Chuyển tới nội dung
Home » Front End With React | Nếu Giải Quyết Bằng Jquery?

Front End With React | Nếu Giải Quyết Bằng Jquery?

React Tutorial for Beginners

Conclusion

We have covered the best backend for React in this blog. Each comes with some pros and cons. To select the backend, first, prioritize your requirements and then choose accordingly.

React is one of the leading front-end frameworks for developing React applications. However, if you’re looking for an app that meets your specific needs, you need a back end with React. You can add tons of desired functionality to your application with the backend. Using these backend frameworks with React, you can develop responsive web apps. If you are looking for the complete guide to building your own production-ready React projects, check out React.js course at KnowledgeHut.

Trở thành lập trình viên với khóa học lập trình web Front-end. Tại đây, ICT Hà Nội cung cấp cho bạn một khóa học từ cơ bản đến nâng cao, sẽ dạy cho bạn tất cả những kiến thức cần thiết, để trở thành nhà phát triển web giao diện người dùng. Thực hành qua từng Module, học các kỹ năng mới (hoặc cải thiện những kỹ năng hiện có). Mỗi phần bao gồm các bài tập và đánh giá để kiểm tra sự mức độ hiểu bài của bạn trước khi tiếp tục học sang các phần khác.

Chủ đề học bao gồm:

 • Thiết lập cơ bản và cách học.
 • Các tiêu chuẩn về web và phương pháp.
 • HTML, ngôn ngữ cung cấp cấu trúc và ý nghĩa nội dung trang web
 • CSS, ngôn ngữ được sử dụng để định kiểu trang web
 • JavaScript.
 • Công cụ được sử dụng để hỗ trợ phát triển web phía máy khách.

Bạn có thể làm việc qua các phần theo thứ tự, nhưng mỗi phần đều có thể học một cách độc lập. Ví dụ: nếu bạn đã biết HTML, bạn có thể bỏ qua phần CSS.

Bạn không cần bất kỳ kiến thức nào trước đó để bắt đầu khóa học này. Tất cả những gì bạn cần là một chiếc máy tính có thể chạy các trình duyệt web hiện đại, kết nối internet và sẵn sàng học hỏi.

Nếu bạn không chắc liệu phát triển web giao diện người dùng có phù hợp với mình hay không hoặc bạn muốn bắt đầu với một khóa học dài và đầy đủ hơn, trước tiên hãy xem qua lộ trình phía dưới đây của ICT Hà Nội.

Kết luận

Sau một quá trình ngắn tìm hiểu và làm thử React, tôi thấy nó khá phù hợp với một lập trình viên thích làm FrontEnd như tôi. Cấu trúc và cách viết React khá sáng sủa, tuy nhiên lại đòi hỏi người viết có một tư duy lập trình ở một mức nhất định.

Những bài toán nhỏ, những hệ thống chỉ có một chút UI cần dùng đến Javascipt tôi nghĩ không nên dùng React. React thích hợp hơn với những hệ thống vừa và lớn, yêu cầu khả năng duy trì và mở rộng cao. Việc phân tích cấu trúc, kết nối các thành phần stateless cũng khá đau đầu và mất thời gian, tuy nhiên nếu làm được chúng ta sẽ có một hệ thống được cấu trúc tốt, đẹp và dễ dàng duy trì và mở rộng.

TL,DR? Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của tôi. Chúc các bạn thành công với React!

All Rights Reserved

React Tutorial for Beginners
React Tutorial for Beginners

What Is the Need for the Best Backend for React Applications?

Backend development contains behind-the-scenes activities that occur during user interaction. It focuses on the server-side of the website (databases, scripting, website architecture). The backend developers write programs that communicate the database information to the browser. For example, You go on Amazon and search for a new shirt. A Back End dev uses server-side language to pull all the information about shirts from a database. This information is processed in an application and returned to the user through the Front End language.

In every React project, we manage data on the client through state and user interactions. However, many apps require data that comes from a database. The backend is responsible for getting and updating data behind the scenes. Let’s see some major use cases where the best backend for React is required:

 • For server-side rendering, to prevent the crawling of the search engine.
 • When your app requires open socket communication to support real-time events.
 • When you need a database that meets the exact needs of your requirements and services.

There are several reasons why you need the best backend for React applications. Creating an IT solution for business is a complex process and choosing the right tech stack is crucial for assuring the success of your IT undertaking. As there are many options, you should carefully consider your needs and expectations and define your project requirements. If you need help in understanding how to connect React with the backend, check out the best Web Development training institute.

How does React use JavaScript?

React utilizes features of modern JavaScript for many of its patterns. Its biggest departure from JavaScript comes with the use of JSX syntax. JSX extends JavaScript’s syntax so that HTML-like code can live alongside it. For example:


const heading =

Mozilla Developer Network

;

This heading constant is known as a JSX expression. React can use it to render that tag in our app.

Suppose we wanted to wrap our heading in a tag, for semantic reasons? The JSX approach allows us to nest our elements within each other, just like we do with HTML:


const header = (

Mozilla Developer Network

);

Note: The parentheses in the previous snippet aren’t unique to JSX, and don’t have any effect on your application. They’re a signal to you (and your computer) that the multiple lines of code inside are part of the same expression. You could just as well write the header expression like this:


const header =

Mozilla Developer Network

;

However, this looks kind of awkward, because the tag that starts the expression is not indented to the same position as its corresponding closing tag.

Of course, your browser can’t read JSX without help. When compiled (using a tool like Babel or Parcel), our header expression would look like this:


const header = React.createElement( "header", null, React.createElement("h1", null, "Mozilla Developer Network"), );

It’s possible to skip the compilation step and use

React.createElement()

to write your UI yourself. In doing this, however, you lose the declarative benefit of JSX, and your code becomes harder to read. Compilation is an extra step in the development process, but many developers in the React community think that the readability of JSX is worthwhile. Plus, modern front-end development almost always involves a build process anyway — you have to downlevel modern syntax to be compatible with older browsers, and you may want to minify your code to optimize loading performance. Popular tooling like Babel already comes with JSX support out-of-the-box, so you don’t have to configure compilation yourself unless you want to.

Because JSX is a blend of HTML and JavaScript, some developers find it intuitive. Others say that its blended nature makes it confusing. Once you’re comfortable with it, however, it will allow you to build user interfaces more quickly and intuitively, and allow others to better understand your codebase at a glance.

To read more about JSX, check out the React team’s Writing Markup with JSX article.

Build and Deploy 4 Modern React Apps and Get Hired as a Frontend Developer | Full 10-Hour Course
Build and Deploy 4 Modern React Apps and Get Hired as a Frontend Developer | Full 10-Hour Course

Thông tin chung

Môn học này đào tạo về ReactJS – là một framework javascript được sử dụng rộng rãi cho việc phát triển phía front-end.

ReactJS tạo ra cấu trúc dạng ứng dụng cho phía front-end thông qua việc cung cấp các thành phần trang web, điều khiển và tương tác giữa các thành phần với nhau, cũng như với phía back-end. Nhờ vậy, thông qua ReactJS, việc phát triển phía front-end được chuẩn hoá hơn và đi theo một số nguyên tắc được chấp nhận và ứng dụng rộng rãi.

ReactJS đặc biệt thích hợp trong việc phát triển front-end cho các ứng dụng chạy trên nền tảng web mà đòi hỏi trải nghiệm chất lượng cao như các ứng dụng kiểu SPA (Single Page Application)

Frontend vs Backend

 • The front-end is where the users interact directly whereas the backend is how everything works and users can’t interact directly.
 • The visual aspect always comes under Frontend Development whereas what happens in the background comes under Backend Development.
 • Languages used for the front end are HTML, CSS, and JavaScript whereas the backend languages include Java, Ruby, Python, and .NET.

React Js Developer Tools

React Js developer tools are essential tools used to develop React Js apps, debug any React Js app issues, and React Js app troubleshooting. React Js DevTools is a browser plugin that allows developers to investigate the React Js component hierarchy in a React Js application. React Js DevTools is available in Chrome, Firefox, and Edge.

React Js DevTools usage

React Js.js presence detection in the application:

 • Open the browser and navigate to the “React Js DevTools” extension.
 • If the “React Js DevTools” extension is colorful, then it means the application is available in React Js.js format.
 • If the “React Js DevTools” extension is colorless, then the application was not created with React Js.js.

Pros and Cons

Pros:

React Js helps to find developers easily – The popularity of React Js helps in delivering a bunch of skilled React Js developers with a wide range of React Js knowledge, for any business at an ease.

React Js aids in Rapid Development – React Js developers can help businesses by writing complex codes to build a small MVP.

React Js Creates cross-platform products – if there is a business that wants to develop a cross-platform then React Js has the ability to do that. React Js native can develop for android and iOS. It will reduce the cost as they will only hire one developer for both platforms.

React Js builds a wider community – React Js Developers have a wider community with tons of React Js libraries and tutorials to help you fix a bug to speed up the process easily.

React Js owns reusable components – The components in React Js are reusable. Developers can create an app using all ready-made components and also, and you can combine smaller components to make a bigger component as well.

Cons:

React Js apps are shouldered by third-party libraries – Since React Js doesn’t have any base tools they seek the help of third-party libraries. So to keep your React Js version updated you need to update the library as well.

React Js has no conventions – Since React Js doesn’t execute any conventions, JavaScript developers create React Js apps in a different manner which results in messy codes because of various developers with different sets of knowledge.

These are the basic concepts of React Js framework, frontend vs backend, and the pros and cons of React Js.

Is React Js frontend or backend?

Finally, it’s time to reveal the real mystery.

React Js Js is a globally used Front-end JS framework and is popular with both software developers and project sponsors. Well, React Js is not a backend development.

Read our blog: Flutter vs React Native – The framework you should choose in 2020

While building a project, React Js Js Developers focus mainly on the user’s experience and so it’s called Frontend. No doubt front-end developers are in high demand.

Conclusion

As we conclude, React Js is a frontend library used for client-side programming in building things where the users can interact directly with the website. It’s a firm framework that can easily be developed and has a wider community. From a developer’s perspective, React Js is not better or worse as compared to other JavaScript frameworks. As all the frameworks have their own pros and cons and it’s up to the developer to choose the better one. But from the perspective of a business owner, React Js is definitely the best because of its larger community which makes the development much faster and much easier.

Looking for React Js Development Services? Get in touch for a free consultation with our experts.

Share This Article
React in 100 Seconds
React in 100 Seconds

React Js Developer

A React Js developer is a frontend developer who works with React Js to build UIs, focus on frontend development, and use JavaScript and CSS to design UI elements and layout of the pages. A good React Js developer must have deep knowledge in soft skills and technical skills in both frontend and backend development which includes language coding, libraries and packages.

Download our eBook for FREE: “Global Software Development Rates – an Overview”.

React Js Tools

The tools used in React Js are Redux, Basel, JSX, Git and npm.

Redux is a state management library used to manage any API changes from any library to make sure that React Js components operate as expected.

Basel is a JavaScript-based tool that transforms HTML text format from JavaScript files into standard JavaScript objects.

JSX describes React Js’s object tree using a syntax similar to an HTML template and is an abstraction on top of React Js.create.Element API.

Git is an open-source tool designed to handle projects with speed and efficiency. It is used to track changes with add, commit, push, and pull.

Node is a cloud storage platform used as an online directory that contains a variety of already registered open- source packages.

More about Frontend and Backend Development

Well, let me be clear if you have any confusion regarding Frontend and Backend. Frontend and Backend are the two commonly used and very important terms in web development.

Frontend Development

In Frontend Development, the developer implements the design, content, and structure of the website which is directly accessible to the users. Responsiveness and Performance are the two main objectives of the frontend developer. It’s the responsibility of the developer to check whether the website is correctly visible on all devices. This part of the website is visible to the users and includes colors, buttons, text, styles, etc. HTML, CSS, and JavaScript are the common languages used in frontend development. Let’s take a peep into these languages.

 • HTML – Hypertext Markup Language is the core of any website which provides Design and Functionality.
 • CSS– Cascading Style Sheet provides flexible and interactive designs.
 • JavaScript – It creates dynamic elements on HTML web pages.

Read our blog on “Conversion of Native Android and iOS apps to React Native”.

React JS Benefits

Building interactive user faces, no matter the development platform is an undoubtedly tedious and tricky task. Here are 6 ReactJS advantages that prove the reliability of ReactJS for a web applications.

It allows you to determine how you want to handle routing, testing and even folder structure. It is easier to update and manage due to its modular structure.

 • Build Rich User Interface

ReactJs or React is a declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces. React makes it painless to create interactive UIs.

 • Offers a Huge set of Built-in libraries

ReactJS offers a heavy third-party library that is easier to include in your web development projects. Here are some mature component libraries that can be used.

 1. Material UI
 2. React Bootstrap
 3. React Router
 4. Redux
 5. Graph QL

Each React app contains components that represent specific screens or elements in the app. Components are building blocks of React and they represent classes or functions that accept input and render the various HTML elements.

An application always ranks high on Google if it has a lower page load time and fast rendering speed. Because of its high rendering capability, ReactJS apps can help apps rank high in Google search engine results.

React uses several clever techniques to minimize the number of costly DOM operations required to update the UI. For many applications, using React will lead to a fast user interface without doing much work to specifically optimize the performance. Nevertheless, there are several ways you can speed up your React application.

Now we will understand where the react.js with front-end can be used for building applications. Also, if you want to learn more about front-end development then this course front-end development Bootcamp will help you to upgrade skills.

If you want to learn more about front-end & back-end do follow full-stack web developer Bootcamp course which help you understand more deeply.

Jon Stewart Tackles The Biden-Trump Rematch That Nobody Wants | The Daily Show
Jon Stewart Tackles The Biden-Trump Rematch That Nobody Wants | The Daily Show

Upgrade when the future is ready

React approaches changes with care. Every React commit is tested on business-critical surfaces with over a billion users. Over 100,000 React components at Meta help validate every migration strategy.

The React team is always researching how to improve React. Some research takes years to pay off. React has a high bar for taking a research idea into production. Only proven approaches become a part of React.

Latest React News

Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn này, học viên sẽ đạt được các chuẩn kiến thức, kỹ năng đầu ra như sau:

Trình bày được ReactJS là gì, ứng dụng trong việc phát triển Web App như thế nào.

Trình bày được bức tranh tổng quát về lập trình viên Full Stack.

Trình bày được cách setup git repository offline, online. Tạo được project sample của reactjs bằng command line tool và commit lên git.

Trình bày được hiểu biết về Javascript frameworks và libraries, architecture của ứng dụng React.

Tạo được React component, sử dụng component đó ở view JSX và view JavaScript.

Phân biệt và tạo được 3 loại components: presentational, container, functional.

Cài đặt được router để có thể điều hướng giữa các component.

Sử dụng được React router để thiết kế SPA.

Trình bày được cách sử dụng wireframe diagram để tạo prototype.

Tạo và sử dụng được controlled form trong ứng dụng React.

Tạo và kiểm soát được form submission đối với uncontrolled form.

Cài đặt và cấu hình được Redux.

Cấu hình để tạo Controlled form bằng cách sử dụng react-redux-form, lưu trạng thái (state) của form trong Redux store.

Định nghĩa được Redux action (tạo hàm sử dụng ActionCreator rồi return action object).

Thực hành được chia reducer thành nhiều hàm nhỏ hơn và kết hợp lại khi sử dụng ở root.

Biết cách sử dụng Redux Thunk middleware và logger moddleware.

Biết cách lấy dữ liệu dạng json từ server (từ brower, từ third party app).

Cài đặt và sử dụng được Fetch để giao tiếp giữa ứng dụng React với REST API server.

Biết cách tạo hiệu ứng chuyển động bằng cách sử dụng react-transition-group.

Trình bày được cách đóng gói các ứng dụng thành các gói, cách sử dụng react-script để build thư mục phân phối trong Webpack.

PAUL MCCARTNEY - Golden Slumbers , Carry That Weight , The End (Live) | FIRST TIME HEARING REACTION
PAUL MCCARTNEY – Golden Slumbers , Carry That Weight , The End (Live) | FIRST TIME HEARING REACTION

Preact

Preact is a 3.5 KB alternative to React that uses the same cutting-edge API. Because it is designed to run in the browser with a minimalist virtual DOM abstraction on top of the actual DOM, it is tiny in size. It does not require any transpilation and uses real event handlers. Being natively compatible with browsers, it beats other JavaScript frameworks in terms of speed.

Preact is quite well-liked, as seen by the 34,400 GitHub stars and 2.4 million weekly downloads it has at the time this article was being written.

Preact is the best choice if performance, speed, and application size are crucial to you. It is primarily used to make complex web applications.

In addition, Preact is built on top of React, so there is little new information to learn. Due to its compatibility and resemblance to React, it is easy to use and can be combined with the current React package by using the preact/compat package.

Pros

 • Closer to the browser: With Preact, you can use the actual event listeners rather than the synthetic events in React, even though Preact uses a virtual DOM.
 • Native support for ECMAScript modules: Preact can be imported natively in the browser using ECMAScript modules without a bundler.
 • Tiny and fast: Preact is the best framework for creating high-performance lightweight apps because it is only 3.5 KB and renders quickly using an optimized diff algorithm.
 • Integrable: With the use of preact/compact package it becomes thoroughly compatible with the React APIs, making it a great fit if you’re looking to inject some high-performance synergy into your React project.

Cons

 • Dependent: Since it is similar to React, if you want to use a React API, you will have to import additional packages to make it work.

To make it easy for developers to include Syncfusion JavaScript controls in their projects, we have shared some working ones.

Mở đầu

Tôi là một lập trình viên thích làm Frontend (chắc là ai cũng biết nó là các thứ như HTML, CSS và Javascipt). Tất nhiên cũng chỉ ở dạng xoàng xĩnh thôi.

Ngày tôi bắt đầu học làm Frontend, người ta cũng bảo tôi là nên học Javascipt trước rồi hãy học Jquery. Tuy nhiên, sự đơn giản và tiện dụng của Jquery đã khiến tôi làm điều ngược lại, học Jquery và chỉ quay lại tìm hiểu thêm về Javascipt (không có Jquery) khi cần thiết.

Càng học và làm việc với Jquery và các thư viện của nó nhiều tôi càng thấy Jquery toàn năng. Đúng như tiêu chí “Write Less, Do More”, Jquery (và các thư viện đi kèm) rất dễ đọc, dễ viết, dễ sửa, cộng đồng sử dụng lớn… Và tôi dùng Jquery để giải quyết hầu hết các vấn đề gặp phải trên Frontend.

Gần đây, người ta hay nhắc đến và tán dương React – một thư viện Javascript được phát triển bởi Facebook. Sau khi tham dự một buổi seminar ngắn của một bạn cùng công ty về React, tôi bị ấn tượng khá mạnh về VIRTUAL DOM và DATA FLOW của thư viện này. Tôi hình dung ra những bài toán Frontend mình gặp từ trước đến nay, và có một số vấn đề có vẻ khá sáng sủa nếu làm bằng React. Vì vậy tôi quyết định đặt ra một bài toán nhỏ và thử giải quyết bằng React – một người bạn mới gặp lần đầu.

Dad Reacts to Kanye West & Ty Dolla - Vultures 1
Dad Reacts to Kanye West & Ty Dolla – Vultures 1

Vue

Fairly new and written completely in TypeScript, Vue is a small yet powerful front-end framework. It follows MVVM architecture and supports all the native features of HTML, CSS, and JavaScript. There is no JSX or any wrapper around the framework. Like React, it also follows component-based development, but unlike React, it encapsulates the logic in a template. That is, the complete HTML, CSS, and JavaScript code resides in a single file. Being reactive in nature, Vue automatically detects the state update in the JavaScript code, which is reflected in the DOM with the help of the virtual DOM.

Pros

 • Progressive: Vue is designed to adapt and create web apps based on the developer’s requirements. You can create apps rendered on the client side or server side; Jamstack apps; apps for mobile, web, or desktop; or even use Vue on a terminal
 • Virtual DOM: Vue uses a virtual DOM to differentiate the HTML nodes to update, drastically improving performance.
 • Single-file component: Vue abstracts the component logic in a template or single file where all the HTML, CSS, and JavaScript code.

Cons

 • Less community support: Being fairly new, it has not yet been widely adopted, and thus you will find fewer libraries and packages built for Vue.
 • Not scalable: It cannot be used to create large-scale enterprise applications.

Every property of the Syncfusion JavaScript controls is completely documented to make it easy to get started.

Hello React

As its official tagline states, React is a library for building user interfaces. React is not a framework – it’s not even exclusive to the web. It’s used with other libraries to render to certain environments. For instance, React Native can be used to build mobile applications.

To build for the web, developers use React in tandem with ReactDOM. React and ReactDOM are often discussed in the same spaces as — and utilized to solve the same problems as — other true web development frameworks. When we refer to React as a “framework”, we’re working with that colloquial understanding.

React’s primary goal is to minimize the bugs that occur when developers are building UIs. It does this through the use of components — self-contained, logical pieces of code that describe a portion of the user interface. These components can be composed together to create a full UI, and React abstracts away much of the rendering work, leaving you to concentrate on the UI design.

HEARTWARMING?? Penacony 2.0 Story Quest Part 2 REACTION | Honkai: Star Rail
HEARTWARMING?? Penacony 2.0 Story Quest Part 2 REACTION | Honkai: Star Rail

Svelte

Svelte is one of the youngest in the front-end framework league. Unlike other front-end frameworks , Svelte does not use a virtual DOM. Instead, it uses a specialized JavaScript compiler designed specifically for creating user interfaces, making it highly efficient and up to 10 times faster than frameworks that use virtual DOMs like React, Vue, and Angular.

The secret to Svelte’s performance is that the majority of its work is done at the compilation level rather than at the execution level in the browser. Still, Svelte uses component-based development just like its peers.

Pros

 • Less code: In Svelte, the same functionality of other frameworks can be achieved in less code thanks to imperative code that surgically updates the DOM.
 • No virtual DOM: Svelte does not use a virtual DOM, instead choosing a different approach to update the original DOM in an efficient way that is still reactive and increases
 • Tiny and fast: It is a very tiny framework but ultra-fast compared to its peers.

Cons

 • Less adoption: Being one of the youngest frameworks, it is still not widely adopted by the community.
 • Few third-party libraries: Since it is not widely adopted by the community yet, you will find fewer libraries and packages built around Svelte.

Tại sao các JavaScript developer lại sử dụng ReactJS?

ReactJS là một thư viện JavaScript chuyên giúp các nhà phát triển xây dựng giao diện người dùng hay UI. Trong lập trình ứng dụng front-end, lập trình viên thường sẽ phải làm việc chính trên 2 thành phần sau: UI và xử lý tương tác của người dùng. UI là tập hợp những thành phần mà bạn nhìn thấy được trên bất kỳ một ứng dụng nào, ví dụ có thể kể đến bao gồm: menu, thanh tìm kiếm, những nút nhấn, card,… Giả sử bạn đang lập trình một website thương mại điện tử, sau khi người dùng chọn được sản phẩm ưng ý rồi và nhấn vào nút “Thêm vào giỏ hàng”, thì việc tiếp theo mà bạn phải làm đó là thêm sản phẩm được chọn vào giỏ hàng và hiển thị lại sản phẩm đó khi user vào xem => xử lý tương tác.

Trước khi có ReactJS, lập trình viên thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc sử dụng “vanilla JavaScript”(JavaScript thuần) và JQuery để xây dựng UI. Điều đó đồng nghĩa với việc quá trình phát triển ứng dụng sẽ lâu hơn và xuất hiện nhiều bug, rủi ro hơn. Vì vậy vào năm 2011, Jordan Walke – một nhân viên của Facebook đã khởi tạo ReactJS với mục đích chính là cải thiện quá trình phát triển UI.

Hơn nữa, để tăng tốc quá trình phát triển và giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra trong khi coding, React còn cung cấp cho chúng ta khả năng Reusable Code (tái sử dụng code) bằng cách đưa ra 2 khái niệm quan trọng bao gồm:

 • JSX.
 • Virtual DOM.

Để hiểu rõ hơn về ReactJS và tại sao bạn nên sử dụng nó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu 2 khái niệm trên để xem chúng thực sự làm việc như thế nào.

2.1 JSX

Trọng tâm chính của bất kỳ website cơ bản nào đó là những HTML documents. Trình duyệt Web đọc những document này để hiển thị nội dung của website trên máy tính, tablet, điện thoại của bạn. Trong suốt quá trình đó, trình duyệt sẽ tạo ra một thứ gọi là Document Object Model (DOM) – một tree đại diện cho cấu trúc website được hiển thị như thế nào. Lập trình viên có thể thêm bất kỳ dynamic content nào vào những dự án của họ bằng cách sử dụng ngôn ngữ JavaScript để thay đổi cây DOM.

JSX (nói ngắn gọn là JavaScript extension) là một React extension giúp chúng ta dễ dàng thay đổi cây DOM bằng các HTML-style code đơn giản. Và kể từ lúc ReactJS browser hỗ trợ toàn bộ những trình duyệt Web hiện đại, bạn có thể tự tin sử dụng JSX trên bất kỳ trình duyệt nào mà bạn đang làm việc.

2.2 Virtual DOM

Nếu bạn không sử dụng ReactJS (và JSX), website của bạn sẽ sử dụng HTML để cập nhật lại cây DOM cho chính bản nó (quá trình thay đổi diễn ra tự nhiên trên trang mà người dùng không cần phải tải lại trang), cách làm này sẽ ổn cho các website nhỏ, đơn giản, static website. Nhưng đối với các website lớn, đặc biệt là những website thiên về xử lý các tương tác của người dùng nhiều, điều này sẽ làm ảnh hưởng performance website cực kỳ nghiêm trọng bởi vì toàn bộ cây DOM phải reload lại mỗi lần người dùng nhấn vào tính năng yêu cầu phải tải lại trang).

Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng JSX thì bạn sẽ giúp cây DOM cập nhật cho chính DOM đó, ReactJS đã khởi tạo một thứ gọi là Virtual DOM (DOM ảo). Virtual DOM (bản chất của nó theo đúng tên gọi) là bản copy của DOM thật trên trang đó, và ReactJS sử dụng bản copy đó để tìm kiếm đúng phần mà DOM thật cần cập nhật khi bất kỳ một sự kiện nào đó khiến thành phần trong nó thay đổi (chẳng hạn như user nhấn vào một nút bất kỳ).

Ví dụ, khi người dùng bình luận vào khung comment vào bất kỳ bài Blog nào trên website của bạn và nhấn “Enter”. Dĩ nhiên, người dùng của bạn sẽ cần phải thấy được bình luận của mình đã được thêm vào danh sách bình luận. Giả sử trong trường hợp không sử dụng ReactJS, toàn bộ cây DOM sẽ phải cập nhật để báo hiệu sự thay đổi mới này. Còn khi bạn sử dụng React, nó sẽ giúp bạn scan qua Virtual DOM để xem những gì đã thay đổi sau khi người dùng thực hiện hành động trên (trong trường hợp này, thêm mới bình luận) và lựa chọn đúng nơi đúng chỗ cần cập nhật sự thay đổi mà thôi.

Với việc cập nhật đúng chỗ như vậy, khỏi phải nói nó tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều tài nguyên cũng như thời gian xử lý. Ở các website lớn và phức tạp như thương mại điện tử, đặt món ăn, v.v bạn sẽ thấy việc này là vô cùng cần thiết và quan trọng để làm tăng trải trải nghiệm của khách hàng và performance được cải thiện đáng kể.

Phỏng vấn ReactJs cho fresher - ReactJs interview#2
Phỏng vấn ReactJs cho fresher – ReactJs interview#2

What is React JS?

React is a front-end JavaScript library for building reusable UI components which were created by Facebook. React aids in the creation of interactive user interfaces. Create basic views for each state of your project, and React will update and render the appropriate components whenever your data changes. React is similar to a write-once code and it can be used everywhere. You can also use existing code to create new features.

Setting up your first React app

There are many ways to create a new React application. We’re going to use Vite to create a new application via the command line.

It’s possible to add React to an existing project by copying some

The part of the website that the user can interact with is called the front end or client side of the website. Every website needs a backend or server side to store and manage its internal data. So is React.js frontend or backend?

React.js is a frontend library that is used with a backend. The end user of the website does not have direct access to the backend. But which backend for React should you choose?

There are a lot of backend options available in the market. How would you know if your chosen backend is the right one?

In this article, you will learn how to choose the best backend for React websites in the easiest and cheapest way. Let us dive in!

Want the best way to build amazing React apps? Check out React.js course.

I built 10 web apps... with 10 different languages
I built 10 web apps… with 10 different languages

FAQs

React Js is an open-source technology that combines JavaScript and HyperText Markup Language (HTML) to display small pieces of the large UI.

React Js is a globally used Front-end JS framework and is popular with both software developers and project sponsors.

A React Js Js developer is a frontend developer who works with React Js to build UIs, focus on frontend development, and use JavaScript and CSS to design UI elements and layout of the pages. A good React Js developer must have deep knowledge in soft skills and technical skills in both frontend and backend development which includes language coding, libraries and packages.

Ưu điểm của ReactJS

Ngoài việc hỗ trợ xây dựng giao diện nhanh, hạn chế lỗi trong quá trình code, cải thiện performance website thì những tính năng đặc biệt dưới đây có thể là lý do khiến bạn “chốt sale” với ReactJS và bắt đầu tìm hiểu nó từ bây giờ:

 • Phù hợp với đa dạng thể loại website: ReactJS khiến cho việc khởi tạo website dễ dàng hơn bởi vì bạn không cần phải code nhiều như khi tạo trang web thuần chỉ dùng JavaScript, HTML và nó đã cung cấp cho bạn đủ loại “đồ chơi” để bạn có thể dùng cho nhiều trường hợp.
 • Tái sử dụng các Component: Nếu bạn xây dựng các Component đủ tốt, đủ flexible để có thể thoả các “yêu cầu” của nhiều dự án khác nhau, bạn chỉ tốn thời gian xây dựng ban đầu và sử dụng lại hầu như toàn bộ ở các dự án sau. Không chỉ riêng mỗi ReactJS mà các framework hiện nay cũng đều cho phép chúng ta thực hiện điều đó, ví dụ Flutter chẳng hạn.
 • Có thể sử dụng cho cả Mobile application: Hầu hết chúng ta đều biết rằng ReactJS được sử dụng cho việc lập trình website, nhưng thực chất nó được sinh ra không chỉ làm mỗi đều đó. Nếu bạn cần phát triển thêm ứng dụng Mobile, thì hãy sử dụng thêm React Native – một framework khác được phát triển cũng chính Facebook, bạn có thể dễ dàng “chia sẻ” các Component hoặc sử dung lại các Business Logic trong ứng dụng.
 • Thân thiện với SEO: SEO là một phần không thể thiếu để đưa thông tin website của bạn lên top đầu tìm kiếm của Google. Bản chất ReactJS là một thư viện JavaScript, Google Search Engine hiện nay đã crawl và index được code JavaScript, tuy nhiên bạn cũng cần thêm một vài thư viện khác để hỗ trợ điều này nhé!
 • Debug dễ dàng: Facebook đã phát hành 1 Chrome extension dùng trong việc debug trong quá trình phát triển ứng dụng. Điều đó giúp tăng tốc quá trình release sản phẩm cung như quá trình coding của bạn.
 • Công cụ phát triển web hot nhất hiện nay: Nếu bạn nhìn vào số liệu thống kê từ Google Trend ở Việt Nam ở hình bên dưới, dạo lướt qua các trang tuyển dụng hàng đầu ở Việt Nam như Topdev, Itviec, v.v bạn sẽ thấy số lượng tuyển dụng cho vị trí React Developer là cực kỳ lớn cùng với mức lương vô cùng hấp dẫn và độ phổ biến hiện tại của ReactJS trên thị trường Việt Nam là như thế nào.
React Node.js MySQL Social Media App Tutorial | Full Stack Social Network App
React Node.js MySQL Social Media App Tutorial | Full Stack Social Network App

Con đường học tập

Bắt đầu lộ trình:

 • Thời gian hoàn thành: 56h.

Điều kiện tiên quyết:

 • Kiến thức máy tính cơ bản.
 • Những bạn có đam mê với nghề lập trình.

Làm thế nào để biết bản thân đã sẵn sàng để học:

 • Điều quan trọng là bạn phải chăm chỉ và sẵn sàng thực hiện các bài tập trong suốt quá trình học.

Hướng dẫn trước:

 • Cài đặt phần mềm cơ bản – thiết lập công cụ cơ bản.
 • Cơ sở về web và các tiêu chuẩn web.
 • Tìm hiểu và nhận trợ giúp.

HTML5

 • Giới thiệu về HTML.
 • Đa phương tiện và nhúng.
 • Bảng HTML.

Nắm vững kiến thức HTML

 • Cách dựng bố cục của 1 trang web với HTML bằng các thẻ HTML cơ bản cũng như nâng cao.
 • Cách sử dụng các thẻ HTML trong cách trường hợp để xây dựng website 1 cách chuyên ngiệp và hợp lý.

Tạo kiểu và bố cục với CSS

Bạn nên có kiến thức cơ bản về HTML trước khi bắt đầu học CSS.

 • Các bước đầu tiên về CSS.
 • Khối xây dựng CSS.
 • Văn bản tạo kiểu CSS.
 • Bố cục CSS.

Kết hợp CSS với HTML để định hình một website với bố cục mang tính thẩm mỹ tốt. Sử dụng CSS bố cục website thích ứng với mọi thiết bị như máy tính, mobile, tablet… (responsive)

Tương tác với JavaScript

Bạn nên nắm vững kiến thức cơ bản về HTML trước khi bắt đầu học JavaScript.

 • Nắm vững kiến thức JS để kết hợp với website tăng tính tương tác với người dùng. Vì JS là một phần không thể thiếu để xử lý website.
 • Bài học dành cho các bạn học viên lớp front-end nhằm củng cố tư duy lập trình cũng như kiến thức cơ bản(thường là các bạn chuyển nghề hoặc học ngắn hạn).
 • Hiểu rõ cách sử dụng HTML DOM( hoặc Jquery) để tương tác các với các phần tử HTML nhằm thay đổi chúng.
 • Sử dụng Ajax để call webserivce, nhận dử liệu trả về, chuyển đổi kiểu dữ liệu, kết hợp với HTML DOM( hoặc Jquery) để hiển thị dữ liệu.
 • Kết thúc phần JS (từ phần HTML đến giờ), học viên đã học được cách xây dựng được một trang wb hoàn chỉnh có bố cục tốt, giao diện có tính thẩm mỹ và có khả năng tương tác với Webservice

ReactJs

Yêu cầu hiểu rõ về các kiến thức HTML, CSS và JavaScript.

 • Học viên biết cách khởi tạo một Project ReactJS, làm quen với kiến thức cơ bản về ReactJS).
 • Học viên hiểu được các thành phần của ReactJS và cách các thành phần này tương tác với nhau.
 • Học viên hiểu được các call service và hiển thị dữ liệu với ReactJS.

Xây dựng một trang web hoạt động hoàn chỉnh

 • Thời gian hoàn thành: 45–55 giờ.

Bạn nên biết HTML, CSS và JavaScript trước khi làm việc qua phần này. Cần vận dụng nhiều kỹ thuật và phương pháp liên quan đến nhiều công nghệ phức tạp, mà bạn đã học trong suốt lộ trình.

 • Học viên xây dựng hoàn chỉnh 1 website với các chức năng tương đối hoàn chỉnh bao gồm: Login,Thêm, sửa, xoá, hiển thị dữ liệu, Menu với giao diện đẹp, mang tính tương tác cao. Đủ điều kiện để làm việc vị trí Developer Front-end ReactJS.
Lộ trình học lập trình Web Front-end dễ tiếp cận dành cho những newbie đam có đam mê với ngành CNTT, sau khóa học này bạn có thể nghiên cứu khóa Lập trình Web với PHP & MySQL, để nâng cao tay nghề cũng như đi làm ngay được.

Conclusion

In this article, I discussed the top five front-end web frameworks besides React for developing web applications. As developers, we should always know the alternatives and best fit for the applications we develop.

These suggestions will help you pick the right web framework for your future or even current projects. Thank you for reading.

The Syncfusion JavaScript suite is the only suite you will ever need to build a web application. It contains over 80 high-performance, lightweight, modular, and responsive UI components in a single package. Download the free trial and evaluate the controls today.

If you have any questions or comments, you can contact us through our support forums, support portal, or feedback portal. We are always happy to assist you!

Getting started with React

In this article we will say hello to React. We’ll discover a little bit of detail about its background and use cases, set up a basic React toolchain on our local computer, and create and play with a simple starter app — learning a bit about how React works in the process.

Prerequisites:

Familiarity with the core HTML, CSS, and JavaScript languages, knowledge of the terminal/command line.

React uses an HTML-in-JavaScript syntax called JSX (JavaScript and XML). Familiarity with both HTML and JavaScript will help you to learn JSX, and better identify whether bugs in your application are related to JavaScript or to the more specific domain of React.

Objective:

To set up a local React development environment, create a start app, and understand the basics of how it works.

React Beginner Course 2024 (Vite, Tailwind CSS, TypeScript)
React Beginner Course 2024 (Vite, Tailwind CSS, TypeScript)

Best 10 Backend for React.js

So, let’s start the collection of React.js backend frameworks in 2024.

Node.js

Node.js is an open-source, cross-platform back-end JavaScript runtime environment that runs on the V8 engine and runs JavaScript code outside of a web browser.

Features

 • Scalable- NodeJS has several built-in features that make it a powerful tool to handle any number of users and queries.
 • Faster code execution- As Node.js uses the V8 JavaScript Runtime motor, the preparation of requests inside Node.js becomes fast, which makes the runtime motor faster.
 • Flexible- It has many built-in APIs that allow for a vast number of functionalities.
 • Cross-platform compatibility- Node.js is compatible with multiple platforms such as Unix, Linux, Windows, and mobile platforms.

Express.js

Express is a minimal and flexible Node.js web application framework that provides a robust feature set for web and mobile applications.

Features

 • APIs- With countless HTTP utility methods and middleware at your disposal, creating a robust API is quick and easy.
 • Performance- Express provides a thin layer of fundamental web application features without obscuring known Node.js features.
 • Frameworks- Many popular frameworks use Express.
 • Web Apps- Express is a minimal and flexible Node.js web application framework that provides a robust feature set for web and mobile applications.

Firebase

Firebase is an app development platform that helps you build and grow apps and games users love. Backed by Google and trusted by millions of businesses around the world.

Features

 • Real-time- The nature of Firebase is consistently updating. Firebase easily supports multiple users being on the application.
 • Cloud Messaging- This platform allows us to deliver and receive messages more effectively.
 • Hosting- Firebase provides the hosting of applications with speed and security. It can host Static or Dynamic websites and microservices. It has the capability of hosting an application with a single command.
 • Authentication- Firebase Authentication service provides easy-to-use UI libraries and SDKs to authenticate users to your app. It reduces the effort required to develop and maintain the user authentication service. It also handles tasks such as merging accounts, but it can be busy if done manually.

Prisma

It’s the next generation Node.js and Typescript ORM for Databases

Features

 • Hassle-free migrations- Prisma Migrate automatically generates a fully customizable SQL database migration so you can make changes to your database without generating a migration file.
 • Make fewer errors with a type-safe client- The Prisma Client is a query builder that builds queries the way you want and is automatically generated from the type of Prisma schema that suits your application.
 • Scale your database connections- The Prisma Data Proxy provides database connection management and pooling. Set up a data proxy in minutes to grow your serverless application while maintaining predictable database performance.
 • Collaborate safely with your team- Invite your colleagues and collaborate with appropriate permissions. Manage and verify your application data in the cloud with the Data Browser. Then test and troubleshoot Prisma queries directly from your browser using the Query Console.

Heroku

It is a cloud platform service that supports multiple programming languages. One of the first cloud platforms, it has been in development since June 2007, when it supported only the Ruby programming language, but now supports Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP, and Go.

Features

 • Scale- Heroku scales instantly both vertically and horizontally. From small hobby projects to enterprise-level e-commerce to handle Black Friday spikes, you can do everything elegantly.
 • Heroku Runtime- The app runs in a smart container in a fully managed runtime environment. It covers everything important in a production environment, including configuration, orchestration, load balancing, failover, logging, and security.
 • Heroku Postgres (SQL)- Reliable and secure PostgreSQL as Service with easy setup, encryption on saving, easy scaling, database forks, continuous protection, and more.
 • Add-ons- Extend, extend, and manage your applications with pre-integrated services such as New Relic, MongoDB, SendGrid, Searchify, Fastly, Papertrail, Clear DB MySQL, and Treasure Data.

Strapi

Strapi is the leading open-source headless CMS. It’s 100% JavaScript, fully customizable, and developer first.

Features

 • Customizable- Easily customize the admin panel as well as the API. Extend your content management with custom plugins, in seconds.
 • RESTful- Consume the API from any client (React, Vue, Angular), mobile apps, or even IoT devices, using REST or GraphQL.
 • Open Source Forever- The entire codebase is available on GitHub and maintained by hundreds of contributors.
 • Self-hosted- Don’t give up on your privacy or lock yourself in. Keep control of your data and your costs at all times.

Gatsby

Gatsby is a React-based open source framework with performance, scalability, and built-in security.

Features

 • Performance- Gatsby automates code splitting, image optimization, lazy-loading, prefetching resources, and more to ensure your site is fully optimized. No manual tuning is required.
 • Scalability- Gatsby sites do not require complex scaling operations or expensive hosting. They scale when needed, but when traffic drops, so do your usage and your cost. Host at scale for pennies.
 • Accessibility- Recognized by WebAIM as the most accessible web framework, we build in best practices like accessible routing, progressive page enhancement, and a built-in linting tool to find accessibility errors. Helps make the web work for everyone.
 • Secure- Gatsby’s serverless rendering generates static HTML at build time. The lack of a server or accessible database means the absence of malicious requests, DDOS attacks, or accidental disclosures. There is no attack surface on the Gatsby site.

Django

Django is an open-source, Python-based web framework that follows the model–template–views architectural pattern, maintained by the Django Software Foundation, an independent organization established in the US as a 501 non-profit.

Features

 • Ridiculously fast- Django helps developers get their applications running from concept to completion as quickly as possible.
 • Secure- Django helps developers by avoiding many common security problems.
 • Exceedingly scalable- Some of the busiest websites on the web take advantage of Django’s fast and flexible extensions.
 • Fully loaded- Django includes dozens of extras you can use to handle web development tasks. Django takes care of user authentication, content administration, site maps, RSS feeds, and more out-of-the-box tasks.

Digital Ocean

Digital Ocean, Inc. is an American cloud infrastructure provider headquartered in New York City with a global data center. Digital Ocean provides a cloud infrastructure for developers, start-ups, and SMEs as a service platform.

Features

 • Kubernetes- An easy-to-use managed Kubernetes service that provides uptime, scalability, and portability for cloud-native applications.
 • Droplets- On-demand Linux virtual machines. Choose from a variable amount of RAM, locally attached SSD storage, and a shared CPU and dedicated CPU plan with sufficient transfer quotas.
 • App Platform- Quickly build, deploy, and scale your apps with a simple, fully managed solution. It handles infrastructure, app runtime, and dependencies, so you can focus on your code.
 • On-Demand Functions- Digital Ocean Functions is a server less computing solution that runs on-demand, enabling you to focus on your code, scale instantly with confidence, and save costs by eliminating the need to maintain servers.

Ruby

Ruby on Rails, or Rails, is a server-side web application framework written in Ruby under the MIT License. Rails is a model–view–controller framework, that provides default structures for a database, a web service, and web pages.

Features

 • Action Dispatch route URLs- Configure how URLs connect to the controllers using the routing domain language. The route exposes a bundle of actions that belong together as a resource: index, view, new, create, edit, update, destroy.
 • Action Views mix Ruby and HTML- Templates can use the versatility of Ruby, excessive code is extracted into helpers, and the domain model is used directly and interwoven with the HTML.
 • Action Controllers handle all requests- Controllers expose the domain model to the web, process incoming parameters, set caching headers, and render templates, responding with either HTML or JSON.
 • Active Records make modeling easy- Databases come to life with business logic encapsulated in rich objects. It models associations between tables, provides callbacks on save, seamlessly encrypts sensitive data, and beautifully represents SQL queries.

Looking to enhance your coding skills? Join our Python training course and unlock endless possibilities in the world of programming. Start your journey today!

Tin tức / Sự kiện

Hành Trình Phát Triển Ứng Dụng Android “Sổ Thu Chi Cá Nhân” Với Kotlin và Firebase

Ứng dụng di động ngày nay không chỉ là một công cụ hữu ích để…

Đếm Ngày Yêu – Hành Trình Tạo Nên Một Ứng Dụng Android Thành Công

Đếm ngày yêu – Been Love Memory là 1 project cá nhân khá thành công…

Gói mua đặc biệt – Học lập trình Online thả ga 2024

Ra mắt gói Combo hot – Học lập trình Online thả ga tại website https://laptrinh-online.vn…

5 ưu điểm của Kotlin trong lập trình app Android 2023

Kotlin đã nhanh chóng trở thành một trong những ngôn ngữ phát triển ứng dụng…

React JS Interview Questions ( Stepper ) - Frontend Machine Coding Interview Experience
React JS Interview Questions ( Stepper ) – Frontend Machine Coding Interview Experience

The Arrival of React in Front End Development

It’s true that ReactJS is getting popular among software developers. Here are some reasons why this technology is in such high demand.

 • Working with real DOM is tough. React gives you more advantages when working with Virtual DOM, which is more friendly compared to real DOM. It acts like middleware between the developer and the real browser (Real DOM).
 • React also, helps you to split UI into small independent reusable components while developing the application.
 • React makes it easy to create a User Interface. Design simple views for each state in your application, and React will efficiently update and render just the right components when your data changes.
 • React also helps to optimize user performance which helps you to speed up your application.

Know more about Front end vs back end.

Giải quyết bài toán

Nếu như bình thường, việc đầu tiên tôi sẽ làm là viết HTML và CSS, sau đó bắt đầu viết JavaScript( Jquery). Tuy nhiên, việc đầu tiên cần làm với React là thiết kế các Vitual DOM.

Ai biết về HTML chắc hẳn cũng sẽ biết khái niệm DOM (Document Object Model), ví dụ đơn giản nhất là một trang HTML cũng là một DOM đã được trình duyệt dịch ra và hiển thị, một cấu trúc cây gồm gốc là thẻ html, hai con là thẻ head và thẻ body, head thì có con là thẻ title, meta, body thì có con là thẻ div, a… Thông thường chúng ta sẽ viết Javascipt tác động trực tiếp lên các thành phần của DOM trên view để thay đổi chúng.

React cung cấp một khái niệm tên là Vitual DOM. Vitual DOM – DOM ảo đúng như tên gọi của nó, chứa toàn bộ các thông tin cần thiết để tạo nên một DOM, tuy nhiên lại nằm hoàn toàn trong code Javascript cho phép chúng ta tạo, xoá, sửa, thực hiện đủ loại thao tác trên nó trước khi được render thành (real)DOM trên view.

Tại sao nên dùng Vitual DOM? Bạn có thể search trên VIBLO. Đã có sẵn một số bài viết về vấn đề này.

Chính vì dùng Vitual DOM nên file HTML của tôi lần này sẽ chẳng có nội dung gì trong thẻ body cả, điều kỳ lạ đầu tiên!


<br /> ReactJS - VibloCart<br />


Thiết kế cấu trúc Vitual DOM

Quay lại việc thiết kế các Vitual DOM đã nói ở trên. Việc thiết kế này, hay là việc tách các thành phần trong nội dung trang ra thành các React Class riêng theo cấu trúc cây, giúp cho ta có một hình dung mạch lạc về luồng dữ liệu (DATA FLOW) của bài toán.

Lần này tôi thiết kế như hình vẽ dưới đây.

Root là CartDiv, nó chính là cái sẽ được render vào trong thẻ body của trang. CartDiv có hai con là Banner và ItemTable. Banner là phần banner của trang, có phần title và phần tổng giá tiền TOTAL, phần này đơn giản nhất là cho vào trong CartDiv luôn, nhưng tôi muốn tách ra để có cơ hội nắm rõ về Data Flow của React. ItemTable là phần bảng còn lại, mỗi thẻ tr chứa thông tin của một sản phẩm tôi lại cho thành 1 con của ItemTable, tên là OneItem.

Giải thích về Data Flow thì không có gì dễ bằng bắt tay vào code và thuyết mình về nó. Đầu tiên là phần CartDiv


var CartDiv = React.createClass({ render: function() { return ( ); } }); React.render(, document.body);

Đó là trạng thái sơ khai nhất, cho chúng ta nhìn thấy là CartDiv chứa hai React Class con là Banner và ItemTable. Bây giờ chúng ta xem xét về data, one-way binding của React yêu cầu data phải truyền từ cha xuống con, data ở đây không chỉ là các biến mà còn là cả các method nữa. Chúng ta phân tích từ từ xem cần truyền gì từ CartDiv xuống cho Banner và ItemTable?

Banner thì đơn giản, truyền cho nó cái tổng tiền là xong. ItemTable thì phức tạp hơn một chút, ngoài tổng tiền thì còn phải truyền thông tin về sản phẩm đang ở trong giỏ hàng kèm theo số lượng và thông tin sản phẩm chưa được mua nữa.

Thêm những phần đó thì class CartDiv sẽ thành như sau.


... ...

total_cost, items và left_items sẽ được khởi tạo trong hàm getInitialState


var CartDiv = React.createClass({ getInitialState: function() { var items = []; // Ban đầu chưa có hàng nào được chọn var total_cost = caculate_total_cost(items); // Hàm caculate_total_cost là hàm để tính tổng số tiền hiện tại var left_items = [{id:1, name:"Framgia Super Server", price:5000}, {id:2, name:"Framgia Super Laptop", price:4000}, {id:3, name:"Framgia Super Watch", price:3000}, {id:4, name:"Framgia Super Keyboard", price:2000}, {id:5, name:"Framgia Super Mouse", price:1000}]; // Set sẵn 5 sản phẩm ví dụ trong kho hàng return {items: items, left_items: left_items, total_cost: total_cost}; // Khi trang vừa load state của CartDiv sẽ thành thế này }, ...

Tạm ổn như thế, chúng ta sẽ đi xây dựng hai class con Banner và ItemTable. Banner thì quá đơn giản như sau.


var Banner = React.createClass({ render: function() { return (


YOUR VIBLO CART


TOTAL: {this.props.total_cost}$F

); // Sau mỗi lần được render lại, tổng số tiền sẽ được cập nhật bằng total_cost mới được truyền lên. Nhân tiện để thiết lập class (để viết cSS chẳng hạn) ta dùng attribute className } });

Về ItemTable thì tôi thiết kế nó là một HTML Table, nhận thấy khi có sản phẩm thì cấu trúc của các thẻ tr hiển thị một sản phẩm là như nhau. Vì vậy tôi quyết định viết một class khác tên là OneItem. Phần ItemTable tôi viết như dưới đây.


var ItemTable = React.createClass({ render: function() { // Hàm rederItem để render 1 dòng, tương ứng với một sản phẩm có trong giỏ hàng hiện tại. Truyền cho nó thông tin cần thiết từ cha của nó là ItemTable var renderItem = function(itemData, index) { return ( ); }.bind(this); var left_items_html; // Phần HTML thể hiện những sản phẩm còn lại trong kho, khi không có gì nó chỉ là dòng text "You're awsome!", còn không nó là 1 form với selection box và nút submit. if (this.props.left_items.length == 0) { left_items_html = "You're awsome!"; } else { left_items_html = (); }; return (

{this.props.items.map(renderItem)}
No Item name Unit Price Quantity Price Action
{left_items_html} TOTAL {this.props.total_cost}$F

); } });

OneItem thì khá đơn giản, nó chỉ là 1 dòng tr với số thứ tự, thông tin sản phẩm và các nút [+], [-] để tăng giảm số lượng, nút [X] xoá sản phẩm mà thôi.


var OneItem = React.createClass({ render: function() { return (

{this.props.itemIndex + 1} {this.props.itemData.name} {this.props.itemData.price}$F {this.props.itemData.quantity} {this.props.itemData.price*this.props.itemData.quantity}$F

); // Như các bạn thấy, hàm render dùng những giá trị được gửi xuống từ cha để render ra nội dung trả về của OneItem. Khi có thay đổi về các giá trị này, OneItem cũng sẽ đượcc cập nhật theo ngay lập tức. } });

Như vậy là chúng ta thiết kế xong cấu trúc theo hình vẽ bên trên. Chạy thử bây giờ nó sẽ ra trạng thái đầu tiên của link https://jsfiddle.net/bs90/189txdh2/29/embedded/result/, tuy nhiên chả button nào hoạt động cả. Đó chính là việc tiếp theo chúng ta cần làm, làm cho các button hoạt động.

Thiết kế sự kiện (event) – làm cho các button hoạt động

Nếu mà cứ giữ như trên thì viết luôn 1 cái trang HTML tĩnh là xong, chả phải mất công chia chác làm gì cả. Giờ là lúc làm cho mọi thứ hoạt động.

Chúng ta cùng nhau phân tích các sự kiện có thể diễn ra trong trang hiện tại. Cũng không nhiều.

 • Sự kiện thêm hàng vào giỏ
 • Sự kiện xoá hàng khỏi giỏ
 • Sự kiện thay đổi số lượng của từng mặt hàng trong giỏ

Như đã nói ở trên, các method cũng sẽ được truyền từ cha xuống con, vì vậy chúng ta sẽ viết các method ứng với mỗi sự kiện ở class CartDiv.


... // Thêm sản phẩm được chọn vào giỏ, xoá sản phẩm đó ra khỏi kho hàng còn lại, render lại CartDiv AddItemHandle: function(id) { var left_items = this.state.left_items; var item = left_items.filter(function(item){return item.id==id})[0]; left_items.splice(left_items.indexOf(item), 1); item.quantity = 1; var items = this.state.items.concat(item); this.setState({left_items: left_items, items: items, total_cost: caculate_total_cost(items)}); }, // Xoá sản phẩm được chọn ra khỏi giỏ, thêm lại sản phẩm đó vào kho hàng còn lại, render lại CartDiv RemoveItemHandle: function(id) { var items = this.state.items; var item = items.filter(function(item){return item.id==id})[0]; items.splice(items.indexOf(item), 1); delete item.quantity; var left_items = this.state.left_items.concat(item); this.setState({left_items: left_items, items: items, total_cost: caculate_total_cost(items)}); }, // Tăng/Giảm số lượng sản phẩm tương ứng, render lại CartDiv QuantityHandle: function(item_index, method) { var items = this.state.items; if (method == "plus") { items[item_index].quantity++; } else if(this.state.items[item_index].quantity > 0) { items[item_index].quantity--; } this.setState({items: items, total_cost: caculate_total_cost(items)}); } ...

Và 3 methods này sẽ được truyền xuống cho các con cần dùng đến nó.


... ...


... ...

Chuẩn bị xong phần methods, bây giờ chúng ta làm nốt phần cuối cùng, bắt các sự kiện vào các methods đó. Cùng xem lại các sự kiện có thể xảy ra.

 • Sự kiện thêm hàng vào giỏ → Chọn ở selection box (1) và ấn nút submit form (2)
 • Sự kiện xoá hàng khỏi giỏ → Ấn vào nút [X] (3)
 • Sự kiện thay đổi số lượng của từng mặt hàng trong giỏ → Ấn vào nút [+] hoặc [-] (4)

Vậy là có 4 events tất cả. Chúng ra bổ sung code cho 4 event này.


// (1) ... onChange: function(e) { this.props.selected_id = e.target.value; } ...


// (2) ... handleSubmit: function(e) { e.preventDefault(); this.props.addItemHandle(this.props.selected_id); } ...

...


// (3) ... ...


// (4) ...

{this.props.itemData.quantity} ...

SAVE! And you done! https://jsfiddle.net/bs90/189txdh2/29/embedded/result/

Bạn có thể xem và nghịch source code tôi đã viết tại đây http://jsfiddle.net/bs90/189txdh2/29/

Mọi thứ diễn ra khá dễ dàng phải không các bạn!

Fresher Got Selected as Frontend Engineeer | JavaScript and React | ProCodrr Mock Interviews
Fresher Got Selected as Frontend Engineeer | JavaScript and React | ProCodrr Mock Interviews

Bài toán


Viết một trang HTML mô tả màn hình Cart (giỏ hàng) của một trang bán hàng trực tuyến. Người dùng có thể thêm /xoá mặt hàng, thay đổi số lượng, giá tiền của từng loại mặt hàng và số tiền tổng sẽ được cập nhật tự động khi thêm/xoá hay thay đổi số lượng.

Hình vẽ dưới là hình dung về trang HTML đơn giản này, người dùng có thể thêm sản phẩm bằng cách chọn trong selection box, xoá bằng nút [X], thay đổi số lượng bằng các nút [+] và [-]. Giá ở cột Price và hai vị trị Total sẽ được cập nhật ngay khi có thay đổi trong giỏ hàng.

Để có một hình dung tốt nhất về bài toán, đây là link của sản phẩm đã hoàn thành.

https://jsfiddle.net/bs90/189txdh2/29/embedded/result/

Bài viết này tôi chỉ đi sâu vào chia sẻ luồng tư duy của cá nhân tôi trong việc giải quyết bài toán này với React, chứ không đi sâu vào việc phân tích viết code thế nào và tại sao nó chạy.

What is React?

React is one of the most popular frontend JavaScript libraries for building user interfaces. React can also be rendered on the server using Node.js and run mobile apps using React Native.

React. was developed and used by Facebook developers to implement functionalities such as news feed. In 2013, the company decided to make React open-source so that everyone should be able to utilize the power of React. React is a client-side framework that utilizes a one-page user interface. Atlassian, Netflix, Dropbox, and Codecademy are the famous platforms that are making use of React to deal with their client-sided tasks.

React makes it painless to create interactive UIs. By designing a simple view for each state of your application, React efficiently updates and renders the appropriate components as your data changes. Your code becomes more predictable and easier to debug with declarative views. You can create encapsulated components that manage state and assemble them to create complex user interfaces. The component logic is written in JavaScript rather than a template, so you can easily route rich data through your app and exclude states from the DOM.

The Programmers, who were facing similar issues as Facebook, started taking interest in this JavaScript library. Soon enough, React became extremely popular, and nowadays, it is one of the most used technologies for user interface development. The main advantage of using React is to ensure project flexibility and excellent performance. React can also be applied to different types of applications. This JavaScript-based technology is suitable for projects where the user interface plays an important role.

Get to know more about ReactJS vs React Native.

Responsive INDUSTRY Website using REACT JS & TAILWIND CSS | Frontend | React Tailwind Project 2024🔥
Responsive INDUSTRY Website using REACT JS & TAILWIND CSS | Frontend | React Tailwind Project 2024🔥

Add interactivity wherever you need it

React components receive data and return what should appear on the screen. You can pass them new data in response to an interaction, like when the user types into an input. React will then update the screen to match the new data.

You don’t have to build your whole page in React. Add React to your existing HTML page, and render interactive React components anywhere on it.

Use cases

Unlike the other frameworks covered in this module, React does not enforce strict rules around code conventions or file organization. This allows teams to set conventions that work best for them, and to adopt React in any way they would like to. React can handle a single button, a few pieces of an interface, or an app’s entire user interface.

While React can be used for small pieces of an interface, it’s not as easy to “drop into” an application as a library like jQuery, or even a framework like Vue — it is more approachable when you build your entire app with React.

In addition, many of the developer-experience benefits of a React app, such as writing interfaces with JSX, require a compilation process. Adding a compiler like Babel to a website makes the code on it run slowly, so developers often set up such tooling with a build step. React arguably has a heavy tooling requirement, but it can be learned.

This article is going to focus on the use case of using React to render the entire user interface of an application with the support of Vite, a modern front-end build tool.

How to Create a Flask + React Project | Python Backend + React Frontend
How to Create a Flask + React Project | Python Backend + React Frontend

Seri hướng dẫn tự học lập trình Java

Lập trình Java Web 2024 – Hưỡng dẫn sử dụng RabbitMQ với Spring Boot

Giới Thiệu Trong thế giới phát triển ứng dụng web, việc xây dựng hệ thống…

Cách khai báo và sử dụng biến trong Java – Lập trình Java cơ bản 2023

Biến trong Java. 1. Biến là gì và các thành phần cơ bản. Biến là…

Hướng dẫn deploy web java lên server sử dụng railway, elephantSQL, github 2023

Để triển khai một ứng dụng web Java lên một server sử dụng các dịch…

Series hướng dẫn lập trình Java Core 2023

Series #CodeFresher hướng dẫn lập trình Java Core (update mới nhất 2023) – giúp bạn…

Hoàn thành các dự án siêu to, siêu bự, siêu khổng lồ trong combo này, bạn sẽ chinh phục mọi nhà tuyển dụng khó tính nhất về Front End developer. CyberSoft đã giúp được hơn 6300 học viên offline cũng hoàn thành xong hết các dự án này và đi làm với mức lương từ 100tr/năm đến 180tr/năm. CyberLearn mang những thành công đó đến với các bạn không có điều kiện học offline tại HCM. Vâng, ReactJS với mức tuyển dụng cực kì cao, ngành lập trình đang hot hơn bao giờ hết, bất chấp dịch bệnh, bạn dễ dàng tìm được nghề nghiệp cho tương lai của mình. Khóa học gồm hơn 15 bài tập và dự án vô cùng thực tế tất tần tật về ReactJS từ Component, Binding, Sự kiện, Render, State, Cơ chế truyền dữ liệu, Lifecycle, Pure Component, Redux, Context, Hook, React Animation, Hook Animation, Kết nối Backend qua Restful API…Các kiến thức này cực kì cần thiết để bạn nhận việc và làm ngay cho doanh nghiệp.

 • Danh Sách Khóa Học

  • Học từ số 0
  • Đã có nền tảng

   • Lập trình Front-End Web chuyên nghiệp
   • Combo 5 Khoá – Lập trình Front-End Foundation Intermediate
   • Combo 6 Khoá- Lập trình Front End Master ReactJS
   • Lập trình Front-End VueJS – Combo 6 khoá
   • Combo 10 Khóa – Lập trình Front End Foundation
   • Combo 5 khoá – Lập trình Back-End JAVA Chuyên Sâu
   • Backend – NodeJS Foundation – Viết API dự án thực tế
  • Học offline/online cùng giảng viên
 • Góc học viên
 • Về CyberLearn
 • INBOX TƯ VẤN 1-1 & ĐĂNG KÝ

Thời lượng: 75 giờ

Địa chỉ: Tầng 6 – Tòa nhà Viện Công Nghệ, Số 25, Vũ Ngọc Phan – Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội

Hotline: 0969 609 003 | 0978 611 889

1. Lập trình frontend – reactjs có nhu cầu thị trường rất lớn và có nhiều sự lựa chọn cho bạn.

2. Devmaster đồng hành cùng thành công của bạn.

Với mô hình đào tạo thực chiến “Học thực tế – Làm thực tế “, môi trường học tập và thực tập hoàn chỉnh, phương pháp đào tạo và các dịch vụ hỗ trợ tích cực cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và tâm huyết đồng hành giúp bạn trang bị đầy đủ các kỹ năng cho sự thành công cho công việc sau này.

Khóa học lập trình và thiết kế giao diện 𝗙𝗿𝗼𝗻𝘁𝗘𝗻𝗱 là một khóa học toàn diện giúp bạn học cách xây dựng giao diện người dùng (UI) hấp dẫn và tương tác trong lĩnh vực phát triển web. Khóa học này sẽ giúp bạn nắm vững các kỹ năng cần thiết để trở thành một lập trình viên 𝗙𝗿𝗼𝗻𝘁𝗘𝗻𝗱 chuyên nghiệp.
Trong khóa học này, bạn sẽ học được những kiến thức và kỹ năng quan trọng sau đây:

Nội dung chi tiết
01. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Web
02. Ngôn ngữ đánh dấu văn bản HTML, HTML5
03. Table và form trong HTML, HTML5
04. Các thẻ bố cục nội dung trong HTML5
05. CSS và CSS3 cơ bản
06. CSS, CSS3 các tính năng nâng cao
07. Sử dụng javascript trong trang web
Nội dung chi tiết
08. Đối tượng và xử lý sự kiện trong javascript
09. JQUERY, AJAX, và các hiệu ứng
10. Sử dụng bootstrap trong thiết kế giao diện web
11. Photoshop trong lập trình Web
12. Cắt ghép giao diện Web

Lập trình web kết hợp 𝗙𝗿𝗼𝗻𝘁𝗘𝗻𝗱 với 𝗥𝗲𝗮𝗰𝘁𝗝𝘀 là một khóa học được thiết kế để giúp bạn học cách xây dựng ứng dụng web động và tương tác sử dụng thư viện ReactJS. ReactJS là một thư viện JavaScript phổ biến được phát triển bởi 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸, giúp phát triển giao diện người dùng (UI) linh hoạt, dễ dùng và dễ bảo trì.
Trong giai đoạn này, bạn sẽ học được các khái niệm cơ bản của ReactJS, bao gồm:

Nội dung chi tiết
01. Tổng quan về ReactJS
02. Tổng quan về Component
03. Props và State
04. Vòng đời, Form và Event
Nội dung chi tiết
05. Tổng quan React Hooks
06. Rounting trong ReactJS
07. Redux
08. Làm việc với APIs trong ReactJs
09. React Performance và React Patterns, React Unit Test
10. Triển khai ứng dụng lên Heroku

Front-End development is a crucial part of any application. Nowadays there are a variety of tools to use User Interface for your projects. This makes it an intense process to choose the right technology stack. Today if you want to optimize your application performance and make reusable components, React has numerous benefits for the same.

📌 Mạng xã hội của NIIT-ICT Hà Nội

ReactJS là gì? Vì sao ReactJS cần thiết đối với các nhà lập trình web? Cùng tìm hiểu về các ứng dụng và khái niệm cần nắm rõ về ReactJS nhé!

Đối với một web developer, nếu bạn muốn tìm kiếm một công việc có giờ giấc linh hoạt, được trả một mức lương cao, thì điều đó hết sức dễ dàng để biến thành sự thật. Tuy nhiên, cái khó ở chỗ là bạn cần phải xác định được đâu là những kỹ năng cần thiết và quan trọng để bạn tìm kiếm được một công việc phù hợp với nhu cầu mong muốn của bạn.

Nếu bạn đang lên kế hoạch học xây dựng website để tìm kiếm thu nhập cho bản thân, ít nhiều gì bạn cũng biết bạn cần phải học những thứ như là HTML, CSS và JavaScript. Nhưng nếu bạn chỉ dừng lại ở những kiến thức này thôi thì chắc chắn bạn sẽ không thể apply vào bất kỳ một công ty phát triển website nào bởi vì những yêu cầu hiện nay đòi hỏi bạn phải biết sử dụng thêm những framework hay thư viện để tăng tốc quá trình phát triển website hơn nữa.

Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến ReactJS? Nhưng liệu bạn đã biết chính xác ReactJS là gì? Nó có phải là một ngôn ngữ lập trình khác không? Để trả lời cho những thắc mắc của bạn và giúp bạn dễ dàng tiếp cận với ReactJS, chúng tôi đã tổng hợp những thông tin hữu ích trong bài viết này để giải đáp các thắc mắc trên của bạn.

Web Developer Portfolio - 9.5/10 (Front End, React)
Web Developer Portfolio – 9.5/10 (Front End, React)

jQuery

Last but not least, jQuery, the oldest of the bunch, is still very popular and is widely used in many different websites thanks to early adoption and the flexibility it provided before the emergence of more modern frameworks. It is still a great choice if you are looking for a fast front-end library for DOM manipulation, CSS updates, event listening, and performing network calls that comes with it easy to use api’s.

WordPress, which powers 43% of websites, still uses jQuery and many of its themes too.

Pros

 • Simplicity: Extremely simple APIs to use, easy to learn and adapt.
 • Cross-browser support: jQuery is time-tested and thus supports most older browsers.
 • Huge community: Due to its popularity and early adoption, jQuery has tremendous community support. Finding solutions for almost any issue with jQuery is very easy.

Cons

 • Outdated: It cannot be used beyond doing the usual DOM and CSS manipulation

Easily build real-time apps with Syncfusion’s high-performance, lightweight, modular, and responsive JavaScript UI components.

Join a community of millions

You’re not alone. Two million developers from all over the world visit the React docs every month. React is something that people and teams can agree on.

This is why React is more than a library, an architecture, or even an ecosystem. React is a community. It’s a place where you can ask for help, find opportunities, and meet new friends. You will meet both developers and designers, beginners and experts, researchers and artists, teachers and students. Our backgrounds may be very different, but React lets us all create user interfaces together.

React for the Haters in 100 Seconds
React for the Haters in 100 Seconds

React JS – The Features

React offers some features that make it the most widely adopted library for frontend app development. Here is the list of those salient features.

JSX is a JavaScript syntactic extension. It’s a term used in React to describe how the user interface should seem

Components are independent reusable bits of code. You can also use class-based components and functional components for building UI.

React is declarative because we write the code that we want and React is in charge of taking our declared code and performing all of the DOM.

A virtual DOM object has the same properties as a real DOM object, but it lacks the real thing’s power to directly change what’s on the screen.

It will let you control the CPU consumption and avoid over-rendering unnecessary features.

We can log any state, props or data at any point in the component and it will log that data in the console.

Get to know more about front end development projects.

React JS – Where Can You Use It?

If you search on the internet regarding front-end using ReactJS then you will find various resources to build web applications. Here are some examples you can use.

Using ReactJS you can create amazing Dashboards to help the user understand the Business analytics. The dashboard also gives in proper format data which will be easily understood by you.

ReactJS gives you a big advantage for building an e-commerce application. You can create reusable components through your application. This helps you to save time and money.

There are several social media platforms that are using react to boost their application. e.g. Facebook. It helps you to avoid unnecessary ‘client-server requests’.

Learn React With This One Project
Learn React With This One Project

Nếu giải quyết bằng JQuery?

Như tôi có nói ban đầu, với tôi JQuery là toàn năng, sau khi biết về React điều này vẫn không có thay đổi. Tuy nhiên lượng vấn đề trên FrontEnd tôi giải quyết bằng JQuery có lẽ sẽ giảm đi, thay vào đó tôi sẽ dùng React.

Ví dụ như bài toán bên trên, nếu làm bằng Jquery, việc xử lý các hành động diễn ra sẽ khá là mệt mỏi. Hành động xoá sản phẩm đi chẳng hạn, ngoài việc tính toán lại hai mảng chứa sản phẩm như làm bằng React, chúng ta sẽ phải cập nhật hai giá trị Total, tìm đúng hàng chứa sản phẩm để xoá nó đi khỏi bảng, sau đó còn phải tính toán lại để hiển thị số thứ tự cho đúng. Ngoài ra cũng còn tương đối những rắc rối khác nữa. Thực ra ban đầu rồi định giải quyết bài toán này bằng cả JQuery nữa để có một phép so sánh chính xác nhất. Tuy nhiên nghĩ đến nhức rắc rối trên, tôi quyết định từ bỏ. Trong bài toán này, việc React hoàn toàn vượt trội là điều dễ nhìn thấy.

Tất nhiên bạn có thể thắc mắc rằng, nếu không dùng React vẫn có thể xây dựng được một hàm render tương tự như React, mỗi khi có thay đổi cũng chỉ cần chạy hàm render đó là xong? Không sai, nhưng các kỹ sư của Facebook đã kỳ công nghiên cứu và cải tiến các thuật toán để Vitual DOM của React trở nên siêu nhanh thì tại sao chúng ta không dùng! React nhanh ra sao các bạn có thể tìm trong Viblo và tham khảo các bài viết khác.

Go full-stack with a framework

React is a library. It lets you put components together, but it doesn’t prescribe how to do routing and data fetching. To build an entire app with React, we recommend a full-stack React framework like Next.js or Remix.

React is also an architecture. Frameworks that implement it let you fetch data in asynchronous components that run on the server or even during the build. Read data from a file or a database, and pass it down to your interactive components.

How to Create a Express/Node + React Project | Node Backend + React Frontend
How to Create a Express/Node + React Project | Node Backend + React Frontend

ReactJS Developer Roadmap

Dưới đây là hình ảnh của React Developer RoadMap được thiết kế bởi adam-golab, trong đó phác thảo những điều bắt buộc, những điều cần biết và một số nội dung bổ sung mà bạn có thể học để trở thành một React Developer.

Vì vậy, nếu bạn đang tự hỏi, bạn nên học gì tiếp theo để trở thành một React Developer thì roadmap dưới đây có thể giúp bạn.

Bây giờ, chúng ta hãy xem qua RoadMap từng bước một và tìm hiểu cách bạn có thể học các kỹ năng cần thiết để trở thành React Developer nhé:

4.1 Basic

Bất kể bạn học framework hay thư viện nào để phát triển web, bạn phải biết những điều cơ bản. Và những điều cơ bản này chính là HTML, CSS và JavaScript, ba thứ này là ba trụ cột của phát triển web.

HTML

Đây là một trong những trụ cột đầu tiên và là kỹ năng quan trọng nhất đối với các nhà phát triển web vì nó tạo nên cấu trúc cho một trang web.

CSS

Đây là trụ cột thứ hai của phát triển web và được sử dụng để tạo kiểu cho các trang web sao cho chúng nhìn trông đẹp mắt hơn.

JavaScript

Đây là trụ cột thứ ba của việc phát triển web và được sử dụng để làm cho các trang web của bạn trở nên có tính tương tác. Đó cũng là mục đích của thư viện React. Do đó bạn nên biết JavaScript và biết rõ về nó trước khi cố gắng học React JS.

4.2 Những kỹ năng Development chung

Không quan trọng bạn là frontend developer hay backend developer hay thậm chí là full-stack software engineer. Bạn phải biết một số kỹ năng phát triển chung để tồn tại trong thế giới lập trình và đây là danh sách một số kỹ năng đó

Sử dụng GIT

Hãy thử tạo một vài repositories trên GitHub, chia sẻ code của bạn với người khác và tìm hiểu cách tải code xuống từ Github trên IDE yêu thích của bạn.

Hiểu về giao thức HTTP(S)

Nếu bạn muốn trở thành một web developer, thì bạn nhất thiết phải biết HTTP và biết rõ về nó. Không nhất thiết phải đọc tất cả thông số kỹ thuật, nhưng ít nhất bạn nên quen thuộc với các phương thức yêu cầu HTTP tiêu chuẩn như GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS và cách thức hoạt động của HTTP / HTTPS nói chung.

Hiểu về terminal

Mặc dù một frontend developer không cần phải học Linux hoặc terminal nhưng việc làm quen với terminal cũng không mất gì phải không.

Thuật toán và cấu trúc dữ liệu

Đây lại là một trong những kiến thức lập trình nền tảng không nhất thiết phải có để trở thành một React developer nhưng bắt buộc phải có nếu bạn muốn đi xa hơn với nghề lập trình.

Tìm hiểu về Design Patterns và Software Architecture

Cũng giống như Thuật toán và Cấu trúc dữ liệu, bạn không bắt buộc phải học design patterns để trở thành React Developer. Nhưng bạn sẽ làm việc tốt hơn rất nhiều nếu bạn học nó. Design patterns là các giải pháp đã được thử và kiểm tra cho các vấn đề hàng ngày xảy ra trong quá trình phát triển phần mềm.

4.3 Học React cơ bản

Đây là phần kiến thức chính. Bạn phải học React và học nó thật tốt để trở thành một nhà phát triển React. Nơi tốt nhất để học React là trang web chính thức, nhưng đối với người mới bắt đầu thì có thể hơi quá sức đối với bạn. Bạn có thể tham khảo khóa học ReactJS căn bản trên kênh youtube của 200Lab.

Hoặc bạn có thể tham khảo thêm series này nhé!

4.4 Tìm hiểu về Build Tools

Nếu bạn muốn trở thành một nhà phát triển React chuyên nghiệp, thì bạn nên dành một chút thời gian để làm quen với các tools mà bạn sẽ được sử dụng như built tools, unit testing tools, debugging tools v.v.

Đây là một số build tool được đề cập trong lộ trình này:

Package Managers

 • npm
 • yarn
 • pnpm
 • Task Runners
 • npm scripts
 • gulp
 • Webpack
 • Rollup
 • Parcel

Không cần thiết phải học tất cả các công cụ này, chỉ cần học npm và webpack là đủ cho người mới bắt đầu. Khi bạn hiểu rõ hơn về phát triển web và Hệ sinh thái của React, bạn có thể khám phá các công cụ khác.

4.5 STYLING

Nếu bạn đang muốn trở thành một front-end developer, thì việc biết một chút về Styling sẽ không thiệt thòi gì. Mặc dù RoadMap đề cập đến rất nhiều thứ như CSS Preprocessors, CSS Frameworks, CSS Architecture và CSS trong JS nhưng bạn cần học Bootstrap trước. Framework CSS quan trọng nhất mà bạn sẽ sử dụng mọi lúc, mọi nơi.

4.6 STATE MANAGEMENT

Đây là một lĩnh vực quan trọng khác mà một React Developer cần tập trung vào. Roadmap đề cập đến các khái niệm và frameworks mà bạn cần để nắm vững:

 • Component State/Context API
 • Redux
 • Async actions (Side Effects)
 • Redux Thunk
 • Redux Better Promise
 • Redux Saga
 • Redux Observable
 • Helpers
 • Rematch
 • Reselect
 • Data persistence
 • Redux Persist
 • Redux Phoenix
 • Redux Form
 • MobX
 • React Hooks

Nếu danh sách trên khiến bạn ngợp thì bạn chỉ cần tập trung vào Redux trước nhé

4.7 TYPE CHECKERS

Vì JavaScript không phải là một ngôn ngữ strongly typed, nên bạn không có đủ điều kiện để có một trình biên dịch bắt những bug liên quan đến type.

Khi ứng dụng của bạn phát triển, bạn có thể gặp rất nhiều lỗi khi kiểm tra loại. Bạn có thể sử dụng các tiện ích mở rộng JavaScript như Flow hoặc TypeScript để kiểm tra toàn bộ ứng dụng của mình.

200lab có một khóa học ReactJS nâng cao trong đó có topic về TypeScript bạn có thể xem qua nhé!

4.8 FORM HELPERS

Ngoài Type Checkers, bạn cũng nên học các Form Helps như Redux Form, cung cấp cách tốt nhất để quản lý trạng thái biểu mẫu của bạn trong Redux. Ngoài Redux Form, bạn cũng có thể xem Formik, Formsy và Final form.

4.9 ROUTING

Các Components là trung tâm của React và Routing components là một phần thiết yếu của bất kỳ ứng dụng nào.

Ngoài React-Router, bạn cũng có thể xem qua Router 5, Redux-First Router và React Router.

4.10 API CLIENTS

Trong thế giới ngày nay, bạn sẽ hiếm khi xây dựng một GUI riêng biệt. Thay vào đó bạn sẽ tạo ra thứ gì đó giao tiếp với ứng dụng khác bằng cách sử dụng các API như REST và GraphQL. Rất may, có rất nhiều ứng dụng API clients có sẵn cho các nhà phát triển React:

REST

 • Fetch
 • SuperAgent
 • Axios

GraphQL

 • Apollo
 • Relay
 • urql

Apollo Client là ứng dụng xuất sắc. Nó cung cấp một cách thức dễ dàng cho chúng ta sử dụng GraphQL xây dựng các ứng dụng client.

Khóa học ReactJS của 200Lab cũng chia sẻ rất sâu về GraphQL và Apollo.

4.11 Utility Libraries

Đây là những thư viện giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn. Có rất nhiều thư viện tiện ích có sẵn cho các nhà phát triển React, như danh sách dưới đây:

 • Lodash
 • Moment
 • classnames
 • Numeral
 • RxJS
 • Ramda

4.12 Testing

Đây là một trong những kỹ năng quan trọng đối với các React Developer mà thường bị bỏ qua. Thế nên nếu bạn muốn trở nên đắt giá thì bạn nên tập trung vào việc học các thư viện sẽ giúp bạn trong quá trình thử nghiệm.

Dưới đây là danh sách các thư viện được đề cập trong roadmap:

Unit Testing

 • Jest
 • Enzyme
 • Sinon
 • Mocha
 • Chai
 • AVA
 • Tape

End to End Testing

 • Selenium, Webdriver
 • Cypress
 • Puppeteer
 • Cucumber.js
 • Nightwatch.js

Integration Testing

 • Karma

Testing cũng là một chủ đề khá hay trong khóa học ReactJS nâng cao của 200Lab.

4.13 Internationalization

Đây là một chủ đề quan trọng khác để phát triển giao diện người dùng được sử dụng trên toàn thế giới. Bạn có thể cần hỗ trợ phiên bản GUI cục bộ cho Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Ban Nha và các quốc gia Châu Âu khác.

RoadMap gợi ý bạn nên tìm hiểu công nghệ sau:

 • React Intl
 • React i18next

Cả hai thư viện này đều cung cấp các thành phần React và một API để định dạng ngày tháng, số và chuỗi, bao gồm các bản dịch đa dạng hóa và xử lý.

4.14 Server-Side Rendering

Trong RoadMap đề xuất Server-Side Rendering như sau:

 • Next.js
 • After.js
 • Rogue

Tận 3 cái nhưng bạn chỉ cận học Next.js thôi là đủ.

4.15 Static Site Generator

Gatsby.js là một static site generator hiện đại. Bạn có thể sử dụng Gatsby để tạo trang web cá nhân hóa và có chức năng đăng nhập. Chúng kết hợp dữ liệu của bạn với JavaScript và tạo nội dung HTML được định dạng chuẩn.

4.16 Backend Framework Integration

React on Rails tích hợp Rails với framework front-end React của Facebook. Nó cung cấp Server rendering, thường được sử dụng để lập chỉ mục trình thu thập thông tin SEO và hiệu suất UX, và không được cung cấp bởi rails / webpacker.

4.17 Mobile

Đây là một lĩnh vực khác mà việc học React có thể thực sự mang lại lợi ích vì React Native đang nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn để phát triển ứng dụng di động bằng JavaScript với giao diện native.

RoadMap gợi ý bạn nên tìm hiểu các thư viện sau:

 • React Native
 • Cordova / PhoneGap

Nhưng bạn chỉ cần học thêm React Native là đủ tốt rồi.

4.18 Desktop

Cũng tồn tại một số framework dựa trên React để xây dựng GUI trên desktop như React Native Windows, cho phép bạn tạo các ứng dụng UWP và WPF native với React.

Framework gợi ý các thư viện sau:

 • Proton Native
 • Electron
 • React Native Windows

Tuy nhiên, tất cả chúng đều dành cho việc tìm hiểu nâng cao. Nếu bạn đã thành thạo React, bạn có thể xem qua chúng.

4.19 Virtual Reality

Nếu bạn quan tâm đến việc xây dựng các ứng dụng dựa trên Thực tế ảo, thì bạn cũng có một số framework như React 360, cho phép bạn có những trải nghiệm 360 và VR thú vị bằng cách sử dụng React.

Đó là tất cả những gì về React RoadMap.

Bạn đã nhìn thấy được bức tranh toàn diện. Có thể bạn sẽ cảm thấy phấn khích hoặc hơi choáng ngợp trước những kiến thức mình cần phải học. Tuy nhiên hãy cứ bắt đầu từ từ từng bước một. Khi đã có nền tảng vững chắc thì những kiến thức sau này bạn sẽ càng học nhanh hơn thôi.

Qua bài viết này, mình hy vọng sẽ đem đến cho bạn một cái nhìn tổng quan hơn về ReactJS, cũng như những lợi ích thực sự mà ReactJS mang lại cho chúng ta.

Các bài viết bạn sẽ thích:

ReactJS Tutorial for Beginners Phần 3

ReactJS Tutorial for Beginners Phần 2

ReactJS vs React Native – Gà cùng một mẹ liệu có giống nhau?

ReactJS: Tìm hiểu thông qua ví dụ

Lên trình senior ReactJS với những kỹ năng sau

TỪ QUỐC HƯNG

Đam mêm lập trình Frontend, Yêu thích việc setup workspace theo phong cách tối giản

follow me :

React

The library for web and native user interfaces

Use the best from every platform

People love web and native apps for different reasons. React lets you build both web apps and native apps using the same skills. It leans upon each platform’s unique strengths to let your interfaces feel just right on every platform.

Stay true to the web

People expect web app pages to load fast. On the server, React lets you start streaming HTML while you’re still fetching data, progressively filling in the remaining content before any JavaScript code loads. On the client, React can use standard web APIs to keep your UI responsive even in the middle of rendering.

Go truly native

People expect native apps to look and feel like their platform. React Native and Expo let you build apps in React for Android, iOS, and more. They look and feel native because their UIs are truly native. It’s not a web view—your React components render real Android and iOS views provided by the platform.

With React, you can be a web and a native developer. Your team can ship to many platforms without sacrificing the user experience. Your organization can bridge the platform silos, and form teams that own entire features end-to-end.

Build and Deploy a Fully Responsive Website with Modern UI/UX in React JS with Tailwind
Build and Deploy a Fully Responsive Website with Modern UI/UX in React JS with Tailwind

Backend Development

This part of the website ensures that the frontend is working perfectly fine. This part of the website is not visible to the clients and they aren’t directly interacting with this side. Backend Developer implements writing APIs, creating libraries, working with the system, etc. Languages used in Backend Development are PHP, C++, and Java.

 • PHP – PHP is called a server-side scripting language and is designed just for web development.
 • C++ – It is a widely used competitive programming language.
 • Java – It is a highly scalable language whose components are easily available.

Nguồn học liệu

Khóa học MOOC này được cung cấp trên nền tảng Coursera. Đây là nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến đại chúng mở được đánh giá rất cao trong các nền tảng MOOC.

Việc liệt kê nguồn dưới đây không nhất thiết hàm ý rằng FUNiX có sự hợp tác chính thức với chủ sở hữu của nguồn: Front-End Web Development with React .

React JS: Is it a Frontend or Backend Framework?

Share This Article
Why to choose react native and how to make your react native application a success
Table of Contents
Subscribe to Our Blog

We’re committed to your privacy. SayOne uses the information you provide to us to contact you about our relevant content, products, and services. check out our privacy policy.

People still wonder if React Js JS is frontend or backend? No doubt, React Js is a front-end JavaScript library used in web development to build interactive elements on website User Interfaces (UI) based on UI components. It can be used to develop full-stack web applications as it is used in both frontend and backend. It’s an open-source technology that combines JavaScript and HyperText Markup Language (HTML) to display small pieces of the large UI.

React Js permits developers to describe their User Interfaces and version the state of these interfaces. React Js developer tools are essential tools used to develop React Js apps, debug any React Js app issues, and React Js app troubleshooting.

React Course - Beginner's Tutorial for React JavaScript Library [2022]
React Course – Beginner’s Tutorial for React JavaScript Library [2022]

What is React Js?

React Js is an open-source JavaScript framework with which developers create interactive designs effortlessly. React Js is an open-source technology that combines JavaScript and HyperText Markup Language (HTML) to display small pieces of the large UI. It is used in web development to build interactive elements on website User Interfaces (UI) based on UI components. It was developed and maintained by Facebook with an open-source community called JS ‘library’.

Checkout: 42% of the developers use React JS.

Subscribe to Our Blog

We’re committed to your privacy. SayOne uses the information you provide to us to contact you about our relevant content, products, and services. check out our privacy policy.

Modern web development requires developers to focus on creating complex logic, improving performance, and serving users on different networks across the globe rather than focusing on the project setup and working on the boilerplate.

The inception of front-end frameworks has helped developers in formerly unimaginable ways. These frameworks provide a suite with all the functionalities and performance-tuning options one needs to create a stunning web app. For example, you can create a simple client-side rendered app, a server-side rendered app, or a hybrid application. Use them to create desktop, mobile, or web applications—the possibilities are endless.

Front-end frameworks provide so many options to get started with a single command, comprising all the front-end stuff like HTML, CSS, JavaScript, and static files. Importantly, they are flexible enough to integrate and support different libraries to scale and support large applications.

Since its introduction, React has been one of the most preferable and popular front-end frameworks. It uses JSX (JavaScript with XML), which allows you to write JavaScript as HTML, with the help of the Babel compiler and a virtual DOM with declarative APIs to yield better performance. Its popularity and community adoption have led to its growth beyond the web. Its native-focused offshoot, React Native, can also be used for mobile app development.

React is just one of many choices for the front-end. Each framework tries to overcome some of the drawbacks of the others.

This blog will discuss front-end frameworks other than React that are popular and a good fit for web application development.

Syncfusion JavaScript UI controls are the developers’ choice to build user-friendly web applications. You deserve them too.

Frontend Web Development: In-Depth Project Tutorial (HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React)
Frontend Web Development: In-Depth Project Tutorial (HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React)

Giới thiệu

Nội dung chương trình học:– Đầy đủ các phần kiến thức cơ bản của lập trình web Front-End cơ bản và Lập trình Web Front-End với ReactJS:

+ Lập trình Web Front-End cơ bản: các kiến thức HTML cần thiết để xây dựng bố cục trang web với cấu trúc tối ưu, cách sử dụng các kỹ thuật CSS để phát triển giao diện trang web, Lập trình JavaScript cơ bản, học các khái niệm cốt lõi của JS Core và các tính năng của phiên bản ES6+

+ Lập trình Front-End với Framework ReactJS: React cơ bản: Các khái niệm về Components & Props, State, Event Handling, lifecycle, HTTP Request, Hook, Redux, React query, context, localStorage … Lập trình ReactJS với khái niệm về virtual DOM, react router, Client và server rendering, viết unit testing, tối ưu hiệu năng website, các kỹ thuật SEO với nextJS, deploy 1 ứng dụng web React.

Angular

Angular, an open-source, TypeScript-based front-end development framework, was developed by Google. It is an efficient framework that can be used to create single-page web applications with client-side or server-side rendering. It promotes component-based app development and includes a rich feature set like directives, filters, two-way data binding, and dependencies, making it a suitable choice for creating scalable web applications.

Angular’s set of tools allow creating, building, testing, and shipping web apps faster. Backed by great community support and an amazing collection of libraries, it is an ideal choice to create everything from simple to enterprise-grade web applications.

Pros

 • Synchronization: Two-way data binding ensures the changes between the view and the model are synchronized in real-time.
 • Secure: Uses Typescript to reduce errors at the compiler level, ensuring better security.
 • Adaptable: You can use Angular to create a client-side or server-side rendered web applications, and even to create mobile applications.

Cons

 • Learning curve: Many developers state that Angular is not beginner-friendly and has a steeper learning curve than React or Vue.
 • Large size: Being heavier than React, Angular may require code optimization for dynamic apps.
How to learn ReactJS in 30 Days 👩‍💻 #technology #programming #software #react #career
How to learn ReactJS in 30 Days 👩‍💻 #technology #programming #software #react #career

Create user interfaces from components

React lets you build user interfaces out of individual pieces called components. Create your own React components like

Thumbnail

,

LikeButton

, and

Video

. Then combine them into entire screens, pages, and apps.

Whether you work on your own or with thousands of other developers, using React feels the same. It is designed to let you seamlessly combine components written by independent people, teams, and organizations.

Write components with code and markup

React components are JavaScript functions. Want to show some content conditionally? Use an

if

statement. Displaying a list? Try array

map()

. Learning React is learning programming.

This markup syntax is called JSX. It is a JavaScript syntax extension popularized by React. Putting JSX markup close to related rendering logic makes React components easy to create, maintain, and delete.

Học React JS cơ bản trong 30 phút
Học React JS cơ bản trong 30 phút

Examples of React JS Development

There are various big companies that are using react.js to boost their performance in web applications.

Facebook is the creator of React. Facebook web page is created using ReactJS.

Instagram features like Google Maps, Geolocation, search engines etc. are built on ReactJS features.

Credit the app’s startup speed, runtime performance, modularity, and other functionalities to ReactJS.

Looking to kickstart your career in programming? Join our online Python course with placement opportunities. Learn the language that powers tech giants and start building your own innovative projects. Don’t miss out, enroll now!

Keywords searched by users: front end with react

Using React.Js For Frontend Development : Features And Benefits
Using React.Js For Frontend Development : Features And Benefits
Using React.Js For Frontend Development : Features And Benefits
Using React.Js For Frontend Development : Features And Benefits
React For Beginners – A React.Js Handbook For Front End Developers
React For Beginners – A React.Js Handbook For Front End Developers
Learn Clojurescript Now: A Quick Tutorial With React | Toptal®
Learn Clojurescript Now: A Quick Tutorial With React | Toptal®
How To Connect Front-End React Application To A Backend Express Server - Hashnode
How To Connect Front-End React Application To A Backend Express Server – Hashnode
Complete Guide On Front End Web Development With React
Complete Guide On Front End Web Development With React
Bạn Nên Học Lập Trình Web Front End Với React.Js Tại Imic Technology
Bạn Nên Học Lập Trình Web Front End Với React.Js Tại Imic Technology
How To Create A React Frontend And A Node/Express Backend And Connect Them
How To Create A React Frontend And A Node/Express Backend And Connect Them
Create A React Frontend, Express Backend And Connect Them Together
Create A React Frontend, Express Backend And Connect Them Together
Be Your Front End Developer Of React Js And Develop Progressive Web App By Alyyy_Ahmad | Fiverr
Be Your Front End Developer Of React Js And Develop Progressive Web App By Alyyy_Ahmad | Fiverr
Is React Frontend Or Backend? - Zapone.Io
Is React Frontend Or Backend? – Zapone.Io
Complete Guide On Front End Web Development With React
Complete Guide On Front End Web Development With React
Develop Frontend For Your Web Application In React By Zerkshaban | Fiverr
Develop Frontend For Your Web Application In React By Zerkshaban | Fiverr
React Js: The Future Of Front-End Development
React Js: The Future Of Front-End Development
Overview Of Stencil Architecture. (A) A Reactjs Frontend Server... | Download Scientific Diagram
Overview Of Stencil Architecture. (A) A Reactjs Frontend Server… | Download Scientific Diagram
Why Is React.Js By Far The Most Used Front-End Web Development Technology? - Techbullion
Why Is React.Js By Far The Most Used Front-End Web Development Technology? – Techbullion

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *