 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.83 MB
Linux x86 RPM Package 114.23 MB
Linux x86 Compressed Archive 135.35 MB
Linux x64 RPM Package 111.17 MB
Linux x64 Compressed Archive 132.32 MB
macOS x64 DMG Installer 204.44 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 118.00 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 84.08 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 118.89 MB
Solaris x64 Compressed Archive 81.95 MB
Windows x86 Installer 135.96 MB
Windows x64 Installer 144.69 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u361 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 76.84 MB
Linux x86 Compressed Archive 95.71 MB
Linux x64 RPM Package 73.63 MB
Linux x64 Compressed Archive 92.56 MB
macOS x64 DMG Installer 86.39 MB
macOS x64 Compressed Archive 79.81 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 53.02 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.95 MB
Windows x86 Online Installer 2.16 MB
Windows x86 Offline Installer 56.40 MB
Windows x86 Compressed Archive 72.38 MB
Windows x64 Installer 62.15 MB
Windows x64 Compressed Archive 78.67 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u361 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 53.18 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.85 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.73 MB
Windows x64 Installer 51.11 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u351 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 59.32 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 71.07 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.78 MB
Linux x86 RPM Package 114.52 MB
Linux x86 Compressed Archive 145.58 MB
Linux x64 RPM Package 112.11 MB
Linux x64 Compressed Archive 142.76 MB
macOS x64 DMG Installer 203.19 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 134.07 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 95.05 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.96 MB
Solaris x64 Compressed Archive 92.92 MB
Windows x86 Installer 161.54 MB
Windows x64 Installer 175.54 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u351 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 63.82 MB
Linux x86 Compressed Archive 94.94 MB
Linux x64 RPM Package 61.27 MB
Linux x64 Compressed Archive 92.01 MB
macOS x64 DMG Installer 85.77 MB
macOS x64 Compressed Archive 79.17 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 53.02 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.94 MB
Windows x86 Online Installer 2.16 MB
Windows x86 Offline Installer 73.40 MB
Windows x86 Compressed Archive 71.66 MB
Windows x64 Installer 84.49 MB
Windows x64 Compressed Archive 77.91 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u351 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 53.17 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.84 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.73 MB
Windows x64 Installer 51.12 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u341 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 59.29 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 71.04 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.75 MB
Linux x86 RPM Package 111.11 MB
Linux x86 Compressed Archive 140.83 MB
Linux x64 RPM Package 110.95 MB
Linux x64 Compressed Archive 141.30 MB
macOS x64 DMG Installer 200.53 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 133.92 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 94.92 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.89 MB
Solaris x64 Compressed Archive 92.84 MB
Windows x86 Installer 159.66 MB
Windows x64 Installer 173.16 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u341 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 60.43 MB
Linux x86 Compressed Archive 90.22 MB
Linux x64 RPM Package 60.12 MB
Linux x64 Compressed Archive 90.58 MB
macOS x64 DMG Installer 84.46 MB
macOS x64 Compressed Archive 77.86 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 52.93 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.87 MB
Windows x86 Online Installer 2.16 MB
Windows x86 Offline Installer 72.73 MB
Windows x86 Compressed Archive 70.95 MB
Windows x64 Installer 83.46 MB
Windows x64 Compressed Archive 76.97 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u341 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 53.13 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.73 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.65 MB
Windows x64 Installer 50.32 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u333 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 59.28 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 71.04 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.74 MB
Linux x86 RPM Package 110.97 MB
Linux x86 Compressed Archive 140.67 MB
Linux x64 RPM Package 110.83 MB
Linux x64 Compressed Archive 141.15 MB
macOS x64 DMG Installer 200.31 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 133.95 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 94.94 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.72 MB
Solaris x64 Compressed Archive 92.88 MB
Windows x86 Installer 159.21 MB
Windows x64 Installer 172.66 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u333 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 60.3 MB
Linux x86 Compressed Archive 90.12 MB
Linux x64 RPM Package 60.05 MB
Linux x64 Compressed Archive 90.49 MB
macOS x64 DMG Installer 84.35 MB
macOS x64 Compressed Archive 77.77 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 52.93 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.89 MB
Windows x86 Online Installer 2.15 MB
Windows x86 Offline Installer 72.39 MB
Windows x86 Compressed Archive 70.82 MB
Windows x64 Installer 83.03 MB
Windows x64 Compressed Archive 76.84 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u333 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 53.09 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.74 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.66 MB
Windows x64 Installer 50.26 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u331 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 59.29 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 71.04 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.74 MB
Linux RPM Package 110.97 MB
Linux x86 Compressed Archive 140.66 MB
Linux x64 RPM Package 110.84 MB
Linux x64 Compressed Archive 141.15 MB
macOS x64 DMG Installer 200.31 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 133.92 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 94.96 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.69 MB
Solaris x64 Compressed Archive 92.86 MB
Windows x86 Installer 159.0 MB
Windows x64 Installer 172.54 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u331 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 60.3 MB
Linux x86 Compressed Archive 90.12 MB
Linux x64 RPM Package 60.05 MB
Linux x64 Compressed Archive 90.48 MB
macOS x64 DMG Installer 84.35 MB
macOS x64 Compressed Archive 77.77 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 52.94 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.88 MB
Windows x86 Online Installer 2.15 MB
Windows x86 Offline Installer 71.59 MB
Windows x86 Compressed Archive 70.23 MB
Windows x64 Installer 81.99 MB
Windows x64 Compressed Archive 76 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u331 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 53.09 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.74 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.66 MB
Windows x64 Installer 50.2 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u321 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 59.27 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 71.02 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.71 MB
Linux RPM Package 110.21 MB
Linux x86 Compressed Archive 139.62 MB
Linux x64 RPM Package 109.97 MB
Linux x64 Compressed Archive 140.01 MB
macOS x64 DMG Installer 198.54 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 134.06 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 94.98 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.8 MB
Solaris x64 Compressed Archive 92.85 MB
Windows x86 Installer 157.99 MB
Windows x64 Installer 171.09 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u321 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 59.5 MB
Linux x86 Compressed Archive 89.08 MB
Linux x64 RPM Package 59.15 MB
Linux x64 Compressed Archive 89.34 MB
macOS x64 DMG Installer 83.69 MB
macOS x64 Compressed Archive 76.61 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 52.97 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.79 MB
Windows x86 Online Installer 2.15 MB
Windows x86 Offline Installer 71.59 MB
Windows x86 Compressed Archive 70.23 MB
Windows x64 Installer 81.99 MB
Windows x64 Compressed Archive 76 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u321 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 53.07 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.79 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.65 MB
Windows x64 Installer 50.18 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u311 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 59.25 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 71 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.69 MB
Linux x86 RPM Package 110.22 MB
Linux x86 Compressed Archive 139.61 MB
Linux x64 RPM Package 109.97 MB
Linux x64 Compressed Archive 140 MB
macOS x64 DMG Installer 198.46 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 133.81 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 94.88 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.74 MB
Solaris x64 Compressed Archive 92.76 MB
Windows x86 Installer 157.37 MB
Windows x64 Installer 170.57 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u311 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 59.49 MB
Linux x86 Compressed Archive 89.06 MB
Linux x64 RPM Package 59.14 MB
Linux x64 Compressed Archive 89.34 MB
macOS x64 DMG Installer 83.64 MB
macOS x64 Compressed Archive 76.61 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 52.87 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.79 MB
Windows x86 Online Installer 2.01 MB
Windows x86 Offline Installer 71.22 MB
Windows x86 Compressed Archive 70.13 MB
Windows x64 Installer 81.71 MB
Windows x64 Compressed Archive 76 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u311 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 53.04 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.68 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.57 MB
Windows x64 Installer 50.1 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u301 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 59.15 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 70.84 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.55 MB
Linux x86 RPM Package 109.49 MB
Linux x86 Compressed Archive 138.48 MB
Linux x64 RPM Package 109.24 MB
Linux x64 Compressed Archive 138.78 MB
macOS x64 DMG Installer 197.26 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 133.66 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 94.8 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.42 MB
Solaris x64 Compressed Archive 92.66 MB
Windows x86 Installer 156.45 MB
Windows x64 Installer 169.46 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u301 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 58.85 MB
Linux x86 Compressed Archive 87.97 MB
Linux x64 RPM Package 58.48 MB
Linux x64 Compressed Archive 88.16 MB
macOS x64 DMG Installer 83.05 MB
macOS x64 Compressed Archive 76 MB
Solaris SPARC 64-bit Compressed Archive 52.78 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.68 MB
Windows x86 Online Installer 2 MB
Windows x86 Offline Installer 70.72 MB
Windows x86 Compressed Archive 69.55 MB
Windows x64 Installer 81.08 MB
Windows x64 Compressed Archive 75.33 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u301 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 Compressed Archive 52.89 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.59 MB
Solaris x64 Compressed Archive 62.45 MB
Windows x64 Installer 49.94 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u291 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 59.1 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 70.79 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.5 MB
Linux x86 RPM Package 109.05 MB
Linux x86 Compressed Archive 137.92 MB
Linux x64 RPM Package 108.78 MB
Linux x64 Compressed Archive 138.22 MB
macOS x64 207.42 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 133.69 MB
Solaris SPARC 64-bit 94.74 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.48 MB
Solaris x64 92.56 MB
Windows x86 155.67 MB
Windows x64 168.67 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u291 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 58.43 MB
Linux x86 Compressed Archive 87.43 MB
Linux x64 RPM Package 58.03 MB
Linux x64 Compressed Archive 87.61 MB
macOS x64 Installer 81.71 MB
macOS x64 Compressed Archive 75.46 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.73 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.62 MB
Windows x86 Online 1.98 MB
Windows x86 Offline 70.3 MB
Windows x86 69.08 MB
Windows x64 80.7 MB
Windows x64 74.84 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u291 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.85 MB Solaris SPARC 64-bit 64.53 MB Solaris x64 62.37 MB Windows x64 49.91 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u281 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 59.1 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 70.77 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.47 MB
Linux x86 RPM Package 108.46 MB
Linux x86 Compressed Archive 136.95 MB
Linux x64 RPM Package 108.06 MB
Linux x64 Compressed Archive 137.06 MB
macOS x64 205.26 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 125.96 MB
Solaris SPARC 64-bit 88.77 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.68 MB
Solaris x64 92.66 MB
Windows x86 154.69 MB
Windows x64 166.97 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u281 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 57.85 MB
Linux x86 Compressed Archive 86.48 MB
Linux x64 RPM Package 57.34 MB
Linux x64 Compressed Archive 86.47 MB
macOS x64 Installer 80.67 MB
macOS x64 Compressed Archive 74.59 MB
Solaris SPARC 64-bit 46.79 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.7 MB
Windows x86 Online 1.98 MB
Windows x86 Offline 69.74 MB
Windows x86 68.55 MB
Windows x64 79.68 MB
Windows x64 73.92 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u281 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.83 MB Solaris SPARC 64-bit 58.58 MB Solaris x64 62.46 MB Windows x64 49.9 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u271 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 64 RPM Package 59.45 MB
Linux ARM 64 Compressed Archive 71.26 MB
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.47 MB
Linux x86 RPM Package 108.3 MB
Linux x86 Compressed Archive 136.69 MB
Linux x64 RPM Package 107.76 MB
Linux x64 Compressed Archive 136.51 MB
macOS x64 205.46 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 125.94 MB
Solaris SPARC 64-bit 88.75 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.42 MB
Solaris x64 92.52 MB
Windows x86 154.48 MB
Windows x64 166.79 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u271 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 57.7 MB
Linux x86 Compressed Archive 86.23 MB
Linux x64 RPM Package 57.05 MB
Linux x64 Compressed Archive 85.94 MB
macOS x64 Installer 80.75 MB
macOS x64 Compressed Archive 74.67 MB
Solaris SPARC 64-bit 46.76 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.58 MB
Windows x86 Online 1.98 MB
Windows x86 Offline 69.53 MB
Windows x86 68.53 MB
Windows x64 79.5 MB
Windows x64 73.91 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u271 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.81 MB Solaris SPARC 64-bit 58.56 MB Solaris x64 62.34 MB Windows x64 49.9 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u261 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73.4 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 70.3 MB
Linux x86 RPM Package 121.92 MB
Linux x86 Compressed Archive 136.81 MB
Linux x64 RPM Package 121.53 MB
Linux x64 Compressed Archive 136.48 MB
macOS x64 203.94 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 125.77 MB
Solaris SPARC 64-bit 88.72 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.23 MB
Solaris x64 92.47 MB
Windows x86 154.52 MB
Windows x64 166.28 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u261 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 69.83 MB
Linux x86 Compressed Archive 85.99 MB
Linux x64 RPM Package 69.28 MB
Linux x64 Compressed Archive 85.55 MB
macOS x64 Installer 80.09 MB
macOS x64 Compressed Archive 73.92 MB
Solaris SPARC 64-bit 46.75 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.54 MB
Windows x86 Online 1.99 MB
Windows x86 Offline 69.61 MB
Windows x86 68.4 MB
Windows x64 79.19 MB
Windows x64 73.68 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u261 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 53.35 MB
Solaris SPARC 64-bit 58.53 MB
Solaris x64 62.28 MB
Windows x64 49.92 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u251 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 72.87 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 69.77 MB
Linux x86 RPM Package 171.71 MB
Linux x86 Compressed Archive 186.6 MB
Linux x64 RPM Package 171.16 MB
Linux x64 Compressed Archive 186.09 MB
macOS x64 254.78 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 125.19 MB
Solaris SPARC 64-bit 88.16 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 133.64 MB
Solaris x64 91.9 MB
Windows x86 201.17 MB
Windows x64 211.54 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u251 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 68.41 MB
Linux x86 Compressed Archive 84.22 MB
Linux x64 RPM Package 67.6 MB
Linux x64 Compressed Archive 83.49 MB
macOS x64 Installer 80.66 MB
macOS x64 Compressed Archive 72.24 MB
Solaris SPARC 64-bit 46.28 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.06 MB
Windows x86 Online 1.97 MB
Windows x86 Offline 65.52 MB
Windows x86 67.99 MB
Windows x64 73.73 MB
Windows x64 73.12 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u251 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.89 MB
Solaris SPARC 64-bit 58.04 MB
Solaris x64 61.79 MB
Windows x64 49 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u241 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 72.94 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 69.83 MB
Linux x86 RPM Package 171.28 MB
Linux x86 Compressed Archive 186.1 MB
Linux x64 RPM Package 170.65 MB
Linux x64 Compressed Archive 185.53 MB
macOS x64 254.06 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 133.01 MB
Solaris SPARC 64-bit 94.24 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 133.8 MB
Solaris x64 92.01 MB
Windows x86 200.86 MB
Windows x64 210.92 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u241 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 RPM Package 67.86 MB
Linux x86 Compressed Archive 83.61 MB
Linux x64 RPM Package 66.96 MB
Linux x64 Compressed Archive 82.8 MB
macOS x64 Installer 80.25 MB
macOS x64 Compressed Archive 71.8 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.22 MB
Solaris x64 Compressed Archive 50.02 MB
Windows x86 Online 1.97 MB
Windows x86 Offline 65.31 MB
Windows x86 67.69 MB
Windows x64 73.29 MB
Windows x64 72.76 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u241 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.8 MB Solaris SPARC 64-bit 63.97 MB Solaris x64 61.75 MB Windows x64 48.92 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JDK 8u231 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 72.9 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 69.8 MB
Linux x86 170.93 MB
Linux x86 185.75 MB
Linux x64 170.32 MB
Linux x64 185.16 MB
Mac OS X x64 253.4 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 132.98 MB
Solaris SPARC 64-bit 94.16 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 133.73 MB
Solaris x64 91.96 MB
Windows x86 200.22 MB
Windows x64 210.18 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

JRE 8u231 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 67.52 MB
Linux x86 83.26 MB
Linux x64 66.62 MB
Linux x64 82.44 MB
Mac OS X x64 79.91 MB
Mac OS X x64 71.46 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.15 MB
Solaris x64 49.97 MB
Windows x86 Online 1.97 MB
Windows x86 Offline 64.93 MB
Windows x86 67.39 MB
Windows x64 72.8 MB
Windows x64 72.45 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Server JRE 8u231 checksum

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.73 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.9 MB
Solaris x64 61.7 MB
Windows x64 48.88 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 72.9 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 69.81 MB
Linux x86 174.18 MB
Linux x86 189.03 MB
Linux x64 171.19 MB
Linux x64 186.06 MB
Mac OS X x64 252.52 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 132.99 MB
Solaris SPARC 64-bit 94.23 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 133.66 MB
Solaris x64 91.95 MB
Windows x86 202.73 MB
Windows x64 215.35 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 71.28 MB
Linux x86 87.06 MB
Linux x64 68.03 MB
Linux x64 83.89 MB
Mac OS X x64 79.46 MB
Mac OS X x64 71.02 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.19 MB
Solaris x64 49.96 MB
Windows x86 Online 1.97 MB
Windows x86 Offline 66.32 MB
Windows x86 68.84 MB
Windows x64 75.92 MB
Windows x64 75.09 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.7 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.94 MB
Solaris x64 61.67 MB
Windows x64 48.82 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM v6/v7 Soft Float ABI 72.86 MB
Linux ARM v6/v7 Soft Float ABI 69.77 MB
Linux x86 174.11 MB
Linux x86 188.92 MB
Linux x64 171.13 MB
Linux x64 185.98 MB
Mac OS X x64 252.25 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 125.06 MB
Solaris SPARC 64-bit 88.15 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 124.3 MB
Solaris x64 85.41 MB
Windows x86 202.64 MB
Windows x64 215.26 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 71.22 MB
Linux x86 86.97 MB
Linux x64 68 MB
Linux x64 83.82 MB
Mac OS X x64 79.36 MB
Mac OS X x64 70.93 MB
Solaris SPARC 64-bit 46.1 MB
Solaris x64 43.39 MB
Windows x86 Online 1.95 MB
Windows x86 Offline 66.37 MB
Windows x86 68.79 MB
Windows x64 75.98 MB
Windows x64 75.05 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.69 MB
Solaris SPARC 64-bit 57.86 MB
Solaris x64 55.12 MB
Windows x64 48.81 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM v6/v7 Soft Float ABI 72.86 MB
Linux ARM v6/v7 Soft Float ABI 69.76 MB
Linux x86 174.11 MB
Linux x86 188.92 MB
Linux x64 171.13 MB
Linux x64 185.96 MB
Mac OS X x64 252.23 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 132.98 MB
Solaris SPARC 64-bit 94.18 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 133.57 MB
Solaris x64 91.93 MB
Windows x86 202.62 MB
Windows x64 215.29 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 71.22 MB
Linux x86 86.97 MB
Linux x64 67.99 MB
Linux x64 83.79 MB
Mac OS X x64 79.36 MB
Mac OS X x64 70.93 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.14 MB
Solaris x64 49.93 MB
Windows x86 Online 1.95 MB
Windows x86 Offline 66.37 MB
Windows x86 68.78 MB
Windows x64 76.03 MB
Windows x64 75.05 MB

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.66 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.88 MB
Solaris x64 61.65 MB
Windows x64 48.81 MB

Để có thể học lập trình dễ dàng thì bạn không thể bỏ qua khái niệm JDK. Tìm hiểu sơ qua về JDK nhé các bạn. JRE, JDK, Java khác nhau chỗ nào? JDK là dùng cho mục đích phát triển (lập trình, debug), nếu bạn chỉ cần chạy chương trình Java thì không nhất thiết phải cài JDK mà chỉ cần cài JRE.

JDK viết tắt của Java Development Kit là một bộ phần mềm cung cấp môi trường phát triển ứng dụng viết bằng ngôn ngữ Java. JDK bao gồm cả Java Runtime Environment giúp lập trình viên có thể chạy thử để kiểm tra ứng dụng trong quá trình phát triển ứng dụng.

JDK = JRE + Các công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng Java compiler là một trong số các công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng của JDK. Java compiler được sử dụng để biên soạn các tập tin Java (đuôi .java) để tạo ra tập tin .class tương ứng.

Sau khi chọn phiên bản Java, bạn cũng sẽ cần chọn gói Java muốn sử dụng. Các gói là các Java Development Kit dành cho các kiểu phát triển khác nhau. Các gói có sẵn là Java Enterprise Edition (Java EE), Java Standard Edition (Java SE) và Java Mobile Edition (Java ME).

JVM (Java Virtual Machine): là máy ảo Java. Nó được dùng để thực thi các chương trình Java.

Mỗi nền tảng/hệ điều hành khác nhau (Windows, IOS, Linux…) lại có một loại JVM khác nhau. Hiểu nôm na thì các chương trình Java của các bạn chạy trên JVM. Nói Java đa nền tảng, thực chất thì nó được hỗ trợ JVM trên nhiều nền tảng. Chương trình Java chạy được trên Window/Linux/IOS vì nó có JVM chạy được trên các nền tảng đó.

Thông thường, một phiên bản JDK sẽ chứa Java SE. Nếu bạn tải xuống Java EE hoặc Java ME, bạn sẽ có một phiên bản Java SE tiêu chuẩn. Ví dụ, Java EE là nền tảng tiêu chuẩn với các công cụ bổ trợ tiện ích cho phát triển ứng dụng doanh nghiệp như Enterprise JavaBeans hay hỗ trợ cho Object Relational Mapping.

Việc chuyển đổi từ JDK này sang JDK cũng không có gì khó khăn. Vì vậy, bạn không cần phải quá lo lắng về việc chọn đúng phiên bản và gói JDK ngay từ đầu.

Đọc thêm: Download java jdk

Cài đặt JDK và JRE sẽ thêm lệnh java vào command của bạn. Bạn có thể xác minh bằng cách mở command shell và gõ java -version, bạn sẽ nhận được phiên bản Java vừa cài đặt. (Trong một số trường hợp, bạn sẽ phải khởi động lại hệ thống để nhận các thay đổi). Ngoài ra. bạn cũng sẽ cần javac này để biên dịch các tệp Java của bạn.

Lệnh javac nằm trong thư mục “/jdk”, nhưng sẽ không được tự động thêm vào path của hệ thống trong khi cài đặt. Bạn sẽ có tùy chọn để tự cài đặt javac hoặc cài đặt một IDE có chứa lệnh này.

Đừng quên theo dõi khóa học lập trình tại Devmaster Academy

Thiết kế và lập trình Website PHP, Laravel chuyên nghiệp – FullStack
Lập trình ứng dụng trên nền tảng android
Lập trình Ứng dụng với Công nghệ ASP.NET Core MVC, WebAPI, ReactJS – FullStack
Lập trình ứng dụng với WINDOWS FORM
Lập trình ứng dụng với JAVA (FORM)
Thiết kế và lập trình Ứng dụng với công nghệ Java (Java Framework springBoot, hibernate,…) – FullStack
Thiết kế và lập trình website với công nghệ HTML5, CSS3, Javascript, Bootstrapt 4, Jquery
Lập trình frontend với reacjs (Full)

Conslusion

You now know the main differences between the Java Development Kit (JDK) and the Java Runtime Environment (JRE).

 • JDK includes tools for development such as compiler

 • JRE is for running Java applications only

 • JDK includes JRE for convenience

You also saw practically how to compile code with the JDK and run it with the JRE.

Have a question on this topic? I’m always looking for ways to improve this article, so leave a comment below and I’ll get back to you ASAP.

Looking for other Java downloads?

JDK 21 is the latest long-term support release of Java SE Platform.

JDK 21 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the Oracle No-Fee Terms and Conditions (NFTC).

JDK 21 will receive updates under the NFTC, until September 2026, a year after the release of the next LTS. Subsequent JDK 21 updates will be licensed under the Java SE OTN License (OTN) and production use beyond the limited free grants of the OTN license will require a fee.

Product/file description File size Download
ARM64 Compressed Archive 186.57 MB
ARM64 RPM Package 186.27 MB
x64 Compressed Archive 188.29 MB
x64 Debian Package 160.09 MB
x64 RPM Package 187.99 MB
Product/file description File size Download
ARM64 Compressed Archive 182.11 MB
ARM64 DMG Installer 181.42 MB
x64 Compressed Archive 184.35 MB
x64 DMG Installer 183.67 MB
Product/file description File size Download
x64 Compressed Archive 185.52 MB
x64 Installer 163.91 MB
x64 MSI Installer 162.07MB

JDK 17 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the Oracle No-Fee Terms and Conditions (NFTC).

JDK 17 will receive updates under the NFTC, until September 2024. Subsequent JDK 17 updates will be licensed under the Java SE OTN License (OTN) and production use beyond the limited free grants of the OTN license will require a fee.

Product/file description File size Download
ARM64 Compressed Archive 172.65 MB
ARM64 RPM Package 172.40 MB
x64 Compressed Archive 174.03 MB
x64 Debian Package 149.43 MB
x64 RPM Package 173.77 MB
Product/file description File size Download
ARM64 Compressed Archive 168.20 MB
ARM64 DMG Installer 167.59 MB
x64 Compressed Archive 170.64 MB
x64 DMG Installer 170.06 MB
Product/file description File size Download
x64 Compressed Archive 172.47 MB
x64 Installer 153.55 MB
x64 MSI Installer 152.34 MB

GraalVM for JDK 21 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the GraalVM Free Terms and Conditions (GFTC).

GraalVM for JDK 21 will receive updates under the GFTC, until September 2026, a year after the release of the next LTS. Subsequent updates of GraalVM for JDK 21 will be licensed under the GraalVM OTN License Including License for Early Adopter Versions (GOTN) and production use beyond the limited free grants of the GraalVM OTN license will require a fee.

Oracle GraalVM uses the Graal just-in-time compiler and includes the Native Image feature as optional early adopter technology.

Native Image is extensively tested and supported for use in production, but is not a conformant implementation of the Java Platform. GraalVM for JDK 21 without the Native Image feature included is available for customers at My Oracle Support.

Product/file description File size Download
ARM64 Compressed Archive 309.98 MB
x64 Compressed Archive 323.56 MB
Product/file description File size Download
ARM64 Compressed Archive 314.07 MB
x64 Compressed Archive 301.92 MB
Product/file description File size Download
x64 Compressed Archive 310.89 MB

GraalVM for JDK 17 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the GraalVM Free Terms and Conditions (GFTC).

GraalVM for JDK 17 will receive updates under the GFTC, until September 2024. Subsequent updates of GraalVM for JDK 17 will be licensed under the GraalVM OTN License Including License for Early Adopter Versions (GOTN) and production use beyond the limited free grants of the GraalVM OTN license will require a fee.

Oracle GraalVM uses the Graal just-in-time compiler and includes the Native Image feature as optional early adopter technology.

Native Image is extensively tested and supported for use in production, but is not a conformant implementation of the Java Platform. GraalVM for JDK 17 without the Native Image feature included is available for customers at My Oracle Support.

Product/file description File size Download
ARM64 Compressed Archive 298.41 MB
x64 Compressed Archive 316.92 MB
Product/file description File size Download
ARM64 Compressed Archive 350.37 MB
x64 Compressed Archive 299.12 MB
Product/file description File size Download
x64 Compressed Archive 305.23 MB

Script-friendly Download URLs

The URLs listed above will remain the same for update releases to allow their use in scripts.

Learn more about automating these downloads

Java SE subscribers get support for JDK 17, receive updates until at least October 2029, are entitled to GraalVM, Java Management Service, and bundled patch releases (BPRs) with fixes not yet available to nonsubscribers, and more.

Also available for development, personal use, and to run other licensed Oracle products.

Java SE subscribers will receive JDK 8 updates until at least December 2030.

Manual update required for some Java 8 users on macOS.

The Oracle JDK 8 license changed in April 2019

The Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE is substantially different from prior Oracle JDK 8 licenses. This license permits certain uses, such as personal use and development use, at no cost — but other uses authorized under prior Oracle JDK licenses may no longer be available. Please review the terms carefully before downloading and using this product. FAQs are available here.

Commercial license and support are available for a low cost with Java SE Universal Subscription.

JDK 8 software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE.

Java SE 8u401 checksums and OL 8 GPG Keys for RPMs

Product/file description File size Download
ARM64 RPM Package 71.70 MB
ARM64 Compressed Archive 71.88 MB
x86 RPM Package 140.75 MB
x86 Compressed Archive 138.13 MB
x64 RPM Package 137.79 MB
x64 Compressed Archive 135.04 MB
Product/file description File size Download
ARM64 Compressed Archive 119.42 MB
ARM64 DMG Installer 201.35 MB
x64 DMG Installer 208.95 MB
Product/file description File size Download
SPARC 64-bit (SVR4 package) 118.39 MB
SPARC 64-bit Compressed Archive 84.35 MB
x64 (SVR4 package) 119.34 MB
x64 Compressed Archive 82.25 MB
Product/file description File size Download
x86 Installer 139.73 MB
x64 Installer 149.08 MB

Java SE Runtime Environment 8u401

JRE 8 software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE.

Product/file description File size Download
x86 RPM Package 101.03 MB
x86 Compressed Archive 98.40 MB
x64 RPM Package 97.94 MB
x64 Compressed Archive 95.19 MB
Product/file description File size Download
x64 DMG Installer 88.59 MB
x64 Compressed Archive 82.07 MB
ARM64 DMG Installer 84.60 MB
ARM64 Compressed Archive 78.15 MB
Product/file description File size Download
SPARC 64-bit Compressed Archive 53.28 MB
x64 Compressed Archive 51.17 MB
Product/file description File size Download
x86 Online Installer 2.24 MB
x86 Offline Installer 58.41 MB
x86 Compressed Archive 74.66 MB
x64 Installer 64.43 MB
x64 Compressed Archive 81.41 MB

Server JRE (Java SE Runtime Environment) 8u401

Server JRE 8 software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product/file description File size Download
x64 Compressed Archive 52.99 MB
Product/file description File size Download
SPARC 64-bit 65.11 MB
x64 Compressed Archive 63.00 MB
Product/file description File size Download
x64 Installer 51.47 MB

For Java developers. Includes a complete JRE plus tools for developing, debugging, and monitoring Java applications.

Enterprise Performance Pack brings significant memory and performance improvements including modern garbage collection algorithms, reduced memory usage and many other optimizations.

Server Java Runtime Environment (Server JRE). For deploying Java applications on servers. Includes tools for JVM monitoring and tools commonly required for server applications, but does not include browser integration (Java plug-in), auto-update, or an installer.

Covers most end-users needs. Contains everything required to run Java applications on your system.

Java SE subscribers will receive JDK 11 updates until at least January 2032.

These downloads can be used for development, personal use, or to run Oracle licensed products. Use for other purposes, including production or commercial use, requires a Java SE Universal Subscription or another Oracle license.

Commercial license and support are available for a low cost with Java SE Universal Subscription.

JDK 11 software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE.

JDK 11.0.22 checksums and OL 8 GPG Keys for RPMs

Product/file description File size Download
ARM64 RPM Package 159.36 MB
ARM64 Compressed Archive 159.46 MB
x64 Debian Package 138.39 MB
x64 RPM Package 160.72 MB
x64 Compressed Archive 160.84 MB
Product/file description File size Download
ARM64 Compressed Archive 154.14 MB
ARM64 DMG Installer 153.61 MB
x64 Compressed Archive 156.41 MB
x64 DMG Installer 155.90 MB
Product/file description File size Download
SPARC Compressed Archive 185.25 MB
Product/file description File size Download
x64 Installer 141.43 MB
x64 Compressed Archive 159.18 MB

These downloads can be used for development, personal use, or within Oracle Cloud. Use for other purposes, including production or commercial use, requires a Java SE subscription product.

Commercial license and support are available for a low cost with Java SE Universal Subscription.

Java 8 Enterprise Performance Pack is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE.

Java SE 8u401 checksums

Product/file description File size Download
ARM64 RPM Package 53.00 MB
ARM64 Compressed Archive 53.24 MB
x64 RPM Package 55.18 MB
x64 Compressed Archive 57.47 MB

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về JVM, JRE, JDK. Nó bao gồm những thành phần nào và nhiệm vụ của nó là gì?

JVM (Java Virtual Machine) là tạo ra môi trường máy ảo để thực thi mã java bytecode.

 • Máy ảo Java là phần mềm giả lập máy tính, nó tập hợp các lệnh logic để xác định hoạt động của máy.
 • Có thể xem nó như là một hệ điều hành thu nhỏ.
 • JVM chuyển mã byte code thành machine code tùy theo môi trường tương ứng (gọi là khả năng khả chuyển)
 • JVM cung cấp môi trường thực thi cho chương trình Java (gọi đó là khả năng độc lập với nền).

JVM có sẵn trong nhiều phần cứng và nền tảng phần mềm.

JVM gồm 4 nhiệm vụ chính: Load code, Verifies code, Executes code, Provides runtime enviroment.

JRE viết tắt Java Runtime Enviromement. Nó bao gồm các thư viện và các file mà JVM sử dụng lúc thực thi.

JDK viết tắt của Java Development Kit. Nó gồm JRE + công cụ phát triển.

Bộ công cụ JDK gồm các chương trình thực thi đáng chú ý sau:

 • javac: Chương trình biên dịch các chương trình nguồn viết bằng ngôn ngữ java ra các tập tin thực thi được trên máy ảo Java.
 • java: Một chương trình để dịch mã mà bạn viết thành mã bytecode, khi ứng dụng Java chạy nó dịch mã bytecode thành mã máy tính và thực thi, điều đó có nghĩa là bytecode chỉ là một mã trung gian.Đây là chương trình làm máy ảo của Java, thông dịch mã Bytecode của các chương trình kiểu application thành mã thực thi của máy thực.
 • Archive (jar): Là một chương trình nén các file thành một file duy nhất có đuôi jar. Thường dùng để đóng gói các file class.
 • Javadoc: Là một công cụ tạo ra tài liệu hướng dẫn sử dụng API.
 • appletviewer: Bộ thông dịch, thực thi các chương trình kiểu applet.
 • javadoc: Tạo tài liệu về chú thích chương trình nguồn một cách tự động.
 • jdb: Trình gở rối.
 • rmic: Tạo Stub cho ứng dụng kiểu RMI.
 • rmiregistry: Phục vụ danh bạ (Name Server) trong hệ thống RMI

Go to the Oracle Java Archive

The JDK is a development environment for building applications using the Java programming language.

The JDK includes tools useful for developing and testing programs written in the Java programming language and running on the JavaTM platform.

WARNING: These older versions of the JRE and JDK are provided to help developers debug issues in older systems. They are not updated with the latest security patches and are not recommended for use in production.

These Java SE 8 update releases are provided under the Binary Code License (“BCL”).

Java SE 8u211 and later updates are available, under the Java SE OTN License.

For production use Oracle recommends downloading the latest JDK and JRE versions and allowing auto-update.

Only developers and Enterprise administrators should download these releases.

Downloading these releases requires an oracle.com account. If you don’t have an oracle.com account you can use the links on the top of this page to learn more about it and register for one for free.

For current Java releases, please consult the Oracle Software Download page.

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM v6/v7 Soft Float ABI 72.86 MB
Linux ARM v6/v7 Soft Float ABI 69.75 MB
Linux x86 173.08 MB
Linux x86 187.9 MB
Linux x64 170.15 MB
Linux x64 185.05 MB
Mac OS X x64 249.15 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 125.09 MB
Solaris SPARC 64-bit 88.1 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 124.37 MB
Solaris x64 85.38 MB
Windows x86 201.64 MB
Windows x64 211.58 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 70.22 MB
Linux x86 85.93 MB
Linux x64 67.04 MB
Linux x64 82.86 MB
Mac OS X x64 77.79 MB
Mac OS X x64 69.37 MB
Solaris SPARC 64-bit 46.07 MB
Solaris x64 43.36 MB
Windows x86 Online 1.83 MB
Windows x86 Offline 65.73 MB
Windows x86 68.4 MB
Windows x64 73.7 MB
Windows x64 73.25 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.69 MB
Solaris SPARC 64-bit 57.81 MB
Solaris x64 55.1 MB
Windows x64 48.79 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM v6/v7 Soft Float ABI 72.98 MB
Linux ARM v6/v7 Soft Float ABI 69.92 MB
Linux x86 170.98 MB
Linux x86 185.77 MB
Linux x64 168.05 MB
Linux x64 182.93 MB
Mac OS X x64 245.92 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 125.33 MB
Solaris SPARC 64-bit 88.31 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 133.99 MB
Solaris x64 92.16 MB
Windows x86 197.66 MB
Windows x64 207.46 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 68.1 MB
Linux x86 83.8 MB
Linux x64 64.91 MB
Linux x64 80.73 MB
Mac OS X x64 76.18 MB
Mac OS X x64 67.77 MB
Solaris SPARC 64-bit 46.27 MB
Solaris x64 50.14 MB
Windows x86 Online 1.87 MB
Windows x86 Offline 63.53 MB
Windows x86 66.51 MB
Windows x64 71.44 MB
Windows x64 71.29 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.86 MB
Solaris SPARC 64-bit 58.02 MB
Solaris x64 61.87 MB
Windows x64 48.91 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 73 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 69.92 MB
Linux x86 170.9 MB
Linux x86 185.7 MB
Linux x64 167.99 MB
Linux x64 182.87 MB
Mac OS X x64 245.92 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 133.2 MB
Solaris SPARC 64-bit 94.33 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.01 MB
Solaris x64 92.17 MB
Windows x86 197.57 MB
Windows x64 207.42 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 68.01 MB
Linux x86 83.74 MB
Linux x64 64.86 MB
Linux x64 80.68 MB
Mac OS X x64 76.15 MB
Mac OS X x64 67.76 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.29 MB
Solaris x64 50.16 MB
Windows x86 Online 1.8 MB
Windows x86 Offline 63.43 MB
Windows x86 66.5 MB
Windows x64 71.36 MB
Windows x64 71.29 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.84 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.03 MB
Solaris x64 61.88 MB
Windows x64 48.9 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 72.97 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 69.92 MB
Linux x86 170.89 MB
Linux x86 185.69 MB
Linux x64 167.99 MB
Linux x64 182.87 MB
Mac OS X x64 245.92 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 133.04 MB
Solaris SPARC 64-bit 94.28 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 134.04 MB
Solaris x64 92.13 MB
Windows x86 197.34 MB
Windows x64 207.22 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 68 MB
Linux x86 83.72 MB
Linux x64 64.85 MB
Linux x64 80.67 MB
Mac OS X x64 76.15 MB
Mac OS X x64 67.75 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.25 MB
Solaris x64 50.14 MB
Windows x86 Online 1.8 MB
Windows x86 Offline 63.17 MB
Windows x86 66.52 MB
Windows x64 71.16 MB
Windows x64 71.32 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.84 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.99 MB
Solaris x64 61.85 MB
Windows x64 48.9 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 72.95 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 69.89 MB
Linux x86 165.06 MB
Linux x86 179.87 MB
Linux x64 162.15 MB
Linux x64 177.05 MB
Mac OS X x64 242.83 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 133.17 MB
Solaris SPARC 64-bit 94.34 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 133.83 MB
Solaris x64 92.11 MB
Windows x86 194.41 MB
Windows x64 202.73 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 64.49 MB
Linux x86 80.4 MB
Linux x64 61.45 MB
Linux x64 77.43 MB
Mac OS X x64 74.58 MB
Mac OS X x64 66.23 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.31 MB
Solaris x64 50.09 MB
Windows x86 Online 1.81 MB
Windows x86 Offline 61.55 MB
Windows x86 64.86 MB
Windows x64 68.47 MB
Windows x64 68.94 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.29 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.04 MB
Solaris x64 61.8 MB
Windows x64 48.89 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.99 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.9 MB
Linux x86 170.07 MB
Linux x86 184.91 MB
Linux x64 167.15 MB
Linux x64 182.08 MB
Mac OS X x64 247.87 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 140.05 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.35 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.63 MB
Solaris x64 97.06 MB
Windows x86 199.11 MB
Windows x64 207.3 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 64.49 MB
Linux x86 80.4 MB
Linux x64 61.44 MB
Linux x64 77.42 MB
Mac OS X x64 74.61 MB
Mac OS X x64 66.22 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.29 MB
Solaris x64 50.04 MB
Windows x86 Online 1.79 MB
Windows x86 Offline 61.68 MB
Windows x86 64.85 MB
Windows x64 68.54 MB
Windows x64 68.94 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.28 MB
Solaris SPARC 64-bit 64.04 MB
Solaris x64 61.76 MB
Windows x64 48.68 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.97 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.89 MB
Linux x86 170.05 MB
Linux x86 184.88 MB
Linux x64 167.14 MB
Linux x64 182.05 MB
Mac OS X x64 247.84 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.83 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.19 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.6 MB
Solaris x64 97.05 MB
Windows x86 199.1 MB
Windows x64 207.27 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 64.47 MB
Linux x86 80.38 MB
Linux x64 61.43 MB
Linux x64 77.41 MB
Mac OS X x64 74.58 MB
Mac OS X x64 66.21 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.13 MB
Solaris x64 50.03 MB
Windows x86 Online 1.79 MB
Windows x86 Offline 61.66 MB
Windows x86 64.84 MB
Windows x64 68.5 MB
Windows x64 68.92 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.27 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.88 MB
Solaris x64 61.75 MB
Windows x64 48.67 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.93 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.88 MB
Linux x86 169.01 MB
Linux x86 183.81 MB
Linux x64 166.13 MB
Linux x64 181.02 MB
Mac OS X x64 247.12 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.98 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.3 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.68 MB
Solaris x64 97.03 MB
Windows x86 198.57 MB
Windows x64 206.76 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 63.44 MB
Linux x86 79.33 MB
Linux x64 60.44 MB
Linux x64 76.4 MB
Mac OS X x64 74.18 MB
Mac OS X x64 65.86 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.24 MB
Solaris x64 50.01 MB
Windows x86 Online 1.78 MB
Windows x86 Offline 61.36 MB
Windows x86 64.58 MB
Windows x64 68.27 MB
Windows x64 68.58 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.26 MB
Solaris SPARC 64-bit 64 MB
Solaris x64 61.72 MB
Windows x64 48.75 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.92 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.88 MB
Linux x86 168.96 MB
Linux x86 183.76 MB
Linux x64 166.09 MB
Linux x64 180.97 MB
Mac OS X x64 247.12 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.99 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.29 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.57 MB
Solaris x64 97.02 MB
Windows x86 198.54 MB
Windows x64 206.51 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 63.4 MB
Linux x86 79.29 MB
Linux x64 60.4 MB
Linux x64 76.35 MB
Mac OS X x64 74.17 MB
Mac OS X x64 65.86 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.24 MB
Solaris x64 50 MB
Windows x86 Offline 61.35 MB
Windows x86 Online 1.78 MB
Windows x86 64.56 MB
Windows x64 68.02 MB
Windows x64 68.58 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.25 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.99 MB
Solaris x64 61.71 MB
Windows x64 48.75 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.94 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.88 MB
Linux x86 168.99 MB
Linux x86 183.77 MB
Linux x64 166.12 MB
Linux x64 180.99 MB
macOS 247.13 MB
Solaris SPARC 64-bit 140.15 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.29 MB
Solaris x64 140.6 MB
Solaris x64 97.04 MB
Windows x86 198.46 MB
Windows x64 206.42 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 63.39 MB
Linux x86 79.28 MB
Linux x64 60.4 MB
Linux x64 76.35 MB
macOS 74.17 MB
macOS 65.86 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.24 MB
Solaris x64 50.01 MB
Windows x86 Online 1.77 MB
Windows x86 Offline 61.08 MB
Windows x86 64.54 MB
Windows x64 Offline 67.66 MB
Windows x64 68.54 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.24 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.98 MB
Solaris x64 61.73 MB
Windows x64 48.73 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.9 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.85 MB
Linux x86 168.95 MB
Linux x86 183.73 MB
Linux x64 166.1 MB
Linux x64 180.95 MB
macOS 247.06 MB
Solaris SPARC 64-bit 140.06 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.32 MB
Solaris x64 140.65 MB
Solaris x64 97 MB
Windows x86 198.04 MB
Windows x64 205.95 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 63.37 MB
Linux x86 79.24 MB
Linux x64 60.39 MB
Linux x64 76.32 MB
macOS 74.14 MB
macOS 65.82 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.23 MB
Solaris x64 49.97 MB
Windows x86 Online 1.77 MB
Windows x86 Offline 60.72 MB
Windows x86 64.49 MB
Windows x64 Offline 67.25 MB
Windows x64 68.5 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.21 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.99 MB
Solaris x64 61.69 MB
Windows x64 48.72 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.89 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.83 MB
Linux x86 164.65 MB
Linux x86 179.44 MB
Linux x64 162.1 MB
Linux x64 176.92 MB
Mac OS X 226.6 MB
Solaris SPARC 64-bit 139.87 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.18 MB
Solaris x64 140.51 MB
Solaris x64 96.99 MB
Windows x86 190.94 MB
Windows x64 197.78 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 59.13 MB
Linux x86 75.01 MB
Linux x64 56.48 MB
Linux x64 72.41 MB
Mac OS X 63.94 MB
Mac OS X 55.56 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.12 MB
Solaris x64 49.95 MB
Windows x86 Online 0.7 MB
Windows x86 Offline 54.57 MB
Windows x86 60.2 MB
Windows x64 Offline 62.34 MB
Windows x64 63.99 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.17 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.86 MB
Solaris x64 61.65 MB
Windows x64 48.7 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.88 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.83 MB
Linux x86 164.66 MB
Linux x86 179.4 MB
Linux x64 162.11 MB
Linux x64 176.92 MB
Mac OS X 226.6 MB
Solaris SPARC 64-bit 139.84 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.17 MB
Solaris x64 140.59 MB
Solaris x64 97.01 MB
Windows x86 190.95 MB
Windows x64 197.78 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 59.14 MB
Linux x86 75.01 MB
Linux x64 56.48 MB
Linux x64 72.41 MB
Mac OS X 63.94 MB
Mac OS X 55.55 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.09 MB
Solaris x64 49.98 MB
Windows x86 Online 0.7 MB
Windows x86 Offline 54.56 MB
Windows x86 60.2 MB
Windows x64 Offline 62.34 MB
Windows x64 63.99 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.17 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.84 MB
Solaris x64 61.69 MB
Windows x64 48.7 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.87 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.81 MB
Linux x86 164.66 MB
Linux x86 179.39 MB
Linux x64 162.11 MB
Linux x64 176.95 MB
Mac OS X 226.57 MB
Solaris SPARC 64-bit 139.79 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.13 MB
Solaris x64 140.51 MB
Solaris x64 96.96 MB
Windows x86 191.22 MB
Windows x64 198.03 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 59.13 MB
Linux x86 74.98 MB
Linux x64 56.47 MB
Linux x64 72.4 MB
Mac OS X 63.92 MB
Mac OS X 55.54 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.05 MB
Solaris x64 49.92 MB
Windows x86 Online 0.7 MB
Windows x86 Offline 54.83 MB
Windows x86 60.18 MB
Windows x64 Offline 62.62 MB
Windows x64 63.97 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.18 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.8 MB
Solaris x64 61.64 MB
Windows x64 48.69 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.86 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.83 MB
Linux x86 162.41 MB
Linux x86 177.13 MB
Linux x64 159.96 MB
Linux x64 174.76 MB
Mac OS X 223.21 MB
Solaris SPARC 64-bit 139.64 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.07 MB
Solaris x64 140.42 MB
Solaris x64 96.9 MB
Windows x86 189.36 MB
Windows x64 195.51 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 56.92 MB
Linux x86 72.76 MB
Linux x64 54.39 MB
Linux x64 70.26 MB
Mac OS X 62.28 MB
Mac OS X 53.91 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.05 MB
Solaris x64 49.9 MB
Windows x86 Online 0.7 MB
Windows x86 Offline 53.81 MB
Windows x86 59.17 MB
Windows x64 Offline 61.18 MB
Windows x64 62.66 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 52.14 MB
Solaris SPARC 64-bit 63.8 MB
Solaris x64 61.62 MB
Windows x64 48.69 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.82 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.76 MB
Linux x86 162.42 MB
Linux x86 177.12 MB
Linux x64 159.97 MB
Linux x64 174.73 MB
Mac OS X 223.15 MB
Solaris SPARC 64-bit 139.78 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.06 MB
Solaris x64 140.46 MB
Solaris x64 96.86 MB
Windows x86 188.99 MB
Windows x64 195.13 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 56.92 MB
Linux x86 72.73 MB
Linux x64 54.37 MB
Linux x64 70.24 MB
Mac OS X 62.22 MB
Mac OS X 53.86 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.07 MB
Solaris x64 49.89 MB
Windows x86 Online 0.7 MB
Windows x86 Offline 53.49 MB
Windows x86 59.13 MB
Windows x64 Offline 60.86 MB
Windows x64 62.63 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.13 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.84 MB
Solaris x64 66.63 MB
Windows x64 53.81 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.78 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.73 MB
Linux x86 160.35 MB
Linux x86 175.04 MB
Linux x64 158.35 MB
Linux x64 173.04 MB
Mac OS X 227.39 MB
Solaris SPARC 64-bit 131.92 MB
Solaris SPARC 64-bit 93.02 MB
Solaris x64 140.38 MB
Solaris x64 96.82 MB
Windows x86 189.22 MB
Windows x64 194.64 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 54.86 MB
Linux x86 70.65 MB
Linux x64 52.75 MB
Linux x64 68.57 MB
Mac OS X 64.33 MB
Mac OS X 56 MB
Solaris SPARC 64-bit 46.04 MB
Solaris x64 49.88 MB
Windows x86 Online 0.7 MB
Windows x86 Offline 53.53 MB
Windows x86 59.43 MB
Windows x64 Offline 60.31 MB
Windows x64 62.78 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.12 MB
Solaris SPARC 64-bit 62.79 MB
Solaris x64 66.61 MB
Windows x64 53.79 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.78 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.73 MB
Linux x86 160.35 MB
Linux x86 175.03 MB
Linux x64 158.35 MB
Linux x64 173.03 MB
Mac OS X 227.35 MB
Solaris SPARC 64-bit 139.59 MB
Solaris SPARC 64-bit 98.98 MB
Solaris x64 140.02 MB
Solaris x64 96.24 MB
Windows x86 189.2 MB
Windows x64 194.68 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 54.86 MB
Linux x86 70.65 MB
Linux x64 52.74 MB
Linux x64 68.56 MB
Mac OS X 64.31 MB
Mac OS X 56 MB
Solaris SPARC 64-bit 51.99 MB
Solaris x64 49.71 MB
Windows x86 Online 0.71 MB
Windows x86 Offline 53.49 MB
Windows x86 59.42 MB
Windows x64 60.19 MB
Windows x64 62.77 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.11 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.74 MB
Solaris x64 66.06 MB
Windows x64 53.78 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.77 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.72 MB
Linux x86 160.28 MB
Linux x86 174.96 MB
Linux x64 158.27 MB
Linux x64 172.95 MB
Mac OS X 227.36 MB
Solaris SPARC 64-bit 139.66 MB
Solaris SPARC 64-bit 98.96 MB
Solaris x64 140.33 MB
Solaris x64 96.78 MB
Windows x86 188.32 MB
Windows x64 193.68 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 54.79 MB
Linux x86 70.58 MB
Linux x64 52.68 MB
Linux x64 68.49 MB
Mac OS X 64.32 MB
Mac OS X 55.99 MB
Solaris SPARC 64-bit 52 MB
Solaris x64 49.85 MB
Windows x86 Online 0.71 MB
Windows x86 59.42 MB
Windows x64 59.17 MB
Windows x86 Offline 52.63 MB
Windows x64 62.77 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.1 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.74 MB
Solaris x64 66.57 MB
Windows x64 53.78 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.73 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.7 MB
Linux x86 160.26 MB
Linux x86 174.94 MB
Linux x64 158.27 MB
Linux x64 172.99 MB
Mac OS X 227.32 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.47 MB
Solaris SPARC 64-bit 98.93 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.35 MB
Solaris x64 96.76 MB
Windows x86 188.43 MB
Windows x64 193.66 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 54.78 MB
Linux x86 70.56 MB
Linux x64 52.66 MB
Linux x64 68.49 MB
Mac OS X 64.29 MB
Mac OS X 55.97 MB
Solaris SPARC 64-bit 51.95 MB
Solaris x64 49.83 MB
Windows x86 Online 0.71 MB
Windows x86 Offline 52.77 MB
Windows x86 59.39 MB
Windows x64 59.16 MB
Windows x64 62.74 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.1 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.71 MB
Solaris x64 66.56 MB
Windows x64 53.76 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.72 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.69 MB
Linux x86 154.74 MB
Linux x86 174.92 MB
Linux x64 152.74 MB
Linux x64 172.97 MB
Mac OS X 227.29 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.59 MB
Solaris SPARC 64-bit 98.95 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.29 MB
Solaris x64 96.78 MB
Windows x86 182.29 MB
Windows x64 187.4 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 49.07 MB
Linux x86 70.56 MB
Linux x64 46.95 MB
Linux x64 68.48 MB
Mac OS X 64.27 MB
Mac OS X 55.97 MB
Solaris SPARC 64-bit 51.97 MB
Solaris x64 49.83 MB
Windows x86 Online 0.7 MB
Windows x86 Offline 48.71 MB
Windows x86 59.36 MB
Windows x64 55 MB
Windows x64 62.7 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.09 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.72 MB
Solaris x64 66.56 MB
Windows x64 53.76 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.7 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.68 MB
Linux x86 154.74 MB
Linux x86 174.92 MB
Linux x64 152.76 MB
Linux x64 172.96 MB
Mac OS X 227.27 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.77 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.06 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.01 MB
Solaris x64 96.18 MB
Windows x86 182.01 MB
Windows x64 187.31 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 49.06 MB
Linux x86 70.54 MB
Linux x64 46.94 MB
Linux x64 68.47 MB
Mac OS X 64.27 MB
Mac OS X 55.95 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.1 MB
Solaris x64 49.67 MB
Windows x86 Online 0.7 MB
Windows x86 Offline 48.44 MB
Windows x86 59.35 MB
Windows x64 54.93 MB
Windows x64 62.68 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.08 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.84 MB
Solaris x64 66.01 MB
Windows x64 53.74 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 154.74 MB
Linux x86 174.92 MB
Linux x64 152.74 MB
Linux x64 172.9 MB
Mac OS X x64 227.27 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.72 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.09 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.02 MB
Solaris x64 96.19 MB
Windows x86 182.01 MB
Windows x64 187.31 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 49.06 MB
Linux x86 70.53 MB
Linux x64 46.94 MB
Linux x64 68.45 MB
Mac OS X x64 64.26 MB
Mac OS X x64 55.95 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.13 MB
Solaris x64 49.68 MB
Windows x86 Online 0.7 MB
Windows x86 Offline 48.43 MB
Windows x86 59.36 MB
Windows x64 54.9 MB
Windows x64 62.69 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.05 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.89 MB
Solaris x64 66.02 MB
Windows x64 53.74 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM v6/v7 Hard Float ABI 77.73 MB
Linux ARM v6/v7 Hard Float ABI 74.68 MB
Linux x86 154.75 MB
Linux x86 174.91 MB
Linux x64 152.73 MB
Linux x64 172.91 MB
Mac OS X 227.25 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.7 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.08 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.36 MB
Solaris x64 96.78 MB
Windows x86 181.5 MB
Windows x64 186.84 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 49.05 MB
Linux x86 70.52 MB
Linux x64 46.93 MB
Linux x64 68.44 MB
Mac OS X 64.26 MB
Mac OS X 55.94 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.1 MB
Solaris x64 49.84 MB
Windows x86 Online 0.7 MB
Windows x86 Offline 47.94 MB
Windows x86 59.34 MB
Windows x64 54.45 MB
Windows x64 62.68 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.05 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.84 MB
Solaris x64 66.57 MB
Windows x64 53.74 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 154.74 MB
Linux x86 174.92 MB
Linux x64 152.75 MB
Linux x64 172.94 MB
Mac OS X x64 227.27 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.76 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.05 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.02 MB
Solaris x64 96.18 MB
Windows x86 181.75 MB
Windows x64 187.03 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 49.06 MB
Linux x86 70.54 MB
Linux x64 46.94 MB
Linux x64 68.46 MB
Mac OS X 64.26 MB
Mac OS X 55.95 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.09 MB
Solaris x64 49.67 MB
Windows x86 Online 0.61 MB
Windows x86 Offline 48.17 MB
Windows x86 59.35 MB
Windows x64 54.63 MB
Windows x64 62.69 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.06 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.83 MB
Solaris x64 66.02 MB
Windows x64 53.74 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI 77.71 MB
Linux ARM 64 Hard Float ABI 74.65 MB
Linux x86 154.75 MB
Linux x86 174.91 MB
Linux x64 152.74 MB
Linux x64 172.9 MB
Mac OS X 227.24 MB
Solaris SPARC 64-bit 139.78 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.05 MB
Solaris x64 139.98 MB
Solaris x64 96.19 MB
Windows x86 181.21 MB
Windows x64 186.55 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 49.05 MB
Linux x86 70.52 MB
Linux x64 46.93 MB
Linux x64 68.42 MB
Mac OS X 64.25 MB
Mac OS X 55.95 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.08 MB
Solaris x64 49.66 MB
Windows x86 Online 0.61 MB
Windows x86 Offline 47.66 MB
Windows x86 59.34 MB
Windows x64 54.16 MB
Windows x64 62.68 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.02 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.83 MB
Solaris x64 66.01 MB
Windows x64 53.74 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 154.67 MB
Linux x86 174.83 MB
Linux x64 152.69 MB
Linux x64 172.89 MB
Mac OS X x64 227.12 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.65 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.05 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140 MB
Solaris x64 96.2 MB
Windows x86 181.33 MB
Windows x64 186.65 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 48.98 MB
Linux x86 70.46 MB
Linux x64 46.87 MB
Linux x64 68.4 MB
Mac OS X x64 60.23 MB
Mac OS X x64 55.93 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.08 MB
Solaris x64 49.68 MB
Windows x86 Online 0.56 MB
Windows x86 Offline 47.87 MB
Windows x86 59.28 MB
Windows x64 54.38 MB
Windows x64 62.61 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.07 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.83 MB
Solaris x64 66.03 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM v6/v7 Hard Float ABI 77.69 MB
Linux ARM v6/v7 Hard Float ABI 74.66 MB
Linux x86 154.67 MB
Linux x86 174.83 MB
Linux x64 152.69 MB
Linux x64 172.86 MB
Mac OS X x64 227.13 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.58 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.02 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.31 MB
Solaris x64 96.76 MB
Windows x86 181.23 MB
Windows x64 186.57 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 48.98 MB
Linux x86 70.46 MB
Linux x64 46.87 MB
Linux x64 68.38 MB
Mac OS X x64 64.23 MB
Mac OS X x64 55.93 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.06 MB
Solaris x64 49.83 MB
Windows x86 Online 0.56 MB
Windows x86 Offline 47.81 MB
Windows x86 59.28 MB
Windows x64 54.29 MB
Windows x64 62.61 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.05 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.81 MB
Solaris x64 66.53 MB
Windows x64 53.73 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM v6/v7 Hard Float ABI 77.69 MB
Linux ARM v6/v7 Hard Float ABI 74.64 MB
Linux x86 154.66 MB
Linux x86 174.83 MB
Linux x64 152.67 MB
Linux x64 172.84 MB
Mac OS X x64 227.07 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.67 MB
Solaris SPARC 64-bit 99.02 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 140.18 MB
Solaris x64 96.71 MB
Windows x86 180.82 MB
Windows x64 186.16 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 48.97 MB
Linux x86 70.44 MB
Linux x64 46.86 MB
Linux x64 68.36 MB
Mac OS X x64 60.2 MB
Mac OS X x64 55.92 MB
Solaris SPARC 64-bit 52.06 MB
Solaris x64 49.78 MB
Windows x86 Online 0.56 MB
Windows x86 Offline 47.39 MB
Windows x86 59.25 MB
Windows x64 53.88 MB
Windows x64 62.59 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 57.03 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.81 MB
Solaris x64 66.5 MB
Windows x64 53.71 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 146.9 MB
Linux x86 166.95 MB
Linux x64 145.19 MB
Linux x64 165.25 MB
Mac OS X x64 222.09 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.36 MB
Solaris SPARC 64-bit 98.8 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 139.79 MB
Solaris x64 96.45 MB
Windows x86 176.02 MB
Windows x64 180.51 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 41.35 MB
Linux x86 62.69 MB
Linux x64 39.52 MB
Linux x64 60.9 MB
Mac OS X x64 57.77 MB
Mac OS X x64 53.61 MB
Solaris SPARC 64-bit 51.95 MB
Solaris x64 49.63 MB
Windows x86 Online 0.54 MB
Windows x86 Offline 35.62 MB
Windows x86 52.64 MB
Windows x64 41.22 MB
Windows x64 55.67 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 56.87 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.63 MB
Solaris x64 66.27 MB
Windows x64 53.51 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 146.89 MB
Linux x86 166.88 MB
Linux x64 145.19 MB
Linux x64 165.24 MB
Mac OS X x64 221.98 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 131.73 MB
Solaris SPARC 64-bit 92.9 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 139.51 MB
Solaris x64 95.88 MB
Windows x86 175.98 MB
Windows x64 180.44 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 41.34 MB
Linux x86 62.63 MB
Linux x64 39.51 MB
Linux x64 60.87 MB
Mac OS X x64 57.71 MB
Mac OS X x64 53.6 MB
Solaris SPARC 64-bit 46.06 MB
Solaris x64 49.5 MB
Windows x86 Online 0.54 MB
Windows x86 Offline 35.6 MB
Windows x86 52.57 MB
Windows x64 41.19 MB
Windows x64 55.6 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 56.85 MB
Solaris SPARC 64-bit 62.72 MB
Solaris x64 65.75 MB
Windows x64 53.5 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 146.84 MB
Linux x86 166.85 MB
Linux x64 145.14 MB
Linux x64 165.17 MB
Mac OS X x64 221.91 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 139.09 MB
Solaris SPARC 64-bit 98.68 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 130.57 MB
Solaris x64 89.91 MB
Windows x86 175.71 MB
Windows x64 180.19 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 41.31 MB
Linux x86 62.61 MB
Linux x64 39.48 MB
Linux x64 60.82 MB
Mac OS X x64 58.48 MB
Mac OS X x64 53.58 MB
Solaris SPARC 64-bit 51.88 MB
Solaris x64 43.13 MB
Windows x86 Online 0.53 MB
Windows x86 Offline 35.35 MB
Windows x86 52.58 MB
Windows x64 40.94 MB
Windows x64 55.62 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 56.82 MB
Solaris SPARC 64-bit 68.5 MB
Solaris x64 59.73 MB
Windows x64 53.49 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 135.24 MB
Linux x86 154.91 MB
Linux x64 135.62 MB
Linux x64 153.45 MB
Mac OS X x64 209.17 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 136.91 MB
Solaris SPARC 64-bit 97.11 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 137.51 MB
Solaris x64 94.82 MB
Windows x86 157.96 MB
Windows x64 170.36 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 40.49 MB
Linux x86 61.57 MB
Linux x64 40.62 MB
Linux x64 59.87 MB
Mac OS X x64 56.79 MB
Mac OS X x64 52.71 MB
Solaris SPARC 64-bit 50.86 MB
Solaris x64 48.61 MB
Windows x86 Online 0.61 MB
Windows x86 Offline 29.02 MB
Windows x86 51.7 MB
Windows x64 89.1 MB
Windows x64 54.72 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 55.79 MB
Solaris SPARC 64-bit 67.08 MB
Solaris x64 64.79 MB
Windows x64 52.47 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 135.24 MB
Linux x86 154.88 MB
Linux x64 135.6 MB
Linux x64 153.42 MB
Mac OS X x64 209.13 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 137.01 MB
Solaris SPARC 64-bit 97.14 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 137.11 MB
Solaris x64 94.24 MB
Windows x86 157.26 MB
Windows x64 169.62 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 40.49 MB
Linux x86 61.56 MB
Linux x64 40.63 MB
Linux x64 59.86 MB
Mac OS X x64 56.76 MB
Mac OS X x64 52.71 MB
Solaris SPARC 64-bit 50.88 MB
Solaris x64 48.44 MB
Windows x86 Online 0.61 MB
Windows x86 Offline 28.35 MB
Windows x86 51.68 MB
Windows x64 88.37 MB
Windows x64 54.69 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 55.76 MB
Solaris SPARC 64-bit 67.09 MB
Solaris x64 64.24 MB
Windows x64 52.45 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 135.24 MB
Linux x86 154.87 MB
Linux x64 135.6 MB
Linux x64 153.42 MB
Mac OS X x64 209.11 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 137.02 MB
Solaris SPARC 64-bit 97.09 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 137.16 MB
Solaris x64 94.22 MB
Windows x86 161.08 MB
Windows x64 173.08 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 40.47 MB
Linux x86 61.53 MB
Linux x64 40.6 MB
Linux x64 59.84 MB
Mac OS X x64 56.74 MB
Mac OS X x64 52.7 MB
Solaris SPARC 64-bit 50.85 MB
Solaris x64 48.42 MB
Windows x86 Online 0.61 MB
Windows x86 Offline 32.17 MB
Windows x86 51.66 MB
Windows x64 91.68 MB
Windows x64 54.68 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 55.77 MB
Solaris SPARC 64-bit 67.06 MB
Solaris x64 64.23 MB
Windows x64 52.44 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 133.58 MB
Linux x86 152.55 MB
Linux x64 133.89 MB
Linux x64 151.65 MB
Mac OS X x64 207.82 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 135.66 MB
Solaris SPARC 64-bit 96.14 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 135.7 MB
Solaris x64 93.18 MB
Windows x86 151.81 MB
Windows x64 155.29 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 40.28 MB
Linux x86 55.49 MB
Linux x64 40.42 MB
Linux x64 54.44 MB
Mac OS X x64 56.62 MB
Mac OS X x64 52.62 MB
Solaris SPARC 64-bit 50.48 MB
Solaris x64 47.99 MB
Windows x86 Online 1.53 MB
Windows x86 Offline 29.71 MB
Windows x86 45.93 MB
Windows x64 32.59 MB
Windows x64 48.94 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 55.58 MB
Solaris SPARC 64-bit 66.68 MB
Solaris x64 63.78 MB
Windows x64 52.29 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 133.58 MB
Linux x86 152.5 MB
Linux x64 133.87 MB
Linux x64 151.64 MB
Mac OS X x64 207.79 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 135.68 MB
Solaris SPARC 64-bit 95.54 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 135.9 MB
Solaris x64 93.19 MB
Windows x86 151.71 MB
Windows x64 155.18 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 40.27 MB
Linux x86 55.46 MB
Linux x64 40.4 MB
Linux x64 54.41 MB
Mac OS X x64 56.61 MB
Mac OS X x64 52.61 MB
Solaris SPARC 64-bit 50.32 MB
Solaris x64 47.99 MB
Windows x86 Online 1.53 MB
Windows x86 Offline 29.67 MB
Windows x86 45.87 MB
Windows x64 32.55 MB
Windows x64 48.87 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 55.56 MB
Solaris SPARC 64-bit 66.13 MB
Solaris x64 63.79 MB
Windows x64 52.28 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux ARM v6/v7 Hard Float ABI 83.51 MB
Linux x86 133.57 MB
Linux x86 152.47 MB
Linux x64 133.85 MB
Linux x64 151.61 MB
Mac OS X x64 207.72 MB
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package) 135.5 MB
Solaris SPARC 64-bit 95.53 MB
Solaris x64 (SVR4 package) 135.78 MB
Solaris x64 93.15 MB
Windows x86 151.68 MB
Windows x64 155.14 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x86 40.24 MB
Linux x86 55.44 MB
Linux x64 40.37 MB
Linux x64 54.38 MB
Mac OS X x64 56.59 MB
Mac OS X x64 52.59 MB
Solaris SPARC 64-bit 50.32 MB
Solaris x64 47.96 MB
Windows x86 Online 1.53 MB
Windows x86 Offline 29.67 MB
Windows x86 45.84 MB
Windows x64 32.54 MB
Windows x64 48.83 MB

This software is licensed under the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE Platform Products

Product / File Description
File Size
Download
Linux x64 55.54 MB
Solaris SPARC 64-bit 66.12 MB
Solaris x64 63.74 MB
Windows x64 52.25 MB

Hiểu rõ sự khác nhau giữa JDK, JRE và JVM là điều khá quan trọng trong Java.

Nội dung chính

FIX-The Java runtime environment JRE or java development kit JDK must be available in order to...
FIX-The Java runtime environment JRE or java development kit JDK must be available in order to…

Quản lý bộ nhớ trong java 8

Cho đến Java 8, metaspace được biết đến như là permgen. Bên cạnh việc là một cái tên hay hơn nhiều, metaspace là một thay đổi quan trọng đối với cách các nhà phát triển tương tác với không gian bộ nhớ của Java. Trước đây, bạn sẽ sử dụng lệnh * java -XX: MaxPermSize* để theo dõi kích thước của không gian permgen. Từ Java 8 trở đi, Java sẽ tự động tăng kích thước của metaspace để đáp ứng nhu cầu meta của chương trình của bạn. Java 8 cũng giới thiệu một cờ mới, MaxMetaspaceSize, có thể được sử dụng để giới hạn kích thước metaspace.

Các tùy chọn bộ nhớ khác, heap và stack, vẫn giữ nguyên trong Java 8.

JDK & JRE similarities

Whaaat! There’s really a JRE inside the JDK? 🤔

Yes, there are quite a few similarities between the JDK and JRE, so let’s take a closer look.

JDK contains a JRE

When you download and install the Java Development Kit (JDK) not only do you have everything needed to compile Java applications, but also to run them too! Or in other words, the JDK contains the Java Runtime Environment (JRE).

If my name were Venn and not Tom, I’d illustrate the idea like this.

The JDK includes the JRE to make development as simple as possible. We can compile and run applications using one JDK installation, without any other downloads.

Let’s try compiling and running HelloWorld using only the JDK.


$ /C/Java/jdk-17.0.3+7/bin/javac HelloWorld.java $ /C/Java/jdk-17.0.3+7/bin/java HelloWorld Hello world!

Why use the JRE?

If the JDK already includes the JRE, wouldn’t you always use the JDK to compile and run applications?

Yes, it’s perfectly valid to install a JDK onto a production server and use it to run Java applications. But there are some special use cases to consider.

 • size: the JRE is less than half the size of the JDK. Remember all those extra JDK development tools? If your target environment is a device with limited storage, install a JRE instead.

 • security: given all the extra tooling packaged in the JDK, it’s more secure and clean not to make it available in production by instead using the JRE

To see for yourself, let’s compare the size of the JDK and JRE.


$ du -hs /C/Java/jdk-17.0.3+7 301M /C/Java/jdk-17.0.3+7 $ du -hs /C/Java/jdk-17.0.3+7-jre 124M /C/Java/jdk-17.0.3+7-jre

Using the

diff

command you can also check the differences between the JDK and JRE. From my investigation I see that the JDK contains 52 files that aren’t in the JRE! None of those are required for running Java applications.

Platform dependent

Both the JDK and JRE are platform dependent. That means you can only use a version that’s been built for the specific type of machine you’re using.

The JDK is available for:

 • Windows

 • MacOS

 • Linux

The cool thing about Java is that the bytecode generated by the JDK’s compiler can be run anywhere that a JRE is available. This is the write once, run anywhere ethos of Java.

For example, you can compile Java source code on a Windows machine and run it on Linux. No problem.

A Java Runtime Environment JRE or Java Development Kit JDK must be available in order to run Eclipse
A Java Runtime Environment JRE or Java Development Kit JDK must be available in order to run Eclipse

JRE (Java Runtime Environment)

JRE (Java Runtime Environment) là môi trường thực thi Java bao gồm JVM, các thư viện và những thành phần bổ sung để chạy những ứng dụng được viết bằng Java.

JRE (Java Runtime Environment) bản chất là một gói phần mềm bao gồm cả JVM. Nếu chỉ cần chạy chương trình Java mà không cần thêm công cụ phát triển, chúng ta chỉ cần JRE là đủ. Chúng ta có thể download JRE từ website Java SE Runtime Environment của Oracle.

JVM (Java Virtual Machine)

JVM (Java Virtual Machine) là máy ảo dùng để chạy chương trình Java. Khi chạy chương trình Java, trình biên dịch Java sẽ biên dịch Java code thành bytecode. Sau đó, JVM sẽ thông dịch bytecode thành mã máy để CPU thực thi.

Các JVM nổi tiếng được Oracle phát hành là Java HotSpot Performance Engine, Jrockit. Trong đó, Java HotSpot là một JVM dành cho máy tính để bàn và máy chủ được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

JRE vs. JDK
JRE vs. JDK

JDK (Java Development Kit)

The JDK (Java Development Kit) is a library which you download to your computer to help you develop Java applications.

What kind of library? Whether you use an installer, package manager, or zip file to setup the JDK, you end up with a directory structure like this.


$ ls -l /C/Java/jdk-17.0.2 total 128 drwxr-xr-x 1 Tom 197121 0 Dec 7 21:56 bin/ drwxr-xr-x 1 Tom 197121 0 Dec 7 21:56 conf/ drwxr-xr-x 1 Tom 197121 0 Dec 7 21:56 include/ drwxr-xr-x 1 Tom 197121 0 Dec 7 21:56 jmods/ drwxr-xr-x 1 Tom 197121 0 Dec 7 21:56 legal/ drwxr-xr-x 1 Tom 197121 0 Dec 7 21:56 lib/ -rw-r--r-- 1 Tom 197121 1241 Dec 7 21:56 release

What the heck is all this stuff? It’s a suite of juicy tools to help you do an awesome job as a Java developer.

The JDK bin directory

For example, in the bin directory are these programs:

 • javac: compiles


  .java

  source files into binary

  .class

  files in bytecode format

 • jar: creates a


  .jar

  file archive from all your

  .class

  files, for easy distribution

 • javadoc: generates HTML documentation from your Java source files

There are in total 35 tools in the JDK bin directory, including JConsole, used to monitor Java applications. Have a look yourself and try running them!

Let’s compile something using the JDK

One of the most important tools in the JDK is

javac

. Without it you wouldn’t be able to compile your source code to later run using the JRE (more on that later).

Let’s try compiling this simple

HelloWorld.java

class using

javac

.


class HelloWorld { public static void main(String\[\] args) { System.out.println("Hello world!"); } }

We just pass the file name to

javac

and the compiler spits out a

.class

file.


$ ls HelloWorld.java $ /C/Java/jdk-17.0.3+7/bin/javac HelloWorld.java $ ls HelloWorld.class HelloWorld.java

And what’s so great about a

.class

file?

Well, it’s important to know that the JVM (Java Virtual Machine) receives instructions through bytecode (

.class

files) and NOT source files (

.java

) files. Bytecode has been optimised and compressed specifically for the JVM to run as fast as possible.

We’ll learn more about the JVM later when we use it to run our HelloWorld application.

JDK key facts

 • it’s a set of tools for developing Java applications

 • includes the javac compiler command to generate Java bytecode from source code

 • has many other tools within bin directory (jar, javadoc etc.)

 • install and use it on your development machine

 • also use on Continuous Integration (CI) servers to build Java applications

JVM, JDK, JRE: Có gì khác biệt giữa chúng?

Bài đăng này đã không được cập nhật trong 4 năm

Ba thành phần nền tảng Java không thể thiếu và cách chúng hoạt động cùng nhau trong các ứng dụng Java của bạn

Các nhà phát triển mới sử dụng Java thường tự hỏi có gì khác biệt Java Virtual Machine, Java Development Kit, Java Runtime Environment. Họ cũng tò mò về cách ba thành phần nền tảng Java này hoạt động cùng nhau trong các ứng dụng Java. Cuối cùng, các nhà phát triển cần biết họ sẽ tương tác với từng thành phần như thế nào.

Nói ngắn gọn:

 • JVM là thành phần nền tảng Java thực thi các chương trình của bạn.
 • JRE khởi tạo JVM và đảm bảo các phụ thuộc có sẵn cho các chương trình của bạn.
 • JDK cho phép bạn tạo các chương trình Java có thể được thực thi và chạy bởi JVM và JRE.

Là nhà phát triển, bạn sẽ làm việc với JDK để viết các ứng dụng của mình và với JVM để gỡ lỗi và tối ưu hóa chúng, đặc biệt là về hiệu năng. JRE chủ yếu chạy ở chế độ nền, nhưng bạn có thể sử dụng nó để theo dõi ứng dụng và cấu hình bộ nhớ.

JVM là gi? Giới thiệu Java Virtual Machine

JVM quản lý bộ nhớ hệ thống và cung cấp môi trường thực thi di động cho các ứng dụng dựa trên Java

Java Development Kit | Java JDK Tutorial For Beginners | Java Tutorial | Java Training | Java JDK 9
Java Development Kit | Java JDK Tutorial For Beginners | Java Tutorial | Java Training | Java JDK 9

Cấu hình không gian ngăn xếp(Configuring stack space)

Không gian ngăn xếp là nơi các hàm gọi và tham chiếu biến được xếp hàng. Không gian ngăn xếp là nguồn gốc của lỗi nổi tiếng thứ hai trong lập trình Java: ngoại lệ tràn ngăn xếp (đầu tiên là ngoại lệ con trỏ null). Ngoại lệ tràn ngăn xếp chỉ ra rằng bạn đã hết dung lượng ngăn xếp vì quá nhiều phần đã được bảo lưu. Thông thường, bạn sẽ nhận được một ngăn xếp tràn khi một phương thức hoặc phương thức gọi nhau theo kiểu vòng tròn, do đó dành một số lượng lớn các lệnh gọi hàm ngày càng tăng vào ngăn xếp.

Bạn sử dụng công tắc -Xss để định cấu hình kích thước bắt đầu ngăn xếp. Ngăn xếp sau đó phát triển linh hoạt theo nhu cầu của chương trình.

JDK là gì? Giới thiệu Java Development Kit

JDK là một thành phần nền tảng chính để xây dựng các ứng dụng Java. Trái tim của nó là trình biên dịch Java.

Java Development Kit (JDK) là một trong ba gói công nghệ cốt lõi được sử dụng trong lập trình Java, cùng với JVM (Java Virtual Machine) và JRE (Java Runtime Environment)

JRE có thể được sử dụng như một thành phần độc lập để chạy các chương trình Java, nhưng nó cũng là một phần của JDK. JDK yêu cầu JRE vì chạy các chương trình Java là một phần của việc phát triển chúng.

Các định nghĩa:

 • Định nghĩa kỹ thuật: JDK là một triển khai của đặc tả nền tảng Java, bao gồm các trình biên dịch và thư viện lớp.
 • Định nghĩa hàng ngày: JDK là gói phần mềm bạn tải xuống để tạo các ứng dụng dựa trên Java.

Nguồn tham khảo: https://www.javaworld.com/article/3272244/what-is-the-jvm-introducing-the-java-virtual-machine.html https://www.javaworld.com/article/3296360/what-is-the-jdk-introduction-to-the-java-development-kit.html https://www.javaworld.com/article/3304858/what-is-the-jre-introduction-to-the-java-runtime-environment.html

All rights reserved

By Pankaj

While we believe that this content benefits our community, we have not yet thoroughly reviewed it. If you have any suggestions for improvements, please let us know by clicking the “report an issue“ button at the bottom of the tutorial.

The difference between JDK, JRE, and JVM is one of the popular interview questions. You might also be asked to explain JDK vs JRE vs JVM.

JDK, JRE, and JVM are core concepts of Java programming language. We don’t use these concepts in programming. But, as a Java developer, we should know about them.

Java Development Kit aka JDK is the core component of Java Environment and provides all the tools, executables, and binaries required to compile, debug, and execute a Java Program. JDK is a platform-specific software and that’s why we have separate installers for Windows, Mac, and Unix systems. We can say that JDK is the superset of JRE since it contains JRE with Java compiler, debugger, and core classes.

JVM is the heart of Java programming language. When we execute a Java program, JVM is responsible for converting the byte code to the machine-specific code. JVM is also platform-dependent and provides core java functions such as memory management, garbage collection, security, etc. JVM is customizable and we can use java options to customize it. For example, allocating minimum and maximum memory to JVM. JVM is called virtual because it provides an interface that does not depend on the underlying operating system and machine hardware. This independence from hardware and the operating system makes java program write-once-run-anywhere.

JRE is the implementation of JVM. It provides a platform to execute java programs. JRE consists of JVM, Java binaries, and other classes to execute any program successfully. JRE doesn’t contain any development tools such as Java compiler, debugger, JShell, etc. If you just want to execute a java program, you can install only JRE. You don’t need JDK because there is no development or compilation of java source code is required. Now that we have a basic understanding of JDK, JVM, and JRE, let’s look into the difference between them.

Let’s look at some of the important differences between JDK, JRE, and JVM.

Sometimes you will find JIT alongside JVM, JDK, and JRE in textbooks. JIT is part of the JVM that optimizes the process of converting byte code to machine-specific language. It compiles similar byte codes at the same time and reduces the overall time taken for the compilation of byte code to machine-specific language.

Thanks for learning with the DigitalOcean Community. Check out our offerings for compute, storage, networking, and managed databases.

Below text from this article – JVM is called virtual because it provides an interface that does not depend on the underlying operating system and machine hardware. This independence from hardware and the operating system is what makes java program write-once-run-anywhere. Does JVM provided interface not depend on underlying platform. If that interface (i.e. loding, linking, JIT, interpreter etc) is same for all platforms then why JVMs are different for each platform. I feel this interface which takes byte code as input and gives you end result is platform dependent which makes Java platform independent. May be you can correct my understanding.

– Love Gupta

Thanks a lot!

– Saangram

Please update the version of Java.

– srinivas narla

very well explained,

– Vitthal Kasbe

JVM is also platform dependent under JVM , i hope this is a TYPO.

– Sailendra

I wish to know step by step execution and impacts , functionalties for jdk, jvm (including memory areas )m jre ? I mean i wish to know end-to-end flow when a java program gets executed (specially through various section inside JVM – among those i also wish to know impacts on memory areas (heap,stack, native area ), class loaders e.t.c.

– Bibhu Prasad Tripathy

very good.

– Leandro

Hi Pankaj, Thanks for such useful tutorials. You are doing great. Keep it up. I have some doubt about JIT. You said that it optimizes byte code to machine specific language compilation by compiling similar byte codes at same time. My question is that while converting byte code into machine specific code do all the byte code passes through JIT. Because i have heared that only interpretor also have its role in converting byte code into machine specific code. Or only similar byte codes are passes through JIT and rest all passes through interpreter. It would be very useful if you can elaborate it with some example.

– debu

This is to just let you know that you could update regarding ‘Current JDK Version’ information.

– gansai

I’m confused when I go to Oracles site to download the JDK and they ask if you want JDK for Java EE or JDK for Java SE. What if I want to ability to develop both. Do I really have to install 2 separate JDKs?

– Mike

Click below to sign up and get $200 of credit to try our products over 60 days!

Working on improving health and education, reducing inequality, and spurring economic growth? We’d like to help.

Get paid to write technical tutorials and select a tech-focused charity to receive a matching donation.

For many Java developers, understanding how the JDK & JRE differ is a source of confusion. But knowing when to use each one is essential to develop and run Java applications effectively. In this article you’ll discover why the JDK & JRE exist, their differences & similarities, and practically how to use them.

Let’s begin with a quick overview of the JDK & JRE to get a taste of what they’re about.

Quản lí bộ nhớ trong JVM

Tương tác phổ biến nhất với JVM đang chạy là kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ trong heap và stack. Điều chỉnh phổ biến nhất là điều chỉnh các cài đặt bộ nhớ của JVM.

Thu gom rác(Garbage collection)

Trước Java, tất cả bộ nhớ chương trình được quản lý bởi lập trình viên. Trong Java, bộ nhớ chương trình được quản lý bởi JVM. JVM quản lý bộ nhớ thông qua một quá trình gọi là bộ sưu tập rác(garbage collection), liên tục xác định và loại bỏ bộ nhớ không sử dụng trong các chương trình Java. Việc thu gom rác xảy ra bên trong một JVM đang chạy.

Java: The JVM, JRE, and JDK - Explained Analogy-Style!
Java: The JVM, JRE, and JDK – Explained Analogy-Style!

JDK (Java Development Kit)

JDK (Java Development Kit) là bộ công cụ phát triển phần mềm Java. JDK (Java Development Kit) bao gồm JRE và những công cụ cần thiết để phát triển ứng dụng bằng ngôn ngữ Java. Khi download JDK thì JRE cũng được tích hợp trong JDK.

Các bạn có thể download JDK từ website Java SE Development Kit của Oracle.

Ngoài JRE, JDK bao gồm các công cụ phát triển Java:

  • JAVAC: Chương trình dịch chuyển mã nguồn sang ByteCode;
  • JAVA: Bộ thông dịch, thực thi Java Application;
  • APPLETVIEWER: Bộ thông dịch, thực thi Java Applet;
  • JAVADOC: Bộ tạo tài liệu dạng HTML từ mã nguồn và chú thích;
  • JDB: Bộ gỡ lỗi (Java Debugger);
  • JAVAP: Trình dịch ngược bytecode;
  • JAR: Dùng để đóng gói lưu trữ các module viết bằng Java (tạo ra file đuôi *.jar), là phương pháp tiện lợi để phân phối những chương trình Java.
Mối quan hệ giữa JVM, JRE và JDK
Các phiên bản của JDK (Java Devenlopment Kit)
  • JDK 1.02 (1995);
  • JDK 1.1 (1996);
  • JDK 1.2 (1998);
  • JDK 1.3 (2000);
  • JDK 1.4 (2002);
  • JDK 1.5 (2004) (JDK 5 hoặc Java 5);
  • JDK 1.6 (2006) (JDK 6 hoặc Java 6);
  • JDK 1.7 (2011) (JDK 7 hoặc Java 7);
  • JDK 1.8 (2014) (JDK 8 hoặc Java 8);
  • Đến 2021, đã có JDK 17.
JDK còn có các bộ công cụ phát triển khác nhau cho các loại ứng dụng:
  • Desktop applications – J2SE: viết các ứng dụng trên Desktop
  • Server applications – J2EE: viết các ứng dụng chạy trên máy chủ website
  • Mobile (embedded) applications – J2ME: viết các ứng dụng trên thiết bị di động, không dây, thiết bị nhúng,…

Bộ nhớ Java và JRE

Bộ nhớ Java bao gồm ba thành phần: heap, stack và metaspace (trước đây được gọi là permgen).

 • Metaspace là nơi Java giữ thông tin không thay đổi của chương trình như các định nghĩa lớp.
 • Không gian heap (Heap space) là nơi Java giữ nội dung biến(variable content).
 • Không gian ngăn xếp (Stack space) là nơi Java lưu trữ thực thi hàm(function execution) và tham chiếu biến(variable references).
#2 Java Development Kit (JDK) Setup
#2 Java Development Kit (JDK) Setup

JRE (Java Runtime Environment)

While the focus of the JDK is on developing Java applications, the JRE (Java Runtime Environment) is all about running them. It’s a library which you install on any machine you need to run Java programs.

What sort of library? Here’s what we see if we list of the contents of the JRE.


$ ls -l /C/Java/jdk-17.0.3+7-jre/ total 76 drwxr-xr-x 1 Tom 197121 0 Apr 20 00:13 bin/ drwxr-xr-x 1 Tom 197121 0 Apr 19 23:04 conf/ drwxr-xr-x 1 Tom 197121 0 Apr 19 23:04 legal/ drwxr-xr-x 1 Tom 197121 0 Apr 19 23:04 lib/ -rw-r--r-- 1 Tom 197121 2439 Apr 19 23:10 NOTICE -rw-r--r-- 1 Tom 197121 1592 Apr 19 23:10 release

This is the minimum set of files needed to run any Java application. The most important is

java.exe

inside the bin directory. Use the

java

command to execute Java application

.class

files.

When you do this, a JVM starts up to execute statements contained within

.class

files. So you can think of JRE as containing the JVM, but more accurately the JRE has the libraries to start the JVM.

What else is in the JRE?

Also in the JRE are many libraries that Java applications may rely on at runtime. You’ll probably be familiar with some of them, for example:


 • java.util.*

  packages (e.g.

  java.util.Map

  )

 • java.lang.*

  packages (e.g.

  java.lang.Integer

  )

But note that the JRE doesn’t include any of the development tools like

javac

and

jar

. That’s what the JDK is for. The JRE is only for running Java applications.

Let’s run something using the JRE

Let’s put the JRE to the test and get it running something!

Remember that we compiled

HelloWorld.java

into

HelloWorld.class

earlier using the JDK? Running it in the JRE is as simple as passing the class name to the

java

command.


$ /C/Java/jdk-17.0.3+7-jre/bin/java HelloWorld Hello world!

Awesome! We got the expected output. Every Java application starts here.

But when we run

java

there’s quite a lot happening in the background just to print a simple string:

 1. a ClassLoader loads


  .class

  files into the JVM, so it doesn’t need to know about the filesystem

 2. the JVM executes classes and manages memory areas like the heap and stack

 3. eventually the JVM interacts with native operating system libraries to execute commands

So we’ve compiled an application using the JDK and run it with the JRE. Are we all done here?

Hang on! There’s more to this story, since the JDK actually contains a JRE itself…

Keywords searched by users: java development kit java runtime environment

What Is Jdk, Jre And Jvm In Java - Explained With Diagrams
What Is Jdk, Jre And Jvm In Java – Explained With Diagrams
Differences Between Jdk, Jre And Jvm - Geeksforgeeks
Differences Between Jdk, Jre And Jvm – Geeksforgeeks
Difference Between Jdk, Jre And Jvm - Javatpoint
Difference Between Jdk, Jre And Jvm – Javatpoint
Jdk Là Gì? Jdk Và Jre Khác Nhau Chỗ Nào | Devmaster
Jdk Là Gì? Jdk Và Jre Khác Nhau Chỗ Nào | Devmaster
What Are Jdk, Jvm, And Jre? The Exact Difference Between Them. - Dev Community
What Are Jdk, Jvm, And Jre? The Exact Difference Between Them. – Dev Community
Difference Between Jdk, Jre, And Jvm - Shiksha Online
Difference Between Jdk, Jre, And Jvm – Shiksha Online
What Is Difference Between Jdk, Jre And Jvm? - Quora
What Is Difference Between Jdk, Jre And Jvm? – Quora
What Is The Jdk? Introduction To The Java Development Kit | Infoworld
What Is The Jdk? Introduction To The Java Development Kit | Infoworld
Javamadesoeasy.Com (Jmse): Jdk (Java Development Kit), Jre (Java Runtime Environment), Jvm (Java Virtual Machine), Differences Between Jdk, Jre And Jvm, Openjdk, Jit Compiler (Just In Time Compiler) Internal Working
Javamadesoeasy.Com (Jmse): Jdk (Java Development Kit), Jre (Java Runtime Environment), Jvm (Java Virtual Machine), Differences Between Jdk, Jre And Jvm, Openjdk, Jit Compiler (Just In Time Compiler) Internal Working
Difference Between Jdk, Jre, And Jvm - Shiksha Online
Difference Between Jdk, Jre, And Jvm – Shiksha Online
Jdk Vs Jre Vs Jvm In Java – Difference Between Them
Jdk Vs Jre Vs Jvm In Java – Difference Between Them
Jdk In Java - Geeksforgeeks
Jdk In Java – Geeksforgeeks
What Is Jre | Java Api, Class Loader - Scientech Easy
What Is Jre | Java Api, Class Loader – Scientech Easy
Java Jdk, Jre And Jvm
Java Jdk, Jre And Jvm
Differences Between Jdk, Jre, And Jvm?
Differences Between Jdk, Jre, And Jvm?
Jvm, Jre In Java | Jvm Vs Jre In Java Programming |Java Virtual Machine | Java Runtime Environment - Youtube
Jvm, Jre In Java | Jvm Vs Jre In Java Programming |Java Virtual Machine | Java Runtime Environment – Youtube
What Is Java Runtime Environment (Jre)?
What Is Java Runtime Environment (Jre)?
Difference Between Jdk, Jre And Jvm - Javatpoint
Difference Between Jdk, Jre And Jvm – Javatpoint
Differences Between Jdk, Jre And Jvm
Differences Between Jdk, Jre And Jvm
Download Java Development Kit 32-Bit 8-Update-231 For Windows - Filehippo.Com
Download Java Development Kit 32-Bit 8-Update-231 For Windows – Filehippo.Com

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *