Chuyển tới nội dung
Home » Hàm Round Trong Python | Làm Tròn Số Nguyên

Hàm Round Trong Python | Làm Tròn Số Nguyên

Hàm round trong Python

Lỗi và ngoại lệ

TypeError: Lỗi này xảy ra trong trường hợp có bất kỳ thứ gì khác ngoài số trong các tham số.

print(round(“a”, 2))

Đầu ra:

Traceback (most recent call last): File ”

“, line 1, in

TypeError: type str doesn’t define __round__ method >

Hàm round() trong Python

Làm tròn trong Python không khó. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách dùng hàm round trong Python để làm tròn số.

Python là một ngôn ngữ lập trình lập trình được ưa chuộng nhất hiện nay. Với nhiều doanh nghiệp đang chuyển sang hệ sinh thái khoa học dữ liệu mạnh mẽ của Python để phân tích dữ liệu, hiểu cách tránh đưa sai lệch vào dataset là cực kỳ quan trọng. Nếu đã nghiên cứu một số chỉ số, bạn có thể đã làm quen với thuật ngữ như sai lệch báo cáo, sai lệch lựa chọn và sai lệch lấy mẫu. Có một loại sai lệch khác đóng vai trò quan trọng khi bạn xử lý dữ liệu số. Đó là sai lệch làm tròn.

Hiểu cách làm tròn hoạt động trong Python có thể giúp bạn tránh sai lệch tập dữ liệu của mình. Đây là một kỹ năng quan trọng. Suy cho cùng, việc rút ra kết luận từ dữ liệu sai lệch có thể dẫn đến những sai lầm tốn kém. Nếu không muốn điều đó, hãy cùng nhau tìm hiểu về cách làm tròn số trong Python bằng hàm round() nhé.

Hàm round() trong Python làm tròn một số cho trước, trả về số đó dưới dạng số dấu phẩy động, có số chữ số sau dấu phẩy được chỉ định. Số sau dấu phẩy mặc định là 0, nghĩa là hàm sẽ trả về số nguyên gần nhất.

Cú pháp hàm round() trong Python:


round(number[, ndigits])

Các tham số của hàm round()

Hàm round() có 2 tham số:


 • number

  : Số bạn muốn làm tròn.

 • ndigits

  : Số chữ số sau dấu phẩy muốn sử dụng làm tròn số. Mặc định là 0.

Giá trị trả về từ round()

 • Nếu không có

  ndigits

  , hàm sẽ trả về số nguyên gần nhất.
 • Nếu cung cấp đủ 2 tham số, hàm trả về

  number

  với

  ndigits

  số thập phân sau dấu phẩy.

Ví dụ 1: round() hoạt động như thế nào?

Ví dụ chỉ truyền tham số đầu tiên:


# không có tham số ndigits print(round(10)) print(round(10.7)) print(round(5.5)) print(round(5.4)) print(round(6.8)) print(round(0.1)) print(round(0.7))

Khi bạn chạy chương trình, output trả về sẽ là:


10 11 6 5 7 0 1

Ví dụ 2: Làm tròn số đến vị trí ndigits đã cho

Ví dụ truyền đủ cả 2 tham số:


print(round(2.665, 2)) print(round(50.25556, 2)) print(round(100.000056, 3)) print(round(80.23456, 2)) print(round(122.145,5))

Khi bạn chạy chương trình, output trả về sẽ là:


2.67 50.26 100.0 80.23 122.145

Hàm round trong Python
Hàm round trong Python

Làm tròn lên và xuống

Ngoài việc làm tròn số thập phân và số nguyên, Python cũng cung cấp cách làm tròn lên và làm tròn xuống số thực.

 1. Làm tròn lên với


  math.ceil()

  : Chúng ta đã thấy cách sử dụng

  ceil()

  để làm tròn số thập phân lên. Điều này làm cho số gần nhất phía trên trở nên lớn hơn hoặc bằng số ban đầu.

 2. Làm tròn xuống với


  math.floor()

  : Chúng ta đã thấy cách sử dụng

  floor()

  để làm tròn số thập phân xuống. Điều này làm cho số gần nhất phía dưới trở nên nhỏ hơn hoặc bằng số ban đầu.

Làm tròn số nguyên và số thập phân

Trong Python, hàm

round()

được sử dụng rộng rãi để làm tròn số nguyên và số thập phân (số thực). Làm tròn số thực là quá trình giảm độ chính xác của số đó bằng cách loại bỏ một số chữ số sau dấu phẩy thập phân. Trong Python, việc làm tròn có thể được thực hiện theo hai cách chính: làm tròn lên (rounding up) hoặc làm tròn xuống (rounding down).

 1. Làm tròn số nguyên: Khi làm tròn số nguyên, hàm

  round()

  thường không thay đổi giá trị của số nguyên đó. Tuy nhiên, nếu hàm

  round()

  được sử dụng với một số thực và một số nguyên chỉ định số chữ số thập phân, nó sẽ làm tròn số thực đó đến số chữ số thập phân cụ thể.
 2. Làm tròn số thực: Đối với số thực,

  round()

  sẽ làm tròn số đó đến số chữ số thập phân gần nhất. Mặc định, nếu không có số chữ số thập phân được chỉ định, hàm sẽ làm tròn đến số nguyên gần nhất. Ví dụ:
 • Làm tròn số

  3.14159

  mà không chỉ định số chữ số thập phân sẽ cho kết quả.
 • Làm tròn

  3.14159

  đến 2 chữ số thập phân sẽ cho kết quả

  3.14

  .

Quy tắc làm tròn: Trong Python, quy tắc làm tròn “Round half to even” hay còn gọi là “Banker’s rounding” được áp dụng. Điều này có nghĩa là, nếu phần số cần làm tròn đúng bằng 0.5, thì số sẽ được làm tròn đến số chẵn gần nhất. Ví dụ,

round(2.5)

sẽ cho kết quả là , và

round(3.5)

sẽ cho kết quả là .

Hiểu biết về cách hàm

round()

làm việc và các quy tắc làm tròn trong Python là rất quan trọng, đặc biệt trong các tình huống đòi hỏi độ chính xác cao như trong các ứng dụng tài chính, khoa học dữ liệu, và kỹ thuật. Việc sử dụng chính xác hàm

round()

giúp đảm bảo rằng kết quả tính toán phản ánh đúng ý định của người lập trình và yêu cầu của ứng dụng.

Bai17: Hàm làm tròn số round() python - Tự học lập trình python
Bai17: Hàm làm tròn số round() python – Tự học lập trình python

Cơ bản về hàm round()

Hàm round() trong Python được sử dụng để làm tròn một giá trị số thực (floating-point) hoặc số nguyên theo một quy tắc cụ thể. Hàm này nhận một giá trị số thực làm đối số chính và có thể nhận thêm một đối số tùy chọn để chỉ định số chữ số thập phân bạn muốn giữ lại.

Cú pháp cơ bản của hàm round() là:

round(number, ndigits)


 • number

  : Giá trị số thực cần làm tròn.

 • ndigits

  (tùy chọn): Số nguyên chỉ định số chữ số thập phân bạn muốn giữ lại sau dấu thập phân. Nếu không cung cấp, hàm sẽ làm tròn giá trị số thực đến số nguyên gần nhất.

Hàm round() sẽ trả về một giá trị số thực sau khi đã được làm tròn theo yêu cầu.

Sử dụng hàm round() để làm tròn số nguyên

Nếu bạn muốn làm tròn một số nguyên, bạn có thể sử dụng hàm round() mà không cung cấp đối số thứ hai

ndigits

. Hàm này sẽ làm tròn số nguyên đến số nguyên gần nhất. Dưới đây là một ví dụ:

x = 5

Trong ví dụ trên, hàm round() đã làm tròn số nguyên 5 đến chính nó.

(Lập trình Python)B39 round
(Lập trình Python)B39 round

Làm tròn số thập phân

Làm tròn số thập phân là việc điều chỉnh một số thực để có một số chữ số thập phân cố định sau dấu thập phân. Python cung cấp một số phương pháp để thực hiện điều này.

 1. Làm tròn với

  round()

  : Hàm

  round()

  được sử dụng để làm tròn một số thực. Nó nhận hai đối số: số cần làm tròn và số chữ số thập phân muốn giữ lại. Ví dụ:

x = 3.14159

 1. Làm tròn lên với

  ceil()

  : Hàm

  ceil()

  từ thư viện

  math

  được sử dụng để làm tròn lên tới số thập phân gần nhất. Ví dụ:

import math

 1. Làm tròn xuống với

  floor()

  : Hàm

  floor()

  từ thư viện

  math

  được sử dụng để làm tròn xuống tới số thập phân gần nhất. Ví dụ:

import math

Làm tròn số thập phân với định dạng chuỗi

Một cách phổ biến để làm tròn số thập phân là sử dụng định dạng chuỗi. Python cung cấp định dạng chuỗi hoặc

str.format()

để định dạng một số với số chữ số thập phân cụ thể. Ví dụ:

x = 3.14159

Hoặc sử dụng

str.format()

:

x = 3.14159

[PYTHON] Bài 14. Hàm Trong Python
[PYTHON] Bài 14. Hàm Trong Python

quantize () của thư viện tiêu chuẩn thập phân

Mô-đun thập phân của thư viện tiêu chuẩn có thể được sử dụng để xử lý các số dấu phẩy động thập phân chính xác.

Sử dụng phương thức quantize () của mô-đun thập phân, có thể làm tròn số bằng cách chỉ định chế độ làm tròn.

 • decimal quantize() — Decimal fixed point and floating point arithmetic — Python 3.10.2 Documentation
 • Rounding modes — Decimal fixed point and floating point arithmetic — Python 3.10.2 Documentation

Các giá trị đặt cho đối số làm tròn của phương thức quantize () có ý nghĩa tương ứng như sau.


 • ROUND_HALF_UP

  :Làm tròn chung

 • ROUND_HALF_EVEN

  :Làm tròn đến số chẵn

Mô-đun thập phân là một thư viện tiêu chuẩn, vì vậy không cần cài đặt thêm nhưng cần nhập.

from decimal import Decimal, ROUND_HALF_UP, ROUND_HALF_EVEN

Tạo đối tượng thập phân

Decimal () có thể được sử dụng để tạo các đối tượng kiểu Decimal.

Nếu bạn chỉ định kiểu float làm đối số, bạn có thể thấy giá trị thực sự được coi là gì.

print(Decimal(0.05)) # 0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125 print(type(Decimal(0.05))) #

Như thể hiện trong ví dụ, 0,05 không được coi là chính xác 0,05. Đây là lý do tại sao hàm tích hợp round () được mô tả ở trên làm tròn thành một giá trị khác với giá trị mong đợi đối với các giá trị thập phân bao gồm 0,05 trong ví dụ.

Vì 0,5 là một nửa (-1 lũy thừa của 2), nó có thể được biểu thị chính xác bằng ký hiệu nhị phân.

print(Decimal(0.5)) # 0.5

Nếu bạn chỉ định kiểu chuỗi str thay vì kiểu float, nó sẽ được coi là kiểu Thập phân của giá trị chính xác.

print(Decimal(‘0.05’)) # 0.05

Làm tròn số thập phân đến bất kỳ số chữ số nào và làm tròn đến số chẵn

Gọi quantize () từ một đối tượng kiểu Decimal để làm tròn giá trị.

Đối số đầu tiên của quantize () là một chuỗi có cùng số chữ số với số chữ số bạn muốn tìm, chẳng hạn như ‘0,1’ hoặc ‘0,01’.

Ngoài ra, đối số ROUNDING chỉ định chế độ làm tròn; nếu ROUND_HALF_UP được chỉ định, làm tròn chung sẽ được sử dụng.

f = 123.456 print(Decimal(str(f)).quantize(Decimal(‘0’), rounding=ROUND_HALF_UP)) # 123 print(Decimal(str(f)).quantize(Decimal(‘0.1’), rounding=ROUND_HALF_UP)) # 123.5 print(Decimal(str(f)).quantize(Decimal(‘0.01’), rounding=ROUND_HALF_UP)) # 123.46

Không giống như hàm tích hợp round (), 0,5 được làm tròn thành 1.

print(‘0.4 =>’, Decimal(str(0.4)).quantize(Decimal(‘0’), rounding=ROUND_HALF_UP)) print(‘0.5 =>’, Decimal(str(0.5)).quantize(Decimal(‘0’), rounding=ROUND_HALF_UP)) print(‘0.6 =>’, Decimal(str(0.6)).quantize(Decimal(‘0’), rounding=ROUND_HALF_UP)) # 0.4 => 0 # 0.5 => 1 # 0.6 => 1

Nếu làm tròn đối số được đặt thành ROUND_HALF_EVEN, thì việc làm tròn được thực hiện thành số chẵn như trong hàm tích hợp round ().

Như đã đề cập ở trên, nếu một kiểu float dấu phẩy động được chỉ định làm đối số của Decimal (), thì nó được coi là đối tượng Decimal có giá trị bằng giá trị thực của kiểu float, do đó, kết quả của việc sử dụng quantize () phương thức sẽ khác với những gì được mong đợi, giống như hàm tích hợp round ().

print(‘0.05 =>’, round(0.05, 1)) print(‘0.15 =>’, round(0.15, 1)) print(‘0.25 =>’, round(0.25, 1)) print(‘0.35 =>’, round(0.35, 1)) print(‘0.45 =>’, round(0.45, 1)) # 0.05 => 0.1 # 0.15 => 0.1 # 0.25 => 0.2 # 0.35 => 0.3 # 0.45 => 0.5 print(‘0.05 =>’, Decimal(0.05).quantize(Decimal(‘0.1’), rounding=ROUND_HALF_EVEN)) print(‘0.15 =>’, Decimal(0.15).quantize(Decimal(‘0.1’), rounding=ROUND_HALF_EVEN)) print(‘0.25 =>’, Decimal(0.25).quantize(Decimal(‘0.1’), rounding=ROUND_HALF_EVEN)) print(‘0.35 =>’, Decimal(0.35).quantize(Decimal(‘0.1’), rounding=ROUND_HALF_EVEN)) print(‘0.45 =>’, Decimal(0.45).quantize(Decimal(‘0.1’), rounding=ROUND_HALF_EVEN)) # 0.05 => 0.1 # 0.15 => 0.1 # 0.25 => 0.2 # 0.35 => 0.3 # 0.45 => 0.5

Nếu đối số của Decimal () được chỉ định là một chuỗi kiểu str, nó được coi như một đối tượng Decimal có chính xác giá trị đó, vì vậy kết quả là như mong đợi.

print(‘0.05 =>’, Decimal(str(0.05)).quantize(Decimal(‘0.1’), rounding=ROUND_HALF_EVEN)) print(‘0.15 =>’, Decimal(str(0.15)).quantize(Decimal(‘0.1’), rounding=ROUND_HALF_EVEN)) print(‘0.25 =>’, Decimal(str(0.25)).quantize(Decimal(‘0.1’), rounding=ROUND_HALF_EVEN)) print(‘0.35 =>’, Decimal(str(0.35)).quantize(Decimal(‘0.1’), rounding=ROUND_HALF_EVEN)) print(‘0.45 =>’, Decimal(str(0.45)).quantize(Decimal(‘0.1’), rounding=ROUND_HALF_EVEN)) # 0.05 => 0.0 # 0.15 => 0.2 # 0.25 => 0.2 # 0.35 => 0.4 # 0.45 => 0.4

Vì 0,5 có thể được xử lý chính xác bởi kiểu float, nên không có vấn đề gì khi chỉ định kiểu float làm đối số của Decimal () khi làm tròn thành số nguyên, nhưng sẽ an toàn hơn khi chỉ định kiểu chuỗi str khi làm tròn đến chữ số thập phân.

Ví dụ, 2.675 thực sự là 2.67499 …. trong kiểu float. Do đó, nếu bạn muốn làm tròn đến hai chữ số thập phân, bạn phải chỉ định một chuỗi thành Decimal (), nếu không kết quả sẽ khác với kết quả mong đợi cho dù bạn làm tròn đến số nguyên gần nhất (ROUND_HALF_UP) hay thành số chẵn (ROUND_HALF_EVEN ).

print(Decimal(2.675)) # 2.67499999999999982236431605997495353221893310546875 print(Decimal(2.675).quantize(Decimal(‘0.01’), rounding=ROUND_HALF_UP)) # 2.67 print(Decimal(str(2.675)).quantize(Decimal(‘0.01’), rounding=ROUND_HALF_UP)) # 2.68 print(Decimal(2.675).quantize(Decimal(‘0.01’), rounding=ROUND_HALF_EVEN)) # 2.67 print(Decimal(str(2.675)).quantize(Decimal(‘0.01’), rounding=ROUND_HALF_EVEN)) # 2.68

Lưu ý rằng phương thức quantize () trả về một số kiểu Thập phân, vì vậy nếu bạn muốn thao tác trên một số kiểu float, bạn cần chuyển nó sang kiểu float bằng cách sử dụng float (), nếu không sẽ xảy ra lỗi.

d = Decimal(‘123.456’).quantize(Decimal(‘0.01’), rounding=ROUND_HALF_UP) print(d) # 123.46 print(type(d)) #

# print(1.2 + d) # TypeError: unsupported operand type(s) for +: ‘float’ and ‘decimal.Decimal’ print(1.2 + float(d)) # 124.66

Làm tròn số nguyên đến bất kỳ số chữ số nào và làm tròn thành số chẵn

Nếu bạn muốn làm tròn thành một chữ số nguyên, việc chỉ định một cái gì đó như ’10’ làm đối số đầu tiên sẽ không cung cấp cho bạn kết quả mong muốn.

i = 99518 print(Decimal(i).quantize(Decimal(’10’), rounding=ROUND_HALF_UP)) # 99518

Điều này là do quantize () thực hiện làm tròn theo số mũ của đối tượng Decimal, nhưng số mũ của đối tượng Decimal (’10 ‘) là 0, không phải 1.

Bạn có thể chỉ định một số mũ tùy ý bằng cách sử dụng E làm chuỗi số mũ (ví dụ: ‘1E1’). Số mũ lũy thừa có thể được kiểm tra trong phương thức as_tuple.

print(Decimal(’10’).as_tuple()) # DecimalTuple(sign=0, digits=(1, 0), exponent=0) print(Decimal(‘1E1’).as_tuple()) # DecimalTuple(sign=0, digits=(1,), exponent=1)

Như vậy, kết quả sẽ ở dạng ký hiệu mũ bằng cách sử dụng E. Nếu bạn muốn sử dụng ký hiệu bình thường hoặc nếu bạn muốn hoạt động với kiểu int nguyên sau khi làm tròn, hãy sử dụng int () để chuyển đổi kết quả.

print(Decimal(i).quantize(Decimal(‘1E1’), rounding=ROUND_HALF_UP)) # 9.952E+4 print(int(Decimal(i).quantize(Decimal(‘1E1’), rounding=ROUND_HALF_UP))) # 99520 print(int(Decimal(i).quantize(Decimal(‘1E2’), rounding=ROUND_HALF_UP))) # 99500 print(int(Decimal(i).quantize(Decimal(‘1E3’), rounding=ROUND_HALF_UP))) # 100000

Nếu làm tròn đối số được đặt thành ROUND_HALF_UP, thì việc làm tròn chung sẽ xảy ra, ví dụ: 5 sẽ được làm tròn thành 10.

print(‘4 =>’, int(Decimal(4).quantize(Decimal(‘1E1’), rounding=ROUND_HALF_UP))) print(‘5 =>’, int(Decimal(5).quantize(Decimal(‘1E1’), rounding=ROUND_HALF_UP))) print(‘6 =>’, int(Decimal(6).quantize(Decimal(‘1E1’), rounding=ROUND_HALF_UP))) # 4 => 0 # 5 => 10 # 6 => 10

Tất nhiên, không có vấn đề gì nếu bạn chỉ định nó dưới dạng chuỗi.

chức năng tích hợp sẵn (ví dụ: trong ngôn ngữ lập trình):round()

Round () được cung cấp dưới dạng một hàm dựng sẵn. Nó có thể được sử dụng mà không cần nhập bất kỳ mô-đun nào.

Đối số đầu tiên là số ban đầu và đối số thứ hai là số chữ số (làm tròn bao nhiêu chữ số).

Làm tròn số thập phân đến bất kỳ số chữ số nào.

Sau đây là một ví dụ về xử lý đối với kiểu dấu phẩy động float.

Nếu đối số thứ hai bị bỏ qua, đối số này được làm tròn thành số nguyên. Kiểu cũng trở thành kiểu int số nguyên.

f = 123.456 print(round(f)) # 123 print(type(round(f))) #

Nếu đối số thứ hai được chỉ định, nó sẽ trả về kiểu dấu phẩy động.

Nếu một số nguyên dương được chỉ định, thì vị trí thập phân được chỉ định; nếu một số nguyên âm được chỉ định, vị trí số nguyên được chỉ định. -1 làm tròn đến phần mười gần nhất, -2 làm tròn đến hàng trăm gần nhất và 0 làm tròn đến một số nguyên (vị trí đầu tiên), nhưng trả về kiểu float, không giống như khi bị bỏ qua.

print(round(f, 1)) # 123.5 print(round(f, 2)) # 123.46 print(round(f, -1)) # 120.0 print(round(f, -2)) # 100.0 print(round(f, 0)) # 123.0 print(type(round(f, 0))) #

Làm tròn số nguyên đến bất kỳ số chữ số nào.

Sau đây là một ví dụ về xử lý cho kiểu int số nguyên.

Nếu đối số thứ hai bị bỏ qua hoặc nếu 0 hoặc một số nguyên dương được chỉ định, giá trị ban đầu được trả về như hiện tại. Nếu một số nguyên âm được chỉ định, nó được làm tròn thành chữ số nguyên tương ứng. Trong cả hai trường hợp, một kiểu int số nguyên được trả về.

i = 99518 print(round(i)) # 99518 print(round(i, 2)) # 99518 print(round(i, -1)) # 99520 print(round(i, -2)) # 99500 print(round(i, -3)) # 100000

round () làm tròn đến số chẵn, không làm tròn số chung

Lưu ý rằng làm tròn với hàm round () tích hợp sẵn trong Python 3 làm tròn thành số chẵn, không làm tròn chung.

Như đã viết trong tài liệu chính thức, 0,5 được làm tròn thành 0, 5 được làm tròn thành 0, v.v.

print(‘0.4 =>’, round(0.4)) print(‘0.5 =>’, round(0.5)) print(‘0.6 =>’, round(0.6)) # 0.4 => 0 # 0.5 => 0 # 0.6 => 1 print(‘4 =>’, round(4, -1)) print(‘5 =>’, round(5, -1)) print(‘6 =>’, round(6, -1)) # 4 => 0 # 5 => 0 # 6 => 10

Định nghĩa của làm tròn đến một số chẵn như sau.

Nếu phân số nhỏ hơn 0,5, làm tròn nó xuống; nếu phân số lớn hơn 0,5 thì làm tròn số; nếu phân số chính xác là 0,5 thì làm tròn đến số chẵn giữa làm tròn xuống và làm tròn lên.

Rounding – Wikipedia

0,5 không phải lúc nào cũng bị cắt ngắn.

print(‘0.5 =>’, round(0.5)) print(‘1.5 =>’, round(1.5)) print(‘2.5 =>’, round(2.5)) print(‘3.5 =>’, round(3.5)) print(‘4.5 =>’, round(4.5)) # 0.5 => 0 # 1.5 => 2 # 2.5 => 2 # 3.5 => 4 # 4.5 => 4

Trong một số trường hợp, định nghĩa làm tròn thành số chẵn thậm chí không áp dụng cho xử lý sau hai chữ số thập phân.

print(‘0.05 =>’, round(0.05, 1)) print(‘0.15 =>’, round(0.15, 1)) print(‘0.25 =>’, round(0.25, 1)) print(‘0.35 =>’, round(0.35, 1)) print(‘0.45 =>’, round(0.45, 1)) # 0.05 => 0.1 # 0.15 => 0.1 # 0.25 => 0.2 # 0.35 => 0.3 # 0.45 => 0.5

Điều này là do thực tế là số thập phân không thể được biểu diễn chính xác dưới dạng số dấu phẩy động, như đã nêu trong tài liệu chính thức.

Hành vi của round () đối với các số dấu phẩy động có thể khiến bạn ngạc nhiên:Ví dụ: vòng (2,675, 2) sẽ cho bạn 2,67 thay vì 2,68 như mong đợi. Đây không phải là một lỗi.:Đây là kết quả của thực tế là hầu hết các số thập phân không thể được biểu diễn chính xác bằng số dấu phẩy động.

round() — Built-in Functions — Python 3.10.2 Documentation

Nếu bạn muốn làm tròn tổng quát hoặc làm tròn chính xác các số thập phân thành các số chẵn, bạn có thể sử dụng lượng tử hóa thập phân của thư viện tiêu chuẩn (được mô tả bên dưới) hoặc xác định một hàm mới.

Cũng lưu ý rằng round () trong Python 2 không làm tròn thành số chẵn mà là làm tròn.

039 Hàm Round trong Python
039 Hàm Round trong Python

Kết luận

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về Hàm round() trong Python rồi. Hàm round() trong Python là một công cụ mạnh mẽ để làm tròn giá trị số thực hoặc số nguyên theo yêu cầu cụ thể của dự án. Điều này giúp bạn kiểm soát độ chính xác và định dạng của số trong các ứng dụng của bạn. Hàm round() cho phép bạn thực hiện các phép làm tròn cơ bản, làm tròn số thập phân, làm tròn số nguyên và tuân thủ tiêu chuẩn làm tròn, cung cấp sự linh hoạt và hiệu quả trong việc xử lý dữ liệu số trong Python.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/so-trong-python/ham-round-trong-python/

Viết bởi Kiyoshi. Đã đăng ký bản quyền tác giả tại Creativecommons và DMCA

Bài viết liên quan

HOME › python cơ bản – lập trình python cho người mới bắt đầu>>05. số trong python

Phần sau giải thích cách làm tròn số trong Python bằng cách làm tròn số hoặc làm tròn số thành số chẵn. Các số được giả định là kiểu dấu phẩy động float hoặc kiểu int nguyên.

 • chức năng tích hợp sẵn (ví dụ: trong ngôn ngữ lập trình):

  round()

  • Làm tròn số thập phân đến bất kỳ số chữ số nào.
  • Làm tròn số nguyên đến bất kỳ số chữ số nào.
  • round () làm tròn đến số chẵn, không làm tròn số chung
 • thư viện tiêu chuẩn

  decimal


  quantize()


  • Decimal

   Tạo một đối tượng
  • Làm tròn số thập phân đến bất kỳ số chữ số nào và làm tròn đến số chẵn
  • Làm tròn số nguyên đến bất kỳ số chữ số nào và làm tròn thành số chẵn
 • Xác định một chức năng mới

  • Làm tròn số thập phân đến bất kỳ số chữ số nào.
  • Làm tròn số nguyên đến bất kỳ số chữ số nào
  • Lưu ý: Đối với các giá trị âm

Lưu ý rằng, như đã đề cập ở trên, vòng hàm tích hợp không phải là một phép làm tròn tổng quát mà là một phép làm tròn đến một số chẵn. Xem chi tiết bên dưới.

 • chức năng tích hợp sẵn (ví dụ: trong ngôn ngữ lập trình):round()
 • quantize () của thư viện tiêu chuẩn thập phân
 • Xác định một chức năng mới

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của round() trong Python.

print “round(80.23456, 2) : “, round(80.23456, 2) print “round(100.000056, 3) : “, round(100.000056, 3) print “round(-100.000056, 3) : “, round(-100.000056, 3)

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

round(80.23456, 2) : 80.23 round(100.000056, 3) : 100.0 round(-100.000056, 3) : -100.0

Làm tròn số thập phân A đến B chữ số sau dấu phẩy

Hàm ROUND trong Excel || Cách làm tròn số trong Excel với hàm ROUND cực đơn giản
Hàm ROUND trong Excel || Cách làm tròn số trong Excel với hàm ROUND cực đơn giản

Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Làm tròn số thập phân A đến B chữ số sau dấu phẩy dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên like và share để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!

Kết luận

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách Làm tròn số trong Pythonrồi. Làm tròn số trong Python là một phần quan trọng của lập trình, giúp điều chỉnh giá trị số thực hoặc số nguyên để phù hợp với yêu cầu cụ thể của dự án. Python cung cấp nhiều cách để làm tròn số, bao gồm làm tròn số thập phân, làm tròn số nguyên, và làm tròn theo tiêu chuẩn. Việc hiểu cách sử dụng các phương pháp này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả và đảm bảo kết quả phù hợp với mong đợi.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/so-trong-python/lam-tron-so-trong-python/

Viết bởi Kiyoshi. Đã đăng ký bản quyền tác giả tại Creativecommons và DMCA

Bài viết liên quan

HOME › python cơ bản – lập trình python cho người mới bắt đầu>>05. số trong python

Cách sử dụng hàm ROUND trong Excel
Cách sử dụng hàm ROUND trong Excel

Sử dụng hàm round() với số thập phân

Hàm round() cũng được sử dụng để làm tròn số thập phân tới một số chữ số thập phân cụ thể. Đối số thứ hai

ndigits

sẽ xác định số lượng chữ số thập phân bạn muốn giữ lại sau dấu thập phân. Dưới đây là một ví dụ:

x = 3.14159265

Trong ví dụ trên, hàm round() đã làm tròn số thập phân `3.

14159265` đến hai chữ số thập phân gần nhất.

Ứng dụng thực tế

Một trong những cách sử dụng phổ biến của làm tròn hàm là Xử lý sự không khớp giữa phân số và số thập phân.

Một cách sử dụng làm tròn số là rút ngắn cả ba số ở bên phải dấu thập phân khi chuyển đổi 1/3 thành số thập phân. Hầu hết thời gian, bạn sẽ sử dụng các số được làm tròn 0,33 hoặc 0,333 khi bạn cần làm việc với 1/3 ở số thập phân. Trên thực tế, bạn thường chỉ làm việc với hai hoặc ba chữ số ở bên phải dấu thập phân khi không có số chính xác tương đương với phân số ở dạng thập phân. Làm thế nào bạn sẽ hiển thị 1/6 trong số thập phân? Nhớ làm tròn số nhé!

# làm tròn số 1/3 b = 1/3 print(b) print(round(b, 2))

Lưu ý: Trong python, nếu chúng ta làm tròn số thành floor hoặc ceil mà không đưa ra tham số thứ hai, chẳng hạn, nó sẽ trả về 15.0 và trong Python 3, nó trả về 15, vì vậy để tránh điều này, chúng ta có thể sử dụng chuyển đổi kiểu (int) trong python. Cũng cần lưu ý rằng hàm round() thể hiện tính toán không chính xác khi tìm giá trị trung bình của hai số.

Xem thêm Tìm kiếm lân cận, tìm kiếm gần tôi

Làm tròn đúng hai chữ số thập phân trong Python

Làm tròn số thực trong Python là chuyện thường ngày, và tụi mình sẽ sử dụng rất nhiều trong khi học Python cùng toán cũng như trong hiển thị các số thực với một số lượng các chữ số thập phân bất kỳ.

À quên, nếu bạn có hứng thú hãy ghé đọc bài về số thực trong Python tutorial này nhé

Ở tip nho nhỏ này, mình sẽ đi làm tròn hai chữ số thập phân nha.

Okay, bắt đầu mình muốn làm tròn kết quả phép tính 1/3

Hướng dẫn học Tin Học lớp 10 - SGK: Kết nối tri thức - Bài 26: Hàm trong Python
Hướng dẫn học Tin Học lớp 10 – SGK: Kết nối tri thức – Bài 26: Hàm trong Python

Cách sử dụng hàm round trong python

Để sử dụng hàm

round()

trong Python, bạn có thể làm như sau:

 1. Làm tròn số nguyên gần nhất: Để làm tròn một số đến số nguyên gần nhất, bạn chỉ cần gọi hàm

  round()

  với số cần làm tròn:

  number = 3.7 rounded = round(number) print(rounded) # Output: 4
 2. Làm tròn đến số chữ số thập phân cụ thể: Để làm tròn một số đến một số chữ số thập phân cụ thể, bạn có thể gọi hàm

  round()

  với số cần làm tròn và số chữ số thập phân muốn làm tròn đến:

  number = 3.14159 rounded = round(number, 2) print(rounded) # Output: 3.14

  Trong ví dụ trên, số

  3.14159

  được làm tròn đến 2 chữ số thập phân (

  3.14

  ).
 3. Làm tròn số âm: Hàm

  round()

  cũng hoạt động cho các số âm. Kết quả sẽ được làm tròn theo quy tắc làm tròn gần nhất:

  number = -2.8 rounded = round(number) print(rounded) # Output: -3

  Trong ví dụ này, số

  -2.8

  được làm tròn thành số nguyên gần nhất là

  -3

  .

Lưu ý: Khi làm tròn số, hàm

round()

tuân thủ quy tắc làm tròn gần nhất. Trong trường hợp số ở giữa hai số làm tròn, quy tắc làm tròn lên hoặc xuống sẽ được áp dụng tùy thuộc vào giá trị số lẻ hay chẵn của số ban đầu.

Đó là cách sử dụng hàm

round()

trong Python để làm tròn các giá trị số theo nhu cầu của bạn.

Xem thêm OpenCV mouse Event

Làm tròn số theo tiêu chuẩn

Một điểm quan trọng khi sử dụng hàm round() là cách làm tròn theo tiêu chuẩn. Nếu số cận nhất ở phía trên và dưới giá trị ban đầu cách nhau một nửa khoảng, hàm round() sẽ làm tròn lên. Nếu khoảng cách giữa số cận nhất ở phía trên và dưới với số ban đầu là bằng nhau, hàm round() sẽ làm tròn đến số chẵn gần nhất.

Ví dụ:

x = 3.5

Trong ví dụ trên, khoảng cách giữa 3.5 và số gần nhất phía trên (4) và phía dưới (3) là bằng nhau, nhưng hàm round() làm tròn đến số chẵn (4).

Cách Mình Làm Tiến Sĩ Năm 21 Tuổi Tại Úc | Lộ Trình Học Lập Trình Python Hiệu Quả Khi Mới Bắt Đầu
Cách Mình Làm Tiến Sĩ Năm 21 Tuổi Tại Úc | Lộ Trình Học Lập Trình Python Hiệu Quả Khi Mới Bắt Đầu

Chuyển format với string

Cách tiếp theo là mình dùng hàm format() để chuyển đổi với định dạng chuỗi ký tự mong đợi có 2 số phía sau dấu .


>>> "{:.2f}".format(7/2) '3.50'

Lưu ý nhỏ là ở đây trả ra string đó nha, bạn muốn dùng số thực thì nhớ chuyển đổi kiểu dữ liệu qua số thực với hàm float nhé.

Như vậy nè:

float(“{:.2f}”.format(7/2))

Tip hôm nay chỉ có vậy thôi, mong nó hữu ích với bạn nhé 😉

Bài gốc ở blog của tớ, mời bạn ghé chơi.

If you think these contents are helpful, you could send me an encouraging by:

 • Support me
 • Visit my blog at beautyoncode.com
 • Follow me on:

🤘 Chat with me 🤘

See you around, friends!

All rights reserved

Hàm round() trong Python làm tròn x về n chữ số sau dấu thập phân. Python làm tròn theo cách sau: round(0.5) là 1.0 và round(-0.5) là -1.0

Nội dung chính

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết chương trình làm tròn số thập phân A đến B chữ số sau dấu phẩy. A và B được nhập bất kỳ từ bàn phím. Hiển thị số A sau khi được làm tròn ra màn hình.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách viết chương trình LÀM TRÒN SỐ THẬP PHÂN A ĐẾN B CHỮ SỐ SAU DẤU PHẨY (CÓ XỬ LÝ NGOẠI LỆ ĐẦU VÀO).

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên ” Luyện tập – Thử Thách – Không ngại khó!”

Hướng Dẫn Dùng Python Xử Lý Dữ Liệu Excel Và Tạo File Tự Động Cho Dân Văn Phòng Và Dân Trái Ngành
Hướng Dẫn Dùng Python Xử Lý Dữ Liệu Excel Và Tạo File Tự Động Cho Dân Văn Phòng Và Dân Trái Ngành

Lỗi và các ngoại lệ

TypeError: Lỗi này phát sinh trong trường hợp khi có bất kỳ dữ liệu khác ngoài số trong tham số.


print(round("a", 2))

Kết quả:


Runtime Errors: Traceback (most recent call last): File "/home/ccdcfc451ab046030492e0e758d42461.py", line 1, in print(round("a", 2)) TypeError: type str doesn't define __round__ method

Ứng dụng thực tế:

Một trong số cách sử dụng phổ biến của hàm làm tròn là xử lý sự không trùng khớp giữa phân số và số thập phân.

Một trong số cách dùng làm tròn số là rút gọn toàn bộ cả 3 số bên phải của dấu thập phân khi chuyển đổi 1/3 thành số thập phân. Phần lớn thời gian, bạn sẽ dùng các số được làm tròn 0,33 hoặc 0,333 khi cần làm việc với 1/3 trong số thập phân. Thực tế, bạn luôn chỉ làm việc với hai hoặc 3 con số ở bên phải của dấu thập phân khi không có số chính xác tương đương với phân số ở dạng thập phân. Làm thế nào hiển thị 1/6 trong số thập phân? Nhớ làm tròn số nhé!

Ví dụ:


# practical application b = 1/3 print(b) print(round(b, 2))

Kết quả:


0.3333333333333333 0.33

Một số ứng dụng thực tế khác của hàm làm tròn trong Python

 • Làm tròn hóa đơn – Tổng tiền thanh toán hóa đơn thường được tính theo giá trị số nguyên, vì thế hàm round() có thể được dùng để làm tròn số tiền trong hóa đơn.
 • Làm tròn dữ liệu khoa học – Dữ liệu khoa học có độ chính xác cao, vì thế, cần phải ở định dạng bắt buộc với một số nguyên và số thực nhất định. Sự chính xác này có thể đạt được với sự trợ giúp của hàm round().
 • Xử lý dữ liệu kỹ thuật – Dữ liệu lý thuyết trong kỹ thuật có thể cần điều chỉnh để có thể sử dụng trong ứng dụng thực tế. Hàm round() có thể giúp làm tròn giá trị của ứng dụng trong những trường hợp như thế.

Hàm round() chỉ có vài chú ý như vậy thôi. Bạn nhớ thực hành thường xuyên với các bài tập Python nhé.

Xem thêm:

Làm tròn số nguyên

Làm tròn số nguyên là việc làm tròn một số thực thành một số nguyên gần nhất. Python cung cấp một số cách để thực hiện điều này.

 1. Làm tròn với

  round()  int()

  : Bạn có thể sử dụng hàm

  int()

  để chuyển đổi một số thực sau khi đã làm tròn bằng

  round()

  thành một số nguyên. Ví dụ:

x = 3.7

 1. Làm tròn lên với

  ceil()  int()

  : Tương tự, bạn có thể sử dụng

  ceil()

  từ thư viện

  math

  và sau đó sử dụng

  int()

  để chuyển đổi kết quả thành số nguyên. Ví dụ:

import math

 1. Làm tròn xuống với

  floor()  int()

  : Tương tự, bạn có thể sử dụng

  floor()

  từ thư viện

  math

  và sau đó sử dụng

  int()

  để chuyển đổi kết quả thành số nguyên. Ví dụ:

import math

Hướng Dẫn Keylogger Đơn Giản bằng Python | Lập Trình Gián Điệp Python
Hướng Dẫn Keylogger Đơn Giản bằng Python | Lập Trình Gián Điệp Python

Ví dụ hàm round() trong Python

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của hàm round() trong Python.

print (“round(50.25556, 2) : “, round(50.25556, 2)) print (“round(10.000056, 3) : “, round(10.000056, 3)) print (“round(-10.000056, 3) : “, round(-10.000056, 3))

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

round(50.25556, 2) : 50.26 round(10.000056, 3) : 10.0 round(-10.000056, 3) : -10.0

Phương thức Number round() trong Python

Có thể bạn quan tâm

Tiếp tục với chủ đề các hàm tích hợp sẵn trong Python, bài viết sẽ giới thiệu cho các bạn về hàm round() với cú pháp, cách sử dụng cũng như các ví dụ cụ thể. Mời bạn đọc theo dõi.

Hàm round() trong Python làm tròn một số cho trước, trả về số đó dưới dạng số dấu phẩy động, có số chữ số sau dấu phẩy được chỉ định. Số sau dấu phẩy mặc định là 0, nghĩa là hàm sẽ trả về số nguyên gần nhất.

Cú pháp hàm round() trong Python:


round(number[, ndigits])

Các tham số của hàm round()

Hàm round() có 2 tham số:


 • number

  : Số bạn muốn làm tròn.

 • ndigits

  : Số chữ số sau dấu phẩy muốn sử dụng làm tròn số. Mặc định là 0.

Giá trị trả về từ round()

 • Nếu không có

  ndigits

  , hàm sẽ trả về số nguyên gần nhất.
 • Nếu cung cấp đủ 2 tham số, hàm trả về

  number

  với

  ndigits

  số thập phân sau dấu phẩy.

Ví dụ 1: round() hoạt động như thế nào?

Ví dụ chỉ truyền tham số đầu tiên:


# không có tham số ndigits print(round(10)) print(round(10.7)) print(round(5.5)) print(round(5.4)) print(round(6.8)) print(round(0.1)) print(round(0.7))

Khi bạn chạy chương trình, output trả về sẽ là:


10 11 6 5 7 0 1

Ví dụ 2: Làm tròn số đến vị trí ndigits đã cho

Ví dụ truyền đủ cả 2 tham số:


print(round(2.665, 2)) print(round(50.25556, 2)) print(round(100.000056, 3)) print(round(80.23456, 2)) print(round(122.145,5))

Khi bạn chạy chương trình, output trả về sẽ là:


2.67 50.26 100.0 80.23 122.145

Python round() hàm số làm tròn dấu phẩy động từ giá trị thập phân đến bội số gần nhất của 10.

Giá trị int với bội số gần nhất của 10 mũ trừ n chữ số, trong đó n chữ số là độ chính xác sau dấu thập phân. Nếu hai bội số gần bằng nhau, thì việc làm tròn được thực hiện đối với lựa chọn chẵn.

Cú pháp round():

round(number, number of digits)

Tham số round() của Python:

 • number : số cần làm tròn
 • number of digits(Tùy chọn): số chữ số mà số đã cho sẽ được làm tròn đến đó.

Nếu tham số thứ hai bị thiếu, thì hàm round() trả về:

 • nếu chỉ một số nguyên được đưa ra, ví dụ 15, thì nó sẽ tự làm tròn thành 15.
 • nếu một số thập phân được đưa ra, thì nó sẽ làm tròn thành bội số gần nhất của 10 thành lũy thừa trừ n chữ số

Python round() ví dụ:

Ví dụ 1: Hàm round() trong Python nếu thiếu tham số thứ hai

# khi tham số là integers print(round(15)) # khi tham số là floating print(round(51.6)) print(round(51.5)) print(round(51.4))

Xem thêm Thuật toán lập lịch Round Robin

Khi tham số thứ hai xuất hiện, nó sẽ trả về:

Chữ số thập phân cuối cùng mà nó được làm tròn sẽ tăng lên 1 khi (nchữ số+1) chữ số thứ >=5, nếu không thì nó giữ nguyên.

Ví dụ 2: Hàm round() trong Python nếu có tham số thứ hai

# khi chữ số thứ (nchữ số + 1) là = 5 print(round(2.6653, 2)) # khi chữ số thứ (nchữ số+1)>=5 print(round(2.6762, 2)) # khi chữ số thứ (ndigit+1) là <5 print(round(2.6731, 2))

Ví dụ 3: Python round() up

print(round(12)) print(round(12.71))

Ví dụ 4: Python round() down

print(round(12)) print(round(12.21)) print(round(12.14)) print(round(12.15))

HSR: Valentine Thì làm Gì? BSwan & SAMPO Tặng Quà Quái! 2 TRICK Lỏ Nhất Về Vũ Trụ Vàng & Máy Móc
HSR: Valentine Thì làm Gì? BSwan & SAMPO Tặng Quà Quái! 2 TRICK Lỏ Nhất Về Vũ Trụ Vàng & Máy Móc

Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Định dạng chuỗi đầu ra bằng format() trong Python
 • Biến và kiểu dữ liệu

Định dạng đầu vào

 • Gồm hai dòng:
 • Dòng đầu tiên chứa số thập phân A
 • Dòng thứ hai chứa số nguyên dương B

Định dạng đầu ra

 • Gồm một dòng duy nhất hiển thị số thập phân A đã được làm tròn đến B chữ số sau dấu phẩy

Ví dụ

 • Input 1:


22.1098 3

 • Output 1:


22.110

 • Input 2:


23.1199 8

 • Output 2:


23.11990000

 • Input 3:


5.6789 0

 • Output 3:

Dùng hàm round()

Hàm này thì khá phổ biến, chỉ cần search làm tròn số trong Python là sẽ hiện bạn ấy. Cùng xem bạn ấy làm tròn hai chữ số thập phân phép tính trên:


>>> round(1/3, 2) 0.33

Trông ngon lành đấy, thử thêm một ví dụ nữa nha. Lần này tớ muốn làm tròn phép tính 7/2 cơ.


>>> round(7/2, 2) 3.5

Ơ, sao chỉ có 3.5 thế kia nhỉ? Làm tròn hai số thập phân kết quả mình mong đợi là 3.50 kia mà. Hmm, coi bộ không ổn với kết quả trả ra số chữ số thập phân nhỏ hơn mình mong đợi rồi. Tiếp theo mình sẽ kiếm cách làm tròn chính xác với hai số thập phân nha.

Lập Trình Python Cho Mọi Người | Game Đấm Lá Kéo | Beginner
Lập Trình Python Cho Mọi Người | Game Đấm Lá Kéo | Beginner

Sử dụng hàm round() để làm tròn số thập phân

Hàm round() cũng được sử dụng để làm tròn số thập phân tới một số chữ số thập phân cụ thể. Đối số thứ hai

ndigits

sẽ xác định số lượng chữ số thập phân bạn muốn giữ lại sau dấu thập phân. Dưới đây là một ví dụ:

x = 3.14159265

Trong ví dụ trên, hàm round() đã làm tròn số thập phân

3.14159265

đến hai chữ số thập phân gần nhất.

Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Khóa học

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểu và thực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam “Luyện tập – Thử thách – không ngại khó”

Đánh giá

Bình luận

num1 = float(input())

num2 = int(input())

print(round(num1,num2))

soA=float(input())

soB=int(input())

soC=round(soA,soB)

print(“so sau khi lam tron la”,soC)

from fractions import*

a=float(input(“Nhập số thập phân bất kì: “))

b=int(input(“Nhập số chữ số muốn làm tròn “))

c=round(a,b)

print(‘Số sau khi làm tròn ‘,c)

Dùng round mà không thêm được số 0 ở sau dấu phẩy khi cho làm tròn cao hơn lượng chữ số ban đầu

a = float(input(‘A = ‘))

b = int(input(‘B = ‘))

print(round(a, b))

Trong ngôn ngữ lập trình Python, hàm round() là một trong những hàm cơ bản được sử dụng để làm tròn giá trị số thực (floating-point) hoặc số nguyên. Hàm này cho phép bạn điều chỉnh số lẻ của một giá trị số thực theo một quy tắc cụ thể hoặc đến một số chữ số thập phân nhất định. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về hàm round() trong Python và cách sử dụng nó.

Lập Trình Phần Mềm Máy Tính Python Cơ Bản Tự Học Cho Người Mới Bắt Đầu | Đồng Hồ Đếm Ngược Python
Lập Trình Phần Mềm Máy Tính Python Cơ Bản Tự Học Cho Người Mới Bắt Đầu | Đồng Hồ Đếm Ngược Python

Xác định một chức năng mới

Phương pháp sử dụng mô-đun thập phân là chính xác và an toàn, nhưng nếu bạn không cảm thấy thoải mái với việc chuyển đổi kiểu, bạn có thể xác định một hàm mới để đạt được làm tròn chung.

Có nhiều cách khả thi để thực hiện việc này, ví dụ như hàm sau.

def my_round(val, digit=0): p = 10 ** digit return (val * p * 2 + 1) // 2 / p

Nếu bạn không cần chỉ định số chữ số và luôn làm tròn đến chữ số thập phân đầu tiên, bạn có thể sử dụng một biểu mẫu đơn giản hơn.

my_round_int = lambda x: int((x * 2 + 1) // 2)

Nếu bạn cần chính xác, sẽ an toàn hơn khi sử dụng số thập phân.

Sau đây là chỉ để tham khảo.

Làm tròn số thập phân đến bất kỳ số chữ số nào.

print(int(my_round(f))) # 123 print(my_round_int(f)) # 123 print(my_round(f, 1)) # 123.5 print(my_round(f, 2)) # 123.46

Không giống như làm tròn, 0,5 trở thành 1 khi làm tròn chung.

print(int(my_round(0.4))) print(int(my_round(0.5))) print(int(my_round(0.6))) # 0 # 1 # 1

Làm tròn số nguyên đến bất kỳ số chữ số nào

i = 99518 print(int(my_round(i, -1))) # 99520 print(int(my_round(i, -2))) # 99500 print(int(my_round(i, -3))) # 100000

Không giống như làm tròn, 5 trở thành 10 theo cách làm tròn thông thường.

print(int(my_round(4, -1))) print(int(my_round(5, -1))) print(int(my_round(6, -1))) # 0 # 10 # 10

Lưu ý: Đối với các giá trị âm

Trong hàm ví dụ trên, -0,5 được làm tròn thành 0.

print(int(my_round(-0.4))) print(int(my_round(-0.5))) print(int(my_round(-0.6))) # 0 # 0 # -1

Có nhiều cách khác nhau để suy nghĩ về việc làm tròn các giá trị âm, nhưng nếu bạn muốn biến -0,5 thành -1, bạn có thể sửa đổi nó như sau, ví dụ:

import math def my_round2(val, digit=0): p = 10 ** digit s = math.copysign(1, val) return (s * val * p * 2 + 1) // 2 / p * s print(int(my_round2(-0.4))) print(int(my_round2(-0.5))) print(int(my_round2(-0.6))) # 0 # -1 # -1

Trong lập trình, làm tròn số là một hoạt động quan trọng giúp chúng ta điều chỉnh giá trị số thực thành dạng số nguyên hoặc số thập phân với số chữ số thập phân cố định. Python cung cấp nhiều cách để làm tròn số dựa trên nhu cầu cụ thể của dự án. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm tròn số trong Python và cách áp dụng chúng trong các tình huống khác nhau.

Làm tròn theo tiêu chuẩn

Khi làm tròn số, nếu số cận nhất ở phía trên và dưới cách số ban đầu một nửa khoảng, Python sẽ làm tròn lên. Nếu khoảng cách giữa số cận nhất ở phía trên và dưới với số ban đầu là bằng nhau, Python sẽ làm tròn đến số chẵn gần nhất. Ví dụ:

x = 3.5

Trong ví dụ trên, khoảng cách giữa 3.5 và số gần nhất phía trên (4) và phía dưới (3) là bằng nhau, nhưng Python làm tròn đến số chẵn (4).

Lập Trình Trí Tuệ Nhân Tạo Cơ Bản Tự Học Cho Người Mới Bắt Đầu | Trợ Lý Ảo Python
Lập Trình Trí Tuệ Nhân Tạo Cơ Bản Tự Học Cho Người Mới Bắt Đầu | Trợ Lý Ảo Python

Sử dụng hàm round() với số nguyên

Nếu bạn muốn làm tròn một số nguyên, bạn có thể sử dụng hàm round() mà không cung cấp đối số thứ hai

ndigits

. Hàm này sẽ làm tròn số nguyên đến số nguyên gần nhất. Dưới đây là một ví dụ:

x = 5

Trong ví dụ trên, hàm round() đã làm tròn số nguyên 5 đến chính nó.

Làm tròn số theo tiêu chuẩn

Một điểm quan trọng khi sử dụng hàm round() là cách làm tròn theo tiêu chuẩn. Nếu số cận nhất ở phía trên và dưới giá trị ban đầu cách nhau một nửa khoảng, hàm round() sẽ làm tròn lên. Nếu khoảng cách giữa số cận nhất ở phía trên và dưới với số ban đầu là bằng nhau, hàm round() sẽ làm tròn đến số chẵn gần nhất.

Ví dụ:

x = 3.5

Trong ví dụ trên, khoảng cách giữa 3.5 và số gần nhất phía trên (4) và phía dưới (3) là bằng nhau, nhưng hàm round() làm tròn đến số chẵn (4).

CỔ PHIẾU LÌ XÌ CHO NĐT TRONG NĂM GIÁP THÌN
CỔ PHIẾU LÌ XÌ CHO NĐT TRONG NĂM GIÁP THÌN

Keywords searched by users: hàm round trong python

Làm Hộ Mìn Iii, Hạn Tối Nay Rùi:( Chỉ Cần (Chủ Yếu) Cái Nhận Xét Thuiibài 3: Tìm Hiểu Thêm Về Cách Ghi Dữ Liệu Ra Màn Hình Trong Chương Trình Python:
Làm Hộ Mìn Iii, Hạn Tối Nay Rùi:( Chỉ Cần (Chủ Yếu) Cái Nhận Xét Thuiibài 3: Tìm Hiểu Thêm Về Cách Ghi Dữ Liệu Ra Màn Hình Trong Chương Trình Python:
Hàm Round Trong Python - Youtube
Hàm Round Trong Python – Youtube
Bai17: Hàm Làm Tròn Số Round() Python - Tự Học Lập Trình Python - Youtube
Bai17: Hàm Làm Tròn Số Round() Python – Tự Học Lập Trình Python – Youtube
Hàm Round() Trong Python - Quantrimang.Com
Hàm Round() Trong Python – Quantrimang.Com
Làm Tròn Số Thập Phân A Đến B Chữ Số Sau Dấu Phẩy | How Kteam
Làm Tròn Số Thập Phân A Đến B Chữ Số Sau Dấu Phẩy | How Kteam
Hàm Round, Cách Dùng Hàm Làm Tròn Trong Excel - Hàm Làm Tròn Số
Hàm Round, Cách Dùng Hàm Làm Tròn Trong Excel – Hàm Làm Tròn Số
Mấy Bạn Ơi Trong Python Để Làm Tròn Hai Chữ Số Thập Phân Thì Dùng Lệnh Gì Ví Dụ 2:3 Làm Trong Hai Chữ Số Thập Phân Help Me - Câu Hỏi 4973573
Mấy Bạn Ơi Trong Python Để Làm Tròn Hai Chữ Số Thập Phân Thì Dùng Lệnh Gì Ví Dụ 2:3 Làm Trong Hai Chữ Số Thập Phân Help Me – Câu Hỏi 4973573
Giáo Án Tin Học 10 Kết Nối Bài 26: Hàm Trong Python (2 Tiết) | Giáo Án Tin Học 10 Kết Nối Tri Thức | Kenhgiaovien.Com
Giáo Án Tin Học 10 Kết Nối Bài 26: Hàm Trong Python (2 Tiết) | Giáo Án Tin Học 10 Kết Nối Tri Thức | Kenhgiaovien.Com
Hàm Làm Tròn Round Trong Excel - Học Excel Online Miễn Phí
Hàm Làm Tròn Round Trong Excel – Học Excel Online Miễn Phí
Cách Làm Tròn Số Trong Excel Bằng Cách Sử Dụng Round, Roundup Và Rounddown 2/2024
Cách Làm Tròn Số Trong Excel Bằng Cách Sử Dụng Round, Roundup Và Rounddown 2/2024
Hàm Round() Trong C / C++ - Freetuts
Hàm Round() Trong C / C++ – Freetuts
Cách Làm Tròn Số Trong Excel - Cho Các Kết Quả Khác Nhau - Quantrimang.Com
Cách Làm Tròn Số Trong Excel – Cho Các Kết Quả Khác Nhau – Quantrimang.Com
Hướng Dẫn Cách Để Sử Dụng Hàm Làm Tròn Trong Excel Chi Tiết
Hướng Dẫn Cách Để Sử Dụng Hàm Làm Tròn Trong Excel Chi Tiết
Cách Làm Tròn Số Trong Excel Bằng Cách Sử Dụng Round, Roundup Và Rounddown 2/2024
Cách Làm Tròn Số Trong Excel Bằng Cách Sử Dụng Round, Roundup Và Rounddown 2/2024
Hàm Round Trong Power Bi Dax - Học Excel Online Miễn Phí
Hàm Round Trong Power Bi Dax – Học Excel Online Miễn Phí
Hàm Round Trong Power Bi Dax - Học Excel Online Miễn Phí
Hàm Round Trong Power Bi Dax – Học Excel Online Miễn Phí
Hàm Str() Trong Python - Quantrimang.Com
Hàm Str() Trong Python – Quantrimang.Com
Hàm Làm Tròn Round Trong Excel - Học Excel Online Miễn Phí
Hàm Làm Tròn Round Trong Excel – Học Excel Online Miễn Phí
Bai17: Hàm Làm Tròn Số Round() Python - Tự Học Lập Trình Python - Youtube
Bai17: Hàm Làm Tròn Số Round() Python – Tự Học Lập Trình Python – Youtube
Cách Sử Dụng Hàm Round Trong Excel, Có Bài Tập Kèm Đáp Án Minh Họa - Thegioididong.Com
Cách Sử Dụng Hàm Round Trong Excel, Có Bài Tập Kèm Đáp Án Minh Họa – Thegioididong.Com
Kiểu Dữ Liệu Số Trong Python - Quantrimang.Com
Kiểu Dữ Liệu Số Trong Python – Quantrimang.Com
Các Loại Hàm Trong Python Mà Các Bạn Cần Nắm Vững
Các Loại Hàm Trong Python Mà Các Bạn Cần Nắm Vững
Hướng Dẫn 5 Cách Làm Tròn Số Trong Google Sheet Không Phải Ai Cũng Biết
Hướng Dẫn 5 Cách Làm Tròn Số Trong Google Sheet Không Phải Ai Cũng Biết
Hàm Round, Cách Dùng Hàm Làm Tròn Trong Excel - Hàm Làm Tròn Số
Hàm Round, Cách Dùng Hàm Làm Tròn Trong Excel – Hàm Làm Tròn Số
Cách Làm Tròn Số Trong Excel Bằng Cách Sử Dụng Round, Roundup Và Rounddown 2/2024
Cách Làm Tròn Số Trong Excel Bằng Cách Sử Dụng Round, Roundup Và Rounddown 2/2024
Lập Trình Python | Bài 3 (P1B): Bài Tập Sử Dụng Hàm Print, Hàm Input, Toán Tử %I, Và Hàm Round(M,N) - Youtube
Lập Trình Python | Bài 3 (P1B): Bài Tập Sử Dụng Hàm Print, Hàm Input, Toán Tử %I, Và Hàm Round(M,N) – Youtube
Ví Dụ Về Các Hàm Thông Dụng Trong Python | Gialai.Ucode.Vn - Lập Trình Tương Lai Của Bạn
Ví Dụ Về Các Hàm Thông Dụng Trong Python | Gialai.Ucode.Vn – Lập Trình Tương Lai Của Bạn
Hàm Làm Tròn Round Trong Excel - Học Excel Online Miễn Phí
Hàm Làm Tròn Round Trong Excel – Học Excel Online Miễn Phí
Tìm Hiểu Về Căn Bậc Hai Trong Python
Tìm Hiểu Về Căn Bậc Hai Trong Python
Giáo Án Powerpoint Bài 26 Tin Học 10 Kết Nối Tri Thức: Hàm Trong Python
Giáo Án Powerpoint Bài 26 Tin Học 10 Kết Nối Tri Thức: Hàm Trong Python
Bai17: Hàm Làm Tròn Số Round() Python - Tự Học Lập Trình Python - Youtube
Bai17: Hàm Làm Tròn Số Round() Python – Tự Học Lập Trình Python – Youtube
Giáo Án Powerpoint Bài 26 Tin Học 10 Kết Nối Tri Thức: Hàm Trong Python
Giáo Án Powerpoint Bài 26 Tin Học 10 Kết Nối Tri Thức: Hàm Trong Python
Bai17: Hàm Làm Tròn Số Round() Python - Tự Học Lập Trình Python - Youtube
Bai17: Hàm Làm Tròn Số Round() Python – Tự Học Lập Trình Python – Youtube

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *