Chuyển tới nội dung
Home » Dht11 Arduino Mega 2560 | Cảm Biến Nhiệt Độ, Độ Ẩm Dht11

Dht11 Arduino Mega 2560 | Cảm Biến Nhiệt Độ, Độ Ẩm Dht11

Arduino Elegoo MEGA 2560 lesson 12 DHT11 Temperature and Humidity Sensor

Step 1: IDE Libraries Required

DHT11 Library is available on https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library. You can download the ZIP file and include the library in your IDE.

The I2C LCD was a bit tricky. I took hours to figure out how to get it to work, and I then found F Malpartida’s New LiquidCrystal library which was brilliant. This can be downloaded from https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads and added to the IDE.

Introduction: Arduino Temp/Humidity Sensor Using DHT11 and I2C LCD One Day Project

I have purchased an Arduino Mega 2560 set which came with some sensors and of course, and Arduino Mega.

In this instructable, I will share with you the steps I took to make an Arduino based temperature and humidity display.

Items required:

 • Arduino Mega 2560
 • LCD1602 IIC I2C

 • DHT11 Temperature/Humidity sensor
 • Breadboard
 • Jumper wires
 • 10K
Arduino Elegoo MEGA 2560 lesson 12 DHT11 Temperature and Humidity Sensor
Arduino Elegoo MEGA 2560 lesson 12 DHT11 Temperature and Humidity Sensor

Lời kết

Qua bài hôm nay các bạn biết cách làm thế nào để đọc một cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11, và hiểu hơn về cách giao tiếp của chúng.

Để nhận được nhiều kiến thức mới các bạn Đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất.

Tham gia Cộng đồng Arduino KIT để cùng nhau thảo luận và chia sẽ kiến thức về lập trình Arduino.

Nếu các bạn thấy bài viết bổ ích nhớ Like và Share cho mọi người cùng đọc nhé.

Chúc các bạn thành công.

Trân trọng.

The DHT11 humidity and temperature sensor makes it really easy to add humidity and temperature data to your DIY electronics projects. It’s perfect for remote weather stations, home environmental control systems, and farm or garden monitoring systems.

In this tutorial, I’ll first go into a little background about humidity, then I’ll explain how the DHT11 measures humidity. After that, I’ll show you how to connect the DHT11 to an Arduino and give you some example code so you can use the DHT11 in your own projects.

Watch the video for this tutorial here:

Here are the ranges and accuracy of the DHT11:

 • Humidity Range: 20-90% RH
 • Humidity Accuracy: ±5% RH
 • Temperature Range: 0-50 °C
 • Temperature Accuracy: ±2% °C
 • Operating Voltage: 3V to 5.5V

The DHT11 Datasheet:

Using the Data in Other Programs

What if you don’t want to output the actual humidity and temperature readings, but need them to calculate or control other things? The code below is the bare minimum needed to initialize the sensor. You can add this to existing programs and use

DHT.humidity

and

DHT.temperature

as variables in any function.


#include

dht DHT; #define DHT11_PIN 7 void setup(){ } void loop(){ int chk = DHT.read11(DHT11_PIN); delay(1000); }

To see an example of using the DHT11 sensor outputs as variables in other functions, check out our article How to Set Up an Ultrasonic Range Finder on an Arduino, where we use the

DHT.humidity

and

DHT.temperature

variables in a formula that improves the accuracy of an ultrasonic range finder.

You can watch how to set up the DHT11 and see how it works in this video:

If you have any questions about how to set up the DHT11 humidity and temperature sensor on your Arduino, just leave a comment below and I will try to answer it… And if you like our tutorials, please subscribe! Also, feel free to share this if you know anyone else that might find it helpful!

Arduino mega 2560 with DHT11 and LCd
Arduino mega 2560 with DHT11 and LCd

What is Relative Humidity?

The DHT11 measures relative humidity. Relative humidity is the amount of water vapor in air vs. the saturation point of water vapor in air. At the saturation point, water vapor starts to condense and accumulate on surfaces forming dew.

The saturation point changes with air temperature. Cold air can hold less water vapor before it becomes saturated, and hot air can hold more water vapor before it becomes saturated.

The formula to calculate relative humidity is:

Relative humidity is expressed as a percentage. At 100% RH, condensation occurs, and at 0% RH, the air is completely dry.

Step 2: Wiring the LCD, Sensor, and Arduino

Wiring is rather simple. I wired the sensor on a breadboard as per the diagram above. DHT11 needs 3.3 volts and the LCD needs 5 v.

Arduino, LCD, and sesnor Pin Assignments:

 • PIN 12: DHT Data
 • SDA: LCD SDA
 • SCL: LCD SCL
 • 3V3: DHT Power
 • 5V: LCD VCC
 • GND: LCD and DHT Gnd
Arduino Weather Station || dht11 Temperature & Humidity sensor
Arduino Weather Station || dht11 Temperature & Humidity sensor

Code mẫu

#include “DHT.h” const int DHTPIN = 4; const int DHTTYPE = DHT11; DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { Serial.begin(9600); dht.begin(); } void loop() { float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); Serial.print(“Nhiet do: “); Serial.println(t); Serial.print(“Do am: “); Serial.println(h); Serial.println(); delay(1000); }

Giải thích code

Khai báo chân kết nối cho cảm biến DHT ở đây mình dùng chân D4 trên Arduino Uno.

const int DHTPIN = 4; const int DHTTYPE = DHT11;

Thư viện DHT.h được khai báo sử dụng cho 2 loại cảm biến là DHT11 và DHT22.

Trong bài viết mình giới thiệu cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11, nên chúng ta cần phải khai báo là DHTTYPE là DHT11.

float h = dht.readHumidity(); // Đọc giá trị nhiệt độ từ cảm biến float t = dht.readTemperature(); // Đọc giá trị độ ẩm từ cảm biến

Ở trên là hai biến đọc giá trị nhiệt độ và độ ẩm.

Serial.print(“Nhiet do: “); Serial.println(t); Serial.print(“Do am: “); Serial.println(h);

In giá trị nhiệt độ, độ ẩm lên màn hình (Serial Monitor).

 • Để hiểu hơn về hàm Serial.print() và Serial.println() các bạn xem bài viết ở đây nhé:Xem ngay.

Chúng ta tiến hành Upload chương trình và bật Serial Monitor lên để xem kết quả nhé.

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11

Cảm biến độ ẩm và nhiệt độ DHT11 là cảm biến rất thông dụng hiện nay vì chi phí rẻ và rất dễ lấy dữ liệu thông qua chuẩn giao tiếp 1 wire.

Chuẩn giao tiếp 1 wire là dùng 1 chân Digital để truyền dữ liệu.

Bộ tiền xử lý tín hiệu được tích hợp trong cảm biến giúp bạn có thể đọc dữ liệu chính xác mà không phải qua bất kỳ tính toán nào.

Thông số kỹ thuật của cảm biến:

 • Điện áp hoạt động: 3V – 5V (DC)
 • Dãi độ ẩm hoạt động: 20% – 90% RH, sai số ±5%RH
 • Dãi nhiệt độ hoạt động: 0°C ~ 50°C, sai số ±2°C
 • Khoảng cách truyển tối đa: 20m

Các bạn download và cài đặt thư viện hỗ trợ sử dụng DHT11: Tại đây

DHT11 Temperature and humidity sensor using arduino with LCD disply tutorial
DHT11 Temperature and humidity sensor using arduino with LCD disply tutorial

Display Humidity and Temperature on the Serial Monitor

Before you can use the DHT11 on the Arduino, you’ll need to install the DHTLib library. It has all the functions needed to get the humidity and temperature readings from the sensor. It’s easy to install, just download the DHTLib.zip file below and open up the Arduino IDE. Then go to Sketch>Include Library>Add .ZIP Library and select the DHTLib.zip file.

After it’s installed, upload this example program to the Arduino and open the serial monitor:


#include

dht DHT; #define DHT11_PIN 7 void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop(){ int chk = DHT.read11(DHT11_PIN); Serial.print("Temperature = "); Serial.println(DHT.temperature); Serial.print("Humidity = "); Serial.println(DHT.humidity); delay(1000); }

You should see the humidity and temperature readings displayed at one second intervals.

If you don’t want to use pin 7 for the data signal, you can change the pin number in line 5 where it says

#define DHT11_PIN 7

.

Display Humidity and Temperature on an LCD

A nice way to display the humidity and temperature readings is on a 16X2 LCD. To do this, first follow our tutorial on How to Set Up an LCD Display on an Arduino, then upload this code to the Arduino:


#include

#include LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); dht DHT; #define DHT11_PIN 7 void setup(){ lcd.begin(16, 2); } void loop(){ int chk = DHT.read11(DHT11_PIN); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Temp: "); lcd.print(DHT.temperature); lcd.print((char)223); lcd.print("C"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Humidity: "); lcd.print(DHT.humidity); lcd.print("%"); delay(1000); }

ARDUINO MEGA 2560 CON DHT11 (sensor de temperatura y humedad)
ARDUINO MEGA 2560 CON DHT11 (sensor de temperatura y humedad)

Sơ đồ đấu nối

Arduino Uno Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11
5V VCC
GND GND
D4 DATA

Các linh kiện cần thiết cho dự án:

Tên linh kiện Số lượng Shopee
Arduino Uno R3 Mua ngay
Dây cáp nạp Mua ngay
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11 Mua ngay
Breadboard (Board Test) Mua ngay
Dây cắm (Đực – Đực) Mua ngay

Bạn sẽ học được gì

 • Có kiến thức cơ bản về Robotics
 • Chế tạo Robot dò đường thông minh
 • Đánh thức nhà khoa học bên trong bạn
 • Tìm hiểu thêm về Robotics, các thuật toán Robot tự động
 • Kiến thức nền tảng để chế tạo các máy móc tự động phục vụ đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất
 • Kiến thức để chế tạo sản phẩm, tham gia các cuộc thi khoa học công nghệ trong nước và quốc tế

How the DHT11 Measures Humidity and Temperature

The DHT11 detects water vapor by measuring the electrical resistance between two electrodes. The humidity sensing component is a moisture holding substrate with electrodes applied to the surface. When water vapor is absorbed by the substrate, ions are released by the substrate which increases the conductivity between the electrodes. The change in resistance between the two electrodes is proportional to the relative humidity. Higher relative humidity decreases the resistance between the electrodes, while lower relative humidity increases the resistance between the electrodes.

The DHT11 measures temperature with a surface mounted NTC temperature sensor (thermistor) built into the unit. To learn more about how thermistors work and how to use them on the Arduino, check out our Arduino Thermistor Temperature Sensor Tutorial.

With the plastic housing removed, you can see the electrodes applied to the substrate:

An IC mounted on the back of the unit converts the resistance measurement to relative humidity. It also stores the calibration coefficients, and controls the data signal transmission between the DHT11 and the Arduino:

The DHT11 uses just one signal wire to transmit data to the Arduino. Power comes from separate 5V and ground wires. A 10K Ohm pull-up resistor is needed between the signal line and 5V line to make sure the signal level stays high by default (see the datasheet for more info).

There are two different versions of the DHT11 you might come across. One type has four pins, and the other type has three pins and is mounted to a small PCB. The PCB mounted version is nice because it includes a surface mounted 10K Ohm pull up resistor for the signal line. Here are the pin outs for both versions:

DHT11 Temperature & Humidity sensor with Arduino - Tutorial
DHT11 Temperature & Humidity sensor with Arduino – Tutorial

Source code to install on controller

Before you upload this code to your Arduino, please format the EEPROM…

#include

#include

// global pointers OzIDManager* manager; OzDHTSensor* dhtTemperature; OzDHTSensor* dhtHumidity; void setup() { Serial.begin(115200); // instantiate objects manager = new OzIDManager; manager->_sendACK = true; manager->_checksum = true; OzCommunication::setIDManager(manager); //DHT11 sensor connected to D2 pin dhtTemperature = new OzDHTSensor(DHT11,DHTMode::Temperature,2); dhtHumidity = new OzDHTSensor(DHT11,DHTMode::Humidity,2); //Set it to DHT22 if using DHT22 // welcome devices int x = 1; manager->sendLinkSetup(); manager->PrintWelcomeLine(dhtTemperature, x++, “TemperatureSensor_1”); manager->PrintWelcomeLine(dhtHumidity, x++, “HumiditySensor_1”); } void loop() { dhtTemperature->ownLoop(); dhtHumidity->ownLoop(); OzCommunication::communicate(); }

Sorry, I can’t seem to find out how to search the forum for this topic. I can’t seem to find a working library for a DHT11 sensor and Arduino Mega. Any help will be appreciated.Thanks

Sorry, I can’t seem to find out how to search the forum for this topic. I can’t seem to find a working library for a DHT11 sensor and Arduino Mega. Any help will be appreciated.

Google: Arduino DHT11 or go to your Library Manager, write DHT11 and you will find many options. Choose DHT Sensor Library for instance.

The libraries I have found give me an error , “Error compiling for board for Arduino Mega”.Any other suggestions?Thanks

Sure – post your code, and include a link to where you got any libraries you are using.Attach as an .ino file works best, unless it’s very short.

cxplorrken:

Sorry, I can’t seem to find out how to search the forum for this topic. I can’t seem to find a working library for a DHT11 sensor and Arduino Mega. Any help will be appreciated.

The following sketch works well with MEGA+dht11 + the attached Library.


#include "DHT.h" #define DHTPIN 8 // what digital pin we're connected to #define DHTTYPE DHT11 // DHT11 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { Serial.begin(9600); dht.begin(); } void loop() { delay(2000); float humi = dht.readHumidity(); float tempC = dht.readTemperature(); float tempF = dht.readTemperature(true); if (isnan(humi) || isnan(tempC) || isnan(tempF)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); return; } Serial.print("Humidity: ");Serial.print(humi);Serial.print(" %\t"); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(tempC);Serial.print(" *C "); Serial.print(tempF);Serial.println(" *F"); }

DHT-sensor-library-master.zip (13.9 KB)

Created on: 28 January 2022

Arduino DHT11 sensor tutorial that shows how to measure temperature and humidity with an Arduino Uno and Arduino MEGA 2560. The DHT11 four pin sensor measures air temperature and relative humidity. This tutorial shows how to connect a DHT11 temperature and humidity sensor to an Arduino Uno and MEGA 2560. Build a breadboard circuit using the DHT11 sensor and connect it to an Arduino. After that, install a DHT11 library in the Arduino IDE. Finally use the library in a sketch to read and display temperature and humidity. Display temperature and humidity in the serial monitor window of the Arduino IDE.

Part 12 of the Arduino Tutorial for Beginners

The following image shows the DHT11 sensor pin numbering or pinout. As can be seen in the image, the sensor has a blue plastic case with square holes. Because of the holes, air passes onto the sensor surface. This allows the sensor to measure the current air temperature and relative humidity.

Power the DHT11 sensor with 5V from the Arduino, as explained in the next section. This sensor clocks temperature and humidity data out of the DATA pin. That is, it sends serial digital data out on the pin, rather than outputting an analog value. This is different from the MCP9700 temperature sensor that outputs an analog voltage that represents temperature. In order to use the DHT11 sensor in an Arduino sketch, a DHT11 library is loaded in the Arduino IDE. The section after the circuit diagram that follows explains how to install a DHT11 sensor library.

The following circuit diagram shows how to connect a DHT11 sensor to an Arduino Uno. Use the same connections on an Arduino MEGA 2560. That is, connect the DHT11 VDD or VCC pin to Arduino 5V. After that, connect the DHT11 GND pin to Arduino GND. Finally connect the DATA or IO pin of the DHT11 to an Arduino digital pin. Use Arduino digital pin 2 in this tutorial, as show in the circuit diagram.

In the circuit diagram, capacitor C1 is an optional capacitor. It is intended to be placed close to the sensor power pins to help stabilize the supply voltage. Resistor R1 is a 4k7 pull-up resistor. In fact a value of between 4k7 and 10k works fine for R1. Breadboard layout circuits follow in two subsections for the Uno and MEGA 2560.

Some tutorials connect the DATA pin of the DHT11 sensor to an Arduino analog pin such as A0. This only works because analog pins can actually be used as digital pins. That is because they are multi-function pins. Refer to the Ultimate Arduino Uno Hardware Manual for the Arduino Uno to find out how analog pins are configured as digital input/output pins, as well as analog input pins. Find the same information in the Ultimate Arduino MEGA 2560 Hardware Manual for the Arduino MEGA 2560.

Notice that the DHT11 symbol pin labels in the circuit diagram differ from the labels on the sensor at the right of the circuit. On the sensor, pin 1 is VDD, pin 2 is DATA, and pin 4 is GND. These names are from the translated DHT11 datasheet. The n.c. pin is a not connected pin that does nothing. In contrast, the symbol for the DHT11 sensor has the following different labels. Firstly pin 1 which is VDD is labeled VCC instead. Secondly pin 2 which is DATA is labeled IO on the symbol. Just be aware of these different labels, and know that they are alternate names for the same pins.

So far in this Arduino tutorial for beginners, part 6 shows how to read the value of a 470 ohm resistor. Part 8 shows how to read the value of a 10k resistor. Below is an explanation of how to read the value of a 4k7 resistor.

A 4k7 resistor is a 4700 ohm resistor. Similarly it can be called a 4.7k resistor. When written as 4k7, the k separates the thousands units from the hundred units of the value. In other words, it separates 4, which is 4000 ohms from 7, which is 700 ohms.

A 5% tolerance 4k7 resistor has the color bands yellow, violet and red. After that is the gold 5% tolerance band. Yellow has the value 4, violet 7 and red 2. Place the values from the first two color bands to together. That is 4 and 7 which gives 47. Finally place the number of zeros represented by the third color band after the first two digits. That is 2 in this example, which is two zeros. Finally we have 4700, which is written 4k7 for short. Refer back to resistors for beginners in electronics if needed. That article has the resistor color chart at the bottom of the page.

Build the circuit from above on a breadboard and connect it to an Arduino Uno as shown below. Optional capacitor C1 shown in the circuit diagram is not placed in the breadboard circuit. If you have an Arduino MEGA 2560, then build the breadboard circuit shown in the next subsection.

Build the following DHT11 breadboard circuit if you have an Arduino MEGA 2560. Optional capacitor C1 shown in the circuit diagram is not used in the breadboard circuit. Feel free to take 5V and GND from the connector at the end of the Arduino MEGA 2560 if desired. The following breadboard layout makes the connections clear. It avoids crossing wires. Build the circuit how you like, so long as it is electrically the same as the circuit diagram.

Currently there is no default DHT11 library in the Arduino IDE. Install a library in the Arduino IDE in the next section. After that, load a sketch to the Arduino that gets the temperature and humidity from the DHT11.

Connect the computer that is running the Arduino IDE to the internet. That is because the Arduino IDE retrieves libraries from the internet.

Open the Arduino IDE. After that, select Tools → Manage Libraries… from the top IDE menu bar. As a result, the Library Manager dialog box opens. Type DHT11 in the top right search box of the Library Manager dialog box. This filters available libraries that apply to the DHT11 sensor as shown in the following image. Hover the mouse cursor over the DHT sensor library, as the below image shows. As a result an Install button appears. Click the Install button to install the DHT sensor library.

A dependencies dialog box opens after clicking the Install button in the Library Manager. This is because the DHT sensor library relies on another library in order to work. Click the Install all button in the dependencies dialog box to install the extra library. A red dot highlights the button in the following image.

Click the Close button at the bottom right of the Library Manager dialog box after the library installation has finished. Run sketch code in the next section that gets the temperature and humidity from the DHT11 sensor.

An example sketch called DHTtester was installed with the DHT sensor library. Open this example sketch as follows. Select File → Examples → DHT sensor library → DHTtester from the top Arduino IDE menu bar. The DHT sensor library item is far down the Examples menu. With the mouse cursor on the menu that pops out from Examples, scroll down the menu. Eventually a heading appears called Examples from Custom Libraries. Find the DHT sensor library menu item under this heading. Finally, click the DHTtester item on this menu.

In the DHTtester sketch, find the following lines of code near the top of the sketch.

Comment out the DHT22 item and uncomment the DHT11 item. Afterwards, the code looks as follows. This selects the DHT11 sensor to read from in the sketch.

Save the sketch. As in a previous part of this tutorial series, the example sketch is write only. Save it to your Arduino sketch folder. For example save it as DHTtester_DHT11. Finally upload the sketch to the target Arduino board with the DHT11 circuit connected.

Open the Arduino IDE serial monitor window. Make sure that the baud rate at the bottom of the serial monitor window is set to 9600 baud. The serial monitor window displays the current humidity and temperature. New humidity and temperature values appear in serial monitor window approximately every two seconds. The following image shows the humidity and temperature readings in the serial monitor window.

Breath on the sensor and the humidity reading goes up, assuming the relative humidity is not already very high. Touch the sensor with your fingers and the humidity and temperature readings go up. Response time of the DHT11 sensor is fairly slow. It takes a few seconds for readings to stabilize.

As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases:

Arduino Mega 2560 DHT Sensor Control Code

DHT sensors can measure temperature and humidity. You can receive fresh measurements every 2 seconds in the form of digital signals. DHT11 can sense temperature from 0 to 50 °C and humidity from 20 to 80% RH. DHT22 can sense temperature from -40 to 80 °C and humidity from 0 to 100% RH. The DHT Controller Device manages communication between a DHT sensor and the current Ozeki software.

Arduino | Hiển Thị Nhiệt Độ & Độ Ẩm Cảm Biến DHT11 Lên LCD
Arduino | Hiển Thị Nhiệt Độ & Độ Ẩm Cảm Biến DHT11 Lên LCD

Step 4: You Are Done!

Upload the sketch to your board and you are done!

This code will work with the sensor and screen that I have gotten from AliExpress.com

The LCD code especially was done based on the code provided by turbiny as a comment on this instructable

The end result is as shown in the picture.

Số lượng mua (Cái)

Đơn giá (VND)

1+ 83.000
10+ 82.000
20+ 81.000

Giao hàng toàn quốc

Thanh toán khi nhận hàng

Cam kết đổi/trả hàng

Thuộc tính Giá trị Tìm kiếm

Loại

Shield

Giao tiếp

I2C

RoHS
55 Sản phẩm tương tự

DHT11 LM35 Mạch Chức Năng Arduino là một mạch được thiết kế cho người mới bắt đầu trong Arduino, với các thành phần khác nhau có sẵn giúp bạn dễ dàng xây dựng hơn 10 dự án. Bạn sẽ không phải hàn hoặc kết nối bất cứ thứ gì, chỉ cần cắm nó vào bo mạch và bắt đầu tìm ra nhiều ví dụ đơn giản khác nhau thay vì xử lý cáp, cảm biến và breadboard.

Bên cạnh mỗi thành phần, bạn có thể thấy chân kỹ thuật số trên pin tương tự mà nó được kết nối. Ngoài ra, có một số chân kỹ thuật số và một chân tương tự có sẵn cho các dự án khác. Mạch này có thể hoàn toàn tương thích với Arduino UNO R3 và nó sẽ là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn.

Lưu ý: Sản phẩm không được bảo hành. Quý khách vui lòng tham khảo Quy định bảo hành và Quy định đổi trả hàng

Thông số kỹ thuật:

D2 D3

Micro switches

D4

DHT11

D5

Buzzer

D6

IR Receiver

D7 D8

Digital sensor inputs

D9 – 11

RGB LED

D12 D13

Status LEDs

A0

Potentiometer

A1

Photoresistor

A2

LM35

A3

Analog sensor input

Chat

Keywords searched by users: dht11 arduino mega 2560

Arduino Temp/Humidity Sensor Using Dht11 And I2C Lcd One Day Project : 4 Steps - Instructables
Arduino Temp/Humidity Sensor Using Dht11 And I2C Lcd One Day Project : 4 Steps – Instructables
Đọc Nhiệt Độ, Độ Ẩm (Dht11) Sử Dụng Arduino Uno | Arduino Kit
Đọc Nhiệt Độ, Độ Ẩm (Dht11) Sử Dụng Arduino Uno | Arduino Kit
Arduino - Spfd5408 Tft Lcd 2.4 Temp And Humidity Monitor. Fahrenheit & Celsius! - Instructables
Arduino – Spfd5408 Tft Lcd 2.4 Temp And Humidity Monitor. Fahrenheit & Celsius! – Instructables
Dht11 Arduino Interfacing - The Engineering Projects
Dht11 Arduino Interfacing – The Engineering Projects
Interfacing Dht11 Temperature And Humidity Sensor With Arduino - Iotguider
Interfacing Dht11 Temperature And Humidity Sensor With Arduino – Iotguider
Dht11/Dht22 Sensor With Arduino Tutorial (2 Examples)
Dht11/Dht22 Sensor With Arduino Tutorial (2 Examples)
Arduino Mega Tft Lcd Dht 11 Sensor Temperature | 2.4 Inch Tft Lcd Shield | Tft Lcd Animation | Tft - Youtube
Arduino Mega Tft Lcd Dht 11 Sensor Temperature | 2.4 Inch Tft Lcd Shield | Tft Lcd Animation | Tft – Youtube
Dht11 Lm35 Mạch Chức Năng Arduino, Mạch Tích Hợp Nhiều Module Cho Arduino Uno, Mega2560
Dht11 Lm35 Mạch Chức Năng Arduino, Mạch Tích Hợp Nhiều Module Cho Arduino Uno, Mega2560
Dht11 Not Showing Correct Response (Constant Zero'S) - Sensors - Arduino Forum
Dht11 Not Showing Correct Response (Constant Zero’S) – Sensors – Arduino Forum
Dht11 Lm35 Mạch Chức Năng Arduino, Mạch Tích Hợp Nhiều Module Cho Arduino Uno, Mega2560
Dht11 Lm35 Mạch Chức Năng Arduino, Mạch Tích Hợp Nhiều Module Cho Arduino Uno, Mega2560
Dht11 Lm35 Arduino Uno 9 In 1 Sensor Shield Multifunction Expansion Board At Rs 999 | Badarpur | New Delhi | Id: 2848982555462
Dht11 Lm35 Arduino Uno 9 In 1 Sensor Shield Multifunction Expansion Board At Rs 999 | Badarpur | New Delhi | Id: 2848982555462
Starter Kit Tutorial For Mega 2560, Lesson 12 Dht11 Temperature And Humidity Sensor - Youtube
Starter Kit Tutorial For Mega 2560, Lesson 12 Dht11 Temperature And Humidity Sensor – Youtube

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *