Chuyển tới nội dung
Home » Front End Back End Full Stack Developer | Thế Backend Là Gì?

Front End Back End Full Stack Developer | Thế Backend Là Gì?

Front End vs Back End | Front End vs Back End Explained | Full Stack Training | Simplilearn

Who Is a Front End Developer?

Front-end web developers take care of the website’s style and user interface. As you’d probably know, HTML is the structural skeleton of a webpage. You can think of Cascading Style Sheets (CSS) as the physique or the body of the skeleton. CSS enables front-end, web developers, to modify the shape of the physique, which, in terms of websites, is like pre-defining certain sections to make the website display a specific style.

For instance, if the website is a human body, using CSS, you can alter the build of muscles and change the way specific muscles look. Now, with regards to websites, you can use CSS to adjust specific sections of the site to define the look and style it displays. Front-end web developers integrate these “style and look” into a CSS file and include it on top of the HTML file. Whenever they need a particular style, they refer to the CSS file that contains the pre-defined styles.

More articles on Web Development

 • How can you optimize images for better front-end performance?

  6 contributions

 • How can you benefit from using a framework design pattern in web development automation?

  8 contributions

 • How can you debug security vulnerabilities in a single-page application?

  4 contributions

 • How can you securely process payments in front-end development?

  6 contributions

 • How can you improve back-end performance with logging?

  4 contributions

 • How can you integrate Django with other back-end technologies?

  30 contributions

 • What are the most effective website design strategies for machine learning?

  4 contributions

 • What are the most important Java web performance considerations for mobile development?

 • How can you design a website optimized for machine-to-machine communication?

  23 contributions

 • What are the best practices for ensuring the reliability of your back-end system?

  27 contributions

 • What are the best practices for ensuring your front-end development code is compatible?

  21 contributions

 • How do alt and title attributes affect HTML accessibility and SEO?

  23 contributions

 • What is a debugger statement and how can you use it effectively?

  20 contributions

Front End vs Back End | Front End vs Back End Explained | Full Stack Training | Simplilearn
Front End vs Back End | Front End vs Back End Explained | Full Stack Training | Simplilearn

Thế Backend là gì?

Backend là gì? Thế nhưng điều gì giúp phần front-end của một trang web có thể hoạt động được? Tất cả dữ liệu sẽ được lưu trữ ở đâu? Đó là phần việc của back end. Phần back end của một trang web bao gồm một máy chủ, một ứng dụng, và một cơ sở dữ liệu. Một lập trình viên back-end xây dựng và duy trì công nghệ mà sức mạnh của những thành phần đó, cho phép phần giao diện người dùng của trang web có thể tồn tại được.

Các kỹ năng và công cụ backend là gì

Để khiến cho máy chủ, ứng dụng, và cơ sở dữ liệu có thể giao tiếp được với nhau, các lập trình viên back-end sử dụng các ngôn ngữ server-side như PHP, Ruby, Python, Java, và .Net để xây dựng một ứng dụng, và các công cụ như MySQL, Oracle, và SQL Server để tìm kiếm, lưu trữ, hoặc thay đổi dữ liệu và phục vụ trở lại tới người dùng trong phần front-end. Các công việc tuyển dụng lập trình viên back-end cũng thường yêu cầu kinh nghiệm về các framework PHP như Zend, Symfony, và CakePHP; có kinh nghiệm với các phần mềm quản lý phiên bản như SVN, CVS, hoặc Git; và kinh nghiệm với Linux trong việc phát triển và triển khai hệ thống.

Các lập trình viên backend sử dụng những công cụ này để tạo ra hoặc đóng góp vào các ứng dụng web với code sạch, portable, và được viết tài liệu chu đáo. Nhưng trước khi viết code, họ cần phối hợp với bên liên quan về nghiệp vụ để hiểu những nhu cầu cụ thể, sau đó chuyển thành những yêu cầu kỹ thuật và đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất cho việc kiến trúc công nghệ.

“Tôi luôn ưa thích việc phát triển back-end bởi vì tôi yêu công việc thao tác với dữ liệu,” JP Toto là một lập trình viên back-end lâu năm, hiện đang làm việc tại công ty Wildbit cho biết. “Thời gian gần đây, các thư viện API public và private đã trở thành một phần thiết yếu của việc trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị di động, các trang web, và các hệ thống được kết nối khác. Việc làm ra các API khiến cộng đồng cảm thấy hữu ích là một phần tạo ra sự thỏa mãn trong công việc của tôi.”

Ví dụ

Khi bạn điều hướng tới trang web này, các máy chủ của Udacity gửi thông tin tới máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, rồi chúng được chuyển thành trang web mà bạn đang nhìn thấy ngay bây giờ. Quá trình đó là kết quả công việc của một lập trình viên backend. Ngoài ra, nếu bạn ghi danh vào một khóa học của Udacity hoặc một khóa nanodegree, việc lưu trữ các thông tin cá nhân của bạn – và thực tế là mỗi lần bạn quay trở lại trang web và đăng nhập, thì dữ liệu của bạn sẽ được gọi trở lại – đó là một phần công việc của lập trình viên back-end.

174 Việc làm Back-End từ các công ty HOT

Sự khác biệt giữa Back End và Front End

Back End và Front End hoạt động song song với nhau để đảm bảo một ứng dụng hoặc website hoạt động bình thường. Sự khác biệt giữa Front End và Back End liên quan đến người dùng. Trong khi Front End là những gì người dùng nhìn thấy được, Back End là thứ giúp Front End trở nên khả thi.

Ngôn ngữ Front End thông dụng:

HTML: HTML là viết tắt của Hypertext Markup Language. Nó là ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để thiết kế phần giao diện người dùng.

CSS: Là ngôn ngữ đi kèm với HTML, quyết định các yếu tố về bố cục, màu sắc, phông chữ của một website.JavaScript: Được sử dụng để cải thiện và nâng cao chức năng của một trang web.

Các ngôn ngữ lập trình Back End thông dụng:

Java: Là ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến nhất cho các trang web và ứng dụng như Netflix, Tinder, Google Earth và Uber.

Ruby on Rails (RoR): Đây là ngôn ngữ được ưa chuộng bởi các Developer, nó giúp việc lập trình BackEnd trở nên dễ dàng hơn.

Python: Python là một trong những ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Một số trang web và ứng dụng sử dụng ngôn ngữ Python: Spotify, Google, Instagram, Reddit, Dropbox.

PHP: Ngôn ngữ lập trình này khá dễ học. Đây cũng là ngôn ngữ lập trình được sử dụng cho các website như Facebook, Wikipedia, Tumblr, MailChimp và Flickr.

3 Reasons Why You SHOULDN’T Become a Full-Stack Developer (and what you should study instead)
3 Reasons Why You SHOULDN’T Become a Full-Stack Developer (and what you should study instead)

Your Next Step

The demand for skilled full-stack developers is at an all-time high and shows no sign of slowing down. Over the next ten years, job opportunities for web developers will grow by 13 percent — that’s much faster than average for any other profession. Plus, with millions of websites adding every year to the 1.5+ billion sites existing globally, more web developers are needed to build them. There is no job shortage for web developers for sure. So, it’s not hard to see why web development is a popular career choice.

While web developers are getting good salaries and being viewed as valuable assets, they need to be on their toes, always learning and adapting to new trends and technologies. If you want to be part of a fast-moving career, being a full-stack developer can be a rewarding experience for you. An online full-stack developer course will set you on the right track, and fortunately, you can start learning the strands of full stack development easily and effectively right now. So, what’s the wait for?

What are the pros and cons of being a full stack developer vs a front end or back end specialist?

Front end vs back end: what are the differences and how to choose your path in web development? If you are interested in building websites or web applications, you might have heard these terms before. But what do they mean, and what skills do you need to master them? In this article, we will explain the basics of front end and back end development, and the pros and cons of being a full stack developer vs a front end or back end specialist.

Front end development is the part of web development that deals with the user interface and user experience of a website or web application. It involves creating the layout, design, interactivity, and functionality of the web pages that users see and interact with. Front end developers use languages such as HTML, CSS, and JavaScript, and frameworks or libraries such as Bootstrap, React, or Angular, to create responsive, dynamic, and user-friendly web interfaces.

 • Álvaro Montoro

  Software Engineer at LinkedIn

  Front-end development has expanded its scope and tasks considerably. People are talking about the “front of the front-end” and the “back of the front-end,” or the “Great Divide.” Now, you can be a front-end developer with tasks that traditionally would have been the domain of a back-end developer: optimizing performance for fetches and posts; DevOps stuff like bundling, deployment configuration, CI/CD setup, etc.; or even database/API querying. Read more about this on: – The Great Divide – https://css-tricks.com/the-great-divide/ – Front-of-the-front-end and back-of-the-front-end web development – https://bradfrost.com/blog/post/front-of-the-front-end-and-back-of-the-front-end-web-development/

 • Ali Samir

  LinkedIn Top Voice • Software Engineer • Full Stack Developer • React Native Developer • Technical Content Creator • Programming & Web Mentor

  – Full Stack Developer: Pros: Versatility, holistic understanding, project independence. Cons: Depth vs. breadth trade-off, steeper learning curve. – Front-End Specialist: Pros: Specialized skill set, design focus, growing demand. Cons: Dependency on the back end, rapid technological changes. – Back-End Specialist: Pros: Data handling expertise, security/performance focus, deep technical knowledge. Cons: Limited user interaction, dependency on the front end, niche expertise. Choosing depends on preference, goals, and project needs. The full stack provides versatility but may lack depth. The front end focuses on UI/UX with fast tech changes. The back-end manages data/security but lacks direct user interaction.

Back end development is the part of web development that deals with the server-side logic and data management of a website or web application. It involves creating, storing, retrieving, and manipulating the data that powers the web pages and the functionality of the web application. Back end developers use languages such as PHP, Python, Ruby, or Java, and databases or tools such as MySQL, MongoDB, or Firebase, to create secure, scalable, and efficient web applications.

 • Giuseppe Gibilisco

  Passionate Senior/Lead Software Engineer and aspiring Data Scientist | Transforming Ideas into Innovative Code | Driving Excellence in Software Development

  Back end development is like the engine of a car. You don’t see it, but it’s what makes everything work smoothly. It’s all about handling data, making sure the server knows what to do, and keeping things secure. Think of it as the backstage crew of a theater production. They’re busy making sure everything runs smoothly while the front end takes the spotlight. Back end developers use different tools and languages to make web applications work, and they’re all about ensuring things run smoothly and securely behind the scenes.

 • WAQAR AHMAD

  Senior Frontend Engineer | Angular | React.js | React Native | Ionic 5/6 | I Help Organizations Transform User-Centric Ideas into Powerful Digital Experiences

  Implementing RESTful APIs to efficiently handle data communication between the front end and back end. Ignoring security measures. Back end developers need to be vigilant about protecting sensitive data and implementing proper authentication and authorization protocols.

Full stack development is the combination of front end and back end development. It means that a full stack developer can handle both the user interface and the server-side logic of a web application, and has a comprehensive understanding of the web development process. Full stack developers use a combination of languages, frameworks, and tools from both the front end and the back end, and often specialize in a particular stack, such as the MERN stack (MongoDB, Express, React, and Node.js).

 • Justin Burchell

  No excuses! They think BIG, yet get hung up on small details. $Valuable$ as the good ones are self managing, a jack of all trades gets paid..

 • WAQAR AHMAD

  Senior Frontend Engineer | Angular | React.js | React Native | Ionic 5/6 | I Help Organizations Transform User-Centric Ideas into Powerful Digital Experiences

  Embracing a mindset of continuous learning, as full stack development requires proficiency in a wide range of technologies. Assuming that a full stack developer should be equally skilled in every technology. It’s more about having a strong foundation and being able to adapt and learn new technologies as needed.

Being a full stack developer has its advantages and disadvantages, depending on your goals, preferences, and experience. On the plus side, you have a broader skill set and more flexibility in your projects, as well as the ability to communicate better with other developers and stakeholders. You can also switch between front end and back end tasks, and create and maintain your own web applications. However, you have to keep up with more technologies and trends, as the web development field is constantly evolving and changing. Additionally, you might have to sacrifice some depth for breadth, and face more challenges and complexity in your projects. Lastly, you might have less time and resources to focus on the user interface or the user experience, as you have to balance both the front end and the back end.

 • Qian Wan

  Senior SWE @ LinkedIn

  The true north is to find a career that excites you, whether that be frontend, backend, fullstack, or outside of technology. Remember not to over-optimize for the long term and lose sight of what you are passionate about today. And do not chase after stale goals. That said, with great computing fundamentals you could build breadth from building depth first. As your responsibilities increases and you understand the other pieces adjacent to your expertise, your knowledge over those domains will also improve.

 • Nirav Parmar

  Technology Evangelist at Softweb Solutions Inc

  Full-stack development is becoming increasingly popular in the industry because it allows developers to be more versatile and self-reliant. A full-stack developer can handle everything from creating the user interface to managing the database and server-side logic. This makes them valuable assets to small teams and startups. Sharing an article on Full-stack development trends: https://www.softwebsolutions.com/resources/full-stack-development-trends-in-2023.html

Being a front end or back end specialist has its advantages and disadvantages, depending on your goals, preferences, and experience. On the one hand, you can focus on your passion and strength, and become an expert in your domain. You can also deliver higher quality and performance in your projects, as you have more experience and knowledge in your field. Additionally, you can collaborate with other specialists and learn from them, as you have a clear division of roles and responsibilities. Furthermore, you can leverage your skills and portfolio to find more opportunities and demand in the market, as you have a specific and valuable niche. On the other hand, you might have a narrower skill set and less flexibility in your projects. You might also have communication gaps or misunderstandings with other developers or stakeholders, as you have less visibility and insight into the whole web development process. Additionally, you might get bored or frustrated with the same type of tasks, depending on your interest and the variety of the projects. Lastly, you might depend on other developers to complete and launch your web applications, as you cannot handle both the front end and the back end.

 • Dave Smyth

  Drupal Developer – Maker of Random Things

  Building a website is quite similar to building a house. You have to have an understanding of what someone else is going to do with their portion at all times. Would you put plumbing at the same location where outlets go? Would you pour a foundation without knowing the layout?

 • Lucas Antonio

  Desenvolvedor Fullstack | PHP | Laravel | ReactJs | NextJs | NodeJs | NestJs

  A maior vantagem de ser especialista é porque você fecha a mente para um mundo muito restrito, já vi muito “especialistas” que não queriam evoluir seus conhecimento por acharem que sabia tudo que deveria saber, mas na verdade todo dia temos coisas novas para estudarmos. Não vejo especialidade como um grande ponto positivo, até porque não conheço TechLead ou CTOs sendo especialistas e sempre sendo Generalistas. Se especialistas são o caminho, porque um Principle Software Enginner não é mais um “especialista” agora ele é considerado um FullCycle ? Eu digo, porque desenvolver um software é muito mais além do que duas áreas como front-end ou back-end, envolve muito mais coisas e que muitas vezes um especialista não está atento.

Full stack là gì?

Full stack là gì? Full stack developer là gì?

Full stack là thuật ngữ chỉ những nhà phát triển có kinh nghiệm về cả Frontend và Backend. Họ có thể làm việc trên cả hai mặt của phần mềm và có khả năng xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. Người làm full stack có thể thiết kế và phát triển các tính năng trên cả hai phía, từ giao diện người dùng đến xử lý dữ liệu và lưu trữ trên máy chủ. Điều này giúp họ có khả năng hiểu và làm việc với toàn bộ ứng dụng, từ đầu đến cuối, tạo sự linh hoạt và tối ưu hóa quá trình phát triển.

Kỹ năng cần có của lập trình viên Full stack developer

Để trở thành một full stack developer giỏi, bạn cần có kỹ năng về cả Frontend và Backend, cũng như các kiến thức về các công nghệ liên quan đến máy chủ và cơ sở dữ liệu. Dưới đây là một số kỹ năng quan trọng mà bạn cần có để trở thành một Full Stack Developer:

 • Kỹ năng lập trình: Đây là yếu tố quan trọng nhất. Bạn cần phải biết ít nhất một số ngôn ngữ lập trình front-end như HTML, CSS và JavaScript cũng như các ngôn ngữ lập trình back-end như PHP, Python, Ruby, Java và .NET.
 • Kỹ năng thiết kế giao diện: Điều này đặc biệt quan trọng đối với các Full Stack Developer làm việc trong lĩnh vực front-end. Bạn cần phải biết cách tạo ra các giao diện hấp dẫn với các yếu tố trực quan và dễ sử dụng. Bạn cần trang bị những kỹ năng cần thiết về HTML/CSS/JavaScript, framework và thư viện, responsive design và UX/UI design.
 • Kỹ năng backend: bạn cần có các kỹ năng cơ bản của backend developer như ngôn ngữ lập trình backend, database, API, web server và security.
 • Kỹ năng cơ bản về cơ sở dữ liệu: Bạn cần phải hiểu các khái niệm cơ bản của cơ sở dữ liệu và có khả năng quản lý các hệ thống cơ sở dữ liệu.
 • Kỹ năng quản lý dự án: Để trở thành một Full Stack Developer có hiệu quả, bạn cần phải có khả năng quản lý dự án và kế hoạch công việc của mình.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Vì bạn sẽ phải đối mặt với các vấn đề phức tạp trong quá trình làm việc, nên kỹ năng giải quyết vấn đề là một yếu tố cực kỳ quan trọng.
 • Các kỹ năng liên quan khác: bạn cũng cần có một số kỹ năng liên quan đến việc xây dựng và quản lý website hoặc ứng dụng như Git (quản lý phiên bản code), DevOps (tối ưu hóa quy trình phát triển), Testing (kiểm tra chất lượng code)…

Mức lương của lập trình viên Full stack

Theo khảo sát của TopDev.vn thì mức lương trung bình của một lập trình viên Full stack tại Việt Nam rơi vào khoảng 22 triệu đồng/tháng. Mức lương cao nhất có thể lên đến 2.500$/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của lập trình viên. Với những vị trí quản lý như PM hay Tech leader thì mức lương nhận được có thể cao hơn gấp nhiều lần.

Frontend, Backend và Full stack đều là các thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Chúng đại diện cho các khía cạnh khác nhau của quá trình phát triển và đòi hỏi các kỹ năng và kiến thức riêng biệt. Hi vọng bài viết trên đây đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa chúng cũng giúp bạn có những hành trang tốt nhất cho con đường nghề nghiệp tương lai.

Nếu bạn quan tâm về ngành lập trình có thể tham khảo các thông tin liên quan đến ngành học tại FPT Aptech. Chi tiết về các khóa học vui lòng liên hệ tới số hotline hoặc truy cập website https://aptech.fpt.edu.vn để được tư vấn chi tiết nhất! Chúc các bạn có thể đưa ra một quyết định đúng đắn cho ngành học tương lai của mình.

FPT Aptech trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT có hơn 25 năm kinh nghiệm đào tạo lập trình viên quốc tế tại Việt Nam, và luôn là sự lựa chọn ưu tiên của các sinh viên và nhà tuyển dụng.

Nếu bạn là người mới bắt đầu học lập trình thì nên lựa chọn cho mình một hướng đi, thông thường có người sẽ chọn đi theo hướng Font End, người lại thích Back End, có người lại muốn thông thạo cả 2. Để hiểu được đúng đắn Font end, back end, Full stack là gì? để định hướng cho mục tiêu lộ trình trở thành coder của chính bạn, cùng Tmaketing tìm hiểu qua nội dung sau nhé !

Front End, Back End & Full Stack Web Development
Front End, Back End & Full Stack Web Development

A Real World Full Stack Application Example

Let’s look at the freeCodeCamp website to get a better idea of what a full stack app appears like-

The front end would include everything you notice on the page. The front end developer is responsible for creating all of the icons, text, colors, design and structure.

Login details and other such items are all managed by the back end. Back end development is at work in all of the registration procedures and user data.

FrontendBackend Development

There are several parameters to consider when differentiating between frontend and backend. Let’s dissect them one by one.

Feature
Frontend
Backend

Languages and Frameworks

Roles

Responsibilities

Salary

These are some of the points to note when learning about frontend vs. backend development. However, it is also vital for a backend developer to have a basic understanding of frontend and vice versa.

Full Stack Web Developer Roadmap
Full Stack Web Developer Roadmap

Technologies Used For Back End Development

The following list includes some of the front end development technologies:

 • Java: Object-oriented coding is used in these high-level languages. It is frequently employed to create desktop, Android, and enterprise applications.
 • C#: It is an advanced, object-oriented programming language called C-sharp. It is employed in the creation of desktop, web, and video game applications. It utilizes the.Net framework and was created by Microsoft.
 • PHP: It is a server-side, general-purpose javascript framework. On the website, it is frequently used to create dynamic and interactive online applications. The most well-liked PHP web framework is Laravel.
 • Python: An advanced, object-oriented software program is Python. It offers a huge number of libraries. Applications focus on AI and machine learning .

The following are the frameworks and libraries:

 • Spring for Java: One of the most well-liked and frequently utilized Java web platforms for creating enterprise software is Spring. It offers a huge selection of modules for creating web apps.
 • Django for Python: This is the most widely used Python web application framework. It has built-in extensions and is ideal for complex, interactive online applications that use a lot of data.
 • Laravel for PHP: It is PHP’s accessible, free online platform. To create online applications, it offers the Model-View-Controller (MVC) architecture and design pattern.

What Are the Front End Developer skills?

A front end developer skills involve solid knowledge of scripting languages such as HTML, JavaScript, and CSS3. If you wish to become a front-end website developer, you need to master these three languages.

However, by far, the most critical front end developer skill is proficiency in JavaScript. The versatile JavaScript, which works side by side with both CSS and HTML, features in various applications, including the date and time and “Add to Favorites” button.

Besides, working as a front end developer also requires skills around JQuery, Ajax, UI (User interface), UX (user experience) as well as familiarity with frameworks like AngularJS, EmberJS, Foundation, Bootstrap, and Backbone.

Become a Full Stack Developer: A Roadmap for Beginners
Become a Full Stack Developer: A Roadmap for Beginners

Backend là gì?

Backend là gì? Backend developer là gì?

Backend là một phần mềm không hiển thị trực tiếp với người dùng nhưng lại đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng như xử lý dữ liệu, lưu trữ và truy vấn cơ sở dữ liệu, xử lý logic và tương tác với các dịch vụ bên ngoài. Các ngôn ngữ lập trình phổ biến cho backend bao gồm PHP, Java, Python và Ruby on Rails. Backend là một phần rất quan trọng trong việc thiết kế và phát triển các ứng dụng web và mobile, chúng ta có thể coi đây là bộ não của ứng dụng. Frontend và Backend là hai phần không thể thiếu của một ứng dụng web hoàn chỉnh.

Nếu Frontend Developer là người chịu trách nhiệm trong việc tạo một giao diện trang web thì Backend Developer là người xử lý các nghiệp vụ phức tạp phía sau một cách logic, đảm bảo hệ thống được vận hành trơn tru. Công việc của một backend developer bao gồm xử lý dữ liệu, lưu trữ và truy vấn cơ sở dữ liệu, xử lý logic và tương tác với các yêu cầu của Frontend Developer.

Làm backend developer cần có kỹ năng gì?

Bạn cần có trang bị cho mình một số kỹ năng và kiến thức từ cơ bản đến nâng cao để có thể thành công tại vị trí Backend Developer, cụ thể như sau:

 • Ngôn ngữ lập trình backend: Đây là những ngôn ngữ dùng để viết code, xử lý logic dữ liệu của website hoặc ứng dụng. Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình backend khác nhau, ví dụ như PHP, Python, Java, Ruby…
 • Database: Đây là nơi lưu trữ và quản lý các dữ liệu của website hoặc ứng dụng. Hiện nay, có hai loại database được sử dụng phổ biến là SQL (như MySQL, PostgreSQL…) và NoSQL (như MongoDB, Firebase…).
 • API: Là giao diện cho phép frontend và backend giao tiếp với nhau. Có hai loại API phổ biến là RESTful API và GraphQL. Một Backend Developer giỏi cần nắm chắc các kiến thức về API để có thể ứng dụng và hỗ trợ tối đa trong công việc.
 • Web server: Là máy chủ cho phép website hoặc ứng dụng được truy cập qua internet và hiện nay có nhiều loại web server khác nhau, ví dụ như Apache, Nginx, IIS…
 • Thuật toán: Đây được xem là nền tảng vô cùng quan trọng không thể thiếu giúp các Backend giải quyết vấn đề. Nếu không nắm vững các kiến thức về thuật toán sẽ khiến khả năng làm việc của một Backend bị hạn chế. Những thuật toán bạn cần lưu ý và nắm vững gồm có: Depth First Search và Breadth-First Search, selection sort, insertion sort, bubble sort, thuật toán đệ quy và lặp, merge sort, quick sort,…
 • Security: Là khả năng bảo vệ website hoặc ứng dụng khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài. Có nhiều kỹ thuật bảo mật khác nhau, ví dụ như mã hóa, xác thực, phân quyền…

Mức lương của backend developer

Mức lương của backend developer có thể dao động tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của họ, thường thì mức lương sẽ dao động trong khoảng 14.000.000 tới 25.000.000 đồng/tháng. Theo khảo sát của TopDev.vn năm 2020, mức lương trung bình của backend developer tại Việt Nam là 18 triệu đồng/tháng. Mức lương cao nhất có thể lên đến 60 triệu đồng/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng và công ty.

Client Side Vs Server Side

Front End Developer or Client Side

A front end developer designed every aspect of a web page, including the logo, search function, icons, general layout, and user interface. The style and appearance of the website are at the control of front end developers. Additionally, front end developers must guarantee that the website appears nice across all platforms (mobile phones, tablets, and computer). The responsive web design is what this is.

Back End Developer or Server Side

The section of a programme that the user cannot see is referred to as the back end. Back end developers concentrate on the site’s functionality, building servers, using databases, and utilizing APIs (Application Programming Interfaces).

For instance, a form’s layout and content might be prepared on the client end, but when users submit their data, the server side handles the processing.

Full Stack Web Development for Beginners (Full Course on HTML, CSS, JavaScript, Node.js, MongoDB)
Full Stack Web Development for Beginners (Full Course on HTML, CSS, JavaScript, Node.js, MongoDB)

What Is Backend Development?

 • Web development that occurs at the back end of programs is accurately termed backend development.
 • backend development covers server-side web application logic and integration, and activities, like writing APIs, creating libraries, and working with system components as opposed to frontend development, which focuses on customer-facing services and programs.
 • backend developers create code that allows a database and an application to communicate with one another.
 • backend developers are in charge of the back end of a website, which includes servers, databases, and apps. They are in control of what you don’t see.

Surely you clearly understand what frontend and backend of an application means. But what really sets them apart? What constitutes the two? These questions are answered in the next section.

Fullstack là gì?

Full-Stack Developer là người phụ trách cả front-end (thiết kế UI, UX và flow) cho tới back-end (thiết kế database và viết các API cần thiết) của hệ thống.

Họ là những người vừa có khả năng tư duy logic để phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu , vừa có thể ứng biến linh hoạt với CSS để tối ưu hóa cách hiển thị của trang web/ ứng dụng đi động.

Những kỹ năng cần thiết cho lập trình Full Stack là gì?

Các lập trình viên full stack làm việc giống như các lập trình viên back-end ở phía máy chủ của lập trình web, nhưng họ có thể cũng thành thạo các ngôn ngữ front-end để điều khiển nội dung trông như thế nào ở phía giao diện của trang web. Họ là những người đa năng.

Bất kể là sử dụng công cụ xác định nào, tùy thuộc vào dự án và khách hàng, các lập trình viên full stack nên có kiến thức ở mọi cấp độ về cách web hoạt động: cài đặt và cấu hình các máy chủ Linux, viết các API server-side, nhảy vào phần JavaScript client-side của một ứng dụng, và cũng cần có “con mắt thẩm mỹ” với CSS.

Sử dụng những công cụ này, các lập trình viên full stack cần có khả năng ngay lập tức xác định trách nhiệm của client-side hay server-side, và trình bày rõ ràng về mặt ưu nhược điểm của các giải pháp khác nhau.

Như vậy qua phần nội dung Tmarketing chia sẻ như trên thì chắc hẳn bạn đã hiểu được như thế nào là Font End, Back End và Full stack, việc con lại là bạn hãy tự định hướng cho mình, nên đi theo hướng nào hoặc chọn cả hai, nên nhớ mỗi một mảng sẽ là một kho tàng kiến thức khổng lồ. Nếu có bất kì thắc mắc nào bạn có thể liên hệ với Tmarketing đơn vị chuyên thiết kế website và cung cấp các giải pháp về website – hosting – VPS các giải pháp về Digital Marketing để giải đáp các thắc mắc nhé !

Giả sử bạn là một người mới bắt đầu học về lập trình, đang phân vân không biết nên lựa chọn đi theo hướng Frontend, Backend hay muốn theo đuổi cả hai thì bài viết này thực sự dành cho bạn đấy. Để định hướng cho mục tiêu trở thành một Developer tài năng của bạn, hãy cùng Devwork tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây nhé.

Khi tìm hiểu về các khái niệm lập trình web hay lập trình mobile thì chắc hẳn bạn sẽ thấy thuật ngữ về Frontend và Backend xuất hiện nhiều lần. Frontend và Backend là hai thuật ngữ quan trọng của một ứng dụng, website. Vậy Frontend và Backend là gì. Chúng có sự khác biệt như thế nào?

Frontend (hay còn gọi là client-side) là tất cả những gì liên quan đến những hiển thị của một phần mềm hay ứng dụng mà người dùng nhìn thấy mỗi khi truy cập, bao gồm cả phạm trù thiết kế giao diện và các ngôn ngữ như HTML hay CSS.

Người dùng có thể tương tác trực tiếp với nhiều khía cạnh của Frontend như: màu sắc chủ đạo, tìm kiếm và đọc thông tin, sử dụng các nút bấm và tính năng trên web/ ứng dụng. Mục đính của Frontend là giúp người dùng dễ dàng thao tác và sử dụng hệ thống nhờ vào giao diện được thiết kế.

Ngôn ngữ Frontend thông dụng:

Những kĩ năng cần thiết cho lập trình Frontend là gì?

HTML (Hypertext Markup Language) và CSS (Cascading style Sheets) là hai ngôn ngữ cơ bản nhất để xây dựng nên giao diện của một website. Nếu không nắm chắc được hai ngôn ngữ này thì không thể xây dựng và thiết kế trang web. Đây cũng là hai ngôn ngữ đầu tiên mà bạn cần học khi muốn trở thành một Frontend Developer.

Javascript là ngôn ngữ lập trình dùng để tạo ra tương tác giữa người dùng và giao diện website. Cùng với HTML và CSS, Javascript đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc thiết kế giao diện của website. Đây là một công cụ vô cùng quan trọng mà không một lập trình viên Frontend nào có thể bỏ qua.

Ngoài việc thông thạo các ngôn ngữ trên, các Frontend Developer cũng cần phải có chút am hiểu về các framework khác, kể đến như là Bootstrap, Foundation, Backbone, AngularJS, EmberJS để đảm bảo nội dung luôn được hiển thị tốt trên mọi thiết bị khác nhau và các thư viện như jQuery, LESS của Javascript đóng gói code vào trong một hình thứ giúp tiết kiệm thời gian và hữu dụng hơn.

Sử dụng những công cụ trên, các frontend developer làm việc chặt chẽ với các designer hoặc nhà phân tích trải nghiệm người dùng để biến những mockup, hoặc wireframe, từ phát triển tới sản phẩm thực tế.

Các lập trình viên Frontend giỏi cũng có thể xác định chính xác các vấn đề cụ thể trong trải nghiệm của người dùng, cung cấp các khuyến nghị và giải pháp hệ thống hóa để ảnh hưởng đến thiết kế đó. Một điều quan trọng là họ có khả năng hợp tác với những nhóm khác trong công ty để hiểu rõ mục đích cụ thể, nhu cầu và cơ hội, và sau đó thực hiện theo những chỉ dẫn đó.

2. Backend là gì?

Backend là tất cả những phần hỗ trợ hoạt động của website hoặc ứng dụng mà người dùng không thể nhìn thấy được. Có thể cho rằng Backend giống như bộ não của con người. Nó xử lý những yêu cầu, câu lệnh và lựa chọn thông tin chính xác để hiển thị lên màn hình.

Các ngôn ngữ lập trình Backend thông dụng:

Những kĩ năng cần thiết cho lập trình Backend là gì?

Một Backend Developer luôn cần có cho mình đó là kiến thức về ngôn ngữ phát triển, cơ sở dữ liệu và bộ đệm, API (REST & SOAP), ngôn ngữ lập trình, cấu trúc dữ liệu và thuật toán.

Hiện nay, để trở thành một Backend Developer thì cần phải nắm rõ những ngôn ngữ sau: Java, Python, Ruby, PHP, Rust. Các loại ngôn ngữ này sẽ giúp bạn đơn giản hóa quá trình làm việc nhờ các cấu trúc đơn giản, hiệu suất làm việc lớn.

Để đảm bảo cho máy chủ, dữ liệu và các ứng dụng giao tiếp với nhau dễ dàng hơn thì các lập trình viên Backend ngoài việc sử dụng tốt các ngôn ngữ trên thì cần nắm vững các công cụ như MySQL, Oracle, và SQL Server. Các công cụ này sẽ giúp cho quá trình tìm kiếm, thay đổi, lưu trữ dữ liệu để phục vụ người dùng trong phần Frontend.

Hầu hết những công việc tuyển dụng của một lập trình viên Backend đều đòi hỏi nhiều kinh nghiệm về các framework PHP như Zend, Symfony, và CakePHP; một số kinh nghiệm có các phần mềm quản lý dạng phiên bản như: SVN, CVS, hoặc Git; và một số kinh nghiệm với Linux cho việc phát triển cũng như triển khai hệ thống.

3. Sự khác biệt giữa Backend và Frontend?

Backend và Frontend hoạt động song song với nhau để đảm bảo một ứng dụng hoặc website hoạt động bình thường. Sự khác biệt giữa Frontend và Backend liên quan đến người dùng. Trong khi Frontend là những gì người dùng nhìn thấy được, Backend là thứ giúp Frontend trở nên khả thi.

4. Fullstack là gì?

Fullstack Developer là người phụ trách cả Frontend (thiết kế UI, UX và flow) cho tới Backend (thiết kế database và viết các API cần thiết) của hệ thống. Họ là những người vừa có khả năng tư duy logic để phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu , vừa có thể ứng biến linh hoạt với CSS để tối ưu hóa cách hiển thị của trang web/ ứng dụng di động.

Những kỹ năng cần thiết cho lập trình Fullstack là gì?

Các lập trình viên Fullstack làm việc giống như các lập trình viên Backend ở phía máy chủ của lập trình web, nhưng họ có thể cũng thành thạo các ngôn ngữ Frontend để điều khiển nội dung trông như thế nào ở phía giao diện của trang web. Họ là những người đa năng.

Bất kể là sử dụng công cụ xác định nào, tùy thuộc vào dự án và khách hàng, các lập trình viên Fullstack nên có kiến thức ở mọi cấp độ về cách web hoạt động: cài đặt và cấu hình các máy chủ Linux, viết các API server-side, nhảy vào phần Javascript client-side của một ứng dụng, và cũng cần có “con mắt thẩm mỹ” với CSS.

Sử dụng những công cụ này, các lập trình viên Fullstack cần có khả năng ngay lập tức xác định trách nhiệm của client-side hay server-side, và trình bày rõ ràng về mặt ưu nhược điểm của các giải pháp khác nhau.

Tóm lại, qua phần nội dung mà Devwork đã tổng hợp và chia sẻ như trên thì chắc hẳn bạn đã hiểu được như thế nào là Frontend, Backend và Fullstack. Việc còn lại là bạn hãy tự định hướng cho mình, nên đi theo hướng nào hoặc chọn cả hai. Và nên nhớ rằng, mỗi một mảng đều sẽ là một kho tàng kiến thức khổng lồ.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về lộ trình nghề nghiệp của Lập trình viên, tham khảo thêm tại: https://devwork.vn/blog/627/lo-trinh-nghe-nghiep-dien-hinh-cua-mot-lap-trinh-vien

Hiện tại Devwork có nhiều vị trí cho bạn lựa chọn phù hợp

Nếu bạn quan tâm và mong muốn thử sức ở vị trí HR Freelancer, có thể tham khảo công việc trên website của Devwork và đăng ký để trở thành một HR Freelancer ngay tại: https://devwork.vn/dang-ky/hr-freelance

Hoặc bạn muốn đăng ký NTD hãy truy cập ngay tại link website sau: https://devwork.vn/dang-ky/nha-tuyen-dung

Hơn 1500 Nhà tuyển dụng tin dùng Devwork để :

Tối ưu chi phí

Tiết kiệm thời gian

Chất lượng chuyên nghiệp

Hãy đăng ký ngay Devwork trong hôm nay để có thể gia tăng sự cạnh tranh của công ty bạn.

Hoặc liên hệ với chúng tôi :

Email: [email protected]

Tag Cloud:

Tác giả: Lê Thị Ngọc Anh

Việc làm tại Devwork

Bài viết liên quan

Suy Thoái Kinh Tế: Liệu Ngành IT Có Hết Thời?

Trong những năm gần đây, thế giới đã chứng kiến nhiều biến động lớn trong tình hình kinh tế toàn cầu. Khái niệm “suy thoái” không còn xa lạ và đã tạo ra những lo ngại và câu hỏi về tương lai của nhiều ngành công nghiệp, trong đó có ngành công nghệ thông tin (IT). Trong bài viết này, chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi quan trọng: liệu ngành công nghệ thông tin có đang hết thời trong bối cảnh suy thoái kinh tế?

Các thẻ HTML cơ bản và ứng dụng

Cùng với sự phát triển của công nghệ 4.0, kỹ thuật, điện tử và ứng dụng tin học dần trở thành những lĩnh vực ưu việt của nhân loại. Máy tính, công nghệ thông tin, phần mềm và lập trình luôn là những lĩnh vực thu hút sự quan tâm hiện nay. Và việc ứng dụng website cũng trở nên vô cùng phổ biến. Để có thể phát triển trang web, nắm vững các kiến thức cơ bản là điều trọng yếu. Và HTML là gì? Các thẻ HTML cơ bản và ứng dụng ra sao là những kiến thức nền tảng cho kỹ năng làm web.

Những projects giúp nâng hạng Front-end Developer

Cách nhanh nhất để lên trình Front end là tự triển những project thật. Bạn có thể xem tutorials, hay tham gia rất nhiều khóa học, nhưng nếu không tự ứng dụng và thực hành thì sẽ rất khó để bạn thực sự tiếp thu những kỹ năng cần thiết cho những projects thực tế. Những project từ client thì sẽ không có hướng dẫn từ A đến Z, nếu có thì họ cũng chẳng cần bạn làm gì. Với project được giao, bạn phải tự thân vận động từ solution, thực hiện từng bước, thậm chí hack quá trình để về đích.

The role of a web developer is one that almost always makes it to the lists of high-paying IT jobs. And why not? In today’s digital world, web developers are indispensable. Whether it’s a stunning website, a high-performing e-commerce site, or any other web-based application, it’s the handiwork of a web developer.

If you’re aspiring to wear the hat of a web developer, you’d be thrilled to know that full stack developer skills are in high demand. But do you know how full-stack vs. front end vs. back end web development stack up against each other? In other words, what makes these job roles different? We’ll break it down for you.

In this article we will cover the following topics that will give you clear understanding of the differences between front end developer, back end developer and full stack developer:

 • What is web development?
 • Types of web development
 • What is frontend development?
 • Who is a front end developer?
 • What are the front end developer skills?
 • Front end developer salary
 • What is backend development?
 • Who is a back end developer?
 • What are back end developer skills?
 • Back end developer salary
 • Frontend vs. backend development
 • Who is a full-stack developer?
 • What are the full stack developer skills?
 • Full stack developer salary

But first, let’s get a couple of basics out of the way.

Front-end vs back-end: What's the difference?
Front-end vs back-end: What’s the difference?

Frontend là gì?

Frontend là gì? Frontend developer là gì?

Frontend là một phần quan trọng trong việc thiết kế và phát triển các ứng dụng website hoặc mobile mà ở đó người dùng có thể nhìn và tương tác trực tiếp; bao gồm các thành phần giao diện người dùng (UI) như nút nhấn, menu và hình ảnh, font chữ, màu sắc hay danh mục sản phẩm. Frontend thường được viết bằng các ngôn ngữ như HTML, CSS và JavaScript.

Frontend developer là lập trình viên chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển Client Side. Nói một cách đơn giản thì lập trình viên Frontend là người phụ trách thực hiện các công việc như xây dựng, phát triển giao diện website với mục đích mang tới trải nghiệm sử dụng tốt nhất cho khách hàng trên chính website của mình. Đồng thời họ cũng cần phải có khả năng thiết kế, gu thẩm mỹ cũng như kỹ năng để mang tới giao diện người dùng đẹp mắt và thân thiện hay viết code để xử lý các sự kiện và tương tác của người dùng. Đồng thời, Frontend developer cũng phải biết cách kết nối với backend để lấy dữ liệu và hiển thị lên trình duyệt.

Làm frontend cần có kỹ năng gì?

Để trở thành một frontend developer giỏi và thành công, bạn cần có kỹ năng về các ngôn ngữ lập trình như sau:

 • HTML/CSS: Là ngôn ngữ đánh dấu và tạo kiểu cho nội dung web. Đây được xem là các building block cơ bản và quan trọng trong việc thiết kế website.
 • JavaScript: Là ngôn ngữ lập trình cho phép tạo ra các chức năng cần thiết cho website hoặc ứng dụng.
 • Framework và thư viện: Là những công cụ hỗ trợ việc phát triển frontend, giúp tăng năng suất và chất ượng của code. Có rất nhiều framework frontend phổ biến hiện nay như Bootstrap, Tailwind CSS, React, Angular hay Vue chịu trách nhiệp cung cấp Structure chứa sẵn mã code Javascript.
 • Responsive design: Là khả năng tạo ra các giao diện thích ứng với các kích thước màn hình khác nhau, từ máy tính để bàn đến điện thoại thông minh.
 • UX/UI design: Là khả năng thiết kế các giao diện thân thiện và dễ sử dụng cho người dùng, cũng như hiểu được mong muốn và hành vi của họ.
 • Kỹ năng Cross-Browser Development: Là cách giúp cho trang web của bạn có thể hoạt động tối ưu trên bất cứ trình duyệt, thiết bị và hệ điều hành khác nhau nào mà không gây ra lỗi khi sử dụng, cụ thể ở đây là lỗi về giao diện.

Mức lương của frontend

Trong thời điểm công nghệ ngày càng phát triển như ngày nay, Frontend Developer được đánh giá là một trong những nghề có mức lương cao và hấp dẫn. Mức lương của vị trí này không cố định và tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của họ. Theo khảo sát của TopDev.vn năm 2020, mức lương trung bình của frontend developer tại Việt Nam là 15 triệu đồng/tháng. Mức lương cao nhất có thể lên đến 50 triệu đồng/tháng.

Full-Stack Developers

What Is Full Stack Development?

An individual who operates on the front end and back end of a web – based application is known as a full stack developer. While the back end is in charge of the site’s architecture and logic in the background, the front end is in charge of the website’s aesthetic appearance and feel.

Who Is a Full-Stack Developer?

A full-stack developer can be best explained as the “jack of all trades.” They are skilled in both front end and back end languages and can work with multiple frameworks.

Skills and Tools You Need as a Full Stack Web Developer

Let’s examine the technology and tools you will need to master in order to qualify as a full stack developer.

 • Essential Programming Languages: Javascript, CSS, HTML, and other pertinent frameworks
 • A full-stack programmer must be proficient in at least one of the following: PHP, Python, Ruby, Java, etc.
 • Database administration expertise is necessary for the back end. The user interface, however, calls for a foundational understanding of design.
 • Testing and Debugging – Finding and repairing these mistakes (or “bugs”) is known as debugging. Another critical ability to develop is testing. You may check that your software is performing as intended by writing tests for it.
 • The project’s code can be tracked and managed using version control. Use the well-known programme Git to keep track of your code.
 • The ability to solve problems is a company’s most crucial competency. Businesses and customers are looking to you for solutions. It’s essential to understand how to troubleshoot problems with these web apps by dividing them into smaller, more manageable chunks.

Full Stack Developer Salary

Given their versatility and broad knowledge spectrum, full-stack web developers are sought-after professionals. The annual paycheck of an average full stack developer can fall within the $112,788 range but can go as high as $150,000 depending on their skillset and experience.

Full-stack developers command the higher salary package than front end or back end developers. Employers are willing to pay more for a full stack developer because it makes more business sense to hire an individual with front and back end skills, rather than getting two people to do the same job.

Therefore, for aspirants who are planning to carve a career in the tech industry, the role of a full stack developer is a lucrative option.

#7: NÊN CHỌN HỌC FRONT-END HAY BACK-END? XU HƯỚNG FULLSTACK WEB DEVELOPER
#7: NÊN CHỌN HỌC FRONT-END HAY BACK-END? XU HƯỚNG FULLSTACK WEB DEVELOPER

What Is Web Development?

Web development is the process of creating a website on the internet. Web development refers to the non-design aspects of a website, such as creating features and functionality using programming, markup, and scripting languages. Developers concentrate on the technical aspects of website development, such as architecture, programming, and application integration, and graphics.

A web developer is someone who –

 • Builds and maintains websites and other web applications
 • Converts a web design into a website
 • To comprehend the vision, they collaborate with clients, stakeholders, and designers
 • Can specialize in either frontend or backend development. If required, even as a full-stack developer

Now that you know what web development is, look at the different types of web development.

FAQs

Who gets paid more, front-end or backend?

Backend engineers are compensated more. It is a cultural bias in software development that the front-end or “gui” is what “graphic artists” construct, whereas the back-end is where all the complex computer science theory must take place and should never be questioned.

Which is better: backend or frontend?

It is determined by your area of interest and level of specialization. If you’re interested in design, the front end would be ideal. The back end would be better if you are strong at logical thinking, API, and server management.

Is frontend a good career?

Yes, working as a front-end developer is a rewarding profession. It is in high demand by firms such as Amazon, Deloitte, HCL, and others. Furthermore, the average annual salary for a front-end developer is extremely good. Overall, an in-demand career with decent salary and new learning opportunities every day.

Is backend a good career?

A job in back end development is a good choice for folks who enjoy programming and are enthusiastic about technology. You’ll be determining what educational path you want to follow as you decide what employment path you want to take.

What is the highest pay for a Front End Developer?

In India, the average front end developer income is roughly Rs. 5,33,000 per year. This sum can be increased to a maximum of Rs. 1,126,000 every year.

What is the lowest pay for a Front End Developer?

In India, the average starting salary for a front end developer is roughly 1.8 lakhs per year (15.0k per month). A front end developer must have at least one year of experience.

How much does a Front End Developer make in India?

Front end Developer salaries in India range from 1.8 Lakhs to 12.5 Lakhs per year, with an average yearly pay of 4.5 Lakhs. Estimated salaries are based on 9.7k salaries obtained from Front end Developers.

How much does a Front End Developer make in the USA?

In the United States, the average income for a Front End Developer is $105,783. In the United States, the average incremental cash compensation for a Front End Developer is $11,229. In the United States, the average total compensation for a Front End Developer is $117,012.

What is the starting salary for a Backend Developer in India?

Backend Developer salaries in India range from 2.0 Lakhs to 19.6 Lakhs per year, with an average yearly pay of 5.5 Lakhs.

What is the starting salary for a Backend Developer in the USA?

In the United States, the average annual salary for an Entry Level backend Developer is $89,905.

Frontend developer | front end developer mock interview | Interviewing my Subscriber
Frontend developer | front end developer mock interview | Interviewing my Subscriber

What Are Back End Developer skills?

The programming languages that back end developers typically need to know include PHP, Ruby, Python, and .Net to build applications. Plus, they should have good command over database technologies like Oracle, Microsoft SQL Server, and MySQL.

Since the developer community widely embraces PHP, let’s take that as an example. A scripting language, PHP, works together with Structured Query Language, or SQL, which is the database from where PHP pulls information out to enter it into an HTML file for display. You can find examples of this process everywhere.

For instance, when a user registers on a website, the SQL database stores the submitted information. Every time they log in, the server-side language gets the information from the database, and HTML displays it on your screen. It’s the job of a back end developer to set this process in motion.

What Is Frontend Development?

 • The aspect of web development that codes and produces frontend elements of a website, or features that are immediately observable and accessible by the end-user or client, is known as frontend development.
 • Essentially, a frontend developer is in charge of everything you see be it styling, graphics, text, alignment, navigation, colors, and so on, and attempts to improve the user experience to make it as seamless as possible.
 • They also contribute to the overall design and aesthetic, along with debugging.
 • The major goals of frontend development are responsiveness and performance.

If what you see in an application is the front end, then what do you think makes this happen? That’s right, it is the backend of the application. Continue reading this tutorial to understand this concept better, and start to learn about frontend vs. backend development.

Full Course Web Development [22 Hours] | Learn Full Stack Web Development From Scratch
Full Course Web Development [22 Hours] | Learn Full Stack Web Development From Scratch

Types of Web Development

Web development mainly includes frontend development, backend development, and when the two are put together, there is Fullstack development.

If you’re wondering what exactly they mean, don’t worry. Before learning about frontend vs. backend development, you will look at them separately and understand each of them in detail below in this tutorial.

Vậy Frontend là gì?

Phần front-end của một trang web là phần tương tác với người dùng. Tất cả mọi thứ bạn nhìn thấy khi điều hướng trên Internet, từ các font chữ, màu sắc cho tới các menu xổ xuống và các thanh trượt, là một sự kết hợp của HTML, CSS, và JavaScript được điều khiển bởi trình duyệt máy tính của bạn.

Các kỹ năng và công cụ

Các lập trình viên front-end chịu trách nhiệm cho giao diện của một trang web và kiến trúc những trải nghiệm của người dùng. Để thực hiện được những mục tiêu đó, các lập trình viên front-end phải tinh thông 3 ngôn ngữ chính: HTML, CSS, và ngôn ngữ lập trình JavaScript.

Ngoài việc thông thạo các ngôn ngữ đó, các lập trình viên front-end cần phải làm quen với các framework như Bootstrap, Foundation, Backbone, AngularJS, và EmberJS, để đảm bảo nội dung luôn hiển thị tốt trên mọi thiết bị khác nhau, và các thư viện như jQuery và LESS, đóng gói code vào trong một hình thức giúp tiết kiệm thời gian và hữu dụng hơn.

Rất nhiều công việc dành cho lập trình viên front-end cũng yêu cầu kinh nghiệm với Ajax, một kỹ thuật được sử dụng rộng rãi bằng cách dùng JavaScript để cho phép các trang load một cách tự động bằng cách tải dữ liệu máy chủ ở phần background.

Một lập trình viên front-end là người chịu trách nhiệm thiết kế nội thất của ngôi nhà đã được xây dựng bởi một lập trình viên back-end.

Sử dụng những công cụ này, các lập trình viên front-end làm việc chặt chẽ với các designer hoặc nhà phân tích trải nghiệm người dùng để biến những mockup, hoặc wireframe, từ phát triển tới sản phẩm thực tế.

Các lập trình viên front-end giỏi cũng có thể xác định chính xác các vấn đề cụ thể trong trải nghiệm của người dùng, cung cấp các khuyến nghị và giải pháp hệ thống hóa để ảnh hưởng đến thiết kế đó. Một điều quan trọng là họ có khả năng hợp tác với những nhóm khác trong công ty để hiểu rõ mục đích cụ thể, nhu cầu và cơ hội, và sau đó thực hiện theo những chỉ dẫn đó.

Công việc này bao gồm rất nhiều trách nhiệm, nhưng nó là việc rất đáng để làm. “Tôi là một người làm kỹ thuật, nhưng vẫn là một người có thị giác, và có thể thao tác với những gì chúng ta thấy và tương tác với các nền tảng kỹ thuật số thông qua việc đánh dấu và viết mã một cách tự nhiên,” Mikey Ilagan là một lập trình viên front-end với 8 năm kinh nghiệm cho biết. “Vì điều đó, tôi rất thích có khả năng tạo ra một ảnh hưởng lên giao diện người dùng, các khía cạnh của một ứng dụng hoặc trang web mà người dùng tương tác và nhìn thấy.”

Nói chung, một lập trình viên front-end chịu trách nhiệm cho thiết kế nội thất của một ngôi nhà đã được xây dựng bởi một lập trình viên back-end. Các hương vị và phong cách trang trí được quyết định bởi chủ nhà. Theo Greg Matranga, Giám đốc tiếp thị sản phẩm tại Apptix, nói về cả hai nhóm lập trình viên front-end và back-end mà ông giám sát, “Các lập trình viên làm việc trên front-end đôi khi hào hứng nhiều hơn về những gì họ làm bởi vì họ thực sự có thể tận dụng khả năng sáng tạo của mình.”

Ví dụ

Tất cả mọi thứ bạn đang nhìn thấy trên trang web này ngay bây giờ đều có thể được thực hiện bởi một lập trình viên front-end. Một designer tạo ra logo và đồ họa, một photographer cung cấp hình ảnh, một copywriter viết nội dung. Nhưng một lập trình viên front-end kết hợp tất cả những mảnh ghép đó lại và chuyển nó thành ngôn ngữ web, và tạo ra trải nghiệm mà bạn có khi duyệt qua mỗi trang. Để lấy một ví dụ cụ thể, khi bạn cuộn con chuột lên xuống ở trang chủ của website Udacity. Bạn có để ý thấy rằng chữ “U” biến mất rồi xuất hiện trở lại không? Đó là tác phẩm của một lập trình viên front-end.

142 Việc làm Front-End lương cao cho bạn

If your fresher and feel nervous in the interview then must watch |fresher frontend mock #interview
If your fresher and feel nervous in the interview then must watch |fresher frontend mock #interview

BackEnd là gì?

BackEnd là những phần bên trong bao gồm: máy chủ, ứng dụng và cơ sở dữ liệu. Ví dụ miêu tả: Bạn có nhu cầu đặt muốn chuyến bay và mở trang web rồi thực hiện tương tác online với frontend. Khi đó, thông tin bạn đã nhập sẽ được ứng dụng lưu vào cơ sở dữ liệu trên máy chủ. Nhờ vậy, máy chủ có thể dễ dàng quản lý những BackEnd dễ dàng hơn.

Những thông tin vẫn còn tồn tại trên máy chủ sẽ được lưu lại. Vậy nên, nếu như bạn đăng nhập lại vào ứng dụng để in vé thì hầu hết các thông tin mà bạn đã đăng ký trong tài khoản của bạn vẫn còn.

Những ông nghệ mà Backend áp dụng bao gồm: Ruby, Python, PHP… và chúng thường được cải tiến bởi một số framework như: Ruby on Rails, Cake PHP,… giúp quá trình nhanh phát triển và dễ cộng tác hơn.

Xem thêm: Thiết kế web WordPress chuẩn SEO tại Tmarketing với giao diện chuyên nghiệp, đầy đủ các tính năng ở đa dạng lĩnh vực.

Những kỹ năng cần thiết cho lập trình Back End là gì?

Nắm vững các kiến thức cơ bản

 • Một Backend Developer luôn cần có cho mình đó là kiến thức về ngôn ngữ phát triển, cơ sở dữ liệu và bộ đệm, API (REST & SOAP), ngôn ngữ lập trình, cấu trúc dữ liệu và thuật toán.

Các ngôn ngữ phát triển

 • Một Backend Developer có thể là một OOP hoặc một Functional Programming nên họ cần tập trung vào việc tạo ra các đối tượng. Các lập trình hướng đối tượng thường thực hiện câu lệnh theo thứ tự cụ thể với các loại ngôn ngữ lập trình phổ biến gồm: Java, .NET và Python.
 • Về sau, các lập trình viên thường sử dụng kỹ thuật trên nền tảng Haiti để thực hiện lập trình hàm sử dụng ngôn ngữ khai báo, nhờ vậy mà các câu lệnh có thể thực thi theo mọi thứ tự. Ngoài ra, nó chủ yếu được sử dụng cho khoa học dữ liệu và các ngôn ngữ phổ biến là SQL, F# và R.
 • Hầu hết các ngôn ngữ đều có thể được gõ tĩnh hoặc gõ động. Theo các chuyên gia thì OOP thì cứng hơn nhưng tốt hơn trong việc bắt lỗi còn Functional Programming thì linh hoạt hơn và nó có thể giải thích cho các lỗi không mong muốn.

Hiểu rõ về các ngữ lập trình

 • Hiện nay, để trở thành một Backend Developer thì cần phải nắm rõ những ngôn ngữ sau: Java, Python, Ruby, PHP, Rust. Các loại ngôn ngữ này sẽ giúp bạn đơn giản hóa quá trình làm việc nhờ các cấu trúc đơn giản, hiệu suất làm việc lớn.
 • Để đảm bảo cho máy chủ, dữ liệu và các ứng dụng giao tiếp với nhau dễ dàng hơn thì các lập trình viên Backend ngoài việc sử dụng tốt các ngôn ngữ trên thì cần nắm vững các công cụ như MySQL, Oracle, và SQL Server. Các công cụ này sẽ giúp cho quá trình tìm kiếm, thay đổi, lưu trữ dữ liệu để phục vụ người dùng trong phần front-end.
 • Hầu hết những công việc tuyển dụng của một lập trình viên back-end đều đòi hỏi nhiều kinh nghiệm về các framework PHP như Zend, Symfony, và CakePHP; một số kinh nghiệm có các phần mềm quản lý dạng phiên bản như: SVN, CVS, hoặc Git; và một số kinh nghiệm với Linux cho việc phát triển cũng như triển khai hệ thống.
 • Hiện tại, các lập trình viên back-end đều dùng phổ biến những công cụ này để góp phần tạo nên ứng dụng web có: code sạch, portable, và được viết tài liệu chu đáo. Tuy nhiên, trước khi lên code thì họ đều phải phối hợp rất nhiều với các bên liên quan đến nghiệp vụ để hiểu rõ hơn về các yêu cầu kỹ thuật. Từ đó, đưa ra được giải pháp hiệu quả nhất cho các kiến trúc công nghệ.

Lập trình viên Full Stack là gì?

Thường thì không có một sự phân biệt rõ ràng trắng đen giữa phát triển front-end và back-end. “Các lập trình viên front-end thường cần phải tìm hiểu thêm những kỹ năng back-end, và ngược lại, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế hiện nay,” Matranga nói. “Các lập trình viên cần phải có nhiều kỹ năng khác nhau và có kiến thức tổng hợp.”

Khái niệm lập trình viên full stack là vai trò đã được phổ biến cách đây 4 năm bởi bộ phận kỹ thuật của Facebook. Ý tưởng là một lập trình viên full stack có thể làm việc liên chức năng trên “stack” công nghệ, tức là cả front end lẫn back end.

“Làm việc chuyên nghiệp trên cả server side và client side mở ra nhiều cơ hội,” Federico Ulfo, một lập trình viên full stack tại công ty Grovo nói. Nhưng, dĩ nhiên, phát triển full stack không phải là không có những thách thức của nó. “Để làm ra một món ăn ngon, bạn có thể giỏi nấu hoặc giỏi nướng, nhưng để làm chủ cả hai kỹ năng này thì cần có thời gian và kinh nghiệm. Và tôi không nói về việc cứ làm theo một công thức nào đó, vì bất kỳ ai cũng có thể làm như vậy. Tôi đang nói về việc có các thành phần nguyên liệu để chuẩn bị cho một cái gì đó thực sự tốt.”

37 Việc làm Full-Stack lương cao tại đây

Các kỹ năng và công cụ

Các lập trình viên full stack làm việc giống như các lập trình viên back-end ở phía máy chủ của lập trình web, nhưng họ có thể cũng thành thạo các ngôn ngữ front-end để điều khiển nội dung trông như thế nào ở phía giao diện của trang web. Họ là những người đa năng.

Bất kể là sử dụng công cụ xác định nào, tùy thuộc vào dự án và khách hàng, các lập trình viên full stack nên có kiến thức ở mọi cấp độ về cách web hoạt động: cài đặt và cấu hình các máy chủ Linux, viết các API server-side, nhảy vào phần JavaScript client-side của một ứng dụng, và cũng cần có “con mắt thẩm mỹ” với CSS.

Sử dụng những công cụ này, các lập trình viên full stack cần có khả năng ngay lập tức xác định trách nhiệm của client-side hay server-side, và trình bày rõ ràng về mặt ưu nhược điểm của các giải pháp khác nhau.

Ví dụ

Một lập trình viên full stack sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ luồng trải nghiệm của bạn với bài viết blog này, từ thời gian tải và bố cục cho tới tính tương tác và cấu trúc của nó

TopDev tổng hợp

Đừng bỏ lỡ các cơ hội tìm việc làm IT lương cao fullstack, frontend, backend mới nhất tại đây

Có thể bạn quan tâm:

Ngày đăng: 20/07/2022 | Không có phản hồi

Ngày cập nhật: 08/11/2023

Sự bùng nổ của thời đại công nghệ thông tin đã đem đến nhiều công việc mới cho các bạn trẻ ngày nay. Và một trong số những công việc được nhiều bạn trẻ quan tâm là vị trí lập trình viên front end, back end và full stack develop. Vậy front end là gì? Back end là gì? Và Full stack là gì? Nếu bạn đang thắc mắc về những công việc này hãy cùng Glints điểm nhanh qua bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về thắc mắc của mình nhé.

Front end là một phần của một website ở đó người dùng có thể tương tác để sử dụng, tất cả những gì mà bạn nhìn thấy trên một website bao gồm: font chữ, màu sắc, danh mục sản phẩm, menu, thanh trượt, v.v. đều là sự kết hợp hoàn hảo giữa HTML, CSS và Javascript.

Front end developer là lập trình viên chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển Client Side. Hiểu một cách đơn giản front end developer là những người thực hiện công việc xây dựng, phát triển giao diện website nhằm đem đến cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất trên chính sản phẩm website mà mình là ra.

Để bạn có thể thành công tại vị trí việc làm front end thì điều quan trọng và cần thiết nhất chính là nắm rõ các kỹ năng cơ bản khi làm việc. Chỉ khi có kỹ năng thì bạn mới có thể hoàn thành tốt các công việc tại vị trí Front end. Sau đây là những kỹ năng cần thiết cho việc bắt đầu trở thành một frontend thực thụ.

Vậy với độ hot của công việc frontend thì mức lương bạn nhận được khi làm việc tại vị trí này là bao nhiêu? Theo thống kê mới nhất mức lương của một nhân viên Frontend như sau:

Tuy nhiên, mức lương này không cố định tùy vào từng khu vực mà mức lương của Frontend sẽ có sự chênh lệch. Khoảng lương phổ biến của lập trình viên Frontend dao động từ 11.000.000 – 23.000.000 đồng/tháng.

Xem thêm việc làm Frontend devloper dưới đây:

Backend là gì? Backend chính là một phần của trang web bao gồm một máy chủ, một ứng ứng và một cơ sở dữ liệu.

Nếu front end developer là người chịu trách nhiệm chính trong việc tạo ra một giao diện trang web đẹp với đầy đủ tính năng cần thiết, thì back end developer chính là người có trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ phức tạp ở phía sau một cách logic. Họ đảm bảo rằng hệ thống của trang web hoạt động được trơn tru khi đưa vào sử dụng.

Các dữ liệu quan trọng của người dùng, thuật toán phân tích, v.v. đều nằm ở phần back-end. Hiểu một cách đơn giản và ngắn gọn thì Backend developer là người nắm giữ vị trí quan trọng trong việc đưa ra quyết định cho cách thức vận hành của một website.

Để có thể thành công tại vị trí Backend developer cần phải có những kỹ năng gì? Dưới đây là những kỹ năng cơ bản và quan trọng mà một Backend developer cần có khi làm việc, cụ thể:

Vậy mức lương của một backend developer là bao nhiêu? Theo thống kê mới nhất mức lương của một lập trình viên backend dao động trong khoảng từ 14.000.000 – 24.000.000 đồng/tháng, cụ thể:

Mức lương trên được áp dụng đối với những ứng viên có kinh nghiệm từ 1 – 4 năm. Mặt bằng chung có thể thấy mức lương của lập trình viên Backend cao hơn so với Frontend.

Xem thêm việc làm backend developer dưới đây:

Đọc thêm: Developer Là Gì? Nghề Lập Trình Viên Lương Có Cao Không?

Full stack là cụm từ được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực hiện nay, đặc biệt là ngành công nghệ thông tin và kinh doanh. Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, Full stack được nhắc đến những kỹ năng và công nghệ cần có để hoàn thành tốt một dự án mà doanh nghiệp đang thực hiện.

Full stack developer được hiểu là những người nắm vững nhiều kỹ năng và sử dụng các kỹ năng đó để hoàn thành tốt dự án đang thực hiện. Những lập trình viên Full stack có khả năng xử lý được các công việc liên quan đến nhiều yếu tố bao gồm bảo mật, dữ liệu, máy chủ và dĩ nhiên bao gồm cả việc phát triển front end và back end.

Vậy các kỹ năng cần có của Full stack là gì? Dưới đây là một số kỹ năng quan trọng giúp cho bạn thành công hơn khi làm việc tại vị trí này, cụ thể:

Dựa theo khảo sát thì mức lương của một lập trình viên full stack sẽ rơi vào khoảng 54.000$/năm. Tại thị trường lao động Việt Nam, các lập trình viên fullstack sẽ có mức lương dao động từ 756$ – 2500$/tháng, theo đó:

Vị trí Tính chất công việc Ngôn ngữ lập trình Nhiệm vụ
Frontend

Công việc chính là tập trung vào mảng phát triển, xây dựng giao diện website và đem đến những trải nghiệm khác biệt cho người dùng nghiệm khác biệt cho người dùng

Có ba ngôn ngữ lập trình chủ đạo bao gồm: HTML, CSS và JavaScript. Ngoài việc sử dụng ngôn ngữ lập trình, Frontend cần làm quen với các framework như: Bootstrap, Foundation, Backbone, AngularJS và EmberJS

Thực hiện tối ưu hóa hình ảnh và tính năng cho website

Backend Đảm bảo các tác vụ quản trị web, dữ liệu từ phía máy chỉ diễn ra trơn tru

Các ngôn ngữ lập trình cơ bản được sử dụng phổ biến mà lập trình backend cần nắm bao gồm: PHP, Python, Ruby, Java, ASP.NET

Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý hệ thống

Full stack Có thể thực hiện các công việc liên quan đến frontend và backend Thông thạo ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript và những framework liên quan

Có nhiệm vụ chính trong việc quản lý toàn bộ vòng đời của dự án

Kết luận

Có thể nói full stack, backend và frontend được cho là những mắt xích quan trọng không thể thiếu trong quá trình phát triển của một website hay một ứng dụng. Chính vì thế mà nhu cầu tuyển dụng các vị trí lập trình viên là điều cần thiết.

Với những ai chưa nắm rõ front end là gì? Back end là gì? Và Full stack là gì?, bài viết trên của Glints chính là câu trả lời cho những thắc mắc của bạn. Mong rằng những chia sẻ ở bài viết trên sẽ giúp bạn có được câu trả lời thích đáng cho những thắc mắc của mình.

Chúng tôi rất buồn khi bài viết không hữu ích với bạn

Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này!

Làm sao để chúng tôi cải thiện bài viết này?

Khám phá ngay 10k+ công việc mới tại GlintsNền tảng tuyển dụng hàng đầu Đông Nam Á

Nhiều bạn khi mới bắt đầu tìm hiểu và muốn học lập trình web sẽ thường đặt ra câu hỏi: Làm web là gì? Web frontend và Backend là như thế nào mà lại tách biệt như thế? Sau này học xong sẽ làm gì? Và rồi chưa biết bản thân phù hợp với mảng nào, nên lựa chọn như thế nào để đúng với năng lực bản thân. Thì bạn cùng xem bài viết này nhé:

Vậy tại sao cần phân biệt giữa Frontend hay Backend, bởi vì lựa chọn khác nhau thì sẽ tới việc những thứ CẦN HỌC nó sẽ khác nhau, do đó chúng ta sẽ quyết định sẽ cần học và bổ sung kiến thức nào để có thể đi làm được. Để trả lời cho câu hỏi ta cần chọn học gì thì phải hiểu rõ về nó đã nhé! Gẹt gô!

Front End Developer là ai?

Front End Developer là người tập trung phát triển phía Client Side, nói một cách đơn giản dễ hiểu là tập trung vào mảng phát triển xây dựng giao diện và trải nghiệm cho người dùng. Để dễ hình dung thì ta vào trang facebook thần thánh, nếu ta là Front End Developer cho trang này thì ta là người xác định: logo đặt ở đâu, màu chủ đạo là màu gì, font chữ to hay nhỏ, ảnh này để kích cỡ thế nào, trái tim bay lên ra sao, nút Like đặt ở đâu….Tức là, người phụ trách phát triển HIỂN THỊ và TRẢI NGHIỆM người dùng cho ứng dụng web. Bạn chính là người quyết định CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN của người dùng về trang web. Web đẹp hay xấu, tinh tế hay thô lỗ là do bạn. Vì thế bạn cần có khả năng look & feel và trình thiết kế tuyệt đỉnh.

Kỹ năng Front End

Các ngôn ngữ để phát triển Front End bao gồm 3 ngôn ngữ chủ đạo đó là: HTML, CSS và Javascript. Tuy nhiên, để code nhanh gọn lẹ thì ta có thể sử dụng thêm các framework hay thư viện khác như:

Tuy nhiên, đó chỉ là vài cái ngôn ngữ ví dụ. Nhưng thực tế mà nói, để THIẾT KẾ được một website đẹp thì DEV cần nhiều hơn thế. DEV cần biết sử dụng font chữ cho chuẩn (typography), đưa ra bố cục hợp lý, tạo ra các trải nghiệm tinh tế và có lý thuyết cơ bản về PHỐI MẦU. Nói chung, để tạo ra 1 website đẹp không hề đơn giản, và cần nhiều kinh nghiệm cũng như trải nghiệm. Anyway, thì bạn nên bắt đầu từ HTML, CSS, Javascript, sau đó học thêm những cái liệt kê như Jquery, Bootstrap và mở rộng tầm nhìn với những từ khoá typography hay color rule.

Front End Developer là một nghề rất kiếm ra tiền, nhưng với điều kiện bạn phải làm tốt. Tốt tới đâu thì tiền về tới đó. Nếu bạn thực sự chỉ đam mê và chỉ thích thú với việc tạo ra các website đẹp, thì bạn hãy chăm chút cho nghề nghiệp của mình nhé và có thể học thêm cả photoshop nữa.

Back End Developer là ai?

Nếu Front End Developer có quyền lực kiến tạo nên vẻ đẹp của các trang web, thì Back End developer là người xử lý mọi logic nghiệp vụ phức tạp ở ẩn ở phía sau, giúp cho hệ thống hoạt động trơn tru. Dữ liệu của người dùng, thuật toán phân tích … đều nằm ở back-end. Lấy ví dụ: trên trang face, khi bạn post 1 status, để status ấy được lưu trữ thì cần backend, để status ấy hiển thị cho bạn bè của bạn xem thì cũng cần backend, để status ấy lưu những react (love, phẫn nộ, woo…haha) cũng cần backend …

Back End Developer là người quyết định cách thức website được vận hành. Người vô cùng quan trọng.

Kỹ năng Back End

Để trở thành Back end developer thì bạn cần biết ngôn ngữ phía Server cũng như biết thao tác với cơ sở dữ liệu:

Kiến thức phần back-end rất nhiều và phức tạp, do đó một back-end developer chỉ nên tập trung vào 2-3 ngôn ngữ chính, đừng ráng ôm hết kẻo “tấu hỏa nhập ma”. Code phần back-end thường rất nhiều và “khủng”, do đó cần có cấu trúc tốt, dễ cải tiến và mở rộng (bằng cách áp dụng SOLID). Back-end developer có thể trau dồi kiến thức để leo lên vị trí System Analyst hoặc Software Architecture.

Full Stack Developer là ai?

Full Stack là làm đủ cả Front End lẫn Back End Lập trình viên vừa có tư duy logic lại có óc thẩm mĩ tinh tế. Vừa code server giỏi lại biết linh hoạt biến hoá với css.

Các lập trình viên full stack làm việc giống như các lập trình viên back-end ở phía máy chủ của lập trình web, nhưng họ có thể cũng thành thạo các ngôn ngữ front-end để điều khiển nội dung trông như thế nào ở phía giao diện của trang web. Họ là những người đa năng.

Lập trình viên full stack là những người đa năng.

Kỹ năng Full Stack

Để trở thành 1 lập trình viên full stack thì bạn cần có những skill sau:

Bất kể là sử dụng công cụ xác định nào, tùy thuộc vào dự án và khách hàng, các lập trình viên full stack nên có kiến thức ở mọi cấp độ về cách web hoạt động: cài đặt và cấu hình các máy chủ Linux, viết các API server-side, nhảy vào phần JavaScript client-side của một ứng dụng, và cũng cần có “con mắt thẩm mỹ” với CSS.

Sử dụng những công cụ này, các lập trình viên full stack cần có khả năng ngay lập tức xác định trách nhiệm của client-side hay server-side, và trình bày rõ ràng về mặt ưu nhược điểm của các giải pháp khác nhau.

Phát triển web có rất nhiều mặt khác nhau. Nhưng không quan trọng về kiểu phát triển nào mà bạn đang theo đuổi, các kỹ năng mềm như chú ý đến chi tiết, khả năng học hỏi nhanh chóng, khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, và khả năng giao tiếp sẽ luôn giúp bổ trợ rất nhiều cho những kỹ năng cứng nêu trên.

Thật hạnh phúc khi chưa bao giờ có thời điểm nào tốt hơn để theo đuổi nghề phát triển web như lúc này. Số lượng việc làm của các lập trình viên web được dự đoán sẽ tăng 20% trong giai đoạn 10 năm từ 2012-2022, nhanh hơn tỉ lệ trung bình của tất cả các ngành nghề khác.

Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, có ba thuật ngữ quan trọng mà bạn cần biết: Frontend, Backend và Full stack. Những thuật ngữ này đều liên quan đến các khía cạnh khác nhau của quá trình phát triển phần mềm. Việc phân biệt được các vị trí công việc này sẽ giúp các bạn chọn lựa được công việc phù hợp với khả năng và mong muốn của bản thân. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác biệt của Frontend, Backend và Full stack nhé!

Contents

 • 1 Frontend là gì?
 • 2 Backend là gì?
 • 3 Full stack là gì?
Day in the Life of a Frontend Software Engineer
Day in the Life of a Frontend Software Engineer

Technologies Used For Front End Development

The following list includes some of the front end development technologies:

 • HyperText Markup Language (HTML) : This language uses markup. On the internet, web pages are made using it. It establishes the website’s structure and serves as its skeleton. HTML also has a Head and a Body, just like people do.
 • Cascading Style Sheets (CSS): Whereas HTML establishes the basic structure of a web page, CSS enhances its aesthetic appeal by applying colors, varied fonts, sizes, and margins. It specifies the visual style for the various web page sections.
 • Javascript (JS): Javascript is a programming language that increases the interactivity of web pages by introducing more intricate graphics, click triggers, and dialogue boxes. Javascript can even be used to create frameworks.

The following are the frameworks and libraries used in front-end development:

 • Angular- One of the most widely used front-end frameworks was created and is now supported by Google. This platform allows us to develop Single Page Applications (SPAs). The applications are built in Typescript.
 • React: Facebook created and maintains one of the most well-liked and commonly used Javascript libraries. This package allows us to develop Single Page Applications (SPAs). Javascript was used to create the applications.
 • Vue.js: It’s an open-source Javascript tool for building interface design and Single Page Applications (SPAs).

Back-EndFront-EndFull-Stack Development

For better understanding on the differences look at the table given below-

Full Stack Development
Front End Developer
Back End Developer

Able to create both sides of a website

Is incharge of the client-side

Is incharge of server side

A frontend technology, along with at least one backend language

Knowledge of HTML/CSS, React, Vue.js, and Angular

Ruby, PHP, Node.js, Java, Python, etc.

Complete lifecycle of a web application

Improves the program’s usability and aesthetic

Database management

Stop HTML,CSS,JS😡Learn this & Become FRONTEND Developer in 30DAYS Easily🔥🔴
Stop HTML,CSS,JS😡Learn this & Become FRONTEND Developer in 30DAYS Easily🔥🔴

FrontEnd là gì?

Front End (còn được biết đến như client-side) là tất cả những gì liên quan đến điều mà người dùng nhìn thấy mỗi khi truy cập vào một trang web, bao gồm phạm trù thiết kế và các ngôn ngữ như HTML hay CSS.

Người dùng tương tác trực tiếp với nhiều khía cạnh thuộc front-end như: nhận biết vị trí đặt để của logo, màu sắc chủ đạo, tìm kiếm và đọc thông tin, sử dụng các button và tính năng trên web… Mục đích cuối cùng của Front End là nhằm mang lại một giao diện bắt mắt, giúp người dùng dễ dàng thao tác và sử dụng.

Những kỹ năng cần thiết cho lập trình Front End là gì?

Bất kì lập trình viên Front end nào cũng cần phải nắm rõ được 3 ngôn ngữ chính: HTML, CSS và Javascript. Bên cạnh việc thông thạo các ngôn ngữ đó, các lập trình viên Front end cần phải làm quen với các framework như Bootstrap, Foundation, AngularJS,… và các thư viện như jQuery, LESS của Javascript.

Am hiểu về HTML & CSS

 • HTML (Hypertext Markup Language) và CSS (Cascading Style Sheets) là hai ngôn ngữ cơ bản nhất để xây dựng nên giao diện của một website. Nếu không nắm chắc hai ngôn ngữ này thì bạn sẽ không thể thiết kế được trang web.

Đây cũng là hai ngôn ngữ đầu tiên mà bạn cần học khi muốn trở thành một lập trình viên Front end.

Kỹ năng về JavaScript

 • Javascript là ngôn ngữ lập trình dùng để tạo ra tương tác giữa người dùng và giao diện website. Cùng với HTML và CSS, Javascript đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc xây dựng giao diện website. Đây là một vũ khí cực kì quan trọng mà không một lập trình viên Front end nào muốn bỏ qua.

Hiểu biết về jQuery

 • jQuery là thư viện được viết từ ngôn ngữ lập trình Javascript. Đây là một công cụ giúp xây dựng các chức năng bằng Javascript dễ dàng, nhanh và giàu tính năng hơn.

Nắm vững các ngôn ngữ lập trình là yêu cầu bắt buộc khi học Front end

 • Kiến thức về framework của JavaScript. trong Javascript, tồn tại những “bộ khung” được tạo nên từ các đoạn code, thư viện nhằm tối giản công sức phát triển ứng dụng. Những bộ khung như vậy đó được gọi là framework. Với việc sử dụng thành thạo các framework của Javascript hiện nay như AngularJS, Backbone, Ember, ReactJS… các lập trình viên Front end sẽ tiết kiệm được thời gian trong quá trình lập trình website, đồng thời tối ưu hoá được các tương tác với người dùng.

Kỹ năng về các Frontend frameworks

 • Hiện nay công việc frontend developer yêu cầu 4 frameworks phổ biến hàng đầu. Đó là các frameworks của ngôn ngữ lập trình Javascript bao gồm: AngularJS, Backbone, Ember, và ReactJS.

Kinh nghiệm với CSS Preprocessors

 • Bản thân CSS không thực sự là một ngôn ngữ lập trình, do đó CSS Preprocessors – hay còn gọi là “ngôn ngữ tiền xử lý CSS” ra đời với nhiệm vụ logic hoá và cấu trúc các đoạn mã CSS để cho CSS tiến đến gần hơn với một ngôn ngữ lập trình. Việc sử dụng CSS Preprocessors giúp tiết kiệm thời gian code, dễ dàng bảo trì và phát triển CSS đồng thời giúp cho các tập tin CSS được tổ chức một cách rõ ràng. Theo thực tế thì SASS và LESS là hai preprocessors có nhu cầu sử dụng cao nhất.

Front end developer cần rất nhiều kiến thức chuyên môn

Responsive và Thiết kế Mobile

 • Hiện nay, tỉ lệ truy cập vào internet nói chung và các website nói riêng từ thiết bị di động đã cao hơn so với desktop rất nhiều, do đó kĩ năng thiết kế giao diện website trên mobile đóng vai trò quan trọng trong việc trở thành một lập trình viên Front end. Responsive design là việc thiết kế website sao cho nó có thể tương thích với nhiều loại thiết bị điện tử sử dụng những kích thước hiển thị khác nhau.

Kỹ năng giải quyết và xử lý vấn đề

 • Việc trở thành một lập trình viên Front end không chỉ đơn giản là biết sử dụng các loại ngôn ngữ như HTML, CSS hay Javascript. Biết cách triển khai và thực hiện một thiết kế như thế nào cho tốt, biết cách fix bugs, hay thậm chí là biết cách nhận diện hoạt động của front end code với back end code đang được triển khai,… tất cả đều là những kĩ năng giải quyết vấn đề mà mọi lập trình viên Front end cần có.

Làm việc với hệ thống quản lý nội dung (CMS)

 • Phần lớn các website hiện nay đều xây dựng trên hệ thống CMS, điển hình nhất là WordPress, Drupal và Magento. Các lập trình viên tương lai nên trang bị kỹ năng làm việc với hệ thống này một cách thành thạo.

Hiểu biết về UI/UX

 • UI UX là cách gọi tắt của User Interface (Giao diện người dùng) và User Experience (Trải nghiệm người dùng). Về cơ bản, UI là thiết kế giao diện trực quan cho website, không liên quan đến code, UX là việc thực hiện nghiên cứu cách người dùng sử dụng trang web, từ đó đưa ra những thay đổi thông qua rất nhiều thử nghiệm.
 • Hiện nay UI và UX đã trở thành hai yếu tố rất quan trọng trong thiết kế website mà mọi Front end developer cần tìm hiểu và nắm chắc.

Keywords searched by users: front end back end full stack developer

Difference Between Front End, Back End, And Full Stack Developer
Difference Between Front End, Back End, And Full Stack Developer
Front-End Vs. Back-End Vs. Full Stack Developer - Which One To Choose?
Front-End Vs. Back-End Vs. Full Stack Developer – Which One To Choose?
Front-End Vs Back-End Vs Full Stack Web Development [2024 Edition]
Front-End Vs Back-End Vs Full Stack Web Development [2024 Edition]
Which Is Better, A Full Stack Developer Or A Backend Developer? - Quora
Which Is Better, A Full Stack Developer Or A Backend Developer? – Quora
Frontend, Backend, Fullstack?
Frontend, Backend, Fullstack?
What Is A Full Stack Developer? (And The Skills They Need) | Columbia Engineering Boot Camps
What Is A Full Stack Developer? (And The Skills They Need) | Columbia Engineering Boot Camps
Front End Development, Back End Development, And Full Stack Developers
Front End Development, Back End Development, And Full Stack Developers
Frontend Vs Backend Vs Full Stack Developers: Which One Do You Need To Hire? - Konstantinfo
Frontend Vs Backend Vs Full Stack Developers: Which One Do You Need To Hire? – Konstantinfo
Front End, Back End Và Full Stack Developer Khác Nhau Như Thế Nào? - Tự Học Lập Trình
Front End, Back End Và Full Stack Developer Khác Nhau Như Thế Nào? – Tự Học Lập Trình
Front-End Developer Vs Back-End Developer Vs Full-Stack Developer
Front-End Developer Vs Back-End Developer Vs Full-Stack Developer
Full Stack Web Development Guide - Frontend & Backend Programming - Youtube
Full Stack Web Development Guide – Frontend & Backend Programming – Youtube
Which Is Better, A Full Stack Developer Or A Backend Developer? - Quora
Which Is Better, A Full Stack Developer Or A Backend Developer? – Quora
Bạn Đã Biết Front End, Back End, Fullstack Là Gì ? - Việt Class
Bạn Đã Biết Front End, Back End, Fullstack Là Gì ? – Việt Class
Front-End Vs. Back-End Vs. Full Stack: What'S The Difference? | Treehouse
Front-End Vs. Back-End Vs. Full Stack: What’S The Difference? | Treehouse
Frontend Vs Backend Vs Full Stack: Which To Learn?
Frontend Vs Backend Vs Full Stack: Which To Learn?

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *