Chuyển tới nội dung
Home » Business Analyst For Dummies | Chương 7: Săn Lùng Thông Tin Chính Xác – Công Cụ

Business Analyst For Dummies | Chương 7: Săn Lùng Thông Tin Chính Xác – Công Cụ

Business Analyst Full Course In 2 Hours | Business Analyst Training For Beginners | Simplilearn

What is the Business Analysis Process?

These are the widely accepted steps in the business analysis process. Each company’s needs and situations are different, however, so there may be some variance.

 1. Get oriented Make sure to clarify the business analyst’s role, determine the stakeholders’ perspective, and get familiar with the project’s history.
 2. Name the primary business objectives. Identify the primary stakeholders’ expectations, reconcile conflicting expectations, and make sure the objectives are clear and actionable.
 3. Define the project’s scope. You need a clear and complete statement of the project’s scope—a rough roadmap of all the steps the project participants must follow.
 4. Create a business analysis plan. List timelines, steps, and deliverables.
 5. Define requirements. You need concise, clear, and actionable requirements, based on analyzing the information gathered so far.
 6. Support the technical implementation. Since many solutions require using software, the business analyst needs to work closely with IT teams.
 7. Help implement the solution. This step involves creating clear documentation and training end-users.
 8. Assess value. Did the project work? How much progress did the organization make? Are there any needed follow-ups?

While looking into the various aspects of business analysis, we have learned what is business analysis so let us next learn its various techniques.

Chương 3: Xác định và làm việc với các bên liên quan (Stakeholder)

Chương này tập trung vào các bên liên quan, các nội dung này cũng khá tương đồng với Babok như:

 • Hiểu các bên liên quan tham gia dự án
 • Các bên tham gia dự án
 • Cách tốt nhất để làm việc với các bên liên quan

Chương 3 sách liệt kê ra những bên liên quan thường gặp trong dự án, đặc điểm của họ. Sách viết rất chi tiết các stakeholder phổ biến. Khi Business Analyst làm việc thì việc xác định đúng, đủ các bên liên quan tham gia dự án là rất quan trọng. Khi làm dự án bạn có thể lấy checklist này ra và đối chiếu với dự án của mình để không bị thiếu sót. Tác giả còn đưa ra một số kĩ thuật xác định và phân tích stkakeholder như RACI matrix.

Business Analyst Full Course In 2 Hours | Business Analyst Training For Beginners | Simplilearn
Business Analyst Full Course In 2 Hours | Business Analyst Training For Beginners | Simplilearn

Why Use Business Analysis?

Thanks mostly to the breathtaking pace of today’s technological advancements, the 21st century’s business world is one of rapid, constant change. Innovations change the way we live and work, and businesses must be able to adapt to these changes or get left behind.

Business analysts are the ideal professionals to shepherd any organization through the tricky terrain of change. Once they navigate through those changes, businesses emerge more robust, more competitive, and better equipped to handle the ever-evolving world of digital-based business.

After having understood what is a business analyst, let us next look at the business analysis process.

Chương 2: Các cấp độ khác nhau trong phân tích nghiệp vụ

Ở chương này nhóm tác giả đưa ra các nội dung chính quan trọng:

 • Các cấp độ khác nhau về phân tích nghiệp vụ: Về cơ bản thì có BA ở cấp độ doanh nghiệp, cấp độ tổ chức, cấp độ hoạt động và cấp độ dự án. Sách sẽ miêu tả và hướng dẫn cho bạn về từng cấp độ. Đoạn này khá hữu ích với việc xác định lộ trình phát triển nghề BA.
 • So sánh và đối chiếu nhiệm vụ và chức năng của BA ở 4 cấp độ trên

Xác định những người tham gia dự án và thách thức ở mỗi level.

Business Analyst Tutorial Business Analyst Training For Beginners Video
Business Analyst Tutorial Business Analyst Training For Beginners Video

Why Pursue a Career in Business Analysis?

Business Analysis is an approach used to make positive changes to organizations. It helps to identify and explain what changes are needed to improve a business’s productivity and efficiency. Data is an essential part of this process, and using it can give businesses a competitive advantage. A Business Analyst is someone who uses data to help a business run more efficiently. They study how the business works and use this knowledge to improve its performance. Other jobs that involve analyzing businesses include Systems Analysts, Product Managers, Business Architects, Management Consultants, and Data Scientists.

The main functions of a Business Analyst include improving business operations, collaborating with others, documenting requirements and needs, and making sure that these needs are being met. To become a Business Analyst, you need to have certain skills. These include understanding business problems, critical thinking, good communication, and negotiation skills.

Business Problems

As a Business Analyst, one of your primary functions is to identify and understand the business problems that the organization is facing. You need to have a keen eye for detail, be a good listener and observer, and have a thorough understanding of the industry and market trends. Once you have identified the business problems, you can work with the stakeholders to find the best solutions.

Critical Thinking

Critical thinking is the process of analyzing and evaluating information to form a well-reasoned judgment or conclusion. As a Business Analyst, you need to use critical thinking to evaluate and prioritize the business requirements and goals. This requires you to gather and analyze information from multiple sources, weigh the pros and cons of different options, and make informed decisions based on the data.

Good Communication

Communication is a critical function of a Business Analyst’s role. You need to be able to communicate effectively with stakeholders at all levels of the organization, from the executives to the end users. You must be able to convey complex information in a clear and concise manner, using appropriate language and terminology. Good communication skills also involve active listening and asking the right questions to fully understand the stakeholders’ needs.

Negotiation Skills

Negotiation is the process of reaching an agreement through discussion and compromise. As a Business Analyst, you will encounter situations where different stakeholders have conflicting needs and priorities. Negotiation skills are essential in such situations, where you need to balance different interests and find a solution that meets the requirements of all parties involved. Good negotiation skills require effective communication, creativity, and the ability to think outside the box to find win-win solutions.

What is Business Analysis?

Business analysis is a combination of gaining insight from data using specific techniques, and performing tasks to identify the needs of a business—then, recommending changes and providing solutions that produce value for the stakeholders. Many of the solutions potentially have software and digital data-based components, but can also incorporate organizational changes, like improving processes, developing new policies, and engaging in strategic planning.

Business Analyst Full Course In 2 Hours | Business Analyst Training For Beginners | Simplilearn
Business Analyst Full Course In 2 Hours | Business Analyst Training For Beginners | Simplilearn

Chương 1: Tóm tắt về Business Analysis

Chương này nói đến một số nội dung quan trọng như:

 • Business analysis là gì? vì sao BA lại quan trọng.
 • Vai trò và kĩ năng của Business analyst
 • Các nhóm ngành phổ biến và chứng chỉ dành cho Business Analyst

Ở chương này tác giả cũng trích lại nội dung về định nghĩa BA là gì theo phiên bản Babok.

Business analyst là tập hợp những nhiệm vụ, kĩ thuật, kĩ năng để liên lạc với các bên liên quan nhằm tìm hiểu cấu trúc, chính sách và hoạt động của một tổ chức, từ đó đưa ra giải pháp giúp tổ chức phát triển.

Có 2 mục quan trọng mà BA cần chú khi phân tích và đưa ra giải pháp đó là:

Goal: Tức là mục tiêu, theo mình đây cũng là điểm cốt lõi nhất khi bắt đầu một dự án. Trước khi bắt đầu triển khai vào phân tích thì cần xem mục tiêu thực sự nó là gì. Tại sao lại có dự án này, dự án này nó giúp giải quyết vấn đề gì cho doanh nghiệp. Khi BA hiểu được gốc rễ của vấn đề rồi thì mới đưa ra được phân tích, đề xuất các giải pháp mang lại hiệu quả cao.

Process: Tức là quy trình, khi xác định xong mục tiêu, BA lúc này cần trả lời câu hỏi How? Tức là làm thể nào để đạt được mục tiêu đó. Giải pháp cần làm gì? Giải pháp làm được gì và trông như thế nào.

Một số kĩ năng quan trọng của Business Analyst mà quyển sách liệt kê

 • Kĩ năng giao tiếp tốt
 • Nghiên cứu, ghi chép, phân tích
 • Quản lý thời gian
 • Tổ chức thông tin
 • Có khả năng nhìn tổng quan ( big picture)
 • Quan điểm tập trung vào khách hàng và mang lại giá trị cụ thể
 • Biết nhiều công cụ BA
 • Có khả năng linh hoạt

The Benefits of Certification

The certification process yields advantages to the professional and organization alike. For the individual, certification imparts skills and training that any good business analyst needs to succeed. Business analysis is not a career where you can mostly learn as you go! Entering a new position with a complete and robust skillset is the only way you will succeed.

Certification also grants you a tangible milestone, an easily measured achievement that tells prospective employers, “I know what I’m doing.” When you sit down for that interview, your certification is a verification of your qualifications. Certification helps you open the door to a better, more lucrative career in business analytics.

For the organization, certification assures the business that they have the right choice for the position. The interview process can be tricky, fraught with uncertainty. It’s also time-consuming and costly, so the organization should strive to make the right choice the first time by ensuring a mutually beneficial fit. Certification assures the candidate’s competency in the subject matter.

We have learned what is business analysis, next, let us look at the skills and qualifications of a business analyst.

Who Is A Business Analyst?| What Does A Business Analyst Do? - Roles & Responsibilities |Simplilearn
Who Is A Business Analyst?| What Does A Business Analyst Do? – Roles & Responsibilities |Simplilearn

Chương 7: Săn lùng thông tin chính xác – Công cụ

Chương này tập trung vào việc hướng dẫn, mô tả các công cụ trong quá trình khơi gợi yêu cầu.

 • Khám phá thông tin bằng cách sử dụng các công cụ khơi gợi
 • Cách sử dụng kĩ thuật tốt nhất cho từng stakeholder

Tác giả mô tả rất chi tiết về từng kĩ thuật, cách sử dụng một cách hiệu quả trong quá trình khơi gợi yêu cầu.

What Is Business Analytics?

Business analytics is the practice of using data to help inform and influence a company’s decision making. Data that is collected by the company is used to create predictive models. While business analytics is often focused on analyzing customer behavior, that is not its only application. Analytics can be valuable for nearly all industries, from retail to healthcare to human resources.

Business analytics can help companies in a variety of ways:

 • Helps businesses prepare for the future
 • Influences company decision making
 • Eliminates guesswork associated with predicting customer behavior
 • Enables companies to present clear and meaningful data to stakeholders
 • Allows companies to measure performance after making a change to their operations

Thanks to new technologies and tools, companies have access to more data than ever before. Businesses are able to collect information regarding purchasing trends, seasonality, customer satisfaction, and much more. According to Allied Market Research, the global business analytics market is predicted to reach $420.98 billion by 2027. That’s over a 15% compound annual growth rate.

When you look at what businesses have been able to achieve through business analytics, it’s easy to see why the field is thriving. Studies have shown that companies that embrace data analytics tend to outperform companies who do not. According to Gallup, companies that leverage behavioral insights outperform their competitors by 85% in sales and 25% in gross margin.

Related: Top 10 Most In-Demand Online Courses from Wharton Online Right Now

Business Analyst Training for Beginners | Business Analysis Tutorial | Invensis Learning
Business Analyst Training for Beginners | Business Analysis Tutorial | Invensis Learning

Grow Your Knowledge With a Business Analytics Program

The information provided here only scratches the surface of what business analytics is and what it can be used for. To learn more about how business analytics can help you reach new levels of success in your career, explore Wharton Online’s Business Analytics Specialization program. This program provides you with the education you need to start applying analytics concepts within your organization.

Wharton Online’s Business Analytics Specialization program features courses in Customer Analytics, Operation Analytics, People Analytics, and Accounting Analytics. This 100% online program allows you to work at your own pace and access on-demand lessons from Wharton professors. Request more information today to see how business analytics could fit into your professional development.

Business Analysis For Dummies is the go to reference on how to make the complex topic of business analysis easy to understand. Whether you are new or have experience with business analysis, this book gives you the tools, techniques, tips and tricks to set your project’s expectations and on the path to success.

[Xem chi tiết]

I. THÔNG TIN SẢN PHẨMMã sản phẩm : STT421Nhà xuất bản: For Dummies; 1st edition (July 22, 2013)Tác giả : Kupe Kupersmith, Paul Mulvey, Kate McGoey.Ngôn Ngữ : Tiếng AnhISBN : 1118510585Số trang : 384 pagesHình thức : Bìa Mềm, IN ĐEN TRẮNGLoại : Sách gia côngGiấy in : Giấy ngoại định lượng 70msg, viết vẽ và hightlight thoải mái.Chất lượng : Bản in rõ nét, giá rất tốt cho mọi người.

II. MÔ TẢ SẢN PHẨM

1.Mô tả sản phẩmYour go-to guide on business analysis

Business analysis refers to the set of tasks and activities that help companies determine their objectives for meeting certain opportunities or addressing challenges and then help them define solutions to meet those objectives. Those engaged in business analysis are charged with identifying the activities that enable the company to define the business problem or opportunity, define what the solutions looks like, and define how it should behave in the end. As a BA, you lay out the plans for the process ahead.

Business Analysis For Dummies is the go to reference on how to make the complex topic of business analysis easy to understand. Whether you are new or have experience with business analysis, this book gives you the tools, techniques, tips and tricks to set your project’s expectations and on the path to success.

If you’re interested in learning about the tools and techniques used by successful business analysis professionals, Business Analysis For Dummies has you covered.

2.Tác giảPaul Mulvey, CBAP, Director, Client Solutions, B2T Training, has been involved in business analysis since 1995. Kate McGoey, Director, Client Solutions, B2T Training, has more than 20 years’ experience in application development and life cycle processes business. Kupe Kupersmith, CBAP, President of B2T Training, possesses more than 14 years of experience in software systems development. He serves as a mentor for business analysis professionals.

Sản phẩm đa dạng : Đầu sách phong phú. Nhận In sách theo yêu cầu.

Tư vấn nhiệt tình : Giải đáp mọi yêu cầu của khách hàng nhanh chóng.

Uy tín – Chất lượng : Bán hàng bằng cả trái tim.

Giá luôn luôn tốt : Giá luôn thấp nhất thị trường.

Đây là lần tái bản thứ ba của cuốn sách BABOK Guide. BABOK là từ viết tắt của Business Analysis Body of Knowledge, là cuốn sách kinh điển dành cho các Business Analyst. Phiên bản Book 3.0 do IIBA tổng hợp bao gồm các nội dung kiến thức chuyên sâu về BA.

Đây cũng chính là cuốn sách chính đối với các bạn làm BA chuyên nghiệp chuẩn bị ôn thi các chứng chỉ của IIBA như CBAP, CCBA và ECBA. Cuốn sách BABOK Guide v.3 phù hợp với các bạn Business Analyst đã có từ 2 – 3 năm kinh nghiệm. Cuốn sách này hiện đang được phát hành với cả bản in và ebook, kèm bản dịch tiếng Việt nên đây sẽ là tài liệu business analyst tiếng Việt không thể bỏ qua.

Business Analysis For Dummies được xem là phiên bản rút gọn của BABOK Guide. Nhưng Business Analysis For Dummies phù hợp với mọi cấp độ, trong đó, cuốn sách này sẽ phù hợp hơn đối với các bạn mới vào nghề bởi các nội dung kiến thức đã được tóm gọn và dễ hiểu hơn so với BABOK Guide.

Cuốn sách The Business Analyst’s Handbook như một cuốn cẩm nang cung cấp các ví dụ và tóm tắt về công cụ bảng, danh sách và mẫu mà Business Analyst có thể sử dụng trong công việc để thực hiện các nhiệm vụ của mình.

UML for The IT Business Analyst sẽ giới thiệu bạn về Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML) và các ví dụ thực tế về nó. Và với tư cách là một IT BA đã có kinh nghiệm, cuốn sách này sẽ giúp bạn sử dụng và hiểu rõ hơn về UML. Đánh giá chung về cuốn UML for The IT Business Analyst thì các thuật ngữ được giải thích khá dễ hiểu, ngắn gọn và các ví dụ được đưa ra rất sát với thực tế với các bạn đang làm IT BA.

Bộ tài liệu Business Analyst tại MindX do chính các thầy/cô và các mentor đã có nhiều năm kinh nghiệm biên soạn hoàn toàn bằng tiếng Việt để giúp người học dễ dàng tiếp thu, hiểu và ghi nhớ các nội dung kiến thức. Trong tài liệu Business Analyst của MindX bao gồm các nội dung chính như sau:

⇒ Đăng ký nhận bộ tài liệu Business Analyst miễn phí tại đây: forms.gle/RBKAEtpe74SUqwjG6

Các cuốn sách và tài liệu Business Analyst tiếng Việt sẽ là công cụ và là nguồn kiến thức cần thiết cho các bạn tìm hiểu về Business Analyst. Hy vọng các cuốn sách được chúng tôi giới thiệu bên trên cùng với bộ tài liệu của MindX sẽ hỗ trợ các bạn hiệu quả trong suốt quá trình tự học Business Analyst.

Mã hàng 9781119912484
Tác giả Alison Cox
NXB For Dummies
Năm XB 2023
Ngôn Ngữ Tiếng Anh
Trọng lượng (gr) 766
Kích Thước Bao Bì 23.4 x 18.8 x 3 cm
Số trang 416
Hình thức Bìa Mềm
Sản phẩm bán chạy nhất Top 100 sản phẩm Higher & Further Education, Tertiary Education bán chạy của tháng

Giá sản phẩm trên Fahasa.com đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như Phụ phí đóng gói, phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh,…

Chính sách khuyến mãi trên Fahasa.com không áp dụng cho Hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc

Business Analysis For Dummies

Build a successful career in business analysis

When it comes to doing good business, change is a very good thing. And effective business analysts are at the heart of identifying opportunities for growth and implementing the solutions that can transform an organization’s foundation―and ultimately increase its profitability. Whether you’re an aspiring business analysis professional or a seasoned analyst looking for the latest techniques and approaches, Business Analysis For Dummies helps you discover the newest tips and tricks for turning knowledge into the changes that have a real and meaningful impact on business and drive your organization towards value delivery.

– Identify areas for growth and create solutions – Learn how to bring people together to collaborate effectively- Discover ways to better understand and serve your customers- See how business analysis works in the real world- Learn the technology to make the job easier- Find business solutions to improve your organization’s performance- Understand how to dig deeply into your organization’s data, processes, and business rules

Dummies makes the path to business success clear. Start here to turn your love of business analysis into the catalyst that makes a difference.

What are the Different Techniques of Business Analysis?

Countless hurdles and obstacles face any company that wants to stay on top of the heap. Fortunately, there are also a handful of varying business analysis techniques—brace yourself for a flood of acronyms.

 • CATWOE (Customers, Actors, Transformation Process, World View, Owner, and Environmental Constraints). This technique identifies the main parties and processes potentially affected by any action the business undertakes. This technique helps business analysts to thoroughly evaluate how a proposed action will affect a collection of different parties and elements.
 • MoSCoW (Must or Should, Could or Would). This process prioritizes requirements by presenting a framework where every single demand is evaluated compared to other requirements. Is it a must-have or a should-have? Is it something that could improve the product or something that would be an ideal future element?
 • MOST (Mission, Objectives, Strategies, and Tactics). Business analysts use these elements to conduct a detailed and complete internal analysis of an organization’s goals and how to handle each one.
 • PESTLE (Political, Economic, Sociological, Technological, Legal, and Environmental). Business analysts use the PESTLE model to evaluate the various external factors that can potentially affect their company and how best to address them.
 • SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). This technique identifies a corporate structure’s areas of strength and weakness, translating them into opportunities and threats. The knowledge gained helps determine proper resource allocation.
 • Six Thinking Hats. This analysis process directs a group’s line of thinking by brainstorming alternate perspectives and ideas. The ‘six hats’ in question are White (focus on your data, logic), Red (uses gut feelings, emotions, intuition), Black (potential negative results, what can go wrong), Yellow (focus on positives, optimistic), Green (creativity), and Blue (process control, the big-picture overview).
 • The 5 Whys. Commonly found in Six Sigma and business analysis techniques, this series of leading questions, all posed with “Why?”, helps business analysts identify a problem’s origin by asking why a situation exists, then raising another “why?” question to the answer, and so on.

We have understood so much about business analysis, beginning from what is business analysis, the process, uses, and more. Let us next look at the benefits.

What Is A Business Analyst? SIMPLE EXPLANATION!
What Is A Business Analyst? SIMPLE EXPLANATION!

What Skills Are Needed to Learn Business Analytics?

The Bureau of Labor Statistics estimates that demand for operations research analysts will grow much faster than the average for all occupations over the next decade—increasing by 25% from 2020-2030. If you’re considering becoming a business analyst—or simply want to grow your professional development—you may be wondering what types of skills are necessary for learning business analytics.

Rest assured that even if your academic background is in liberal arts or another non-technical field, you can still study business analytics. Wharton Online’s Business Analytics program is designed specifically for beginners and provides learners with an overview of analytics concepts and techniques. Furthermore, Wharton Online’s curriculum encourages you to build upon and develop soft skills that can help you succeed as a business analyst. According to O*NET OnLine, some of the top skills required for business analytics professionals include:

 • Critical thinking
 • Judgement and decision making
 • Problem solving
 • Persuasion

That being said, some professions within the business analytics field may require more advanced skill sets than others. Because predictive analytics involves determining what trends will look like in the future, it can involve complex statistical models. Most analytics roles also require you to know how to use specific database management tools and software.

Related: Which Wharton Online Programs Are Best for Liberal Arts Majors?

What Does a Business Analyst Do?

Business analysts are agents of change—professionals who analyze a business or organization, by documenting its systems and processes, assessing its business model, identifying vulnerabilities, and devising solutions.

Business analysts go by many other job titles, including:

 • Business Architect
 • Business Intelligence Analyst
 • Business Systems Analyst
 • Data Scientist
 • Enterprise Analyst
 • Management Consultant
 • Process Analyst
 • Product Manager
 • Product Owner
 • Requirements Engineer
 • Systems Analyst

Bear in mind that some organizations also use the term “IT Business Analyst.” Although there seems to be no clear consensus regarding the differences between the two positions (and, in fact, many organizations use them interchangeably), some circles note that the IT Business Analyst works more with software methodologies.

Once the business analysis definition is locked down, the more curiosity-driven reader may follow up by asking, “In that case, what is business impact analysis?” Business impact analysis is a practice that’s of particular relevance in these days of pandemic-induced business shutdowns. Business impact analysis, or BIA, aims to predict and identify the financial and operational impacts of business disruption. You can be sure that before many businesses closed temporarily due to the coronavirus, they launched business impact analysis studies.

Now that we have gone through to understand what is business analysis, let us next look at the difference between business analysis and business analytics.

Learn more about business analytics, how to effectively use it and how to become a successful business analyst with our Business Analytics Program with IIT Roorkee.

Chứng khoán hôm nay | Nhận định thị trường: VNINDEX VÀO ĐẠI SÓNG, TOP SIÊU CỔ SẮP NỔ MẠNH
Chứng khoán hôm nay | Nhận định thị trường: VNINDEX VÀO ĐẠI SÓNG, TOP SIÊU CỔ SẮP NỔ MẠNH

How Would You Like to Become a Business Analyst?

Business analysts are in high demand and fetch excellent compensation. Salary.com reports an annual average of USD 75,400. If this sounds like a smart career move to you, then check out Simplilearn’s new Business Analytics for Strategic Decision Making with IIT Roorkee.

The program is designed to hone your expertise in the latest business analytics tools and techniques, including planning and monitoring, data analysis and statistics, visualizations, Agile Scrum methodologies, and SQL databases.

On the other hand, if you wish to become a pro business analyst you must join our Professional Certificate Program In Business Analysis and learn how to tackle complex business problems using the most in-demand tools.

How do businesses make decisions? In many cases, it comes down to analyzing data and making informed decisions based on customer behavior. The individuals responsible for making sense of data collected by a company are often referred to as business analysts, data analysts, or intelligence analysts.

If you have no prior experience working within the data science or analytics fields, getting started with business analytics can feel overwhelming—but it’s a necessary tool for businesses who want to give themselves a competitive edge in today’s market.

Keep reading for an overview of business analytics for beginners, including fundamental concepts of business analytics and how to get started in this emerging field.

Chương 5: Hiểu về Requirement

Nội dung chương 5 tập trung vào nội dung requirement, một trong những nội dung quan trọng của BA.

 • Cách phân biệt giữa yêu cầu và nhu cầu
 • Thế nào làm một yêu cầu tốt
 • Những thành phần cốt lõi của yêu cầu.

Nhóm tác giả cũng chia yêu cầu thành các loại phổ biến nhưng Business requirement, Stakeholder requirement, Transition requirements và Solution requirement.

Trong đó tác giả mô tả chi tiết từng loại yêu cầu, định nghĩa từng loại yêu cầu.

Ví dụ về Solutuion requirement nhóm cũng chia ra 2 loại chính đó là Funtional requirement và Non –Funtional requirement.

Bên cạnh đó khi làm việc với yêu cầu thì cũng cần tập trung vào 4 vấn đề cốt lõi rất cần thiết của requirement đó là:

 • Data
 • Entities
 • Attributes
 • Relationships

Đây thực sự là một nội dung rất hay, sau này nó liên quan đến ERD, cách analysis và Documentation. Nhóm tác giả nói đến 4 yêu tố cốt lõi, mối quan hệ và tương tác giữa chúng.

[REAL] business analyst interview questions and answers | business analyst interview questions
[REAL] business analyst interview questions and answers | business analyst interview questions

Chương 10: Tạo và duy trì phạm vi dự án.

Tác giả business analysis for dummies hướng dẫn chi tiết về việc tạo và duy trì phạm vi của dự án.

Sách giúp bạn hiểu được:

 • Vì sao phạm vi của dự án lại quan trọng
 • Cách tạo một phạm vi dự án và duy trì nó
 • Hiểu các vấn đề phía sau của dự án

Đây là một mục khó và khá quan trọng trong quá trình phân tích nghiệp vụ, Business Analyst cũng thường phải xác định phạm vi và đối tượng của dự án. Sách giúp cho bạn có được những kĩ thuật cơ bản trong làm phạm vi dự án.

Difference Between Business Analysis and Business Analytics

We should take a moment and clarify the distinction between these two concepts. Business analysis is more concerned with functions and processes, while business analytics covers data and reporting. Still, many organizations use the terms interchangeably.

As we have learned what a business analyst is, let us understand business analysis uses.

Bloomberg Business News Live
Bloomberg Business News Live

Đánh giá sách business analysis for dummies:

Nhìn chung quyển sách này mình đọc sau Babok v3 nên những kiến thức trong này tương đối dễ hiểu. Nó phù hợp với các bạn mới đầu đầu và cả các bạn đã đi làm BA lâu năm hoặc các bạn khác cần kĩ năng BA.

Sách viết theo khung một quy trình phân tích nghiệp vụ. Từ ngữ tương đối dễ hiểu, các nội dung kĩ thuật, công cụ từng phần đều được giải thích rõ ràng là dùng khi nào, dùng như thế nào, đầu vào và đầu ra từng phần.

Ngoài ra phần cuối business analysis for dummies tác giả cũng đưa ra các nhóm kĩ năng, các chuyên gia mà BA có thể theo dõi để học hỏi và làm việc tốt hơn.

Các bạn có thể mua business analysis for dummies bản giấy Amazone hoặc inbox fanpage email mình gửi tặng các quyển này tại link nhé. Books

What Skills and Qualifications Does a Business Analyst Need?

When we talk about what is business analysis and what makes a good business analyst, we must focus on the relevant necessary skills. Business analysts required a range of soft and hard skills, including experience in either IT or business-related backgrounds. For the IT side, that means knowing how to pull, analyze, and report on data trends, as well as sharing that information in a clear way. For the business side, you need to have at least a basic understanding of how systems, tools, and products work.

Business analysts should have a bachelor’s degree in Business or a related field, or alternately, an MBA. Furthermore, most businesses want the candidate to have some work-related experience in business analysis or a related field, usually about five years’ worth.

According to the Institute of Business Analysis, a good analyst needs the following skills and knowledge:

 • Analytical thinking and problem solving
 • Communication skills (oral and written)
 • Interpersonal and consultative skills
 • Costs benefit analysis
 • Facilitation skills
 • Detail-oriented and able to deliver at a high level of accuracy
 • Organizational skills
 • Processes modeling
 • Knowledge of business structures
 • Stakeholder analysis
 • Requirements engineering
 • Understanding of how networks, databases and other technologies work
Tự chăm sóc và quản lý bản thân trong năm 2024
Tự chăm sóc và quản lý bản thân trong năm 2024

Babok v3 tiếng việt

83 Comments

Hi anhA cho e xin bản mềm cuốn business analysis for dummies được không ạ?Em cảm ơn ạ

Ok bạn để lại email mình gửi nhé.

hi anh, cho em xin file mềm sách BA Dummies được không ạ? em cảm ơn ạemail của em [email protected]

anh ơi a có thể cho em xin bản mềm của sách BA for dummies được không ạ?mail em là: [email protected] cảm ơn ạ

Hi bạn cho mình File sách với

Ok bạn

Ok bạn nha

[email protected]

Em chào anh ạ. Anh có thể cho em xin bản PDF của cuốn sách business analysis for dummies được không ạ?

Ok bạn.

Ok bạn

Hi admin. Admin có thể cho mình xin bản PDF của cuốn này không ạ 🙂Mình cảm ơn

Ok bạn.

Bạn có thể cho mình xin bản PDF của cuốn sách này được không ạ? Email của mình là [email protected]ình cảm ơn!

Hi ban share giup minh voi, minh cam on ban

Ok bạn nhé

Hi anh, anh có thể cho em xin file bản mềm của cuốn sách “Business analysis for dummies” được không ạ? Em xin cảm ơn 😀 ([email protected])

anh ơi, anh có thể cho mình xin sách được không ạ?email của mình là [email protected]

Cảm Ơn Anh Blaoman rất nhiều.

bài viết hữu ích quá. Ad có thể cho em xin file PDF vào email [email protected] với ạ. Em cám ơn anh

cho em xin sách với, thanks anh/chị

Cảm ơn bài viết hữu ích của anh. Anh có thể cho em xin file pdf Business Analyst for Dummies qua gmail [email protected] được không ạ?

Bài viết hữu ích quá ạ, đọc xong bài viết muốn đọc cuốn sách để ứng dụng vào công việc mình đang làm.Ad cho mình xin bản mềm cuốn Business Analysis For Dummies được không ạ?Email của mình: [email protected]

Cám ơn Ad nhiều.

Mình xin với ạ

Hi bạn, nhờ bạn share file mềm của sách này cho mình với được không ?Email của mình: trantthuyquynh93@gmail. comMình cám ơn bạn trước.

Hi anh, anh có thể cho em xin file pdf của cuốn này được không ạ.Mail của em là: [email protected]

Anh cho em xin bản pdf của sách với ạ. [email protected]. E cảm ơn anh rất nhiều về bài viết nhiều thông tin và chất lượng đặc biệt là vụ share sách ạ ❤

Anh cho em xin bản pdf của sách với ạ: [email protected] cảm ơn anh nhiều về những chia sẻ rất hữu ích đặc biệt là vụ share sách ạ ^^

Chào anh ạ,Cảm ơn anh đã chia sẻ nhiều ạ ^^. Anh có thể cho em xin file pdf của cuốn này được không ạ? Email của em là [email protected]. Cảm ơn anh!

cho mình xin file sách nhe ad. Cảm ơn ad nhiều

Bạn cho mình xin file sách với nhé. Cám ơn bạn nhiều.

Chào anh,Anh có thể cho em xin bản mềm cuốn sách Business Analysis For Dummies được không ạ ?Email: [email protected] cảm ơn!

Cảm ơn anh rất nhiều về bài chia sẻ ạ.Anh cho em xin cuốn ebook anh nha.Em cảm ơn anh nhiều ạ!

Cam on anh da chia se ve cuon sachEm co the gui cho e ebook qua email [email protected] duoc khong ah

Cám ơn anh đã chia sẻ. Anh có thể gửi cho em ebook qua email: [email protected] được không ạ.

Bạn cho mình xin file mềm của sách với nhé ạ

Hi anh, anh cho em xin ebook Business Analysis For Dummies với ạ, mail của em là [email protected]. E cảm ơn

Hi bạn, cho mình xin ebook quyển này với bạn. Mail to: [email protected]. Cảm ơn bạn nhiều!

Hi, Mình là Vũ – bạn cho mình xin ebook của Business Analysis for Dummies nhé!

Many thanks bạn!

Email mình là [email protected]

Cảm ơn anh đã chi sẻ ạ

Anh có thể cho e xin file ebook của Business Analysis for Dummies được không ạEmail của em: [email protected] cảm ơn ạ

Hi anh, cảm ơn anh vì bài viết, anh cho em xin file pdf của sách với ạ, em cảm ơnmail của em là [email protected] Em cảm ơn

Hi a Blaoman

Cảm ơn a đã chia sẻ. Anh cho em xin file mềm của cuốn sách BA for Dummies nhé.

Em cảm ơn a

Chào anh Blaoman,

Anh có thể chia sẽ file sách Business Analysis for dummies cho em được không ạ?Mail em là: [email protected] ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ

Ok em

Em chào anh ạ, anh có thể cho em xin file sách Business Analysis for dummies được không ạ. Mail của em là [email protected] ạ. Em cám ơn anh rất nhiều

It’s a competitive market out there, and businesses that want to succeed need to take advantage of every tool and resource within their reach. Smart decisions help businesses thrive, and reliable information is the key to intelligent decisions.

Enter business analysis. You are about to get a primer on business analysts—learning what they are, why they are needed, what they do, and how to become one. If you’re running a business, you may realize why you need one in your organization, while those of you who are looking for a good career may have just found one!

Let’s take our first steps into a business analyst’s world by first understanding what is business analysis.

Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu về các công cụ và kỹ thuật được sử dụng bởi các chuyên gia BA, Business Analysis For Dummies sẽ giúp bạn. Được xem là phiên bản thu nhỏ của BABOK® Guide, quyển sách này phù hợp với mọi cấp độ, nhưng nếu bạn là BA mới vào nghề thì việc sở hữu cuốn tài liệu này là một điều trên cả tuyệt vời bởi mức độ đơn giản và dễ hiểu hơn so với BABOK® Guide.

Nội dung của sách gồm:

– Cung cấp hướng dẫn về cách thực hiện phân tích kinh doanh

– Những công cụ, kỹ thuật, tài liệu cho Business Analyst sử dụng trong công việc hằng ngày.

– Các case study về cách làm BA từ các vị trí khác

TẢI NGAY TẠI ĐÂY

Xem thêm

Tại sao nhân sự doanh nghiệp cần học Business Intelligence

So sánh BI (Business Intelligence) và BA (Business Analytics)

{“appState”:{“pageLoadApiCallsStatus”:true},”bookState”:{“book”:{“headers”:{“timestamp”:”2024-01-20T04:11:15+00:00″},”bookId”:282030,”data”:{“name”:”Business Analysis For Dummies”,”title”:”Business Analysis For Dummies”,”slug”:”business-analysis-for-dummies”,”breadcrumbs”:[{“name”:”Business, Careers, & Money”,”_links”:{“self”:”https://dummies-api.dummies.com/v2/categories/34224″},”slug”:”business-careers-money”,”categoryId”:34224},{“name”:”Business”,”_links”:{“self”:”https://dummies-api.dummies.com/v2/categories/34225″},”slug”:”business”,”categoryId”:34225},{“name”:”General Business”,”_links”:{“self”:”https://dummies-api.dummies.com/v2/categories/34255″},”slug”:”general-business”,”categoryId”:34255}],”description”:”


Build a successful career in business analysis

When it comes to doing good business, change is a

very

good thing. And effective business analysts are at the heart of identifying opportunities for growth and implementing the solutions that can transform an organization’s foundation—and ultimately increase its profitability. Whether you’re an aspiring business analysis professional or a seasoned analyst looking for the latest techniques and approaches,

Business Analysis For Dummies

helps you discover the newest tips and tricks for turning knowledge into the changes that have a real and meaningful impact on business and drive your organization towards value delivery.

 • Identify areas for growth and create solutions
 • Learn how to bring people together to collaborate effectively
 • Discover ways to better understand and serve your customers
 • See how business analysis works in the real world
 • Learn the technology to make the job easier
 • Find business solutions to improve your organization’s performance
 • Understand how to dig deeply into your organization’s data, processes, and business rules

Dummies makes the path to business success clear. Start here to turn your love of business analysis into the catalyst that makes a difference.

“,”bookOutOfPrint”:true,”testBankPinActivationLink”:””,”publishedDate”:”2013-07-22T12:11:24+00:00″,”primaryISBN”:”9781119912484″,”secondaryISBNs”:”9781119912507,9781119912491″,”learningType”:”Advance”,”primaryCategory”:{“categoryId”:34255,”title”:”General Business”,”slug”:”general-business”,”_links”:{“self”:”https://dummies-api.dummies.com/v2/categories/34255″}},”secondaryCategory”:{“categoryId”:0,”title”:null,”slug”:null,”_links”:null},”amazon”:{“default”:”https://www.amazon.com/gp/product/1119912482/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=wiley01-20″,”ca”:”https://www.amazon.ca/gp/product/1119912482/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=wiley01-20″,”indigo_ca”:”http://www.tkqlhce.com/click-9208661-13710633?url=https://www.chapters.indigo.ca/en-ca/books/product/1119912482-item.html&cjsku=978111945484″,”gb”:”https://www.amazon.co.uk/gp/product/1119912482/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=wiley01-20″,”de”:”https://www.amazon.de/gp/product/1119912482/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=wiley01-20″},”image”:{“src”:”https://www.dummies.com/covers/9781119912484.jpg”,”width”:250,”height”:350},”authors”:[{“authorId”:9590,”name”:”Kupe Kupersmith”,”slug”:”kupe-kupersmith”,”description”:”


Paul Mulvey, CBAP

, Director, Client Solutions, B2T Training, has been involved in business analysis since 1995. Kate McGoey, Director, Client Solutions, B2T Training, has more than 20 years’ experience in application development and life cycle processes business. Kupe Kupersmith, CBAP, President of B2T Training, possesses more than 14 years of experience in software systems development. He serves as a mentor for business analysis professionals.


https://www.b2ttraining.com/about-us

“,”hasArticle”:true,”_links”:{“self”:”https://dummies-api.dummies.com/v2/authors/9590″}},{“authorId”:9591,”name”:”Paul Mulvey”,”slug”:”paul-mulvey”,”description”:”


Paul Mulvey, CBAP

, Director, Client Solutions, B2T Training, has been involved in business analysis since 1995. Kate McGoey, Director, Client Solutions, B2T Training, has more than 20 years’ experience in application development and life cycle processes business. Kupe Kupersmith, CBAP, President of B2T Training, possesses more than 14 years of experience in software systems development. He serves as a mentor for business analysis professionals.


https://www.b2ttraining.com/about-us

“,”hasArticle”:true,”_links”:{“self”:”https://dummies-api.dummies.com/v2/authors/9591″}},{“authorId”:9592,”name”:”Kate McGoey”,”slug”:”kate-mcgoey”,”description”:”


Paul Mulvey, CBAP

, Director, Client Solutions, B2T Training, has been involved in business analysis since 1995. Kate McGoey, Director, Client Solutions, B2T Training, has more than 20 years’ experience in application development and life cycle processes business. Kupe Kupersmith, CBAP, President of B2T Training, possesses more than 14 years of experience in software systems development. He serves as a mentor for business analysis professionals.


https://www.b2ttraining.com/about-us

“,”hasArticle”:true,”_links”:{“self”:”https://dummies-api.dummies.com/v2/authors/9592″}},{“authorId”:35236,”name”:”Alison Cox”,”slug”:”alison-cox”,”description”:”


Paul Mulvey, CBAP

, Director, Client Solutions, B2T Training, has been involved in business analysis since 1995. Kate McGoey, Director, Client Solutions, B2T Training, has more than 20 years’ experience in application development and life cycle processes business. Kupe Kupersmith, CBAP, President of B2T Training, possesses more than 14 years of experience in software systems development. He serves as a mentor for business analysis professionals.


https://www.b2ttraining.com/about-us

“,”hasArticle”:false,”_links”:{“self”:”https://dummies-api.dummies.com/v2/authors/35236″}}],”relatedArticles”:{“_links”:{“self”:”https://dummies-api.dummies.com/v2/articles?book=282030&offset=0&size=5″}},”relatedBooks”:[{“bookId”:282626,”name”:”Technical Analysis For Dummies”,”slug”:”technical-analysis-for-dummies-4th-edition”,”primaryCategory”:{“categoryId”:34298,”title”:”Stocks”,”slug”:”stocks”,”_links”:{“self”:”https://dummies-api.dummies.com/v2/categories/34298″}},”categoryList”:[“business-careers-money”,”personal-finance”,”investing”,”investment-vehicles”,”stocks”],”image”:{“src”:”https://www.dummies.com/covers/9781119596554.jpg”,”width”:250,”height”:350},”_links”:{“self”:”https://dummies-api.dummies.com/v2/books/282626″}},{“bookId”:282373,”name”:”Managing Business Change For Dummies”,”slug”:”managing-business-change-for-dummies”,”primaryCategory”:{“categoryId”:34255,”title”:”General Business”,”slug”:”general-business”,”_links”:{“self”:”https://dummies-api.dummies.com/v2/categories/34255″}},”categoryList”:[“business-careers-money”,”business”,”general-business”],”image”:{“src”:”https://www.dummies.com/covers/9780764553325.jpg”,”width”:250,”height”:350},”_links”:{“self”:”https://dummies-api.dummies.com/v2/books/282373″}},{“bookId”:282038,”name”:”Business Plans For Dummies”,”slug”:”business-plans-for-dummies”,”primaryCategory”:{“categoryId”:34252,”title”:”Start-Ups”,”slug”:”start-ups”,”_links”:{“self”:”https://dummies-api.dummies.com/v2/categories/34252″}},”categoryList”:[“business-careers-money”,”business”,”small-business”,”start-ups”],”image”:{“src”:”https://www.dummies.com/covers/9781119866374.jpg”,”width”:250,”height”:350},”_links”:{“self”:”https://dummies-api.dummies.com/v2/books/282038″}}],”cheatSheet”:{“articleId”:207913,”slug”:”business-analysis-for-dummies-cheat-sheet”,”title”:”Business Analysis For Dummies Cheat Sheet”,”description”:”Business analysis is a profession, or a set of methods, tools, and techniques, or a role, or a combination of all of these. Your role as a business analyst is critical for successful delivery of value to your customers, whether those customers are external or internal to your organization.\r\n\r\nYou can use business analysis concepts, tools, and technique across your organization to help it to respond quickly and effectively to changes in your world, your environment, your markets, your customer base.\r\n\r\nYou can use business analysis at multiple levels: the strategic level, the initiative level, and the operational level.”,”categoryList”:[“business-careers-money”,”business”,”general-business”]},”bookAuthorBio”:”


Paul Mulvey, CBAP

, Director, Client Solutions, B2T Training, has been involved in business analysis since 1995. Kate McGoey, Director, Client Solutions, B2T Training, has more than 20 years’ experience in application development and life cycle processes business. Kupe Kupersmith, CBAP, President of B2T Training, possesses more than 14 years of experience in software systems development. He serves as a mentor for business analysis professionals.


https://www.b2ttraining.com/about-us

“,”additionalResourceLink”:””,”bookCompanionPage”:{“pageId”:0,”name”:null,”slug”:null,”_links”:null},”seo”:{“metaDescription”:”Business Analysis For Dummies, 2nd Edition (1119912482) has everything you need to know to be a valuable analyst in today’s business world.”,”noIndex”:0,”noFollow”:0}},”_links”:{“self”:”https://dummies-api.dummies.com/v2/books/282030″}},”bookLoadedStatus”:”success”,”bookExtras”:{},”bookExtrasLoadedStatus”:”initial”},”listState”:{“list”:{},”objectTitle”:””,”status”:”progress”,”pageType”:”book”,”objectId”:”282030″,”page”:1,”sortField”:”time”,”sortOrder”:1,”categoriesIds”:[],”articleTypes”:[“Articles”],”filterData”:{},”filterDataLoadedStatus”:”initial”,”pageSize”:3},”adsState”:{“pageScripts”:{“headers”:{“timestamp”:”2024-01-31T00:50:01+00:00″},”adsId”:0,”data”:{“scripts”:[{“pages”:[“all”],”location”:”header”,”script”:”

\r\n”,”enabled”:false},{“pages”:[“all”],”location”:”header”,”script”:”

\r\n

\r\n

“,”enabled”:true},{“pages”:[“all”],”location”:”footer”,”script”:”

\r\n

\r\n

“,”enabled”:false},{“pages”:[“all”],”location”:”header”,”script”:”

\r\n

“,”enabled”:false},{“pages”:[“article”],”location”:”header”,”script”:”

“,”enabled”:true},{“pages”:[“homepage”],”location”:”header”,”script”:””,”enabled”:true},{“pages”:[“homepage”,”article”,”category”,”search”],”location”:”footer”,”script”:”

\r\n

\r\n

“,”enabled”:true}]}},”pageScriptsLoadedStatus”:”success”},”navigationState”:{“navigationCollections”:[{“collectionId”:287568,”title”:”BYOB (Be Your Own Boss)”,”hasSubCategories”:false,”url”:”/collection/for-the-entry-level-entrepreneur-287568″},{“collectionId”:293237,”title”:”Be a Rad Dad”,”hasSubCategories”:false,”url”:”/collection/be-the-best-dad-293237″},{“collectionId”:295890,”title”:”Career Shifting”,”hasSubCategories”:false,”url”:”/collection/career-shifting-295890″},{“collectionId”:294090,”title”:”Contemplating the Cosmos”,”hasSubCategories”:false,”url”:”/collection/theres-something-about-space-294090″},{“collectionId”:287563,”title”:”For Those Seeking Peace of Mind”,”hasSubCategories”:false,”url”:”/collection/for-those-seeking-peace-of-mind-287563″},{“collectionId”:287570,”title”:”For the Aspiring Aficionado”,”hasSubCategories”:false,”url”:”/collection/for-the-bougielicious-287570″},{“collectionId”:291903,”title”:”For the Budding Cannabis Enthusiast”,”hasSubCategories”:false,”url”:”/collection/for-the-budding-cannabis-enthusiast-291903″},{“collectionId”:299891,”title”:”For the College Bound”,”hasSubCategories”:false,”url”:”/collection/for-the-college-bound-299891″},{“collectionId”:291934,”title”:”For the Exam-Season Crammer”,”hasSubCategories”:false,”url”:”/collection/for-the-exam-season-crammer-291934″},{“collectionId”:287569,”title”:”For the Hopeless Romantic”,”hasSubCategories”:false,”url”:”/collection/for-the-hopeless-romantic-287569″}],”navigationCollectionsLoadedStatus”:”success”,”navigationCategories”:{“books”:{“0”:{“data”:[{“categoryId”:33512,”title”:”Technology”,”hasSubCategories”:true,”url”:”/category/books/technology-33512″},{“categoryId”:33662,”title”:”Academics & The Arts”,”hasSubCategories”:true,”url”:”/category/books/academics-the-arts-33662″},{“categoryId”:33809,”title”:”Home, Auto, & Hobbies”,”hasSubCategories”:true,”url”:”/category/books/home-auto-hobbies-33809″},{“categoryId”:34038,”title”:”Body, Mind, & Spirit”,”hasSubCategories”:true,”url”:”/category/books/body-mind-spirit-34038″},{“categoryId”:34224,”title”:”Business, Careers, & Money”,”hasSubCategories”:true,”url”:”/category/books/business-careers-money-34224″}],”breadcrumbs”:[],”categoryTitle”:”Level 0 Category”,”mainCategoryUrl”:”/category/books/level-0-category-0″}},”articles”:{“0”:{“data”:[{“categoryId”:33512,”title”:”Technology”,”hasSubCategories”:true,”url”:”/category/articles/technology-33512″},{“categoryId”:33662,”title”:”Academics & The Arts”,”hasSubCategories”:true,”url”:”/category/articles/academics-the-arts-33662″},{“categoryId”:33809,”title”:”Home, Auto, & Hobbies”,”hasSubCategories”:true,”url”:”/category/articles/home-auto-hobbies-33809″},{“categoryId”:34038,”title”:”Body, Mind, & Spirit”,”hasSubCategories”:true,”url”:”/category/articles/body-mind-spirit-34038″},{“categoryId”:34224,”title”:”Business, Careers, & Money”,”hasSubCategories”:true,”url”:”/category/articles/business-careers-money-34224″}],”breadcrumbs”:[],”categoryTitle”:”Level 0 Category”,”mainCategoryUrl”:”/category/articles/level-0-category-0″}}},”navigationCategoriesLoadedStatus”:”success”},”searchState”:{“searchList”:[],”searchStatus”:”initial”,”relatedArticlesList”:[],”relatedArticlesStatus”:”initial”},”routeState”:{“name”:”Book3″,”path”:”/book/business-careers-money/business/general-business/business-analysis-for-dummies-282030/”,”hash”:””,”query”:{},”params”:{“category1″:”business-careers-money”,”category2″:”business”,”category3″:”general-business”,”book”:”business-analysis-for-dummies-282030″},”fullPath”:”/book/business-careers-money/business/general-business/business-analysis-for-dummies-282030/”,”meta”:{“routeType”:”book”,”breadcrumbInfo”:{“suffix”:”Books”,”baseRoute”:”/category/books”},”prerenderWithAsyncData”:true},”from”:{“name”:null,”path”:”/”,”hash”:””,”query”:{},”params”:{},”fullPath”:”/”,”meta”:{}}},”profileState”:{“auth”:{},”userOptions”:{},”status”:”success”}}

Sách business analysis for dummies – Review Books

 • April 19, 2020
 • by
 • Tony Nguyen
day in the life of a Business Analyst at Spotify | How I solve a Case Study Interview (logic & data)
day in the life of a Business Analyst at Spotify | How I solve a Case Study Interview (logic & data)

Vì sao nên đọc business analysis for dummies

Mình thường hay mua ebook Kindle trên Amazone đọc và quá trình tìm kiếm sách về Busines Analyst thì quyển sách business analysis for dummies là một trong những quyển bán chạy nhất trên Amazon về lĩnh vực Business Analyst.

Về cơ bản quyển sách này cũng có nhiều nội dung giống babok, phiên bản Babok v2. Vì bản Babok v3 nó ra đời sau, có nhiều cập nhật và hoàn thiện hơn. Sách này được xuất bản năm 2013.

Sách business analysis for dummies viết theo dạng dễ hiểu hơn với người mới bắt đầu. Business analysis for dummies viết theo từng bước quan trọng trong phân tích nghiệp vụ.

Quyển sách chia ra theo từng Chapter, tổng có 18 Chapter.

Bao gồm các nguyên tắc và kĩ thuật chung về phân tích nghiệp vụ mà người BA thường làm thông qua các ví dụ thực tế. Trong quá trình phân tích nghiệp vụ, BA sẽ thường dùng các công cụ, kĩ thuật, chiến thuật để xác định các vấn đề, xác định cơ hội từ đó phân tích và đưa ra các giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển. Quyển sách này sẽ giúp bạn có những cách tiếp cận, sử dụng các công cụ và kĩ năng cần thiết trong quá trình phân tích nghiệp vụ.

Khi đọc sách thì mình thường chú ý về tác giả quyển sách đầu tiên. Vì sách hay, hữu ích thường xuất phát từ người có kinh nghiệm, đặc biệt là sách kĩ thuật.

Business analysis for dummies được viết bởi 3 tác giả đó là Paul Mulvey, CBAP có hơn 18 năm kinh nghiệm BA. Kate McGoey và Kupe Kupersmith, CBAP cũng có hơn 15 năm kinh nghiệm BA, tư vấn và triển khai các hệ thống lớn. Nên nhóm tác giả này sẽ truyền đạt những kinh nghiệm hữu ích về phân tích nghiệp vụ.

Business analysis for dummies có thể giúp bạn trả lời một số vấn đề quan trọng đó là gì?

 • Vì sao doanh nghiệp phải thực hiện dự án này, và liệu giải pháp thay đổi có mang lại giá trị cho doanh nghiệp hay không?
 • Cách đề xuất nhiều giải pháp để giải quyết một vấn đề, đánh giá để đưa ra giải pháp tối ưu.
 • Quy trình của Business analysis, các bên liên quan, cách sử dụng các công cụ và kĩ thuật trong quá trình phần tích nghiệp vụ.

Average Salary of Business Analyst in India

The average salary of business analysts in India ranges from ₹400,000 to ₹1,500,000 per year, with an average pay of ₹700,000 per year.

You can also read our in depth article on business analysis salaries, where we will explore the salary range for business analysts at different stages of their careers, including freshers and experienced professionals. We will also examine the average salaries of business analysts in India, as well as the salary ranges at two prominent companies: Amazon and McKinsey.

Overall, pursuing a career in business analysis can be highly rewarding both in terms of personal growth and financial stability. With the right skills and experience, one can expect to have a successful and fulfilling career as a business analyst.

Chip bán dẫn được sản xuất như thế nào?
Chip bán dẫn được sản xuất như thế nào?

Chương 4: Các công cụ hỗ trợ

Chương này tác giả giới thiệu các công cụ hỗ trợ trong quá trình phân tích nghiệp vụ:

 • Khám phá các loại công cụ khác nhau. Mô tả từng loại công cụ và cách sử dụng nó trong trường hợp nào. Ví dụ Phone call thì kĩ thuật giọng nói là quan trọng, sử dụng trong trường hợp làm việc với chủ đề nhạy cảm mà tin nhắn hoặc email khó đáp ứng.
 • Cách dẫn dắt team qua công cụ làm việc.

Về cơ bản chương này nói khá chi tiết về các phương tiện, công cụ khi BA làm việc với các stakeholder khác nhau. Vì quyển sách viết khá lâu rồi nên nội dung này thì bạn nên chọn lọc ý nghĩa, còn tools thì hiện tại nó thay đổi liên tục như Email, Slack, Trello, Skype, Teams…Mỗi công cụ lại có điểm mạnh khách nhau. Quan trọng nhất là việc hiểu ý nghĩa của công cụ để đạt mục đích đề ra nhanh chóng và tiện lợi.

Chương 8: Khám phá và phân tích nhu cầu

Trong chương này bạn sẽ hiểu được:

 • Sự khác nhau giữa yêu cầu công ty và yêu cầu của các bên liên quan
 • Tìm hiểu vấn đề của Business và tìm hiểu xem có nên giải quyết nó không
 • Các giải pháp đổi mới giải quyết các vấn đề về yêu cầu kinh doanh.
 • Hiểu được phạm vi dự án là gì và tầm quan trọng của phạm vi dự án

Hiểu được sự quan trọng của kế hoạch phân tích nghiệp vụ và những điểm cần tập trung khi phân tích nghiệp vụ.

Zee Business पर ₹7.5 Crore का SCAM | Share market tips | Anil singhvi | Share Market SCAM @ODS6pm
Zee Business पर ₹7.5 Crore का SCAM | Share market tips | Anil singhvi | Share Market SCAM @ODS6pm

How Does a Company Benefit from Business Analysis?

Business analysts bring a disciplined approach to creating and managing change within an organization. They identify vulnerabilities, define needs based on feedback and stakeholder communication, organize and implement solutions, and monitor the results.

In today’s competitive environment, businesses of all sizes need every possible advantage that they can get, and the business analyst is a valuable resource for identifying the best moves to make, on both a tactical and strategic scale. Furthermore, business analysts make ideal project managers.

By employing a business analyst, companies gain a better understanding of themselves and their needs, and how best to meet them. As we have learned what is a business analyst, the various techniques, the business analysis process, and more let us look into the benefits of getting certified.

Fundamental Business Analytics Concepts

The business analytics field is built upon a variety of techniques and applications. If you’re new to studying big data, there are some key concepts and terms you may want to become familiar with before diving headfirst into learning business analytics.

Data mining

Data mining refers to the process of analyzing large sets of data for patterns and trends. As a business analyst, you’ll need to know how to extract useful information from datasets and identify correlations. Data mining often involves checking datasets for duplicate or missing information. Be aware that if you’re working raw data, you may need to have some prior experience in statistics.

Descriptive analytics

When businesses use the term “descriptive analytics,” they’re referring to a type of analysis that aims to explain historical data. For example, descriptive analytics could include looking at sales data from multiple years to determine which times of year are the busiest for a retail store. Analysts engaged in descriptive analytics try to paint an informed picture of a company’s past or present situation.

Predictive analytics

While descriptive analytics focuses on analyzing and explaining historical data, predictive analytics uses data to determine what may happen in the future. By identifying patterns in datasets, analysts can make assumptions about likely outcomes or events. If a company sees significantly lower engagement on their social media posts later in the day, a business analyst can predict that launching a new marketing campaign in the evening may lead to fewer conversions. Predictive analysis can be especially useful for identifying possible financial or operational issues before they come to fruition.

Prescriptive analytics

Prescriptive analytics uses data to provide specific recommendations for a business. This technique relies on findings from descriptive analytics and predictive analytics, using these insights to identify solutions that can help businesses overcome specific challenges. In many cases, prescriptive analytics uses machine learning and artificial intelligence to compare various potential outcomes. For example, a human resources department may use prescriptive analytics to determine what traits they should look for in candidates.

Decision analysis

To aid in the decision-making process, some companies use a technique called decision analysis. Decision analysis involves using complex models and tools to predict the outcome of various scenarios, which can in turn help influence decision making. Decision analysis may also incorporate psychology and management concepts. This type of business analytics technique is often used by companies as part of their risk management strategy.

Nvidia's earnings numbers will continue to go up, says Bernstein's Stacy Rasgon
Nvidia’s earnings numbers will continue to go up, says Bernstein’s Stacy Rasgon

Keywords searched by users: business analyst for dummies

Amazon.Com: Business Analysis For Dummies (For Dummies-Business & Personal Finance): 9781119912484: Cox, Alison: Books
Amazon.Com: Business Analysis For Dummies (For Dummies-Business & Personal Finance): 9781119912484: Cox, Alison: Books
Tải Miễn Phí] Business Analysis For Dummies - Unitrain.Edu.Vn
Tải Miễn Phí] Business Analysis For Dummies – Unitrain.Edu.Vn
Business Analysis For Dummies
Business Analysis For Dummies
Sách Business Analysis For Dummies Pdf Review Đánh Giá
Sách Business Analysis For Dummies Pdf Review Đánh Giá
Business Analysis For Dummies (2Nd Edition) By Ali Cox - Audiobook - Audible.In
Business Analysis For Dummies (2Nd Edition) By Ali Cox – Audiobook – Audible.In
Sách Business Analysis For Dummies Pdf Review Đánh Giá
Sách Business Analysis For Dummies Pdf Review Đánh Giá
Business Analysis For Dummies 2Nd Edition
Business Analysis For Dummies 2Nd Edition
Amazon.Com: Business Analysis For Dummies: 8601400639207: Kupersmith, Kupe, Mulvey, Paul, Mcgoey, Kate: Books
Amazon.Com: Business Analysis For Dummies: 8601400639207: Kupersmith, Kupe, Mulvey, Paul, Mcgoey, Kate: Books
Business Analyst Career Road Map In 2024
Business Analyst Career Road Map In 2024
Phân Biệt Business Analyst Và Business Analytics, Data Analyst
Phân Biệt Business Analyst Và Business Analytics, Data Analyst
How To Become A Business Analyst | Datacamp
How To Become A Business Analyst | Datacamp
Download] Tài Liệu/ Sách Tự Học Business Analyst Chọn Lọc
Download] Tài Liệu/ Sách Tự Học Business Analyst Chọn Lọc
Business Analysis For Dummies Hàng Chính Hãng, Giao Nhanh - Tháng 2, 2024 | Mua Ngay | Tiki
Business Analysis For Dummies Hàng Chính Hãng, Giao Nhanh – Tháng 2, 2024 | Mua Ngay | Tiki
Tài Liệu Business Analyst Tiếng Việt & Top +4 Cuốn Sách Hay Nhất
Tài Liệu Business Analyst Tiếng Việt & Top +4 Cuốn Sách Hay Nhất
Best Business Analysis Books In 2024 | Businessanalystmentor.Com
Best Business Analysis Books In 2024 | Businessanalystmentor.Com

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *