Chuyển tới nội dung
Home » Gui Swing In Java | Difference Between Java Swing And Java Awt

Gui Swing In Java | Difference Between Java Swing And Java Awt

Java GUI: Full Course ☕ (FREE)

Difference between Java Swing and Java AWT

There are certain points from which Java Swing is different than Java AWT as mentioned below:

Java AWT is an API to develop GUI applications in Java.

Swing is a part of Java Foundation Classes and is used to create various applications.

Components of AWT are heavy weighted.

The components of Java Swing are lightweight.

Components are platform dependent.

Components are platform independent.

Execution Time is more than Swing.

Execution Time is less than AWT.

AWT components require java.awt package.

Swing components requires javax.swing package.

To know more about the topic, refer to Java Swing vs Java AWT.

Cấu trúc phân cấp lớp Java Swing

Phân cấp của API Java swing như liệt kê ở hình dưới đây:

Phân cấp API Java swing

Chú thích: Tất cả các thành phần trong swing được kế thừa từ lớp Jcomponent như JButton, JComboBox, JList, JLabel đều có thể được thêm vào lớp Container.

Container là các window như Frame và Dialog. Các container này chỉ có thể thêm một thành phần vào chính nó.

Java GUI: Full Course ☕ (FREE)
Java GUI: Full Course ☕ (FREE)

Java GridBagLayout

Nó là phức tạp hơn của tất cả các bố cục. Nó sắp xếp các thành phần bằng cách đặt chúng trong một lưới ô, cho phép các thành phần kéo dài nhiều hơn một ô.

Java GridBagLayout

Bước 8) Tạo khung trò chuyện

Còn cách tạo khung trò chuyện như bên dưới?

Hãy thử tự viết mã trước khi xem chương trình bên dưới.


//Usually you will require both swing and awt packages // even if you are working with just swings. import javax.swing.*; import java.awt.*; class gui { public static void main(String args[]) { //Creating the Frame JFrame frame = new JFrame("Chat Frame"); frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frame.setSize(400, 400); //Creating the MenuBar and adding components JMenuBar mb = new JMenuBar(); JMenu m1 = new JMenu("FILE"); JMenu m2 = new JMenu("Help"); mb.add(m1); mb.add(m2); JMenuItem m11 = new JMenuItem("Open"); JMenuItem m22 = new JMenuItem("Save as"); m1.add(m11); m1.add(m22); //Creating the panel at bottom and adding components JPanel panel = new JPanel(); // the panel is not visible in output JLabel label = new JLabel("Enter Text"); JTextField tf = new JTextField(10); // accepts upto 10 characters JButton send = new JButton("Send"); JButton reset = new JButton("Reset"); panel.add(label); // Components Added using Flow Layout panel.add(tf); panel.add(send); panel.add(reset); // Text Area at the Center JTextArea ta = new JTextArea(); //Adding Components to the frame. frame.getContentPane().add(BorderLayout.SOUTH, panel); frame.getContentPane().add(BorderLayout.NORTH, mb); frame.getContentPane().add(BorderLayout.CENTER, ta); frame.setVisible(true); } }

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về java tại Blog của T3H và đăng ký khóa học lập trình phù hợp với nhu cầu với mức giá ưu đãi nhất!

Java Swing là một phần của Java Foundation Classes (JFC) được sử dụng để tạo các ứng dụng window-based. Nó được xây dựng trên API AWT (Abstract Windowing Toolkit) và được viết hoàn toàn bằng Java.

Không giống như AWT, Java Swing cung cấp các thành phần không phụ thuộc vào nền tảng và nhẹ hơn.

Gói javax.swing cung cấp các lớp cho java swing API như JButton, JTextField, JTextArea, JRadioButton, JCheckbox, JMenu, JColorChooser, v.v.

Nội dung chính

Cách tạo GUI trong Java với ví dụ

Bây giờ trong Hướng dẫn Java GUI này, chúng ta hãy hiểu cách tạo GUI trong Java với các ví dụ Swings trong Java.

Bước 1) Sao chép mã vào trình

chỉnh sửa Trong bước đầu tiên, Sao chép mã sau vào trình chỉnh sửa.


import javax.swing.*; class gui{ public static void main(String args[]){ JFrame frame = new JFrame("My First GUI"); frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frame.setSize(300,300); JButton button = new JButton("Press"); frame.getContentPane().add(button); // Adds Button to content pane of frame frame.setVisible(true); } }

Bước 2) Chạy mã

Bước tiếp theo, Lưu, Biên dịch và Chạy mã

Bước 3) Sao chép đoạn mã sau vào một trình soạn thảo

Bây giờ hãy Thêm một nút vào khung của chúng ta. Sao chép mã sau vào một trình soạn thảo từ Ví dụ về giao diện người dùng Java nhất định


import javax.swing.*; class gui{ public static void main(String args[]){ JFrame frame = new JFrame("My First GUI"); frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frame.setSize(300,300); JButton button1 = new JButton("Press"); frame.getContentPane().add(button1); frame.setVisible(true); } }

Bước 4) Thực thi mã

Tiếp theo, Thực thi mã. Bạn sẽ nhận được một nút lớn.

Bước 5) Thêm hai nút

Làm thế nào về việc thêm hai nút? Sao chép mã sau vào một trình chỉnh sửa.


import javax.swing.*; class gui{ public static void main(String args[]){ JFrame frame = new JFrame("My First GUI"); frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frame.setSize(300,300); JButton button1 = new JButton("Button 1"); JButton button2 = new JButton("Button 2"); frame.getContentPane().add(button1); frame.getContentPane().add(button2); frame.setVisible(true); } }

Bước 6) Lưu & Chạy chương trình

Tiếp theo, Lưu, Biên dịch và Chạy chương trình.

Bước 7) Kiểm tra đầu ra Đầu ra

không mong muốn =? Các nút đang bị chồng lên nhau.

>>> Tham khảo: Khóa học lập trình Java

Java GUI Tutorial - Make a GUI in 13 Minutes #99
Java GUI Tutorial – Make a GUI in 13 Minutes #99

Difference between Java Swing and Java AWT

There are certain points from which Java Swing is different than Java AWT as mentioned below:

Java AWT is an API to develop GUI applications in Java.

Swing is a part of Java Foundation Classes and is used to create various applications.

Components of AWT are heavy weighted.

The components of Java Swing are lightweight.

Components are platform dependent.

Components are platform independent.

Execution Time is more than Swing.

Execution Time is less than AWT.

AWT components require java.awt package.

Swing components requires javax.swing package.

To know more about the topic, refer to Java Swing vs Java AWT.

Java Layout Manager (trình quản lý bố cục Java)

Layout manager được sử dụng để bố trí (hoặc sắp xếp) các thành phần GUI java bên trong một container. Có nhiều layout manager, nhưng thường được sử dụng nhất là các loại sau đây:

Java BorderLayout

BorderLayout đặt các component vào tối đa năm khu vực: trên cùng, dưới cùng, trái, phải và trung tâm. Nó là trình quản lý bố cục mặc định cho mọi java JFrame

Java FlowLayout

FlowLayout là trình quản lý bố cục mặc định cho mọi JPanel. Nó lần lượt đưa ra các thành phần trong một hàng duy nhất.

Java Swing For Beginners | What is Java Swing | Java Swing Tutorial | Intellipaat
Java Swing For Beginners | What is Java Swing | Java Swing Tutorial | Intellipaat

Swing trong Java là gì?

Swing trong Java là một bộ công cụ Giao diện đồ họa người dùng (Graphical User Interface hay GUI) bao gồm các GUI component. Swing cung cấp một bộ widget và package phong phú để tạo các GUI component phức tạp cho các ứng dụng Java. Swing là một phần của Java Foundation Classes (JFC), một API cho các chương trình Java cung cấp GUI.

Thư viện Java Swing được xây dựng trên đầu Java Abstract Widget Toolkit (AWT), một bộ công cụ GUI cũ hơn và phụ thuộc và nền tảng (platform dependent). Bạn có thể sử dụng các component lập trình Java GUI như nút (button), hộp văn bản (textbox), v.v. từ thư viện và không phải tạo các component từ đầu.

Java Swing class Hierarchy Diagram

Tất cả các component trong Java Swing là JComponent có thể được thêm vào container class (lớp vùng chứa).

Ví dụ Java Swing – tạo đối tượng của lớp JFrame

Chúng ta cũng có thể viết tất cả các mã tạo JFrame, JButton bên trong constructor.

package vn.viettuts.swing; import javax.swing.JButton; import javax.swing.JFrame; public class JavaSwingExample2 { JFrame f; public JavaSwingExample2() { f = new JFrame();// tạo thể hiện của JFrame JButton b = new JButton(“click”);// tạo thể hiện của JButton b.setBounds(130, 50, 100, 40); f.add(b);// thêm button vào JFrame f.setSize(400, 200);// thiết lập kích thước cho của sổ f.setLayout(null);// không sử dụng trình quản lý bố cục f.setVisible(true);// hiển thị cửa sổ } }

Cafe Management System Project | Java Swing | NetBeans
Cafe Management System Project | Java Swing | NetBeans

The MVC Connection

 • In general, a visual component is a composite of three distinct aspects:

  1. The way that the component looks when rendered on the screen.
  2. The way such that the component reacts to the user.
  3. The state information associated with the component.
 • Over the years, one component architecture has proven itself to be exceptionally effective: – Model-View-Controller or MVC for short.
 • In MVC terminology, the model corresponds to the state information associated with the Component.
 • The view determines how the component is displayed on the screen, including any aspects of the view that are affected by the current state of the model.
 • The controller determines how the component reacts to the user.

The simplest Swing components have capabilities far beyond AWT components as follows:

 • Swing buttons and labels can be displaying images instead of or in addition to text.
 • The borders around most Swing components can be changed easily. For example, it is easy to put a 1-pixel border around the outside of a Swing label.
 • Swing components do not have to be rectangular. Buttons, for example, can be round.
 • Now The Latest Assertive technologies such as screen readers can easily get information from Swing components. Example: A screen reader tool can easily capture the text that is displayed on a Swing button or label.

Ví dụ Java Swing – kế thừa lớp JFrame

Chúng ta cũng có thể kế thừa lớp JFrame, vì vậy không cần phải tạo thể hiện của lớp JFrame.

package vn.viettuts.swing; import javax.swing.JButton; import javax.swing.JFrame; public class JavaSwingExample3 extends JFrame {// kế thừa lớp JFrame public JavaSwingExample3() { JButton b = new JButton(“click”);// tạo button b.setBounds(130, 50, 100, 40); add(b);// thêm button vào JFrame setSize(400, 200); setLayout(null); setVisible(true); } public static void main(String[] args) { new JavaSwingExample3(); } }

Java Swing Tutorial: How to Create a GUI Application in Java

Java UI Design - Dashboard ( Part 1 )
Java UI Design – Dashboard ( Part 1 )

Java GridBagLayout

Đây là layout phức tạp nhất. Nó sắp xếp các component bằng cách đặt chúng trong một lưới ô, cho phép các component kéo dài nhiều hơn một ô.

Bước 8. Làm thế nào để tạo một chat frame như bên dưới?

Thử tự code trước khi nhìn vào lời giải bên dưới nhé!

//Usually you will require both swing and awt packages

// even if you are working with just swings.

import javax.swing.*;

import java.awt.*;

class gui {

public static void main(String args[]) {

//Creating the Frame

JFrame frame = new JFrame(“Chat Frame”);

frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

frame.setSize(400, 400);

//Creating the MenuBar and adding components

JMenuBar mb = new JMenuBar();

JMenu m1 = new JMenu(“FILE”);

JMenu m2 = new JMenu(“Help”);

mb.add(m1);

mb.add(m2);

JMenuItem m11 = new JMenuItem(“Open”);

JMenuItem m22 = new JMenuItem(“Save as”);

m1.add(m11);

m1.add(m22);

//Creating the panel at bottom and adding components

JPanel panel = new JPanel(); // the panel is not visible in output

JLabel label = new JLabel(“Enter Text”);

JTextField tf = new JTextField(10); // accepts upto 10 characters

JButton send = new JButton(“Send”);

JButton reset = new JButton(“Reset”);

panel.add(label); // Components Added using Flow Layout

panel.add(tf);

panel.add(send);

panel.add(reset);

// Text Area at the Center

JTextArea ta = new JTextArea();

//Adding Components to the frame.

frame.getContentPane().add(BorderLayout.SOUTH, panel);

frame.getContentPane().add(BorderLayout.NORTH, mb);

frame.getContentPane().add(BorderLayout.CENTER, ta);

frame.setVisible(true);

Tổng hợp việc làm IT – Software trên VietnamWorksVietnamWorks InTECHTheo guru99

This article is about Programming

How to Create a GUI with Java

By NIIT Editorial

Published on 27/07/2021

8 minutes

GUI, which stands for Graphical User Interface, is a user-friendly visual experience builder for Java applications. It comprises graphical units like buttons, labels, windows, etc. via which users can connect with an application. Swing and JavaFX are two commonly used applications to create GUIs in Java.

Elements of GUI:

A GUI comprises an array of user interface elements. All these elements are displayed when a user is interacting with an application and they are as follows:

1. Input commands such as buttons, check boxes, dropdown lists and text fields.

2. Informational components like banners, icons, labels or notification dialogs.

3. Navigational units like menus, sidebars and breadcrumbs.

GUI in JAVA: Swing and JavaFX

As mentioned above, to create a GUI in Java, Swing and JavaFX are the most commonly used applications. Swing was designed with a flexible architecture to make the elements customizable and easy to plug-and-play which is why it is the first choice for java developers while creating GUIs.

As far as JavaFX is concerned, it consists of a totally different set of graphic components along with new features and terminologies.

Creating a GUI

The process of creating a GUI in Swing starts with creating a class that represents the main GUI. An article of this class acts as a container which holds all the other components to be displayed.

In most of the projects, the main interface article is a frame, i.e., the JFrame class in javax.swing package. A frame is basically a window which is displayed whenever a user opens an application on his/her computer. It has a title bar and buttons such as minimize, maximize and close along with other features.

The JFrame class consists of simple constructors such as JFrame() and JFrame(String). The JFrame() leaves the frame’s title bar empty, whereas the JFrame(String) places the title bar to a specified text.

Apart from the title, the size of the frame can also be customized. It can be established by incorporating the setSize(int, int) method by inserting the width and height desired for the frame. The size of a frame is always designated in pixels.

For example, calling setSize(550,350) would create a frame that would be 550 pixels wide and 350 pixels tall.

Usually, frames are invisible at the time of their creation. However, a user can make them visible by using the frame’s setVisible(boolean) method by using the word ‘true’ as an argument.

The following are the steps to create GUI in Java

STEP 1: The following code is to be copied into an editor

STEP 2: Save and compile the code as mentioned above and then run it.

STEP 3: Adding buttons to the above frame. To create a component in Java, the user is required to create an object of that component’s class. We have already understood the container class JFrame.

One such component to implement is JButton. This class represents the clickable buttons. In any application or program, buttons trigger user actions. Literally, every action begins with a click; like to close an application, the user would click on the close button.

A swing can also be inserted, which can feature a text, a graphical icon or a combination of both. A user can use the following constructors:

· JButton(String): This button is labelled with a specified text.

· JButton(Icon): This button is labelled with a graphical icon.

· JButton(String,Icon): This button is labelled with a combination of text and icon.

The following code is to be copied into an editor:

STEP 4: The above is to be executed. A big button will appear on the screen.

STEP 5: A user can add two buttons to the frame as well. Copy the code given below into an editor.

STEP 6: Save, compile and run the above code.

STEP 7: Unpredicted output = ? It means that the buttons are getting overlapped.

STEP 8: A user can create chat frames as well. Below is an example of the same:

The following is the code for creating a chat frame:

Conclusion

It can be concluded that creating GUI in Java is a very easy and user-friendly process as the Java applications provide customization according to the requirements of the user. To learn more about Java, and to become an expert in Java development go to NIIT and check out the courses that give great insight on Java.

PGP in Full Stack Product Engineering

Become an Industry-Ready StackRoute Certified Full Stack Product Engineer who can take up Product Development and Digital Transformation projects. Job Assured Program* with a minimum CTC of ₹7LPA*

Job Assured Program*

Easy Financing Options

In today’s market, Java is a well-known popular programming language because of its features, functionalities, and advantages. Once you plan to use Java for your project, you have to choose which GUI (graphical user interface) framework is suitable to use. Fortunately, Java has a number of frameworks and by using the best GUI frameworks, you can efficiently build better applications.

Java Graphical User Interfaces or GUIs have become popular in modern software development processes. They help developers in making user-friendly, intuitive, and visually appealing applications with ease. In this blog, we are going to discuss top Java GUI frameworks and their significance in mobile application development. Let’s get started.

Các phương thức được sử dụng phổ biến của Component Class

Có một số phương thức trong lớp Component được sử dụng khá phổ biến, đó là:

Phương thức Mục đích
public void add(Component c) Bổ sung một thành phần trên một phần khác
public void setSize(int width,int height) Để cài đặt và tùy chỉnh kích cỡ của thành phần (chiều rộng, chiều cao)
public void setLayout(LayoutManager m) Để cài đặt Layout Manager cho thành phần
public void setVisible(boolean b) Để cài đặt tính nhìn thấy được (visible) của thành phần. Theo mặc định là false.
Create your First Java Frame using Visual Studio Code | Create Java GUI Forms using VS Code
Create your First Java Frame using Visual Studio Code | Create Java GUI Forms using VS Code

Features Of Swing Class

 • Pluggable look and feel.
 • Uses MVC architecture.
 • Lightweight Components
 • Platform Independent
 • Advanced features such as JTable, JTabbedPane, JScollPane, etc.
 • Java is a platform-independent language and runs on any client machine, the GUI look and feel, owned and delivered by a platform-specific O/S, simply does not affect an application’s GUI constructed using Swing components.
 • Lightweight Components: Starting with the JDK 1.1, its AWT-supported lightweight component development. For a component to qualify as lightweight, it must not depend on any non-Java [O/s based) system classes. Swing components have their own view supported by Java’s look and feel classes.
 • Pluggable Look and Feel: This feature enable the user to switch the look and feel of Swing components without restarting an application. The Swing library supports components’ look and feels that remain the same across all platforms wherever the program runs. The Swing library provides an API that gives real flexibility in determining the look and feel of the GUI of an application
 • Highly customizable – Swing controls can be customized in a very easy way as visual appearance is independent of internal representation.
 • Rich controls– Swing provides a rich set of advanced controls like Tree TabbedPane, slider, colorpicker, and table controls.

The MVC Connection

 • In general, a visual component is a composite of three distinct aspects:

  1. The way that the component looks when rendered on the screen.
  2. The way such that the component reacts to the user.
  3. The state information associated with the component.
 • Over the years, one component architecture has proven itself to be exceptionally effective: – Model-View-Controller or MVC for short.
 • In MVC terminology, the model corresponds to the state information associated with the Component.
 • The view determines how the component is displayed on the screen, including any aspects of the view that are affected by the current state of the model.
 • The controller determines how the component reacts to the user.

The simplest Swing components have capabilities far beyond AWT components as follows:

 • Swing buttons and labels can be displaying images instead of or in addition to text.
 • The borders around most Swing components can be changed easily. For example, it is easy to put a 1-pixel border around the outside of a Swing label.
 • Swing components do not have to be rectangular. Buttons, for example, can be round.
 • Now The Latest Assertive technologies such as screen readers can easily get information from Swing components. Example: A screen reader tool can easily capture the text that is displayed on a Swing button or label.
Create Java Application with JTable and Form using Swing GUI Builder of Netbeans IDE (+ Source Code)
Create Java Application with JTable and Form using Swing GUI Builder of Netbeans IDE (+ Source Code)

Components of Swing Class the task’s percentage

Component A Component is the Abstract base class for about the non-menu user-interface controls of Java SWING. Components are representing an object with a graphical representation.
Container A Container is a component that can container Java SWING Components
JComponent A JComponent is a base class for all swing UI Components In order to use a swing component that inherits from JComponent, the component must be in a containment hierarchy whose root is a top-level Java Swing container.
JLabel A JLabel is an object component for placing text in a container.
JButton This class creates a labeled button.
JColorChooser A JColorChooser provides a pane of controls designed to allow the user to manipulate and select a color.
JCheckBox A JCheckBox is a graphical (GUI) component that can be in either an on-(true) or off-(false) state.
JRadioButton The JRadioButton class is a graphical (GUI) component that can be in either an on-(true) or off-(false) state. in the group
JList A JList component represents the user with the scrolling list of text items.
JComboBox A JComboBox component is Presents the User with a show up Menu of choices.
JTextField A JTextField object is a text component that will allow for the editing of a single line of text.
JPasswordField A JPasswordField object it is a text component specialized for password entry.
JTextArea A JTextArea object is a text component that allows for the editing of multiple lines of text.
Imagelcon A ImageIcon control is an implementation of the Icon interface that paints Icons from Images
JScrollbar A JScrollbar control represents a scroll bar component in order to enable users to Select from range values.
JOptionPane JOptionPane provides set of standard dialog boxes that prompt users for a value or Something.
JFileChooser A JFileChooser it Controls represents a dialog window from which the user can select a file.
JProgressBar As the task progresses towards completion, the progress bar displays the tasks percentage on its completion.
JSlider A JSlider this class is letting the user graphically (GUI) select by using a value by sliding a knob within a bounded interval.
JSpinner A JSpinner this class is a single line input where the field that lets the user select by using a number or an object value from an ordered sequence.

Feeling lost in the vast world of Backend Development? It’s time for a change! Join our Java Backend Development – Live Course and embark on an exciting journey to master backend development efficiently and on schedule. What We Offer:

 • Comprehensive Course
 • Expert Guidance for Efficient Learning
 • Hands-on Experience with Real-world Projects
 • Proven Track Record with 100,000+ Successful Geeks

Last Updated :
09 Jan, 2024

Like Article

Save Article

Share your thoughts in the comments

Please Login to comment…

Nội dung

Ngôn ngữ lập trình Java là một ngôn ngữ lập trình có nhu cầu sử dụng ngày càng cao, do đó việc nắm vững tất cả các khái niệm trong lập trình Java trở nên vô cùng quan trọng.

Swing là một trong số những khái niệm quan trọng trong Java.

Nó là một bộ công cụ có trọng lượng nhẹ, hỗ trợ các nhà lập trình tạo giao diện đồ hoạ người dùng.

Trong bài này chúng ta sẽ đi qua cái khái niệm về Java Swing và cách ứng dụng chúng nhé!

Kết luận:

Trong bài viết trên, chúng ta đã thảo luận về Java Swing là gì, hệ thống phân cấp các lớp Swing Java.

Với tất cả các thành phần đi kèm với Swing trong Java, việc xây dựng các ứng dụng GUI được tối ưu hóa trở nên dễ dàng hơn.

Hy vọng thông qua bài viết này các bạn đã hiểu về Swing và biết cách ứng dụng nó khi sử dụng ngôn ngữ lập trình Java.

Và nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn ngôn ngữ này, có thể tham gia ngay khóa học lập trình Java của Ironhack Việt Nam

Chúc các bạn thành công.

Hiểu Insight Khai Thác Content Vô Tận | Doãn Kỷ Official
Hiểu Insight Khai Thác Content Vô Tận | Doãn Kỷ Official

Final Words

Java GUIs play a big role in making mobile and web application development simplified. Whether you are creating a multimedia-rich interface or a business application, Java GUI frameworks will meet all your needs. The choice of a GUI framework mostly depends on the project’s needs, the application’s complexity levels, targeted platforms, etc. By choosing the right framework, you can make your developer’s team’s tasks simple and help them build robust interfaces seamlessly.

Java Swing là gì?

Java Swing là cách gọi rút gọn khi người ta nhắc đến Swing của Java Foundation (JFC). Nó là bộ công cụ GUI mà Sun Microsystems phát triển để xây dựng các ứng dụng tối ưu dùng cho window (bao gồm các thành phần như nút, thanh cuộn,…).

Swing được xây dựng trên AWT API và hoàn toàn được viết bằng Java. Tuy nhiên, nó lại khác với AWT ở chỗ bộ công cụ này thuộc loại nền tảng độc lập, bao gồm các thành phần nhẹ và phức tạp hơn AWT.

Các gói javax.swing bao gồm các lớp cho Java Swing API như JMenu, JButton, JTextField, JRadioButton, JColorChooser,…

Việc xây dựng ứng dụng sẽ trở nên dễ dàng hơn với Java Swing vì chúng ta có các bộ công cụ GUI giúp đỡ công việc.

Swing được chính thức phát hành vào tháng 3/1998. Nó đi kèm với thư viện Swing 1.0 với hơn 250 lớp, 80 giao tiếp.

Hiện nay con số này đã được tăng lên, ở phiên bản Swing 1.4 có 451 lớp và 85 giao tiếp.

Các bản phát hành Java 2 (SDK 1.2 và các phiên bản mới hơn) đều bao gồm Swing trong runtime environment.

Java Swing GUI Programming Tutorial | Java Swing (Graphical User Interface) Tutorial
Java Swing GUI Programming Tutorial | Java Swing (Graphical User Interface) Tutorial

What is JFC?

JFC stands for Java Foundation Classes. JFC is the set of GUI components that simplify desktop Applications. Many programmers think that JFC and Swing are one and the same thing, but that is not so. JFC contains Swing [A UI component package] and quite a number of other items:

 • Cut and paste: Clipboard support.
 • Accessibility features: Aimed at developing GUIs for users with disabilities.
 • The Desktop Colors Features were first introduced in Java 1.1
 • Java 2D: it has Improved colors, images, and text support.

Sự khác nhau giữa AWT và Swing

Có rất nhiều sự khác biệt giữa java awt và swing được đưa ra dưới đây.

No. Java AWT Java Swing
1) Các thành phần AWT là phụ thuộc nền tảng. Các thành phần Java swing là độc lập nền tảng.
2) Các thành phần AWT là nặng. Các thành phần Swing là nhẹ.
3) AWT không hỗ trợ plugin. Swing có hỗ trợ plugin.
4) AWT cung cấp ít thành phần hơn Swing. Swing cung cấp nhiều thành phần mạnh mẽ hơn AWT như tables, lists, scrollpanes, colorchooser, tabbedpane, vv.
5) AWT không tuân theo MVC(Model View Controller) trong đó model biểu diễn data, view biểu diễn hiển thị và controller biểu diễn các action để kết nối model với view. Swing tuân theo mô hình MVC.
LOGIN Form with MYSQL Database JDBC | JAVA SWING GUI
LOGIN Form with MYSQL Database JDBC | JAVA SWING GUI

Java GridBagLayout

It is the more sophisticated of all layouts. It aligns components by placing them within a grid of cells, allowing components to span more than one cell.

Step 8) Create chat frameHow about creating a chat frame like below?

Try to code yourself before looking at the program below.

//Usually you will require both swing and awt packages // even if you are working with just swings. import javax.swing.*; import java.awt.*; class gui { public static void main(String args[]) { //Creating the Frame JFrame frame = new JFrame(“Chat Frame”); frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frame.setSize(400, 400); //Creating the MenuBar and adding components JMenuBar mb = new JMenuBar(); JMenu m1 = new JMenu(“FILE”); JMenu m2 = new JMenu(“Help”); mb.add(m1); mb.add(m2); JMenuItem m11 = new JMenuItem(“Open”); JMenuItem m22 = new JMenuItem(“Save as”); m1.add(m11); m1.add(m22); //Creating the panel at bottom and adding components JPanel panel = new JPanel(); // the panel is not visible in output JLabel label = new JLabel(“Enter Text”); JTextField tf = new JTextField(10); // accepts upto 10 characters JButton send = new JButton(“Send”); JButton reset = new JButton(“Reset”); panel.add(label); // Components Added using Flow Layout panel.add(tf); panel.add(send); panel.add(reset); // Text Area at the Center JTextArea ta = new JTextArea(); //Adding Components to the frame. frame.getContentPane().add(BorderLayout.SOUTH, panel); frame.getContentPane().add(BorderLayout.NORTH, mb); frame.getContentPane().add(BorderLayout.CENTER, ta); frame.setVisible(true); } }

The Java Tutorials have been written for JDK 8. Examples and practices described in this page don’t take advantage of improvements introduced in later releases and might use technology no longer available.See Java Language Changes for a summary of updated language features in Java SE 9 and subsequent releases.See JDK Release Notes for information about new features, enhancements, and removed or deprecated options for all JDK releases.

Also known as The Swing Tutorial

This trail tells you how to create graphical user interfaces (GUIs) for applications and applets, using the Swing components. If you would like to incorporate JavaFX into your Swing application, please see Integrating JavaFX into Swing Applications.

Getting Started with Swing is a quick start lesson. First it gives you a bit of background about Swing. Then it tells you how to compile and run programs that use Swing components.

Learning Swing with the NetBeans IDE is the fastest and easiest way to begin working with Swing. This lesson explores the NetBeans IDE’s GUI builder, a powerful feature that lets you visually construct your Graphical User Interfaces.

Using Swing Components tells you how to use each of the Swing components buttons, tables, text components, and all the rest. It also tells you how to use borders and icons.

Concurrency in Swing discusses concurrency as it applies to Swing programming. Information on the event dispatch thread and the SwingWorker class are included.

Using Other Swing Features tells you how to use actions, timers, and the system tray; how to integrate with the desktop class, how to support assistive technologies, how to print tables and text, how to create a splash screen, and how to use modality in dialogs.

Laying Out Components Within a Container tells you how to choose a layout manager, how to use each of the layout manager classes the Java platform provides, how to use absolute positioning instead of a layout manager, and how to create your own layout manager.

Modifying the Look and Feel tells you how to specify the look and feel of Swing components.

Drag and Drop and Data Transfer tells you what you need to know to implement data transfer in your application.

Writing Event Listeners tells you how to handle events in your programs.

Performing Custom Painting gives you information on painting your own Swing components. It discusses painting issues specific to Swing components, provides an overview of painting concepts, and has examples of custom components that paint themselves.

Although this is the main trail for learning about GUIs, it isn’t the only trail with UI-related information.

Introduction to Java Swing

Swing is a Java Foundation Classes [JFC] library and an extension of the Abstract Window Toolkit [AWT]. Java Swing offers much-improved functionality over AWT, new components, expanded components features, and excellent event handling with drag-and-drop support.

Introduction of Java Swing

Swing has about four times the number of User Interface [UI] components as AWT and is part of the standard Java distribution. By today’s application GUI requirements, AWT is a limited implementation, not quite capable of providing the components required for developing complex GUIs required in modern commercial applications. The AWT component set has quite a few bugs and does take up a lot of system resources when compared to equivalent Swing resources. Netscape introduced its Internet Foundation Classes [IFC] library for use with Java. Its Classes became very popular with programmers creating GUI’s for commercial applications.

 • Swing is a Set of API (API- Set of Classes and Interfaces)
 • Swing is Provided to Design Graphical User Interfaces
 • Swing is an Extension library to the AWT (Abstract Window Toolkit) 5:00 – 5:30 pm
 • Includes New and improved Components that have been enhancing the looks and Functionality of GUIs’
 • Swing can be used to build (Develop) The Standalone swing GUI Apps as Servlets and Applets
 • It Employs model/view design architecture.
 • Swing is more portable and more flexible than AWT, the Swing is built on top of the AWT.
 • Swing is Entirely written in Java.
 • Java Swing Components are Platform-independent, and The Swing Components are lightweight.
 • Swing Supports a Pluggable look and feel and Swing provides more powerful components.
 • such as tables, lists, Scrollpanes, Colourchooser, tabbed pane, etc.
 • Further Swing Follows MVC.

Sự khác nhau giữa AWT và Swing

Có rất nhiều sự khác biệt giữa java awt và swing được đưa ra dưới đây.

No. Java AWT Java Swing
1) Các thành phần AWT là phụ thuộc nền tảng. Các thành phần Java swing là độc lập nền tảng.
2) Các thành phần AWT là nặng. Các thành phần Swing là nhẹ.
3) AWT không hỗ trợ plugin. Swing có hỗ trợ plugin.
4) AWT cung cấp ít thành phần hơn Swing. Swing cung cấp nhiều thành phần mạnh mẽ hơn AWT như tables, lists, scrollpanes, colorchooser, tabbedpane, vv.
5) AWT không tuân theo MVC(Model View Controller) trong đó model biểu diễn data, view biểu diễn hiển thị và controller biểu diễn các action để kết nối model với view. Swing tuân theo mô hình MVC.
Java KeyListener 🚀
Java KeyListener 🚀

Ví dụ về Java Swing

Có hai cách để tạo khung (Frame):

 • Bằng cách tạo đối tượng của lớp JFrame.
 • Bằng cách kế thừa lớp JFrame.

Chúng ta có thể viết code của Swing bên trong hàm main(), constructor hoặc bất kỳ phương thức nào khác.

Ví dụ Swing Java đơn giản

Chúng ta hãy xem một ví dụ swing đơn giản, nơi chúng ta đang tạo một button và thêm nó vào đối tượng JFrame bên trong phương thức main().


import javax.swing.JButton; import javax.swing.JFrame; public class FirstSwingExample { public static void main(String[] args) { JFrame f = new JFrame();// tạo thể hiện của JFrame JButton b = new JButton("click");// tạo thể hiện của JButton b.setBounds(130, 50, 100, 40);// trục x , y , width, height f.setTitle("Ví dụ Java Swing"); f.add(b);// thêm button vào JFrame f.setSize(400, 200);// thiết lập kích thước cho của sổ f.setLayout(null);// không sử dụng trình quản lý bố cục f.setVisible(true);// hiển thị cửa sổ } }

Code language: JavaScript (javascript)

Kết quả:

Hy vọng thông qua bài viết này các bạn đã hiểu về Swing và biết cách ứng dụng nó khi sử dụng ngôn ngữ lập trình Java. Chúc bạn học tốt.

Lớp Container là gì?

Các lớp vùng chứa là các lớp có thể có các thành phần khác trên đó. Vì vậy, để tạo Java Swing GUI, chúng ta cần ít nhất một đối tượng container. Có 3 loại vùng chứa Java Swing.

 1. Bảng điều khiển : Nó là một vùng chứa thuần túy và bản thân nó không phải là một cửa sổ. Mục đích duy nhất của Panel là tổ chức các thành phần trên một cửa sổ.
 2. Khung : Đây là một cửa sổ hoạt động đầy đủ với tiêu đề và các biểu tượng.
 3. Hộp thoại : Nó có thể được coi như một cửa sổ bật lên bật ra khi một tin nhắn được hiển thị. Nó không phải là một cửa sổ hoạt động đầy đủ như Frame.
Java GUI - Button Custom
Java GUI – Button Custom

GUI trong Java là gì?

GUI (Graphical User Interface) trong Java là một trình tạo trải nghiệm trực quan cho các ứng dụng Java. Nó chủ yếu được làm bằng các thành phần đồ họa (graphical component) như button (nút), label (nhãn), window (cửa sổ), v.v. mà qua đó người dùng có thể tương tác với ứng dụng. GUI dễ sử dụng và đóng một vai trò quan trọng để xây dựng giao diện cho các ứng dụng Java.

Ví dụ về GUI trong Java

Nào, hãy bắt đầu khám phá GUI với Swing Java tutorial qua các ví dụ sau đây.

Ví dụ: Học lập trình Java GUI trong hướng dẫn Java GUI này

Bước 1. Sao chép đoạn code sau vào trình chỉnh sửa

import javax.swing.*;

class gui{

public static void main(String args[]){

JFrame frame = new JFrame(“My First GUI”);

frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

frame.setSize(300,300);

JButton button = new JButton(“Press”);

frame.getContentPane().add(button); // Adds Button to content pane of frame

frame.setVisible(true);

Bước 2. Lưu lại, compile và chạy code.

Bước 3. Giờ hãy thêm một Button vào frame. Copy đoạn code bên dưới vào trình chỉnh sửa từ ví dụ Java GUI đã cho

import javax.swing.*;

class gui{

public static void main(String args[]){

JFrame frame = new JFrame(“My First GUI”);

frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

frame.setSize(300,300);

JButton button1 = new JButton(“Press”);

frame.getContentPane().add(button1);

frame.setVisible(true);

Bước 4. Execute code. Bạn sẽ nhận được button như ảnh dưới

Bước 5. Để thêm hẳn 2 button? Copy đoạn code bên dưới vào trình chỉnh sửa

import javax.swing.*;

class gui{

public static void main(String args[]){

JFrame frame = new JFrame(“My First GUI”);

frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

frame.setSize(300,300);

JButton button1 = new JButton(“Button 1”);

JButton button2 = new JButton(“Button 2”);

frame.getContentPane().add(button1);

frame.getContentPane().add(button2);

frame.setVisible(true);

Bước 6. Lưu, compile và chạy chương trình

Bước 7. Output trả ra không như mong đợi? Các button của bạn đang bị overlap rồi đó.

Các phương thức thường dùng của lớp Component

Các phương thức của lớp Component được sử dụng rộng rãi trong java swing được đưa ra dưới đây.

Phương thức Mô tả
public void add(Component c) thêm một thành phần vào thành phần khác.
public void setSize(int width, int height) thiết lập kích thước của thành phần.
public void setLayout(LayoutManager m) thiết lập trình quản lý bố cục (layout) cho thành phần.
public void setVisible(boolean b) thiết lập khả năng hiển thị của thành phần. Nó theo mặc định là false (ẩn)
Create First Java GUI using Eclipse IDE [2023] | How to Install Swing in Eclipse| Window Builder
Create First Java GUI using Eclipse IDE [2023] | How to Install Swing in Eclipse| Window Builder

Sự khác biệt giữa AWT và Swing

No. Java AWT Java Swing
1) Phụ thuộc nền tảng (Platform Dependent) Độc lập với nền tảng (Platform Independent)
2) Thành phần của AWT nặng Thành phần của Swing khá nhẹ
3) AWT không hỗ trợ pluggable look and feel. Swing hỗ trợ pluggable look and feel.
4) AWT có ít thành phần hơn Swing Swing cung cấp nhiều thành phần và các thành phần cũng mạnh mẽ hơn AWT như: bảng, danh sách, cuộn màn hình, trình chọn màu,..
5) AWT không tuân theo cấu trúc MVC (Model View Controller) Swing theo cấu trúc MVC

What are The Top Java GUI Frameworks?

Usually, the choice of a Java framework depends on the specific project needs and requirements. Some of the best frameworks include:

Java Swing

Java Swing is one of the popular GUI frameworks that is part of Java Foundation Classes & offers a set of components for setting up web applications. Swing is known for its lightweight architecture that is extremely suitable for responsive and smooth interfaces. This makes it ideal for a diverse range of applications, from easy-to-use tools to advanced business software systems.

Key Features of Swing:
 • Several customizable UI components like tables, buttons, labels, and more
 • Pluggable look & feel support to change the UI appearance
 • Event handling with the event listeners & ActionListener interface
 • Layout managers for accurate control over the UI element’s positioning
 • Excellent support for accessibility & internationalization
 • Third-party extensions & libraries and are available for improving functionality

JavaFX

Built by Oracle, JavaFX is another widely-used Java GUI framework that was designed as an alternative to Swing. JavaFX is mostly used for multimedia integration and modern UI development. High flexibility and a rich set of features have made this framework a perfect choice for developing highly interactive and visually stunning applications.

Key Features of JavaFX:
 • Scene Graph: JavaFX utilizes a scene graph that represents the visual elements. This enables complex 2D & 3D graphics rendering.
 • CSS Support: Developers can easily apply CSS or cascading style sheets to effectively customize the appearance of JavaFX applications.
 • FXML: A markup language that makes UI design simplified and effective by enabling developers to define the user interface with the help of XML syntax.
 • Multimedia Integration: JavaFX usually supports animations, audio, video, etc. This makes it a very suitable choice for multimedia-based applications.
 • Set of Controls: The JavaFX framework offers comprehensive libraries of UI controls. This includes media players, charts, and tables.
 • Scene Builder: This feature of JavaFX offers a very intuitive and user-friendly visual layout tool that helps to design advanced applications.

Looking for The Best App Development Services?

With custom app development, we help brands deliver cutting-edge digital solutions.

Java AWT

AWT stands for Abstract Window Toolkit which is an old Java GUI framework. The components of Java AWT are native and lightweight. This means it uses the native GUI components of the platform for rendering. AWT framework is ideal for developing lightweight and simple user interfaces & this is widely used in combination with JavaFX and Swing for complex applications.

Key Features of Java AWT
 • Lightweight Components: Java AWT components are extremely lightweight & they use the resources of the native platform. This makes them efficient for user-friendly interfaces.
 • Platform Independence: Java AWT components can adapt to the host look & feel of the platform.
 • Accessibility Support: AWT framework offers accessibility support for users with disabilities.
 • Easy Layout Managers: AWT mainly includes easy layout managers like FlowLayout & BorderLayout to arrange components.

SWT

SWT refers to Standard Widget Toolkit which is a popular GUI framework developed by the Eclipse Foundation. Unlike JavaFX or Swing, SWT utilizes native components for rendering. This results in a native look & feel. Moreover, this GUI framework is extensively used for creating Eclipse-centric applications. However, it can easily be employed for standalone applications.

Key Features of SWT
 • Native Look & Feel: SWT components resemble the native user interface components of the host operating system.
 • Efficient & Lightweight: The use of native components of SWT makes this framework very efficient and lightweight.
 • Access to Native Libraries: Developers can access platform-specific libraries and features through SWT.
 • Rich Widget Library: The SWT framework offers a comprehensive range of controls and widgets.

LibGDX

While JavaFX, Swing, AWT, & SWT are widely used for desktop applications, LibGDX is a Java-oriented game development framework that is used for both mobile and desktop game development. It provides a vast range of features and tools to create 2D & 3D games as well as interactive applications.

Key Features of LibGDX
 • Cross-platform Support: LibGDX-based applications can easily be deployed on the web, desktop, Android & iOS.
 • Advanced Graphics: LibGDX usually supports OpenGL for top-quality 2D & 3D graphics rendering.
 • Input Handling: LibGDX framework gives robust input handling for smooth game development, including gesture & touch support.
 • Audio Support: LibGDX provides audio support including audio APIs for sound effects and music.
 • Ecosystem & Community: The LibGDX framework has a rich ecosystem & an active community of tools and extensions.

Grails

Grails is a popular open-source framework that utilizes Java Virtual Machine to develop web applications. Grails is developed on Spring Boot which means experts have access to a set of unique features. Moreover, Grails is also an ideal option for developing RESTful web applications.

Key Features of Grails
 • Best choice for developers who want Groovy instead of Java
 • This framework includes easy object mapping
 • Code can easily be reused in Grails applications by using an easy-to-use plug-in
 • It has dynamic tag libraries for developing web components
 • Grails offers a built-in testing framework
 • Grails is customizable and it offers extensible Ajax support
 • This framework allows seamless Java integration

Want to Hire Professional App Developers?

We deliver end-to-end app development services tailored to your specific business needs.

How To Use GUI Designer In IntelliJ IDEA IDE
How To Use GUI Designer In IntelliJ IDEA IDE

What is JFC?

JFC stands for Java Foundation Classes. JFC is the set of GUI components that simplify desktop Applications. Many programmers think that JFC and Swing are one and the same thing, but that is not so. JFC contains Swing [A UI component package] and quite a number of other items:

 • Cut and paste: Clipboard support.
 • Accessibility features: Aimed at developing GUIs for users with disabilities.
 • The Desktop Colors Features were first introduced in Java 1.1
 • Java 2D: it has Improved colors, images, and text support.

Ứng dụng của Java Swing

Java Swing được dùng để hỗ trợ tạo giao diện đồ hoạ người dùng (với Java).

Bộ công cụ này cung cấp các bộ điều khiển nâng cao như thanh trượt, colorpicker, Tree, TabbedPane và bảng điều khiển,..

Swing có những đặc điểm:

 • Độc lập với thiết bị
 • Có thể tuỳ chỉnh, mở rộng
 • Khá nhẹ
 • Có thể cấu hình

Ngoài ra bạn cũng có thể tùy chỉnh các điều khiển xoay một cách dễ dàng mà không ảnh hưởng đến các thành phần khác.

Java GUI Tutorial - Make a Login GUI #100
Java GUI Tutorial – Make a Login GUI #100

Java


import


java.io.*;


import


javax.swing.*;


class


GFG {


public


static


void


main(String[] args)


JFrame frame =


new


JFrame();


JButton button =


new


JButton(


" GFG WebSite Click"


);


button.setBounds(


150


200


220


50


);


frame.add(button);


frame.setSize(


500


600


);


frame.setLayout(


null


);


frame.setVisible(


true


);

Output:
Example 2: Write a program to create three buttons with caption OK, SUBMIT, CANCEL.

Java


import


java.io.*;


import


javax.swing.*;


class


GFG {


public


static


void


main(String[] args)


JFrame frame =


new


JFrame();


JButton button =


new


JButton(


" GFG WebSite Click"


);


button.setBounds(


150


200


220


50


);


frame.add(button);


frame.setSize(


500


600


);


frame.setLayout(


null


);


frame.setVisible(


true


);

Output:
Example 2: Write a program to create three buttons with caption OK, SUBMIT, CANCEL.
First Java Swing GUI Application with IntelliJ IDEA IDE (2022)
First Java Swing GUI Application with IntelliJ IDEA IDE (2022)

Components of Swing Class the task’s percentage

Component A Component is the Abstract base class for about the non-menu user-interface controls of Java SWING. Components are representing an object with a graphical representation.
Container A Container is a component that can container Java SWING Components
JComponent A JComponent is a base class for all swing UI Components In order to use a swing component that inherits from JComponent, the component must be in a containment hierarchy whose root is a top-level Java Swing container.
JLabel A JLabel is an object component for placing text in a container.
JButton This class creates a labeled button.
JColorChooser A JColorChooser provides a pane of controls designed to allow the user to manipulate and select a color.
JCheckBox A JCheckBox is a graphical (GUI) component that can be in either an on-(true) or off-(false) state.
JRadioButton The JRadioButton class is a graphical (GUI) component that can be in either an on-(true) or off-(false) state. in the group
JList A JList component represents the user with the scrolling list of text items.
JComboBox A JComboBox component is Presents the User with a show up Menu of choices.
JTextField A JTextField object is a text component that will allow for the editing of a single line of text.
JPasswordField A JPasswordField object it is a text component specialized for password entry.
JTextArea A JTextArea object is a text component that allows for the editing of multiple lines of text.
Imagelcon A ImageIcon control is an implementation of the Icon interface that paints Icons from Images
JScrollbar A JScrollbar control represents a scroll bar component in order to enable users to Select from range values.
JOptionPane JOptionPane provides set of standard dialog boxes that prompt users for a value or Something.
JFileChooser A JFileChooser it Controls represents a dialog window from which the user can select a file.
JProgressBar As the task progresses towards completion, the progress bar displays the tasks percentage on its completion.
JSlider A JSlider this class is letting the user graphically (GUI) select by using a value by sliding a knob within a bounded interval.
JSpinner A JSpinner this class is a single line input where the field that lets the user select by using a number or an object value from an ordered sequence.

Feeling lost in the vast world of Backend Development? It’s time for a change! Join our Java Backend Development – Live Course and embark on an exciting journey to master backend development efficiently and on schedule. What We Offer:

 • Comprehensive Course
 • Expert Guidance for Efficient Learning
 • Hands-on Experience with Real-world Projects
 • Proven Track Record with 100,000+ Successful Geeks

Last Updated :
09 Jan, 2024

Like Article

Save Article

Share your thoughts in the comments

Please Login to comment…

Java Swing và những điều mà bạn chưa biết

08/02/2022 09:25

Swing trong Java là một bộ công cụ Giao diện Người dùng Đồ họa (GUI) bao gồm các thành phần GUI. Swing cung cấp một bộ widget và gói phong phú để tạo ra các thành phần GUI tinh vi cho các ứng dụng Java. Swing là một phần của Java Foundation Classes (JFC), là một API để lập trình Java GUI cung cấp GUI.

Thư viện Java Swing được xây dựng dựa trên Bộ công cụ tiện ích con trừu tượng Java ( AWT ), một bộ công cụ GUI phụ thuộc vào nền tảng cũ hơn. Bạn có thể sử dụng các thành phần lập trình GUI đơn giản của Java như nút, hộp văn bản, v.v., từ thư viện và không phải tạo các thành phần từ đầu.

What to Consider Before Selecting Java GUI Frameworks?

Every organization has several considerations to keep in mind when choosing a Java GUI framework to develop rich graphical components. Here are some of the most significant factors to consider before choosing Java GUI Frameworks.

 • Your Product Type: Before you start your GUI development process, you need to consider which type of product you need to create. It can be an Android application, a web app, or an IoT application.
 • APIs: Does your app communicate with more APIs? If yes, you have to ensure the framework you select can interact with APIs. You should also focus on the API requirements.
 • Platform Compatibility: You must ensure the framework is compatible with any platforms such as macOS, Windows, Linux, etc.
 • Maintainability & Scalability: Focus on long-term maintainability and scalability of your scalability. A good framework always makes your codebase highly maintainable as your project expands.
 • Mobile Compatibility: If you would like to extend your app to mobile responsive platforms, you need to choose a framework that can support custom mobile app development effectively.
Java GUI 🖼️
Java GUI 🖼️

Container class là gì?

Container class (lớp vùng chứa) là các class có thể chứa các component khác trên đó. Vì vậy, để tạo Java GUI, chúng ta cần ít nhất một container object (đối tượng vùng chứa). Java Swing có 3 loại container.

 1. Panel (bảng điều khiển): là một container thuần túy và thực chất không phải là một window (cửa sổ). Mục đích duy nhất của Panel là tổ chức các component trên một window.
 2. Frame (khung): là một window hoàn chỉnh có đầy đủ title (tiêu đề) và các icon (biểu tượng).
 3. Dialog (hộp thoại): có thể được coi như một pop-up window sẽ bật ra khi một tin nhắn cần được hiển thị. Nó không phải là window hoàn chỉnh như Frame.

Lớp Container là gì?

Các lớp vùng chứa là các lớp có thể có các thành phần khác trên đó. Vì vậy, để tạo Java Swing GUI, chúng ta cần ít nhất một đối tượng container. Có 3 loại vùng chứa Java Swing.

 1. Bảng điều khiển : Nó là một vùng chứa thuần túy và bản thân nó không phải là một cửa sổ. Mục đích duy nhất của Panel là tổ chức các thành phần trên một cửa sổ.
 2. Khung : Đây là một cửa sổ hoạt động đầy đủ với tiêu đề và các biểu tượng.
 3. Hộp thoại : Nó có thể được coi như một cửa sổ bật lên bật ra khi một tin nhắn được hiển thị. Nó không phải là một cửa sổ hoạt động đầy đủ như Frame.
Java GUI intro ⭐【5 minutes】
Java GUI intro ⭐【5 minutes】

Java


import


java.awt.*;


class


button {


button()


Frame f =


new


Frame();


Button b1 =


new


Button(


"OK"


);


b1.setBounds(


100


50


50


50


);


f.add(b1);


Button b2 =


new


Button(


"SUBMIT"


);


b2.setBounds(


100


101


50


50


);


f.add(b2);


Button b3 =


new


Button(


"CANCEL"


);


b3.setBounds(


100


150


80


50


);


f.add(b3);


f.setSize(


500


500


);


f.setLayout(


null


);


f.setVisible(


true


);


public


static


void


main(String a[]) {


new


button(); }

Output:
Example 3: Program to Add Checkbox in the Frame

Features Of Swing Class

 • Pluggable look and feel.
 • Uses MVC architecture.
 • Lightweight Components
 • Platform Independent
 • Advanced features such as JTable, JTabbedPane, JScollPane, etc.
 • Java is a platform-independent language and runs on any client machine, the GUI look and feel, owned and delivered by a platform-specific O/S, simply does not affect an application’s GUI constructed using Swing components.
 • Lightweight Components: Starting with the JDK 1.1, its AWT-supported lightweight component development. For a component to qualify as lightweight, it must not depend on any non-Java [O/s based) system classes. Swing components have their own view supported by Java’s look and feel classes.
 • Pluggable Look and Feel: This feature enable the user to switch the look and feel of Swing components without restarting an application. The Swing library supports components’ look and feels that remain the same across all platforms wherever the program runs. The Swing library provides an API that gives real flexibility in determining the look and feel of the GUI of an application
 • Highly customizable – Swing controls can be customized in a very easy way as visual appearance is independent of internal representation.
 • Rich controls– Swing provides a rich set of advanced controls like Tree TabbedPane, slider, colorpicker, and table controls.
Java 77. Giới thiệu về lập trình giao diện Java Swing | Lập trình Java
Java 77. Giới thiệu về lập trình giao diện Java Swing | Lập trình Java
Java Swing Tutorial

Java Swing tutorial is a part of Java Foundation Classes (JFC) that is used to create window-based applications. It is built on the top of AWT (Abstract Windowing Toolkit) API and entirely written in java.

Unlike AWT, Java Swing provides platform-independent and lightweight components.

The javax.swing package provides classes for java swing API such as JButton, JTextField, JTextArea, JRadioButton, JCheckbox, JMenu, JColorChooser etc.

Difference between AWT and Swing

There are many differences between java awt and swing that are given below.

What is JFC

The Java Foundation Classes (JFC) are a set of GUI components which simplify the development of desktop applications.

Hierarchy of Java Swing classes

The hierarchy of java swing API is given below.

Commonly used Methods of Component class

The methods of Component class are widely used in java swing that are given below.

Java Swing Examples

There are two ways to create a frame:

We can write the code of swing inside the main(), constructor or any other method.

Simple Java Swing Example

Let’s see a simple swing example where we are creating one button and adding it on the JFrame object inside the main() method.

File: FirstSwingExample.java

Example of Swing by Association inside constructor

We can also write all the codes of creating JFrame, JButton and method call inside the java constructor.

File: Simple.java

The setBounds(int xaxis, int yaxis, int width, int height)is used in the above example that sets the position of the button.

Simple example of Swing by inheritance

We can also inherit the JFrame class, so there is no need to create the instance of JFrame class explicitly.

File: Simple2.java

Next TopicJava JButton Class

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Swing trong Java là một bộ công cụ Giao diện Người dùng Đồ họa (GUI) bao gồm các thành phần GUI. Swing cung cấp một bộ widget và gói phong phú để tạo ra các thành phần GUI tinh vi cho các ứng dụng Java. Swing là một phần của Java Foundation Classes (JFC), là một API để lập trình Java GUI cung cấp GUI.

Java


import


java.awt.*;


class


Lan {


Lan()


Frame f =


new


Frame();


Label l1 =


new


Label(


"Select known Languages"


);


l1.setBounds(


100


50


120


80


);


f.add(l1);


Checkbox c2 =


new


Checkbox(


"Hindi"


);


c2.setBounds(


100


150


50


50


);


f.add(c2);


Checkbox c3 =


new


Checkbox(


"English"


);


c3.setBounds(


100


200


80


50


);


f.add(c3);


Checkbox c4 =


new


Checkbox(


"marathi"


);


c4.setBounds(


100


250


80


50


);


f.add(c4);


f.setSize(


500


500


);


f.setLayout(


null


);


f.setVisible(


true


);


public


static


void


main(String ar[]) {


new


Lan(); }

Output:

FAQ’s

What is the best framework for Java GUI?

The choice of the best framework for Java GUI mostly depends on your specific project requirements, personal preferences, and project goals. There are too many Java GUI frameworks available and each of them comes with its own strengths and characteristics. Some of the best frameworks for Java GUI development include:

 1. Swing
 2. JavaFX
 3. Java SWT
 4. Java AWT
 5. Java Web Frameworks

What are GUI frameworks in Java?

GUI refers to graphical user interface frameworks that usually facilitate the graphical interface development process for Java applications. These frameworks usually offer a number of pre-built components, tools, and methods to develop user-friendly graphical applications for web and desktops.

What are the 6 GUI components in Java?

There are so many GUI components in Java that you can utilize to create graphical user interfaces. Here are the six most widely used GUI components in Java Swing:

 1. JFrame
 2. JPanel
 3. JButton
 4. JLabel
 5. JTextField
 6. JTextField
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Introduction to Java Swing

Swing is a Java Foundation Classes [JFC] library and an extension of the Abstract Window Toolkit [AWT]. Java Swing offers much-improved functionality over AWT, new components, expanded components features, and excellent event handling with drag-and-drop support.

Introduction of Java Swing

Swing has about four times the number of User Interface [UI] components as AWT and is part of the standard Java distribution. By today’s application GUI requirements, AWT is a limited implementation, not quite capable of providing the components required for developing complex GUIs required in modern commercial applications. The AWT component set has quite a few bugs and does take up a lot of system resources when compared to equivalent Swing resources. Netscape introduced its Internet Foundation Classes [IFC] library for use with Java. Its Classes became very popular with programmers creating GUI’s for commercial applications.

 • Swing is a Set of API (API- Set of Classes and Interfaces)
 • Swing is Provided to Design Graphical User Interfaces
 • Swing is an Extension library to the AWT (Abstract Window Toolkit) 5:00 – 5:30 pm
 • Includes New and improved Components that have been enhancing the looks and Functionality of GUIs’
 • Swing can be used to build (Develop) The Standalone swing GUI Apps as Servlets and Applets
 • It Employs model/view design architecture.
 • Swing is more portable and more flexible than AWT, the Swing is built on top of the AWT.
 • Swing is Entirely written in Java.
 • Java Swing Components are Platform-independent, and The Swing Components are lightweight.
 • Swing Supports a Pluggable look and feel and Swing provides more powerful components.
 • such as tables, lists, Scrollpanes, Colourchooser, tabbed pane, etc.
 • Further Swing Follows MVC.

Java


import


java.awt.*;


class


Lan {


Lan()


Frame f =


new


Frame();


Label l1 =


new


Label(


"Select known Languages"


);


l1.setBounds(


100


50


120


80


);


f.add(l1);


Checkbox c2 =


new


Checkbox(


"Hindi"


);


c2.setBounds(


100


150


50


50


);


f.add(c2);


Checkbox c3 =


new


Checkbox(


"English"


);


c3.setBounds(


100


200


80


50


);


f.add(c3);


Checkbox c4 =


new


Checkbox(


"marathi"


);


c4.setBounds(


100


250


80


50


);


f.add(c4);


f.setSize(


500


500


);


f.setLayout(


null


);


f.setVisible(


true


);


public


static


void


main(String ar[]) {


new


Lan(); }

Output:

What is Swing in Java?

Swing in Java is a Graphical User Interface (GUI) toolkit that includes the GUI components. Swing provides a rich set of widgets and packages to make sophisticated GUI components for Java applications. Swing is a part of Java Foundation Classes(JFC), which is an API for Java GUI programing that provide GUI.

The Java Swing library is built on top of the Java Abstract Widget Toolkit (AWT), an older, platform dependent GUI toolkit. You can use the Java simple GUI programming components like button, textbox, etc., from the library and do not have to create the components from scratch.

In this Java Swing tutorial, you will learn Java GUI basics like-

 • What is Swing in Java?
 • What is a Container Class?
 • What is GUI in Java?
 • How to Make a GUI in Java with Example
 • Java Layout Manager
 • Java BorderLayout
 • Java FlowLayout
 • Java GridBagLayout

Java Swing class Hierarchy Diagram

All components in Java Swing are JComponent which can be added to container classes.

Hướng dẫn học lập trình Java Swing từ A đến Z

Dưới đây là một số ví dụ đơn giản để tạo GUI bằng Swing trong Java:

JButton Class – Lớp JButton

Nó được dùng để tạo ra một nút (button) có tên.

Việc sử dụng ActionListener sẽ dẫn đến một số hành động khi nút được nhấn.

Nó kế thừa lớp AbstractButton và độc lập với nền tảng.

Ví dụ:

1

10

11

12

import javax.swing.*;

public class example{

public static void main(String args[]) {

JFrame a = new JFrame(“example”);

JButton b = new JButton(“click me”);

b.setBounds(40,90,85,20);

a.add(b);

a.setSize(300,300);

a.setLayout(null);

a.setVisible(true);

Output:

Một nút button có tên

JTextField Class – Lớp JTextField

Nó kế thừa lớp JTextComponent và dùng để cho phép chỉnh sửa dòng đơn

Ví dụ:

1

10

11

12

import javax.swing.*;

public class example{

public static void main(String args[]) {

JFrame a = new JFrame(“example”);

JTextField b = new JTextField(“edureka”);

b.setBounds(50,100,200,30);

a.add(b);

a.setSize(300,300);

a.setLayout(null);

a.setVisible(true);

Output:

JTextField Class

JScrollBar Class – lớp JScrollBar

Dùng để thêm thanh cuộn (cả ngang và dọc)

Ví dụ:

1

10

11

12

13

14

15

import javax.swing.*;

class example{

example(){

JFrame a = new JFrame(“example”);

JScrollBar b = new JScrollBar();

b.setBounds(90,90,40,90);

a.add(b);

a.setSize(300,300);

a.setLayout(null);

a.setVisible(true);

public static void main(String args[]){

new example();

Output:

JScrollBar Class

JPanel Class – Lớp JPanel

Kế thừa lớp JComponent, cung cấp không gian cho một ứng dụng (có thể đính kèm bất kỳ thành phần nào khác).

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

import java.awt.*;

import javax.swing.*;

public class Example{

Example(){

JFrame a = new JFrame(“example”);

JPanel p = new JPanel();

p.setBounds(40,70,200,200);

JButton b = new JButton(“click me”);

b.setBounds(60,50,80,40);

p.add(b);

a.add(p);

a.setSize(400,400);

a.setLayout(null);

a.setVisible(true);

public static void main(String args[])

new Example();

Output:

Panel Class

JMenu Class – Lớp JMenu

Kế thừa lớp JMenuItem, là một thành phần menu kéo xuống (hiển thị từ thanh menu).

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

import javax.swing.*;

class Example{

JMenu menu;

JMenuItem a1,a2;

Example()

JFrame a = new JFrame(“Example”);

menu = new JMenu(“options”);

JMenuBar m1 = new JMenuBar();

a1 = new JMenuItem(“example”);

a2 = new JMenuItem(“example1”);

menu.add(a1);

menu.add(a2);

m1.add(menu);

a.setJMenuBar(m1);

a.setSize(400,400);

a.setLayout(null);

a.setVisible(true);

public static void main(String args[])

new Example();

Output:

Lớp JMenu

JList Class – Lớp JList

Kế thừa lớp JComponent, đối tượng của lớp Jlist đại diện cho danh sách các mục văn bản.

Next

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

import javax.swing.*;

public class Example

Example(){

JFrame a = new JFrame(“example”);

DefaultListModel

l = new DefaultListModel< >();

l.addElement(“first item”);

l.addElement(“second item”);

JList

b = new JList< >(l);

b.setBounds(100,100,75,75);

a.add(b);

a.setSize(400,400);

a.setVisible(true);

a.setLayout(null);

public static void main(String args[])

new Example();

Output:

Lớp JList

JLabel Class – Lớp JLabel

Được dùng để đặt văn bản trong vùng chứa, lớp JLabel cũng kế thừa lớp JComponent.

1

10

11

12

13

14

import javax.swing.*;

public class Example{

public static void main(String args[])

JFrame a = new JFrame(“example”);

JLabel b1;

b1 = new JLabel(“edureka”);

b1.setBounds(40,40,90,20);

a.add(b1);

a.setSize(400,400);

a.setLayout(null);

a.setVisible(true);

Output:

Lớp JLabel

JComboBox Class- Lớp JComboBox

Kế thừa lớp JComponent, dùng để hiển thị menu lựa chọn bật lên.

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

import javax.swing.*;

public class Example{

JFrame a;

Example(){

a = new JFrame(“example”);

string courses[] = { “core java”,”advance java”, “java servlet”};

JComboBox c = new JComboBox(courses);

c.setBounds(40,40,90,20);

a.add(c);

a.setSize(400,400);

a.setLayout(null);

a.setVisible(true);

public static void main(String args[])

new Example();

Output:

Lớp JComboBox

Layout Manager – Trình quản lý bố cục

Để sắp xếp các thành phần bên trong vùng chứa, chúng ta sử dụng Layout Manager.

Có một số bố cục như sau:

 1. Border layout – Bố cục đường viền
 2. Flow layout – Bố cục luồng
 3. GridBag layout – Bố cục dạng khung
Border Layout

Trình quản lý bố cục mặc định tất cả JFrame là Border Layout.

Nó đặt các thành phần ở tối đa 5 vị trí: trên, dưới, trái, phải và trung tâm.

Trình quản lý bố cục mặc định

Flow Layout

Bố cục này đặt các thành phần lần lượt vào một hàng.

Bố cục mặc định JPanel.

Đây là bố cục mặc định cho mọi JPanel.

GridBag Layout

GridBag Layout đặt các thành phần trong một lưới, nó cho phép các thành phần này trải dài hơn 1 ô.

GridBag Layout

Ví dụ: Dưới đây là một khung chat ở dạng Flow Layout

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

import javax.swing.*;

import java.awt.*;

class Example {

public static void main(String args[]) {

JFrame frame = new JFrame(“Chat Frame”);

frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

frame.setSize(400, 400);

JMenuBar ob = new JMenuBar();

JMenu ob1 = new JMenu(“FILE”);

JMenu ob2 = new JMenu(“Help”);

ob.add(ob1);

ob.add(ob2);

JMenuItem m11 = new JMenuItem(“Open”);

JMenuItem m22 = new JMenuItem(“Save as”);

ob1.add(m11);

ob1.add(m22);

JPanel panel = new JPanel(); // the panel is not visible in output

JLabel label = new JLabel(“Enter Text”);

JTextField tf = new JTextField(10); // accepts upto 10 characters

JButton send = new JButton(“Send”);

JButton reset = new JButton(“Reset”);

panel.add(label); // Components Added using Flow Layout

panel.add(label); // Components Added using Flow Layout

panel.add(tf);

panel.add(send);

panel.add(reset);

JTextArea ta = new JTextArea();

frame.getContentPane().add(BorderLayout.SOUTH, panel);

frame.getContentPane().add(BorderLayout.NORTH, tf);

frame.getContentPane().add(BorderLayout.CENTER, ta);

frame.setVisible(true);

Output:

Khung chat ở dạng Flow Layout

How to Make a GUI in Java with Example

Now in this Java GUI Tutorial, let’s understand how to create a GUI in Java with Swings in Java examples.

Step 1) Copy code into an editorIn first step Copy the following code into an editor.

import javax.swing.*; class gui{ public static void main(String args[]){ JFrame frame = new JFrame(“My First GUI”); frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frame.setSize(300,300); JButton button = new JButton(“Press”); frame.getContentPane().add(button); // Adds Button to content pane of frame frame.setVisible(true); } }

Step 2) Run the codeNext step, Save, Compile, and Run the code

Step 3) Copy following code into an editorNow let’s Add a Button to our frame. Copy following code into an editor from given Java UI Example

import javax.swing.*; class gui{ public static void main(String args[]){ JFrame frame = new JFrame(“My First GUI”); frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frame.setSize(300,300); JButton button1 = new JButton(“Press”); frame.getContentPane().add(button1); frame.setVisible(true); } }

Step 4) Execute the code

Next, Execute the code. You will get a big button.

Step 5) Add two buttonsHow about adding two buttons? Copy the following code into an editor.

import javax.swing.*; class gui{ public static void main(String args[]){ JFrame frame = new JFrame(“My First GUI”); frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frame.setSize(300,300); JButton button1 = new JButton(“Button 1”); JButton button2 = new JButton(“Button 2”); frame.getContentPane().add(button1); frame.getContentPane().add(button2); frame.setVisible(true); } }

Step 6) Save & Run the programNext, Save, Compile, and Run the program.

Step 7) Check outputUnexpected output =? Buttons are getting overlapped.

Ví dụ về Java Swing

Có hai cách để tạo khung (Frame):

 • Bằng cách tạo đối tượng của lớp JFrame.
 • Bằng cách kế thừa lớp JFrame.

Chúng ta có thể viết code của Swing bên trong hàm main(), constructor hoặc bất kỳ phương thức nào khác.

Ví dụ Swing Java đơn giản

Chúng ta hãy xem một ví dụ swing đơn giản, nơi chúng ta đang tạo một button và thêm nó vào đối tượng JFrame bên trong phương thức main().

File: FirstSwingExample.java

package vn.viettuts.swing; import javax.swing.JButton; import javax.swing.JFrame; public class FirstSwingExample { public static void main(String[] args) { JFrame f = new JFrame();// tạo thể hiện của JFrame JButton b = new JButton(“click”);// tạo thể hiện của JButton b.setBounds(130, 50, 100, 40);// trục x , y , width, height f.setTitle(“Ví dụ Java Swing”); f.add(b);// thêm button vào JFrame f.setSize(400, 200);// thiết lập kích thước cho của sổ f.setLayout(null);// không sử dụng trình quản lý bố cục f.setVisible(true);// hiển thị cửa sổ } }

Kết quả:

Java


import


java.awt.*;


class


button {


button()


Frame f =


new


Frame();


Button b1 =


new


Button(


"OK"


);


b1.setBounds(


100


50


50


50


);


f.add(b1);


Button b2 =


new


Button(


"SUBMIT"


);


b2.setBounds(


100


101


50


50


);


f.add(b2);


Button b3 =


new


Button(


"CANCEL"


);


b3.setBounds(


100


150


80


50


);


f.add(b3);


f.setSize(


500


500


);


f.setLayout(


null


);


f.setVisible(


true


);


public


static


void


main(String a[]) {


new


button(); }

Output:
Example 3: Program to Add Checkbox in the Frame

GUI trong Java là gì?

GUI là viết tắt của từ Graphic User Interface là giao diện người dùng đồ họa. Đối với Console là giao diện cửa sổ dòng lệnh.

Một hệ thống GUI là sự kết hợp của các công nghệ, thiết bị để cung cấp cho người dùng một nền tảng cho phép người sử dụng có thể tương tác với nó.Một chuỗi các thành phần của GUI tuân theo một ngôn ngữ trực quan (visual language) để biểu diễn thông tin được lưu trữ trong các máy tính.

Thông dụng nhất khi kể đến sự kết hợp các thành phần như vậy là mô hình WIMP (Window, Icon, Menu, Pointing device) trong các máy tính cá nhân.

Why Java GUI Frameworks?

Java is one of the important choices for web app development. This is mostly known for its portability, robust library ecosystem, and cross-platform compatibility. However, developing a unique user interface from scratch is quite a time-consuming and complex task.

Fortunately, the Java GUI framework simplifies the process simplified by offering pre-built components, layout managers, and event-handling mechanisms. This allows Java GUI designers and developers to concentrate on design and functionality. Some of the major benefits of Java GUI frameworks include:

1. Cross-platform Compatibility: Java’s compatibility feature extends to the GUI framework. Applications designed with this framework can seamlessly run on multiple operating systems without major modifications.

2. Rapid Development: Java GUI framework comes with a wide variety of pre-built components that reduce the time required for developing & customizing UI elements such as text fields, buttons, menus, and so on.

3. Event Handling: Java GUI frameworks provide effective event-handling mechanisms that enable professional mobile app developers to promptly respond to user interactions, such as mouse movements, button clicks, etc.

4. Layout Management: These frameworks can simplify the alignment and arrangement of the UI components on application windows. This effectively ensures a professional and consistent appearance of your desktop application.

What is a Container Class?

Container classes are classes that can have other components on it. So for creating a Java Swing GUI, we need at least one container object. There are 3 types of Java Swing containers.

 1. Panel: It is a pure container and is not a window in itself. The sole purpose of a Panel is to organize the components on to a window.
 2. Frame: It is a fully functioning window with its title and icons.
 3. Dialog: It can be thought of like a pop-up window that pops out when a message has to be displayed. It is not a fully functioning window like the Frame.

Keywords searched by users: gui swing in java

Categories: Sưu tầm 93 Gui Swing In Java

Swing (Java) - Wikipedia
Swing (Java) – Wikipedia
Advanced Java: Swing (Gui) Programming Part 1 -- A Basic Swing Application - Youtube
Advanced Java: Swing (Gui) Programming Part 1 — A Basic Swing Application – Youtube
Swing (Java) - Wikipedia
Swing (Java) – Wikipedia
Do Coding For Your Java Swing, Gui, And Console Projects By Asadullah__786 | Fiverr
Do Coding For Your Java Swing, Gui, And Console Projects By Asadullah__786 | Fiverr
Java Swing Tutorial | A Quick Glance Of Self Guide To Learn Java Swing
Java Swing Tutorial | A Quick Glance Of Self Guide To Learn Java Swing
How To Beautify Your Java Applications | Opensource.Com
How To Beautify Your Java Applications | Opensource.Com
Swing Components In Java | Top 13 Useful Components Of Swing In Java
Swing Components In Java | Top 13 Useful Components Of Swing In Java
Java Swing With Examples- Scaler Topics
Java Swing With Examples- Scaler Topics
Java Swing Ui - A Sample Dark Ui - Youtube
Java Swing Ui – A Sample Dark Ui – Youtube
Java Swing Tutorial - Javatpoint
Java Swing Tutorial – Javatpoint
Swing In Java: Creating Gui Using Java Swing | Edureka
Swing In Java: Creating Gui Using Java Swing | Edureka
Java Swing: Definition, Classes & Methods - Video & Lesson Transcript | Study.Com
Java Swing: Definition, Classes & Methods – Video & Lesson Transcript | Study.Com
Java Swing Tutorial - Javatpoint
Java Swing Tutorial – Javatpoint
Event Driven Apps & Gui With Java Swing – 3C Thinkers – Quality Coding/Stem Education (Ages 6-17)
Event Driven Apps & Gui With Java Swing – 3C Thinkers – Quality Coding/Stem Education (Ages 6-17)
Java Swing Từ A - Z | Vietnamworks Intech
Java Swing Từ A – Z | Vietnamworks Intech
Calculator Program Using Java Awt And Swing
Calculator Program Using Java Awt And Swing
Java-Swing · Github Topics · Github
Java-Swing · Github Topics · Github
Advanced Java: Swing (Gui) Programming Part 3 -- Panels And Forms - Youtube
Advanced Java: Swing (Gui) Programming Part 3 — Panels And Forms – Youtube

See more here: kientrucannam.vn

See more: https://kientrucannam.vn/vn/

Tag:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *