Chuyển tới nội dung
Home » Asp Dot Net Mvc | Lập Trình Website Với Asp.Net Mvc Cơ Bản

Asp Dot Net Mvc | Lập Trình Website Với Asp.Net Mvc Cơ Bản

FULL MATCH: MÃ Minh Cẩm - Frederic CAUDRON | Bán Kết PBA - Silkroad & Ansan PBA Championship 23-24

Tóm tắt thông tin

Tổng quan về ASP.NET MVC Mẫu kiến trúc Model – View – Controller được sử dụng nhằm chi ứng dụng thành ba thành phần chính: model, view và controller. Nền tảng ASP.NET MVC giúp cho chúng ta có thể tạo được các ứng dụng web áp dụng mô hình MVC thay vì tạo ứng dụng theo mẫu ASP.NET Web Forsm. Nền tảng ASP.NET MVC có đặc điểm nổi bật là nhẹ (lighweigt), dễ kiểm thử phần giao diện (so với ứng dụng Web Forms), tích hợp các tính năng có sẵn của ASP.NET. Nền tảng ASP.NET MVC được định nghĩa trong namespace System.Web.Mvc và là một phần của name space System.Web.MVC là một mẫu thiết kế (design pattern) chuẩn mà nhiều lập trình viên đã quen thuộc. Một số loại ứng dụng web sẽ thích hợp với kiến trúc MVC. Một số khác vẫn thích hợp với ASP.NET Web Forms và cơ chế postbacks. Đôi khi có những ứng dụng kết hợp cả hai kiến trúc trên.Nền tảng MVC bao gồm các thành phần dưới đây:Hình 01: Mẫu Model – View – ControllerModels: Các đối tượng Models là một phần của ứng dụng, các đối tượng này thiết lập logic của phần dữ liệu của ứng dụng. Thông thường, các đối tượng model lấy và lưu trạng thái của model trong CSDL. Ví dụ như, một đối tượng Product (sản phẩm) sẽ lấy dữ liệu từ CSDL, thao tác trên dữ liệu và sẽ cập nhật dữ liệu trở lại vào bảng Products ở SQL Server.Trong các ứng dụng nhỏ, model thường là chỉ là một khái niệm nhằm phân biệt hơn là được cài đặt thực thụ, ví dụ, nếu ứng dụng chỉ đọc dữ liệu từ CSDL và gởi chúng đến view, ứng dụng khong cần phải có tầng model và các lớp lien quan. Trong trường hợp này, dữ liệu được lấy như là một đối tượng model (hơn là tầng model).Views: Views là các thành phần dùng để hiển thị giao diện người dùng (UI). Thông thường, view được tạo dựa vào thông tin dữ liệu model. Ví dụ như, view dùng để cập nhật bảng Products sẽ hiển thị các hộp văn bản, drop-down list, và các check box dựa trên trạng thái hiện tại của một đối tượng Product.Controllers: Controller là các thành phần dùng để quản lý tương tác người dùng, làm việc với model và chọn view để hiển thị giao diện người dùng. Trong một ứng dụng MVC, view chỉ được dùng để hiển thị thông tin, controller chịu trách nhiệm quản lý và đáp trả nội dung người dùng nhập và tương tác với người dùng. Ví dụ, controller sẽ quản lý các dữ liệu người dùng gởi lên (query-string values) và gởi các giá trị đó đến model, model sẽ lấy dữ liệu từ CSDL nhờ vào các giá trị này.Mẫu MVC giúp bạn tạo được các ứng dụng mà chúng phân tách rạch ròi các khía cạnh của ứng dụng (logic về nhập liệu, logic xử lý tác vụ và logic về giao diện). Mẫu MVC chỉ ra mỗi loại logic kể trên nên được thiếp lập ở đâu trên ứng dụng. Logic giao diện (UI logic) thuộc về views. Logic nhập liệu (input logic) thuộc về controller. Và logic tác vụ (Business logic – là logic xử lý thông tin, mục đích chính của ứng dụng) thuộc về model. Sự phân chia này giúp bạn giảm bớt được sự phức tạp của ứng dụng và chỉ tập trung vào mỗi khía cạnh cần được cài đặt ở mỗi thời điểm. Ví dụ như bạn chỉ cần tập trung vào giao diện (views) mà không phải quan tâm đến logic xử lý thông tin của ứng dụng.Để quản lý sự phức tạp của ứng dụng, mẫu MVC giúp cho chúng ta có thể kiểm thử ứng dụng dễ dàng hơn hẳn so với khi áp dụng mẫu Web Forms. Ví dụ, trong một ứng dụng ASP.NET Web Forms, một lớp thường được sử dụng để hiển thị thông tin xuất ra cho người dùng và đồng thời xử lý thông tin người dùng nhập. Việc xây dựng các bộ test tự động cho ứng dụng Web Forms là rất phức tạp, bởi để kiểm thử mỗi trang web, bạn phải khởi tạo đối tượng trang, khởi tạo tất cả các control được sử dụng trong trang và các lớp phụ thuộc trong ứng dụng. Và bởi vì có quá nhiều lớp cần được khởi tạo để chạy được trang, thật khó để có thể viết các test chỉ tập trung vào một khía cạnh nào đó của ứng dụng. Và vì thế, kiểm thử đối với các ứng dụng dứa trên nền tảng Web Forms sẽ khó khăn hơn nhiều so với khi áp dụng trên ứng dụng MVC. Hơn thế nữa, việc kiểm thử trên nền tảng Web Forms yêu cầu phải sử dụng đến web server. Nền tảng MVC phân tách các thành phần và sử dụng các interface (khái niệm giao diện trong lập trình hướng đối tượng), và nhờ đó có thể kiểm thử các thành phần riêng biệt trong tình trạng phân lập với các yếu tố còn lại của ứng dụng.Sự phân tách rạch ròi ba thành phần của ứng dụng MVC còn giúp cho việc lập trình diễn ra song song. Ví dụ như một lập trình viên làm việc với view, lập trình viên thứ hai lo cài đặt logic của controller và lập trình viên thứ ba có thể tập trung vào logic tác vụ của model tại cùng một thời điểm.Lựa chọn áp dụng MVC trong xây dựng ứng dụngBạn cần phải xem xét kỹ càng việc áp dụng mô hình ASP.NET MVC hay mô hình ASP.NET Web Forms khi xây dựng một ứng dụng. Mô hình MVC không phải là mô hình thay thế cho Web Forms, bạn có thể dùng một trong hai mô hình.Trước khi quyết định sử dụng MVC hay Web Forms cho một web site cụ thể, bạn cần phải phân tích lợi ích khi chọn một trong hai hướng.Lợi ích của ứng dụng web dựa trên mô hình MVCNền tảng ASP.NET MVC mang lại những lợi ích sau:

 • Dễ dàng quản lý sự phức tạp của ứng dụng bằng cách chia ứng dụng thành ba thành phần model, view, controller

 • Nó không sử dụng view state hoặc server-based form. Điều này tốt cho những lập trình viên muốn quản lý hết các khía cạnh của một ứng dụng.

 • Nó sử dụng mẫu Front Controller, mẫu này giúp quản lý các requests (yêu cầu) chỉ thông qua một Controller. Nhờ đó bạn có thể thiết kế một hạ tầng quản lý định tuyến. Để có nhiều thông tin hơn, bạn nên xem phần Front Controller trên web site MSDN

 • Hỗ trợ tốt hơn cho mô hình phát triển ứng dụng hướng kiểm thử (TDD)

 • Nó hỗ trợ tốt cho các ứng dụng được xây dựng bởi những đội có nhiều lập trình viên và thiết kế mà vẫn quản lý được tính năng của ứng dụng

Lợi ích của ứng dụng được xây dựng trên nền tảng Web Forms

 • Nó hỗ trợ cách lập trình hướng sự kiện, quản lý trạng thái trên giao thức HTTP, tiện dụng cho việc phát triển các ứng dụng Web phục vụ kinh doanh. Các ứng dụng trên nền tảng Web Forms cung cấp hàng tá các sự kiện được hỗ trợ bởi hàng trăm các server controls.

 • Sử dụng mẫu Page Controller. Xem thêm ở mục Page Controller trên MSDN

 • Mô hình này sử dụng view state hoặc server-based form, nhờ đó sẽ giúp cho việc quản lý trạng thái các trang web dễ dàng.

 • Nó rất phù hợp với các nhóm lập trình viên quy mô nhỏ và các thiết kế, những người muốn tận dụng các thành phần giúp xây dựng ứng dụng một cách nhanh chóng.

 • Nói tóm lại, áp dụng Web Forms giúp giảm bớt sự phức tạp trong xây dựng ứng dụng, bởi vì các thành phần (lớp Page, controls,…) được tích hợp chặc chẽ và thường thì giúp bạn viết ít code hơn là áp dụng theo mô hình MVC.

Các tính năng của nền tảng ASP.NET MVC

 • Tách bạch các tác vụ của ứng dụng (logic nhập liệu, business logic, và logic giao diện), dễ dàng kiểm thử và mặc định áp dụng hướng phát triển TDD. Tất cả các tính năng chính của mô hình MVC được cài đặt dựa trên interface và được kiểm thử bằng cách sử dụng các đối tượng mocks, mock object là các đối tượng mô phỏng các tính năng của những đối tượng thực sự trong ứng dụng. Bạn có thể kiểm thử unit-test cho ứng dụng mà không cần chạy controller trong tiến trình ASP.NET, và điều đó giúp unit test được áp dụng nhanh chóng và tiện dụng. Bạn có thể sử dụng bất kỳ nền tảng unit-testing nào tương thích với nền tảng .NET.

 • MVC là một nền tảng khả mở rộng (extensible) & khả nhúng (pluggable). Các thành phần của ASP.NET MVC được thiết kể để chúng có thể được thay thế một cách dễ dàng hoặc dễ dàng tùy chỉnh. Bạn có thể nhúng thêm view engine, cơ chế định tuyến cho URL, cách kết xuất tham số của action-method và các thành phần khác. ASP.NET MVC cũng hỗ trợ việc sử dụng Dependency Injection (DI) và Inversion of Control (IoC). DI cho phép bạn gắn các đối tượng vào một lớp cho lớp đó sử dụng thay vì buộc lớp đó phải tự mình khởi tạo các đối tượng. IoC quy định rằng, nếu một đối tượng yêu cầu một đối tượng khác, đối tượng đầu sẽ lấy đối tượng thứ hai từ một nguồn bên ngoài, ví dụ như từ tập tin cấu hình. Và nhờ vậy, việc sử dụng DI và IoC sẽ giúp kiểm thử dễ dàng hơn.

 • ASP.NET MVC có thành phần ánh xạ URL mạnh mẽ cho phép bạn xây dựng những ứng dụng có các địa chỉ URL xúc tích và dễ tìm kiếm. Các địa chỉ URL không cần phải có phần mở rộng của tên tập tin và được thiết kế để hỗ trợ các mẫu định dạng tên phù hợp với việc tối ưu hóa tìm kiếm (URL) và phù hợp với lập địa chỉ theo kiểu REST.

 • Hỗ trợ sử dụng đặc tả (các thẻ) của các trang ASP.NET(.aspx), điều khiển người dùng (.ascx) và trang master page (.marter). Bạn có thể sử dụng các tính năng có sẵn của ASP.NET như là sử dụng lồng các trang master page, sử dụng in-line expression (<%= %>), sử dụng server controls, mẫu, data-binding, địa phương hóa (localization) và hơn thế nữa.

 • Hỗ trợ các tính năng có sẵn của ASP.NET như cơ chế xác thực người dùng, quản lý thành viên, quyền, output caching và data caching, seession và profile, quản lý tình trạng ứng dụng, hệ thống cấu hình…

 • ASP.NET MVC 3 còn bổ sung một view engine mới là Razor View Engine cho phép thiết lập các view nhanh chóng, dễ dàng và tốn ít công sức hơn so với việc sử dụng Web Forms view engine.

Tuyên bố Không chịu trách nhiệm Nội dung Giải pháp Cộng đồng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ TÍNH PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN Ở ĐÂY. MỌI THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH NHƯ VẬY ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ NGUYÊN MẪU” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀY, BAO GỒM CẢ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT, NỖ LỰC CỦA CÔNG VIỆC, TƯ CÁCH VÀ CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM. BẠN ĐỒNG Ý MỘT CÁCH CỤ THỂ LÀ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, TÌNH CỜ, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI DẠNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI DO MẤT MÁT, DỮ LIỆU HOẶC LỢI ÍCH, XẢY RA HOẶC TRONG MỌI CÁCH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ Ở ĐÂY, DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LỖI GÂY THIỆT HẠI, SƠ SUẤT, NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, NGAY CẢ NẾU MICROSOFT HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG BỊ THIỆT HẠI.

This tutorial teaches ASP.NET Core MVC web development with controllers and views. If you’re new to ASP.NET Core web development, consider the Razor Pages version of this tutorial, which provides an easier starting point. See Choose an ASP.NET Core UI, which compares Razor Pages, MVC, and Blazor for UI development.

This is the first tutorial of a series that teaches ASP.NET Core MVC web development with controllers and views.

At the end of the series, you’ll have an app that manages and displays movie data. You learn how to:

The Visual Studio Code instructions use the .NET CLI for ASP.NET Core development functions such as project creation. You can follow these instructions on macOS, Linux, or Windows and with any code editor. Minor changes may be required if you use something other than Visual Studio Code.

Change to the directory (cd) that will contain the project.

Run the following commands:

dotnet new mvc -o MvcMovie
code -r MvcMovie

The dotnet new command creates a new ASP.NET Core MVC project in the MvcMovie folder.

The code command opens the MvcMovie project folder in the current instance of Visual Studio Code.

Visual Studio Code might display a dialog box that asks: Do you trust the authors of the files in this folder?

If you trust all files in the parent folder, select Trust the authors of all files in the parent folder.

Select Yes, I trust the authors since the project folder has files generated by .NET.

When Visual Studio Code requests that you add assets to build and debug the project, select Yes. If Visual Studio Code doesn’t offer to add build and debug assets, select View > Command Palette and type “.NET” into the search box. From the list of commands, select the .NET: Generate Assets for Build and Debug command.

Visual Studio Code adds a .vscode folder with generated launch.json and tasks.json files.

Select File > New Project….

Select Web and Console > App > Web Application (Model-View-Controller) > Continue.

In the Configure your new Web Application (Model-View-Controller) dialog:

Select .NET 8.0 for the Target Framework.

Verify that Do not use top-level statements is unchecked.

Select Continue.

Enter MvcMovie for Project name. It’s important to name the project MvcMovie. Capitalization needs to match each namespace when code is copied.

Visual Studio runs the app and opens the default browser.

The address bar shows localhost: and not something like example.com. The standard hostname for your local computer is localhost. When Visual Studio creates a web project, a random port is used for the web server.

Launching the app without debugging by selecting Ctrl+F5 allows you to:

Make code changes.

Save the file.

Quickly refresh the browser and see the code changes.

You can launch the app in debug or non-debug mode from the Debug menu:

You can debug the app by selecting the https button in the toolbar:

The following image shows the app:

Select F5 to run the app.

Trust the HTTPS development certificate by running the following command:

dotnet dev-certs https –trust

The preceding command doesn’t work on Linux. See your Linux distribution’s documentation for trusting a certificate.

The preceding command displays the following dialog, provided the certificate was not previously trusted:

Select Yes if you agree to trust the development certificate.

This tutorial teaches ASP.NET Core MVC web development with controllers and views. If you’re new to ASP.NET Core web development, consider the Razor Pages version of this tutorial, which provides an easier starting point. See Choose an ASP.NET Core UI, which compares Razor Pages, MVC, and Blazor for UI development.

This is the first tutorial of a series that teaches ASP.NET Core MVC web development with controllers and views.

At the end of the series, you’ll have an app that manages and displays movie data. You learn how to:

The Visual Studio Code instructions use the .NET CLI for ASP.NET Core development functions such as project creation. You can follow these instructions on macOS, Linux, or Windows and with any code editor. Minor changes may be required if you use something other than Visual Studio Code.

Change to the directory (cd) that will contain the project.

Run the following commands:

dotnet new mvc -o MvcMovie
code -r MvcMovie

The dotnet new command creates a new ASP.NET Core MVC project in the MvcMovie folder.

The code command opens the MvcMovie project folder in the current instance of Visual Studio Code.

Visual Studio Code might display a dialog box that asks: Do you trust the authors of the files in this folder?

If you trust all files in the parent folder, select Trust the authors of all files in the parent folder.

Select Yes, I trust the authors since the project folder has files generated by .NET.

When Visual Studio Code requests that you add assets to build and debug the project, select Yes. If Visual Studio Code doesn’t offer to add build and debug assets, select View > Command Palette and type “.NET” into the search box. From the list of commands, select the .NET: Generate Assets for Build and Debug command.

Visual Studio Code adds a .vscode folder with generated launch.json and tasks.json files.

Start Visual Studio for Mac and select File > New Project….

In Visual Studio for Mac select Web and Console > App > Web Application (Model-View-Controller) > Continue.

In the Configure your new Web Application (Model-View-Controller) dialog:

Select .NET 7.0 for the Target Framework.

Verify that Do not use top-level statements is unchecked.

Select Continue.

Enter MvcMovie for Project name. It’s important to name the project MvcMovie. Capitalization needs to match each namespace when code is copied.

Visual Studio runs the app and opens the default browser.

The address bar shows localhost: and not something like example.com. The standard hostname for your local computer is localhost. When Visual Studio creates a web project, a random port is used for the web server.

Launching the app without debugging by selecting Ctrl+F5 allows you to:

Make code changes.

Save the file.

Quickly refresh the browser and see the code changes.

You can launch the app in debug or non-debug mode from the Debug menu:

You can debug the app by selecting the https button in the toolbar:

The following image shows the app:

Select F5 to run the app.

Trust the HTTPS development certificate by running the following command:

dotnet dev-certs https –trust

The preceding command doesn’t work on Linux. See your Linux distribution’s documentation for trusting a certificate.

The preceding command displays the following dialog, provided the certificate was not previously trusted:

Select Yes if you agree to trust the development certificate.

This tutorial teaches ASP.NET Core MVC web development with controllers and views. If you’re new to ASP.NET Core web development, consider the Razor Pages version of this tutorial, which provides an easier starting point. See Choose an ASP.NET Core UI, which compares Razor Pages, MVC, and Blazor for UI development.

This is the first tutorial of a series that teaches ASP.NET Core MVC web development with controllers and views.

At the end of the series, you’ll have an app that manages and displays movie data. You learn how to:

The Visual Studio Code instructions use the .NET CLI for ASP.NET Core development functions such as project creation. You can follow these instructions on macOS, Linux, or Windows and with any code editor. Minor changes may be required if you use something other than Visual Studio Code.

For Visual Studio for Mac, see the .NET 7 version of this tutorial.

Change to the directory (cd) that will contain the project.

Run the following commands:

dotnet new mvc -o MvcMovie
code -r MvcMovie

The dotnet new command creates a new ASP.NET Core MVC project in the MvcMovie folder.

The code command opens the MvcMovie project folder in the current instance of Visual Studio Code.

Visual Studio Code might display a dialog box that asks: Do you trust the authors of the files in this folder?

If you trust all files in the parent folder, select Trust the authors of all files in the parent folder.

Select Yes, I trust the authors since the project folder has files generated by .NET.

When Visual Studio Code requests that you add assets to build and debug the project, select Yes. If Visual Studio Code doesn’t offer to add build and debug assets, select View > Command Palette and type “.NET” into the search box. From the list of commands, select the .NET: Generate Assets for Build and Debug command.

Visual Studio Code adds a .vscode folder with generated launch.json and tasks.json files.

For Visual Studio for Mac, see the .NET 7 version of this tutorial.

Visual Studio runs the app and opens the default browser.

The address bar shows localhost: and not something like example.com. The standard hostname for your local computer is localhost. When Visual Studio creates a web project, a random port is used for the web server.

Launching the app without debugging by selecting Ctrl+F5 allows you to:

Make code changes.

Save the file.

Quickly refresh the browser and see the code changes.

You can launch the app in debug or non-debug mode from the Debug menu:

You can debug the app by selecting the MvcMovie button in the toolbar:

The following image shows the app:

Select Ctrl+F5 to run without the debugger.

Trust the HTTPS development certificate by running the following command:

dotnet dev-certs https –trust

The preceding command doesn’t work on Linux. See your Linux distribution’s documentation for trusting a certificate.

The preceding command displays the following dialog, provided the certificate was not previously trusted:

Select Yes if you agree to trust the development certificate.

This tutorial teaches ASP.NET Core MVC web development with controllers and views. If you’re new to ASP.NET Core web development, consider the Razor Pages version of this tutorial, which provides an easier starting point. See Choose an ASP.NET Core UI, which compares Razor Pages, MVC, and Blazor for UI development.

This is the first tutorial of a series that teaches ASP.NET Core MVC web development with controllers and views.

At the end of the series, you’ll have an app that manages and displays movie data. You learn how to:

The Visual Studio Code instructions use the .NET CLI for ASP.NET Core development functions such as project creation. You can follow these instructions on macOS, Linux, or Windows and with any code editor. Minor changes may be required if you use something other than Visual Studio Code.

Change to the directory (cd) that will contain the project.

Run the following commands:

dotnet new mvc -o MvcMovie
code -r MvcMovie

The dotnet new command creates a new ASP.NET Core MVC project in the MvcMovie folder.

The code command opens the MvcMovie project folder in the current instance of Visual Studio Code.

Visual Studio Code might display a dialog box that asks: Do you trust the authors of the files in this folder?

If you trust all files in the parent folder, select Trust the authors of all files in the parent folder.

Select Yes, I trust the authors since the project folder has files generated by .NET.

When Visual Studio Code requests that you add assets to build and debug the project, select Yes. If Visual Studio Code doesn’t offer to add build and debug assets, select View > Command Palette and type “.NET” into the search box. From the list of commands, select the .NET: Generate Assets for Build and Debug command.

Visual Studio Code adds a .vscode folder with generated launch.json and tasks.json files.

Select File > New Solution.

In Visual Studio for Mac earlier than version 8.6, select .NET Core > App > Web Application (Model-View-Controller) > Next. In version 8.6 or later, select Web and Console > App > Web Application (Model-View-Controller) > Next.

In the Configure your new Web Application dialog:

Confirm that Authentication is set to No Authentication.

If an option to select a Target Framework is presented, select the latest 5.x version.

Select Next.

Name the project MvcMovie, and then select Create.

The address bar shows localhost:port# and not something like example.com. The standard hostname for your local computer is localhost. When Visual Studio creates a web project, a random port is used for the web server.

Launching the app without debugging by selecting Ctrl+F5 allows you to:

Make code changes.

Save the file.

Quickly refresh the browser and see the code changes.

You can launch the app in debug or non-debug mode from the Debug menu item:

You can debug the app by selecting the IIS Express button

The following image shows the app:

Select Ctrl+F5 to run without the debugger.

Trust the HTTPS development certificate by running the following command:

dotnet dev-certs https –trust

The preceding command doesn’t work on Linux. See your Linux distribution’s documentation for trusting a certificate.

The preceding command displays the following dialog, provided the certificate was not previously trusted:

Select Yes if you agree to trust the development certificate.

The address bar shows localhost:port# and not something like example.com. The standard hostname for your local computer is localhost. When Visual Studio creates a web project, a random port is used for the web server.

You can launch the app in debug or non-debug mode from the Run menu.

This tutorial teaches ASP.NET Core MVC web development with controllers and views. If you’re new to ASP.NET Core web development, consider the Razor Pages version of this tutorial, which provides an easier starting point. See Choose an ASP.NET Core UI, which compares Razor Pages, MVC, and Blazor for UI development.

This is the first tutorial of a series that teaches ASP.NET Core MVC web development with controllers and views.

At the end of the series, you’ll have an app that manages and displays movie data. You learn how to:

The Visual Studio Code instructions use the .NET Core CLI for ASP.NET Core development functions such as project creation. You can follow these instructions on any platform (macOS, Linux, or Windows) and with any code editor. Minor changes may be required if you use something other than Visual Studio Code. For more information on installing Visual Studio Code on macOS, see Visual Studio Code on macOS.

Change directories (cd) to a folder that will contain the project.

Run the following command:

dotnet new mvc -o MvcMovie
code -r MvcMovie

A dialog box appears with Required assets to build and debug are missing from ‘MvcMovie’. Add them?, select Yes.

dotnet new mvc -o MvcMovie: Creates a new ASP.NET Core MVC project in the MvcMovie folder.

code -r MvcMovie: Loads the MvcMovie.csproj project file in Visual Studio Code.

Select File > New Solution.

In Visual Studio for Mac earlier than version 8.6, select .NET Core > App > Web Application (Model-View-Controller) > Next. In version 8.6 or later, select Web and Console > App > Web Application (Model-View-Controller) > Next.

In the Configure your new Web Application dialog:

Confirm that Authentication is set to No Authentication.

If an option to select a Target Framework is presented, select the latest 3.x version.

Select Next.

Name the project MvcMovie, and then select Create.

The address bar shows localhost:port# and not something like example.com. The standard hostname for your local computer is localhost. When Visual Studio creates a web project, a random port is used for the web server.

Launching the app without debugging by selecting Ctrl+F5 allows you to:

Make code changes.

Save the file.

Quickly refresh the browser and see the code changes.

You can launch the app in debug or non-debug mode from the Debug menu item:

You can debug the app by selecting the IIS Express button

The following image shows the app:

Select Ctrl+F5 to run the app without debugging.

Trust the HTTPS development certificate by running the following command:

dotnet dev-certs https –trust

The preceding command doesn’t work on Linux. See your Linux distribution’s documentation for trusting a certificate.

The preceding command displays the following dialog, provided the certificate was not previously trusted:

Select Yes if you agree to trust the development certificate.

The address bar shows localhost:port# and not something like example.com. The standard hostname for your local computer is localhost. When Visual Studio creates a web project, a random port is used for the web server. When you run the app, you’ll see a different port number.

You can launch the app in debug or non-debug mode from the Run menu.

Series ASP.NET MVC – Part 1: Bước đầu làm quen với asp.net mvc, tạo ứng dụng web đầu tiên.

Bài đăng này đã không được cập nhật trong 5 năm

Giới thiệu về mô hình MVC trong ASP.NET

 • MVC là viết tắt của Model-View-Controller. Trong ASP.NET, MVC là một dạng mô hình kiến trúc phân cách một ứng dụng web thành ba thành phần: Model, View và Controller.

  • Models: Tại đây chứa các models được hiểu đơn giản là những đối tượng liên quan trực tiếp đến dữ liệu. Giống như trong 1 cơ sở dữ liệu có những bảng khác nhau thì mỗi bảng sẽ được hiểu là 1 model, trong mỗi bảng có các fields thì tương tự trong mỗi model cũng có các thuộc tính. VD: trong cơ sở dữ liệu quản lý sản phẩm bán hàng có bảng lưu trữ các sản phẩm là bảng Product thì trên model cũng sẽ có Product để thể hiện và trong bảng Product này có những trường gì thì trên model Product cũng sẽ có các trường giống như vậy. Để thao tác với dữ liệu thì bạn sẽ thao tác trực tiếp với các models này.
  • Views: Được hiểu là nơi chứa tất cả phần hiển thị lên một trang web, thường thì view sẽ được tạo ra dựa trên dữ liệu, tức là dữ liệu có cái gì thì ta hiển thị ra được cái đó, mà model là thể hiện của dữ liệu nên view được tạo ra dựa trên model. Ví dụ: muốn hiển thị thông tin của 1 sản phẩm bạn phải có dữ liệu của sản phẩm đó vì vậy view sẽ được tạo ra dựa trên những model mà bạn có.
  • Controller: Được hiểu là phần để xử lý mọi tương tác trên view. Ví dụ: để hiển thị thông tin của 1 sản phẩm bạn cần chọn vào sản phẩm đó, thì cái hành động chọn sản phẩm để xem chi tiết sẽ được gọi là 1 action trong controller. Khi 1 action được gọi đến thì nó bắt đầy xử lý gọi về cơ sở dữ liệu thông qua model thực hiện các query để lấy dữ liệu, khi dữ liệu được lấy thành công thì controller đưa dữ liệu về view để hiển thị cho người dùng và kết thúc 1 quy trình hoạt động.
 • Mô hình MVC được đưa vào để thay thế cho Web Forms, dễ thấy rằng mô hình MVC có cái lợi là dễ hiểu (dễ hiểu ở đây là mô hình này có sự tách biệt giữa các thành phần chính để tạo lên 1 ứng dụng Web nói riêng), giúp bạn quản lý tốt hơn, phần nữa là về kỹ thuật kiểm thử, debugging,…

Tạo ứng dụng Web ASP.NET MVC 5 sử dụng Visual Studio 2017

 • Bước 1: Trên thanh Toolbars của VS chọn vào File => New => Project
 • Bước 2: Trên Dialog New Project bạn tìm đến phần Installed chọn Visual C# => Web sau đó chọn ASP.NET Web Application hoặc có thể Search trên thanh Search. Ở đây bạn chú ý phần Framework sử dụng mình dùng là .NET Framework 4.6.1, Name là tên của project bạn định tạo, Solution name là tên của solution bạn tạo (1 solution có thể chứa nhiều project ở đây VS sẽ mặc định đặt tên cho Solution giống với tên của project bạn tạo), Location là nơi mà bạn muốn lưu Solution đó. Sau đó chọn OK để tạo Solution.
 • Bước 3: Ở bước này bạn chọn MVC sau đó OK là xong, phần việc còn lại là của VS xử lý. Còn Change Authentication phần này mình sẽ nói sau.
 • Bước 4: Chạy ứng dụng bằng cách nhấn F5(chạy với chế độ debugging) hoặc Ctrl+F5(Chạy với chế độ không debug) hoặc start trên VS. Chỗ khoanh đỏ là chọn trình duyệt để chạy.
 • Bước 5: Đợi VS build project và sau khi chạy lên trình duyệt.

Cấu trúc của project

 • Để cấu thành nên 1 project ASP.NET MVC thì không thể thiếu được Controllers, Models và Views như trên hình mình đã khoanh đỏ. Còn một số thành phần khác như:

  • Property : là file chứa các cấu hình chung cho project.

  • References: là nơi chứa các DLL(Dynamic Link Library) mà ứng dụng của bạn sử dụng. * App_Data: là thư mục bạn có thể lưu dữ liệu dạng SQL, các files, file cache,…

  • App_Start: có chứa các files cấu hình như:

  • BundleConfig đúng nghĩa là đóng gói các files dạng javascript và stylesheet (các files cùng kiểu), ví dụ: bạn có 3 files javascript bạn có thể gói 3 files này lại thành 1 để khi gọi ra bạn chỉ cần gọi 1 lần và 2 files stylesheet cũng vậy.

  • FilterConfig trên lý thuyết đó là nơi để cấu hình khi bạn muốn thực hiện logic nào đó trước khi thực hiện hành động. Ví dụ: 1 trang web cho phép comment nhưng người dùng phải đăng nhập, trong trường hợp này trước khi thực hiện truyền đi đoạn comment đó thì phải kiểm tra xem họ đã đăng nhập chưa, thì cái đó được hiểu là 1 dạng của Filter trong ASP.NET MVC.

  • RouteConfig là file cấu hình Router được hiểu là cấu hình URL để gọi đến 1 hành động nào đó. Mặc định sẽ được cấu hình dạng localhost:abcd/{controller}/{action}/{id}, abcd là cổng mà mỗi project khi tạo sẽ có cổng khác nhau, controller là tên của controller, action là tên của action, id là tham biến truyền vào với những action cần tham biến(cái này tùy chọn có thể có hoặc không).

  • Content: là thư mục chứa các files stylesheet.

  • Controllers: là thư mục chứa các files controller. Trong mỗi controller bạn có thể định nghĩa các actions. Mặc định VS tạo file tên là HomeController.cs controller này là Home và có các action Index, About, Contact.

  • fonts: là thư mục chứa các fonts chữ cho trang web của bạn.

  • Models: là thư mục chứa các models.

  • Script: là thưc mục chứa các files javascript.

  • Views: là thư mục chứa các files razor, ở ASP.NET MVC các files view sẽ là dạng file .cshtml chứ không phải ở dạng thuần html nữa, vì ở views bạn có thể gọi trực tiếp đến model để binding data trực tiếp trên đó. Mỗi thư mục trong views thì sẽ tương ứng với 1 controller và các files view trong đó là 1 action nằm trong controller đó. Ví dụ: trong views có thư mục Home tương ứng với nó có HomeController và có các files view như About.cshtml, Contact.cshtml, Index.cshtml thì tương ứng trong HomeController cũng có các action About, Contact, Index. Ở đây được hiểu là mối quan hệ Dependency tức là bạn muốn gọi đến trang Index của trong Home thì chắc chắn bạn phải có Controller là Home và action là Index ngược lại cũng vậy. Trong thư mục này có thư mục Shared chứa các views dùng chung như _Layout.cshtml được coi như file khung tương tự như trang Master Page trong Web Forms để cho các views khác kế thừa và muốn các trang khác kế thừa được từ trang này thì chúng ta phải dùng đến file _ViewStart.cshmlt nếu không có file này thì ở mỗi file view bạn file thêm 1 đoạn code để có thể kế thừa từ files _Layout.cshtml, khi bạn gọi đến 1 trang không tồn tại hoặc có lỗi thì sẽ hiển thị ra trang Error.cshtml.

  • ApplicationInsights.config: là file cấu hình để bạn có thể theo dõi hiệu suất của ứng dụng web của bạn từ đó bạn có thể biện pháp thiết kế tốt nhất cho ứng dụng.

  • favicon.icon: nếu bạn để ý trên tab của trìnhh duyệt khi bạn truy cập đến 1 trang web sẽ có icon và phần title của trang web, thì icon đó là dạng file .icon mà được cấu hình trong file _Layout.cshtml.

  • Global.asax: là file cấu hình chung cho project.

  • packages.config: là file quản lý các packages mà bạn đang sử dụng cho ứng dung và phiên bản sử dụng của các packages đó.

  • Web.config: là file cấu hình cho ứng dụng web ở dạng xml. Cho phép thiết lập các thông số về bảo mật, kết nối, debug,… Là file cấu hình có ảnh hướng đến ứng dụng web của bạn trên môi trường Server.

Hãy comment suy nghĩ của các bạn sau khi xem bài viết của mình để tạo động lực làm tiếp series về ASP.NET này. Ở bài sau mình sẽ có bài viết về EF Code First.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết của mình!

All rights reserved

Tạo 1 project ASP.Net MVC đơn giản và giải thích cấu trúc, vai trò của View, Controller trong mô hình MVC.

Xuất câu “Hello Howkteam” trong ASP.Net MVC

Ở phần thứ nhất các bạn đã nắm được cách hoạt động của View, Controller rồi, bây giờ chúng ta cùng tạo 1 ví dụ đơn giản đó là xuất ra câu “Hello Howkteam” nhé.

 • Đầu tiên các bạn Controllers > Add > Controller
 • Tại giao diện này, các bạn chon MVC 5 Controller – Empty, sau đó chọn Add
 • Tại giao diện này, các bạn nhập tên Controller, mình để là Example rồi nhấn Add
 • Tiếp theo, để hiển thị câu “Hello Howkteam” chúng ta cần có View hiển thị, cách tạo View như sau
 • Bạn click phải chuột vào Index > chọn Add View. Sau đó các bạn làm theo các bước sau
 • Tại Template các bạn chọn Empty (without model), các bước còn lại làm theo hình nhé.
 • Sau khi tạo View Index xong thì để xuất câu “Hello Howkteam” thì bạn thay đổi 1 chút:
 • Tại thẻ bạn thay đổi nội dung bên trong: “Index” > “Hello Howkteam”. Sau đó các bạn vào RouteConfig trong App_Start để thay đổi Controller và Action > để chúng ta mặc định hiển thị trang chứa dòng chữ “Hello Howkteam” hiện lên đầu tiên
 • Tại controller bạn thay đổi nội dung bên trong Home > Example, còn action thì các bạn giữ nguyên giá trị là Index sau đó các bạn Run project lên kiểm tra, nếu màn hình chạy đúng như hình phía dưới thì các bạn đã tạo ví dụ thành công
FULL MATCH: MÃ Minh Cẩm - Frederic CAUDRON | Bán Kết PBA - Silkroad & Ansan PBA Championship 23-24
FULL MATCH: MÃ Minh Cẩm – Frederic CAUDRON | Bán Kết PBA – Silkroad & Ansan PBA Championship 23-24

ASP.NET MVC Tutorial For Beginners and Professionals

In this ASP.NET MVC Tutorial For Beginners and Professionals series, we covered all the features of ASP.NET MVC. You will learn from the basic to advanced level features of ASP.NET MVC as we progress in this ASP.NET MVC tutorial. Many new developers and students are struggling to learn ASP.NET MVC quickly. And in ASP.NET MVC, many technologies are used, like JavaScript, jQuery, AngularJS, Typescript, Dapper, Entity framework, and much more, and because of this, developers and students get confused about how to start learning. Considering the above problem and helping students and developers who want to learn ASP.NET MVC quickly, I have decided to start ASP.NET MVC Tutorials.

This ASP.NET MVC Tutorial For whom?

This ASP.NET MVC Tutorial is designed for beginners and professional developers who want to learn ASP.NET MVC step by step. Here, in these ASP.NET MVC Tutorials, we provide a hands-on approach to the subject with step-by-step program examples that will assist you in learning and putting the acquired knowledge into practice.

What is ASP.NET MVC?

The ASP.NET MVC is an open-source framework built on top of the Microsoft .NET Framework to develop a web application that enables a clean code separation. ASP.NET MVC framework is the most customizable and extensible framework provided by Microsoft. In other words, we can say that the ASP.NET MVC is a web application development framework from Microsoft that is based on the MVC (Model-View-Controller) architectural design pattern. Here’s a breakdown of its core components and features:

Core Components of ASP.NET MVC
Model:
 • Represents the data and business logic of the application.
 • Consists of data transfer objects (DTOs), data access logic, and service layers.
 • Responsible for accessing and storing data and the associated logic.
View:
 • Handles the presentation layer of the application.
 • It uses the Razor view engine to embed .NET code within HTML.
 • Responsible for displaying the application’s user interface.
Controller:
 • Acts as an intermediary between the Model and View.
 • Processes incoming requests manipulates data using the Model, and renders the final output to the View.
 • Each controller action typically corresponds to a specific operation and view.
Key Features of ASP.NET MVC
 • MVC Architecture: Understanding the Model-View-Controller pattern separates an application into three main logical components, each with distinct responsibilities.
 • Controllers: How to write controllers to handle user input and interactions and to execute appropriate application logic.
 • Views: Creating views using Razor syntax for dynamic rendering of HTML. Understanding how views display data provided by controllers.
 • Models: Defining models representing the application’s data and the business logic to manipulate this data.
 • Routing: Learning about ASP.NET MVC’s URL routing framework, which maps URLs to controllers and actions.
 • Entity Framework: Integrating Entity Framework for data access simplifies the process of working with databases using .NET objects.
 • Data Annotations and Validation: Utilizing data annotations for model validation and implementing custom validation rules.
 • Dependency Injection: Understanding the role of dependency injection in ASP.NET MVC for creating loosely coupled applications.
 • Unit Testing: Techniques for writing unit tests for ASP.NET MVC applications, ensuring stability and reliability.
 • Security: Implementing authentication, authorization, and security best practices in ASP.NET MVC applications.
 • AJAX and jQuery: Enhancing applications with AJAX for asynchronous operations and using jQuery for simplified HTML document traversing, event handling, and animation.
 • Web API: Building RESTful services with ASP.NET Web API and integrating them with MVC applications.
 • Deployment: Strategies for deploying ASP.NET MVC applications to various hosting environments, including IIS and cloud platforms like Azure.
 • Advanced Topics: Exploring advanced topics like custom helpers, and filters and creating modular applications using areas.
When to Use ASP.NET MVC?

ASP.NET MVC is a framework used in Web application development, offering a range of benefits due to its Model-View-Controller architecture. Here are some of the primary uses and advantages of ASP.NET MVC:

 1. Web Application Development: Primarily used for building dynamic, robust, and scalable web applications. Its MVC architecture makes it an excellent choice for enterprise-level applications.
 2. Single Page Applications (SPAs): ASP.NET MVC can be used to develop SPAs by integrating with client-side frameworks like Angular, React, or Vue.js, providing a seamless and interactive user experience.
 3. E-commerce Websites: Its robustness and scalability make ASP.NET MVC a good choice for developing e-commerce websites, which often require handling high volumes of transactions and user data.
 4. CMS (Content Management Systems): ASP.NET MVC can be used to create content management systems that are customizable and scalable, offering a flexible platform for website content administration.
 5. Dynamic Websites with Custom Content: The framework allows for the dynamic generation of HTML content and can be used to build websites where content changes frequently, such as news portals or blog platforms.
 6. Enterprise-Level Applications: Due to its ability to handle complexity and its support for test-driven development (TDD), it is often used in large-scale applications in enterprise environments.
 7. Interactive and Data-Driven Applications: Applications that require extensive data interaction, such as dashboard reporting tools, data analysis platforms, and other business applications, can be efficiently built using ASP.NET MVC.
 8. Cloud-Based Applications: ASP.NET MVC is compatible with cloud services like Microsoft Azure, enabling the development of cloud-based applications that are scalable and reliable.
 9. Educational Platforms and Forums: Its security features and scalability make it suitable for developing educational platforms, online learning portals, and discussion forums.

Note: The ASP.NET MVC is not something that is built from ground zero. It is a complete alternative to traditional ASP.NET WebForms. It is built on top of ASP.NET, so developers enjoy almost all the ASP.NET features while building the MVC application.

What will you learn from these ASP.NET MVC Tutorials?

You will learn everything from the basics to advanced-level concepts of the ASP.NET MVC Framework. Some of the concepts are as follows:

Basic – ASP.NET MVCRouting – ASP.NET MVCSQL Server and Entity Framework – ASP.NET MVCHTML Helpers – ASP.NET MVCAttributes – ASP.NET MVCData Annotations – ASP.NET MVCAction Results – ASP.NET MVCViews – ASP.NET MVCFilters – ASP.NET MVCSecurity – ASP.NET MVCIdentity – ASP.NET MVCASP.NET MVC – Interview Questions and Answers

Prerequisites to Learn ASP.NET MVC

To effectively learn ASP.NET MVC, certain prerequisites will help you grasp the concepts more easily and apply them effectively. Here’s a list of the key prerequisites:

 1. Basic Knowledge of C#: ASP.NET MVC is built on the .NET framework, and C# is the primary language for writing server-side code. Familiarity with C# syntax, basic programming constructs, and object-oriented programming concepts is crucial.
 2. Understanding of .NET Framework: A general understanding of the .NET Framework, its components, and how it works will be beneficial. This includes knowledge of .NET classes and the CLR (Common Language Runtime).
 3. HTML, CSS, and JavaScript: Since ASP.NET MVC is used for web development, a solid understanding of HTML (for structuring web content), CSS (for styling), and JavaScript (for client-side scripting) is essential.
 4. Basic Understanding of Web Development Concepts: Familiarity with how web applications work, understanding of client-server architecture, HTTP/HTTPS, request/response lifecycle, and the concept of state management in web applications.
 5. Database Knowledge: Understanding basic database concepts and experience with SQL (Structured Query Language) is important, as most web applications interact with a database. Knowledge of Entity Framework, a popular ORM (Object-Relational Mapping) tool in .NET, is also beneficial.
 6. Familiarity with MVC Architecture: While not strictly necessary, knowing what MVC (Model-View-Controller) is and how it separates an application into three main components will be a significant advantage.
 7. IDE (Integrated Development Environment): Familiarity with Visual Studio, the primary IDE for .NET development, will be helpful. It offers various tools and features that simplify coding, debugging, and deploying ASP.NET MVC applications.
 8. Basic Understanding of Client-Side Technologies: Knowledge of client-side technologies like jQuery, AJAX, and Bootstrap for front-end development can be advantageous.
 9. Willingness to Learn and Experiment: A proactive approach to learning and the willingness to experiment with code is essential in adapting to web development challenges with ASP.NET MVC.
 10. Version Control Systems: Basic knowledge of version control systems like Git can be beneficial, especially for collaborative development and source code management.

Note: If we missed any topics in this ASP.NET MVC Tutorial course, please let us know by commenting in the comment section, and we definitely cover those topics as soon as possible.

Learn ASP.NET MVC 5

ASP.NET is a free web framework for building websites and web applications on .NET Framework using HTML, CSS, and JavaScript. ASP.NET MVC 5 is a web framework based on Model-View-Controller (MVC) architecture. Developers can build dynamic web applications using ASP.NET MVC framework that enables a clean separation of concerns, fast development, and TDD friendly.

Kết luận

Qua bài học ngày hôm nay, các bạn đã hiểu về View, Controller cũng như cách tạo 1 project ASP.Net MVC và tạo 1 ví dụ đơn giản là xuất câu “Hello Howkteam” ra màn hình rồi nhé.

Bài sau chúng ta sẽ đi vào Tìm hiểu về Layout Page trong View và tạo ví dụ minh họa

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Full Course - Learn ASP.NET Core MVC in .NET 8 | CRUD Operations | EntityFramework | MVC Tutorial
Full Course – Learn ASP.NET Core MVC in .NET 8 | CRUD Operations | EntityFramework | MVC Tutorial

Về tác giả

Bài viết này được cung cấp bởi MVP Lê Hoàng Dũng. Microsoft chân thành cảm ơn những MVP đã chia xẻ những kinh nghiệm chuyên môn của mình với những người sử dụng khác. Bài viết này sẽ được đăng trên website hoặc blog của MVP sau đây. Nếu bạn muốn xem các bài viết khác được chia xẻ bởi MVP, vui lòng nháy chuột vào đây.

Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Khóa học

Lập trình website với ASP.Net MVC cơ bản

Lập trình website với ASP.Net MVC cơ bản

Đánh giá

Bình luận

Dạ cho em hỏi ạ. Luyện tập thử thách không ngại khó là làm gì ạ?

Thanks Hkteam đã chia sẽ kiến thức mong hkteam ra thêm nhiều clip hay và thực tế

Cổ phiếu phải có trong nhịp chỉnh
Cổ phiếu phải có trong nhịp chỉnh

Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Khóa học

Lập trình website với ASP.Net MVC cơ bản

Lập trình website với ASP.Net MVC cơ bản

Đánh giá

Bình luận

Mình đang mong chờ bài 4 .5 6 vv quá hay nha giảng rất dễ hiểu cảm ơn add

Bài viết hay, xúc tính, ngắn gọn dễ hiểu. Mong Admin làm tiếp seri bài học để cho mình và các bạn trên đây cùng tham gia học hỏi. Hãy dành chút thời gian chia sẽ kinh nghiệm nhé. Xin cảm ơn nhiều.

Bài giảng rất hay và chi tiết, dễ hiểu, nhưng sao mới đến bài 3 là dừng vậy ADMIN, làm tiếp video về kết nối CSDL đi ADMIN ơi, Cảm ơn và chúc ADMIN luôn mạnh khỏe.

Tổng quan về mô hình lập trình web ASP.Net MVC

Hình mô tả phía trên cho các bạn thấy trước khi ASP.Net MVC ra đời thì ASP.Net webform là 1 framework lập trình web khá quen thuộc đối với những tín đồ của ASP.Net. Tuy nhiên, khi ASP.Net MVC xuất hiện thì dường như ASP.Net webform bị lãng quên. Để hiểu được lý do tạo sao lại như vậy thì chúng ta sẽ đi từng bước tìm hiểu nhé!

ASP.Net là gì

ASP.NET là 1 framwork lập trình web được cung cấp bởi Microsoft và nó sử dụng ngôn ngữ C# làm ngôn ngữ phát triển. ASP.NET bao gồm 2 model đó là Web Forms và MVC.

Nhược điểm khi lập trình với ASP.Net web forms:

Trong nội dung bài ngày hôm nay, mình tập trung giới thiệu ASP.Net MVC nên mình sẽ không đi vào cụ thể về Web Forms mà mình chỉ đưa ra 1 vài nhược điểm của Web Forms.

 • Web Forms không có sự tách biệt rõ ràng 3 tầng trong mô hình lập trình web.
 • Trong Web Forms có sử dụng 1 đối tượng View State mà đối tượng này làm cho trang web bị tăng kích thước vì vậy làm giảm hiệu năng của ứng dụng.
 • Giao diện của Web Forms được thiết kế dựa trên những toolbox có sẵn mà web forms cung cấp mà hiện nay đa phần designer sử dụng html, css để thiết kế website vì nó gây khó khăn trong việc thiết kế web hiện nay, việc thiết kế trở nên mất linh hoạt.

Với những khó khăn như vậy thì Microsoft đã cho ra đời ASP.Net MVC.

Cơ chế hoạt động và những ưu điểm trong lập trình web với ASP.Net MVC

ASP.Net MVC là 1 framework lập trình web mới của microsoft, công nghệ này ứng dụng mô hình MVC vào trong ASP.Net, còn mô hình MVC là như thế nào thì mình đã nói rõ ở phần phía trên rồi nhé

Qua hình mô tả phía trên cho các bạn thấy tuy ASP.Net MVC ra đời năm 2009 nhưng mà tính tới năm 2013 thì nó đã được update lên tới phiên bản ASP.Net MVC 5, đây cũng là 1 trong những ưu điểm của ông lớn Microsoft cập nhật công nghệ liên tục.

Và mới đây thì ASP.Net cũng đã cho ra đời 1 công nghệ mới đó là ASP.Net core 1.0

Với sự cập nhật thường xuyên như vậy đã giúp cho ASP.Net MVC ngày nay phát triển mạnh mẽ không thua kém gì các công nghệ lập trình web sử dụng Java và Php.

Cơ chế hoạt động của ASP.Net MVC

Dựa vào hình mô phỏng phía trên này thì mình sẽ khái quá sơ qua cơ chế hoạt động của ASP.Net MVC

 1. User gửi 1 yêu cầu tới server bằng cách truyền vào 1 URL trong browser
 2. Yêu cầu đó được gửi tới controller đầu tiên, controller sẽ xử lý yêu cầu, nếu yêu cầu cần truy xuất dữ liệu thì controller sẽ chuyển qua tầng model
 3. Tại tầng model, dữ liệu được truy xuất từ database và sau đó truyền qua view thông qua controller
 4. Controller sẽ giúp dữ liệu được chuyển từ model qua view
 5. View là tầng cuối cùng giao tiếp với User, mọi dữ liệu sẽ được hiển thị cho User thông qua tầng View

Những ưu điểm mà ASP.Net MVC mạng lại cho chúng ta:

 1. Do sử dụng mô hình MVC nên trong ASP.Net MVC đã tách biệt được các tầng trong mô hình lập trình web vì vậy giúp tối ưu ứng dụng và dễ dàng trong việc viết code, giao diện
 2. Giao diện trong ASP.Net MVC sử dụng công nghệ thiết kế web HTML, CSS nền việc thiết kế giao diện trở nên dễ dàng và giúp cho designer linh hoạt trong việc thiết kế
 3. ASP.Net MVC không sử dụng view state vì vậy trang web không bị tăng kích thước do đó hiệu năng hoạt động không bị bị giảm

ASP.Net MVC đã khắc phục được các nhược điểm của web forms vì vậy web forms hiện nay không còn được dùng phổ biến nữa.

Build an Expense Tracker with Asp.Net Core MVC
Build an Expense Tracker with Asp.Net Core MVC

Lập trình C#.NET-Mô hình MVC trong ASP.NET MVC

Về bản chất thì đây là phần mở rộng của namespace System.Web được đặt trong namespace System.Web.Mvc.Hiện nay đa số framework về web (PHP, Java…) điều sử dụng mô hình MVC như một mẫu thiết kế chuẩn (Design Pattern). Tùy theo đặc điểm của ứng dụng mà bạn chọn cấu trúc cho trang web của mình theo ASP.NET Web Forms hay theo kiến trúc MVC, đôi khi ta có thể kết hợp cả hai. Các bạn có thể xem lại các bài viết về mô hình MVC trong PHP trong mục PHP để hiểu rõ hơn. Sau đây chúng ta sẽ xem lại một số khái niệm.

Khái niệm mô hình MVC

MVC là viết tắt của 3 từ M – Model, V – View, C – Controller. Mô hình MVC là một kiến trúc phần mềm hay mô hình thiết kế phần mềm giúp chúng ta tách ứng dụng của chúng ta thành những phần độc lập có những nhiệm vụ riêng biệt.a. Model- Model là thành phần chứa các phương thức xử lý logic, kết nối và truy xuất database, mô tả dữ liệu,…b. View- View là thành phần hiển thị thông tin, tương tác với người dùng.c. Controller- Controller là thành phần điều hướng, là chất kết dính giữa model và view, có nhiệm vụ nhận những request từ người dùng, tương tác với model để lấy thông tin và gửi cho view để hiển thị lại cho người dùng.Mô hình MVC giúp bạn tạo được các ứng dụng phân tách rạch ròi các khía cạnh (logic về nhập liệu, logic xử lý tác vụ và logic về giao diện). Mô hình MVC chỉ ra mỗi loại logic kể trên nên được thiếp lập ở đâu trên ứng dụng. Logic giao diện (UI logic) thuộc về views. Logic nhập liệu (input logic) thuộc về controller. Và logic tác vụ (Business logic – là logic xử lý thông tin, mục đích chính của ứng dụng) thuộc về model. Sự phân chia này giúp bạn giảm bớt được sự phức tạp của ứng dụng và chỉ tập trung vào mỗi khía cạnh cần được cài đặt ở mỗi thời điểm.Mô hình MVC giúp thực hiện dự án một cách dể dàng và nhanh chóng, trong lúc HTML designer thiết kế giao diện ở tần view thì hai lập trình viên còn lại sẻ đảm nhận logic ở tầng controller và các tác vụ ở tầng model.

Lựa chọn và áp dụng mô hình trong xây dựng ứng dụng

Bạn cần phải xem xét kỹ càng việc áp dụng mô hình ASP.NET MVC hay mô hình ASP.NET Web Forms khi xây dựng một ứng dụng. Mô hình MVC là một hướng khác phục vụ cho những mục đích cụ thể nó không thay thế cho Web Forms.Trước khi quyết định chúng ta sẽ phân tích ưu và nhược điểm của từng mô hình.

Lợi ích của ứng dụng web dựa trên mô hình MVC.

– Nền tảng ASP.NET MVC mang lại những lợi ích sau:+ Thích hợp cho các ứng dụng lớn có tích chất phức tạp bằng cách chia ứng dụng thành ba thành phần model, view, controller+ Loại bỏ view state hoặc server-based form. Điều này tốt cho sẻ khiến lập trình viên tốn nhiều thời gian hơn nhưng sẻ quản lý tốt ứng dụng của mình.+ Nó sử dụng mẫu Front Controller, mẫu này giúp quản lý các requests (yêu cầu) chỉ thông qua một Controller do đó việc định tuyến sẻ dể.+ Hổ trợ tốt cho việc test từng phần.+ Nó hỗ trợ tốt cho các ứng dụng có nhiều lập trình viên và thiết kế mà vẫn quản lý được tính năng của ứng dụng

Lợi ích của ứng dụng được xây dựng trên nền tảng Web Forms

– Dể dàng cho những bạn đi từ nền tảng lập trình Winform với hàng trăm controls hỗ trợ kéo thả và các sự kiện serverside được hỗ trợ.- Mô hình này sử dụng view state hoặc server-based form, nhờ đó sẽ giúp cho việc quản lý trạng thái các trang web dễ dàng.- Phù hợp với các nhỏ và các thiết kế và lập trình viên là một, những người muốn tận dụng các thành phần giúp xây dựng ứng dụng một cách nhanh chóng.- Tóm lại khi áp dụng Web Forms sẻ giảm bớt sự phức tạp trong xây dựng ứng dụng.

Các tính năng của nền tảng ASP.NET MVC

– Thừa hưởng tính minh bạch và cấu trúc rõ ràng của mô hình MVC- MVC là một nền tảng khả mở rộng (extensible) & khả nhúng (pluggable). Các thành phần của ASP.NET MVC được thiết kể để chúng có thể được thay thế một cách dễ dàng hoặc dễ dàng tùy chỉnh.- ASP.NET MVC có cấu trúc URL tốt cho phép bạn xây dựng những ứng dụng có các địa chỉ URL súc tích và dễ tìm kiếm. Các địa chỉ URL không cần phải có phần mở rộng của tên tập tin.- Hỗ trợ sử dụng các thẻ của các trang ASP.NET(.aspx) Usercontrol (.ascx) và trang master page (.marter).- Hỗ trợ khá đầy đủ các tính năng của ASP.NET như data caching, seession và profile…- ASP.NET MVC 3 bổ sung một view engine mới là Razor View Engine cho phép thiết lập các view nhanh chóng, dễ dàng.- ASP.NET MVC 4 hỗ trợ tốt hơn cho các thiết bị di động bổ sung ASP.NET Web API.- ASP.NET MVC 5 hỗ trợ chứng thực qua các API khác(facebook,google+..), Bootstrap được thêm vào hổ trợ phần thiết kế giao diện.

Bạn đang muốn tìm kiếm 1 công việc với mức thu nhập cao.✅ Hoặc là bạn đang muốn chuyển đổi công việc mà chưa biết theo học ngành nghề gì cho tốt.✅ Giới thiệu với bạn Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn trong 12 tháng với những điều đặc biệt mà chỉ có tại IMIC và đây cũng chính là sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn:👉 Thứ nhất: Học viên được đào tạo bài bản kỹ năng, kiến thức chuyên môn lý thuyết, thực hành, thực chiến nhiều dự án và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ Chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm dự án cũng như tâm huyết truyền nghề.👉 Thứ hai: Được ký hợp đồng cam kết chất lượng đào tạo cũng như mức lương sau tốt nghiệp và đi làm tại các đối tác tuyển dụng của IMIC. Trả lại học phí nếu không đúng những gì đã ký kết.👉 Thứ ba: Cam kết hỗ trợ giới thiệu công việc sang đối tác tuyển dụng trong vòng 10 năm liên tục.👉 Thứ tư: Được hỗ trợ tài chính với mức lãi suất 0 đồng qua ngân hàng VIB Bank.👉 Có 4 Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn dành cho bạn lựa chọn theo học. Gồm có:1) Data Scientist full-stack2) Embedded System & IoT development full-stack3) Game development full-stack4) Web development full-stack✅ Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của mình. Và tuyệt vời hơn nữa nếu IMIC được góp phần vào sự thành công của bạn.✅ Hãy liên hệ ngay với Phòng tư vấn tuyển sinh để được hỗ trợ về thủ tục nhập học.✅ Chúc bạn luôn có nhiều sức khỏe và thành công!

Giới thiệu tổng quan công nghệ Web ASP.Net MVC

Kết luận

Qua bài học ngày hôm này, mình đã giúp các bạn hiểu khái quát về công nghệ lập trình web ASP.Net MVC của Microsoft.

Bài sau chúng ta sẽ đi vào Tạo 1 project ASP.Net MVC đơn giản và giải thích cấu trúc, vai trò của View, Controller trong mô hình MVC. Xuất câu “Hello Howkteam!”

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Advanced C# Programming Course
Advanced C# Programming Course

Model, View, & Controller

 1. Controllers in ASP.NET MVC
 2. Action methods in Controller
 3. Action Selector Attributes
 4. HttpGet, HttpPost, HttpPut
 5. Model in MVC
 6. View in MVC
 7. Razor View Syntax
 8. Integrate Model, View & Controller
 9. Binding Model to View and Controller
 10. Create View To Edit Data
 11. What is Layout View?
 12. Create Layout View in ASP.NET MVC
 13. What is Partial View?
 14. What is ViewBag?
 15. What is ViewData?
 16. What is TempData?
 17. Implement Validations in ASP.NET MVC Form
 18. Use ValidationSummary to Display Error Summary
 19. Exception Handling in ASP.NET MVC
ASP.NET MVC Test
MVC Test

Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Giới thiệu tổng quan công nghệ Web ASP.Net MVC dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên like và share để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!

E-Bill Project in ASP.NET MVC With Database | ASP.NET MVC Project
E-Bill Project in ASP.NET MVC With Database | ASP.NET MVC Project

ASP.NET MVC Articles

 1. How to upload files in ASP.NET MVC?
 2. Redirect from HTTP to HTTPS in ASP.NET
 3. Redirect non-www to www domain in ASP.NET
 4. Build e-commerce application on .NET Framework
 5. How to create a custom filter in ASP.NET MVC?
 6. How to use web.config customErrors in ASP.NET MVC?
 7. How to display a custom error page with error code using httpErrors in ASP.NET MVC?
 8. Difference between Html.Partial() and Html.RenderPartial() in ASP.NET MVC
 9. Difference between Html.RenderBody() and Html.RenderSection() in ASP.NET MVC
 10. What is RouteData in ASP.NET MVC?
 11. How to set image path in StyleBundle?
 12. How to pre-compile razor view in ASP.NET MVC?
 13. How to enable bundling and minification in ASP.NET MVC?
 14. How to enable client side validation in ASP.NET MVC?
 15. How to display an error message using ValidationSummary in ASP.NET MVC?
 16. How to define a custom action selector in ASP.NET MVC?
 17. How to bind a model to a partial view in ASP.NET MVC?
 18. View in ASP.NET MVC

Tổng quan mô hình MVC

Trước khi đi vào tìm hiểu về mô hình MVC thì mình nhắc lại cho các bạn về cấu trúc cơ bản của mô hình lập trình web hiện nay

 • Minh họa cấu trúc lập trình web:

Trong lập trình web chúng ta chia ra 3 tầng như sau:

 1. Presentation Layer (tầng 3): tầng này giúp hiển thị giao diện
 2. Business Logic Layer (tầng 2): tầng này chứa các hàm thực thi, giúp xử lý sự kiện xảy ra trên tầng Presentation Layer.
 3. Data Access Layer (tầng 1): tầng này chứa hàm kết nối với các hệ quản trị cở sở dữ liệu như SQL Server, Mysql, Oracle …
 • Theo như hình mô tả, cấu trúc cổ điển là 3 tầng này trộn vào nhau hay còn gọi là cấu trúc One – Tier. Khi làm việc với cấu trúc One – Tier chúng ta gặp khó khăn trong việc chỉnh sửa code hay chỉnh sửa giao diện vì các tầng này bi trộn vào nhau.
 • Tiếp đó, cấu trúc Two – Tier ra đời, tuy nhiên vẫn chưa giải quyết vấn đề của cấu trúc One – Tier gặp phải đó là việc chỉnh sửa code hay giao diện gặp khó khăn vì tầng 2 và tầng 3 vẫn chưa tách biệt khỏi nhau.
 • Vì vậy câu trúc Three – Tier đã ra đời và giải quyết tất cả các vần đề mà One – Tier, Two – Tier gặp phải. Lúc này 3 tầng đã tách biệt nhau ra do đó việc chỉnh sửa code hay giao diện sẽ trở nên dễ dàng hơn giúp cho ứng dụng tối ưu hóa nhất

Sau khi hiểu và nhớ lại cấu trúc của một mô hình lập trình web cơ bản thì chúng ta sẽ đi qua tìm hiểu về mô hình MVC

 • Minh họa mô hình MVC:

MVC (Model – View – Controller) là một design partern đã tồn tại rất lâu trong ngành công nghệ phần mềm. Một ứng dụng viết theo mô hình MVC sẽ bao gồm 3 thành phần tách biệt nhau đó là Model, View, Controller. Giống như trong cấu trúc Three – Tier, mô hình MVC giúp tách biệt 3 tầng trong mô hình lập trình web, vì vậy giúp tối ưu ứng dụng, dễ dàng thêm mới và chỉnh sửa code hoặc giao diện

 • Model: ở phần trước mình đã nhắc lại cho các bạn về 3 tầng trong mô hình

  • Three – Tier thì trong đó gồm có 2 tầng Data Access Layer và tầng Business Logic Layer. Hai tầng này là hai tầng tương đương với tầng model trong mô hình MVC.
 • View: là tầng giao diện, hiển thị dữ liệu được truy xuất từ tầng model. Tầng này tương đương với tầng Presentation Layer trong cấu trúc Three – Tier.
 • Controller: đây là tầng giúp kết nối giữa tầng model và tầng view trong mô hình MVC, có nghĩa là nếu phía client yêu cầu hiển thị dữ liệu thì controller gọi giữ liệu từ model và trả về cho view vì view tương tác trực tiếp với client

Ví dụ: User yêu cầu hiển thị thông tin cá nhân của user

 1. User gửi một yêu cầu tới controller.
 2. Controller nhận yêu cầu, xử lý yêu cầu, nếu yêu cầu cần truy xuất dữ liệu thì controller sẽ gửi yêu đó xuống tầng model để truy xuất dữ liệu
 3. Tầng model sẽ lấy dữ liệu từ database sau đó truyền dữ liệu qua tầng view thông qua tầng controller để tầng view hiển thị dữ liệu cho User
 4. User sẽ thấy thông tin hiển thị ở giao diện và cụ thể ở đây là tầng view

Qua ví dụ minh họa thì các bạn đã hiểu được cơ chế hoạt động của mô hình MVC rồi! Bây giờ mình sẽ đi qua tổng quan về ASP.Net MVC

ASP.NET MVC Interview questions and answers on Dependency Injection | ASP.NET Interview Questions
ASP.NET MVC Interview questions and answers on Dependency Injection | ASP.NET Interview Questions

Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về các phần:

 • Kiến thức căn bản và hướng đối tượng C#
 • Kiến thức về ASP.Net webform là 1 lợi thế

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

 • Tổng quan về mô hình MVC
 • Tổng quan về mô hình lập trình web ASP.Net MVC

Hướng dẫn tạo 1 project ASP.Net MVC, giải thích cấu trúc và vai trò của View, Controller

Đầu tiên các bạn mở Visual Studio lên, sau đó ngay tại thanh menu bạn chọn FILE >New >Project hoặc là cách đơn giản hơn là bạn nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + Shift + N

Sau khi bạn làm xong bước trên, chúng ta tiếp tục làm theo như hình nhé.

 • Sau khi bảng hội thoại hiện lên, bạn chọn Visual C# > Web > ASP.NET Web Application.
 • Tại ô (4) bên cạnh vị trí Name bạn đặt tên cho project.
 • Chọn Browse… để chọn nơi lưu project.
 • Cuối cùng bạn chọn OK.

Sau khi bạn nhấn OK ở bước trên thì sẽ có 1 bảng hội thoại xuất hiện các bạn làm theo hình nhé

 • Các bạn lưu ý trong phần Select a template có rất nhiều lựa chọn, tuy nhiên để học khóa học này các bạn chọn MVC nhé, sau đó chọn OK để kết thúc việc tạo project.

Sau khi hoàn thành việc tạo project, bây giờ chúng ta cùng đi phân tích cấu trúc của nó nhé.

 • Như hình mình show ra cho các bạn ở phía trên, vùng màu đỏ chính là Controller, vùng màu xanh là Models và vùng màu tím chính là Views trong mô hình MVC
 • Tương ứng với 1 controller thì sẽ có 1 view đi kèm theo, mặc định project khi tạo gồm có 2 controller đó là Account và Home vì vậy các bạn sẽ thấy có 2 folder đó là Account và Home trong phần View. Do ban đầu chúng ta chưa truy xuất cơ sở dữ liệu nên models mình sẽ chưa đề cập đến trong bài học ngày hôm nay.

Khi project được tạo ra thì chúng ta có thể chạy project lên brower, vậy để chạy được các bạn làm như sau:

 • Trên thanh menu bạn sẽ nhìn thấy nút mũi tên màu xanh, đây là nút giúp bạn Run project lên, tuy nhiên ban đầu nếu bạn nào thấy tại nút này không có hiển thị trình duyệt mặc định trong máy mình như cốc cốc, chrome, firefox … thì các bạn chọn Browse With..
 • Sau khi chọn, 1 hộp thoại hiện lên, đầu tiên các bạn chọn trình duyệt mà mình muốn sử dụng mặc định khi chạy project lên, sau đó các bạn chọn Set as Default, vậy là các bạn đã hoàn thành.
 • Để chạy project bạn click vào nút Run Project

Giao diện hiển thị khi chạy thành công như hình

Vậy có bạn nào tự hỏi là tại sao lại có màn hình này chạy lên khi chúng ta chạy project lên ban đầu không? Rất dễ hiểu các bạn ạ, các bạn cùng theo dõi giải thích phía dưới nhé

Để giải thích cho lý do mà mình nêu ra ở phần trên thì trước tiên các bạn vào mục Controller.

Sau đó các bạn chọn và mở HomeController lên thì sẽ thấy kết quả như hình dưới

Khi vào HomeController thì bạn sẽ thấy màn hình như phía trên. Các bạn để ý nhé, trong Controller có cung cấp 1 phương thức có tên gọi là ActionResult. Phương thức này trả về rất nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, và trong trường hợp này các bạn thấy kiểu trả về là View().

 • View() là 1 trong các kiểu dữ liệu được trả về từ hàm ActionResult , trong khuôn khổ bài này mình sẽ không phân tích rõ về phương thức ActionResult mà sẽ có bài hướng dẫn rất rõ về nội dung này.
 • Kiểu trả về View() dùng để hiển thị giao diện mà mình muốn xuất ra cho người dùng khi ActionResult được gọi lên.

Ở phần trên mình có đề cập, 1 Controller sẽ có 1 View kèm theo, các bạn hãy xuống phần View mở folder đó ra.

Như các bạn thấy, trong HomeController bao gồm 3 ActionResult đó là About, Contact, Index. Mà cả 3 ActionResult này đều trả về kiểu dữ liệu là View() vì vậy trong folder home sẽ cũng có 3 View tương ứng cho 3 ActionResult đó.

Cụ thể khi ActionResult Index được gọi lên thì Index.cshtml sẽ được hiển thị, và 2 cái còn lại tượng tự như vậy. Bây giờ, bạn click vào Index.cshtml để xem nội dung của file này thì các bạn sẽ thấy nội dung của nó giống y chang nội dung được hiển thị khi chúng ta chạy project lên.

Nhìn vào hình vẽ thì các bạn cũng thấy giao diện đó chính là do file Index.cshtml hiển thị, có nghĩa là ActionResult Index được gọi lên ban đầu, vậy lại có 1 câu hỏi đặt ra là tại sao trong HomeController gồm có 3 ActionResult mà cái Index lại được mặc định chạy đầu tiên mà không phài là About hay Contact? Các bạn chú ý nhé!

 • Các bạn mở folder App_Start > mở file RouteConfig.
 • Như các bạn thấy, trong RouteConfig tại 2 vị trí mà mình trỏ mũi tên vào thì đó là nguyên nhân khi các bạn chạy project lên là ActionResult Index được hiển thị mà không phải là About hay Contact.
 • Controller được gọi lên là HomeController, trong đó ActionResult Index được thực thi. Các bạn có thể thay đổi Controller và Action nào mà các bạn muốn mặc định chạy lên ban đầu.
 • Qua những giải thích đó thì các bạn đã hiểu về View, Controller cũng như cách hoạt động của chúng rồi, vậy để xuất câu “Hello Howkteam” chúng ta sẽ đi qua phần thứ 2 nhé
Movie store project in dot net 6 mvc | dot net core project
Movie store project in dot net 6 mvc | dot net core project

Basics

 1. Overview of MVC Architecture
 2. ASP.NET MVC Framework Version History
 3. Create First MVC App
 4. MVC Folder Structure
 5. Routing in ASP.NET MVC
 6. Filters in ASP.NET MVC
 7. ActionFilter Attributes
 8. What is Bundling in ASP.NET MVC?
 9. ScriptBundle
 10. StyleBundle
 11. Area in ASP.NET MVC
 12. ASP.NET MVC Learning Resources

Lập trình website với ASP.Net MVC cơ bản

Danh sách bài học

Dẫn nhập

Qua bài giới thiệu tổng quát về ASP.Net MVC đầu tiên, các bạn đã phần nào hiểu được cấu trúc cũng như cách thức hoạt động của nó.

Tuy nhiên, đã là lập trình thì không thể không thực hành, vì vậy trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn do các bạn cách tạo 1 project ASP.Net MVC và chúng ta sẽ làm 1 ví dụ đơn giản nhưng khá kinh điển đó là xuất câu “Hello Howktem”, qua ví dụ này các bạn sẽ nắm rõ về cách hoạt động của ASP.Net MVC bây giờ chúng ta cùng đi vào bài học nhé.

Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về các phần:

 • Biết cách cài đặt Visual Studio bản 2012 trở lên, nếu chưa biết hay chưa cài đặt được thì các bạn tham khảo qua bài này nhé: Cài đặt môi trường phát triển (IDE) Visual studio 2015
 • Đã đọc qua bài: Giới thiệu tổng quan về công nghệ web ASP.Net MVC
 • Biết C# căn bản là 1 lợi thế, tuy nhiên nếu chưa có thì cũng không sao, các bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể.

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

 • Hướng dẫn tạo 1 project ASP.Net MVC, giải thích cấu trúc và vai trò của View, Controller
 • Xuất câu “Hello Howktem” sử dụng ASP.Net MVC
ASP.NET Web Application Tutorial | How To Develop A Web Application In ASP.NET | Simplilearn
ASP.NET Web Application Tutorial | How To Develop A Web Application In ASP.NET | Simplilearn

Dẫn nhập

Những ai yêu thích lập trình web sử dụng công nghệ ASP.NET của Microsoft thì chắc chắn một điều là ai cũng phải biết đến Webform, một công nghệ khá cũ của Microsoft giúp lập trình web. Tuy nhiên với công nghệ ASP.Net webform thì có rất nhiều nhược điểm và một trong nhược điểm đáng chú ý là giao diện webform phải sử dụng toolbox sẵn có, do đó chúng ta mất linh hoạt trong việc điều khiển giao diện.

Vì vậy, “ông lớn” Microsoft đã cho ra đời 1 công nghệ lập trình web mới đó là ASP.Net MVC với rất nhiều ưu điểm. Vậy những ưu điểm này là gì và sức mạnh của công nghệ này như thế nào?

Theo dõi tiếp nhé, mình sẽ giới thiệu ngay sau đây!

Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Tạo 1 project ASP.Net MVC đơn giản và giải thích cấu trúc, vai trò của View, Controller trong mô hình MVC. dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên like và share để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!

EP 1 Complete Employees Management System Using ASPNET Core MVC, EF Core,SQL|AdminLTE| Perform CRUD💥
EP 1 Complete Employees Management System Using ASPNET Core MVC, EF Core,SQL|AdminLTE| Perform CRUD💥

Keywords searched by users: asp dot net mvc

Getting Started With Asp.Net Mvc 5 | Microsoft Learn
Getting Started With Asp.Net Mvc 5 | Microsoft Learn
Mvc Design Pattern Trong Asp.Net Core
Mvc Design Pattern Trong Asp.Net Core
Asp.Net Mvc Tutorial For Beginners: What Is, Architecture
Asp.Net Mvc Tutorial For Beginners: What Is, Architecture
The Mvc Pattern And Asp.Net Mvc - Back To Basics | Dotnetcurry
The Mvc Pattern And Asp.Net Mvc – Back To Basics | Dotnetcurry
Get Started With Asp.Net Core Mvc | Microsoft Learn
Get Started With Asp.Net Core Mvc | Microsoft Learn
Develop Asp Dot Net Mvc Or Web Api Web Application By Aneeqok | Fiverr
Develop Asp Dot Net Mvc Or Web Api Web Application By Aneeqok | Fiverr
Develop And Maintain Asp.Net & Asp.Net Mvc Applications - Features | Resharper
Develop And Maintain Asp.Net & Asp.Net Mvc Applications – Features | Resharper
Giới Thiệu Tổng Quan Công Nghệ Web Asp.Net Mvc | How Kteam
Giới Thiệu Tổng Quan Công Nghệ Web Asp.Net Mvc | How Kteam
Learn Asp.Net Core Mvc (.Net 6) - Full Course - Youtube
Learn Asp.Net Core Mvc (.Net 6) – Full Course – Youtube
Asp.Net Mvc Architecture
Asp.Net Mvc Architecture
Getting Started With Asp.Net Mvc 5 | Microsoft Learn
Getting Started With Asp.Net Mvc 5 | Microsoft Learn
Basic Crud (Create, Read, Update, Delete) In Asp.Net Mvc Using C# And Entity Framework - Geeksforgeeks
Basic Crud (Create, Read, Update, Delete) In Asp.Net Mvc Using C# And Entity Framework – Geeksforgeeks
Asp.Net Core Mvc: Tutorial | Simplilearn
Asp.Net Core Mvc: Tutorial | Simplilearn
Difference Between Asp.Net Webforms And Asp.Net Mvc
Difference Between Asp.Net Webforms And Asp.Net Mvc
Asp.Net Core] Phần 1: Giới Thiệu Về Asp.Net Core | Dammio
Asp.Net Core] Phần 1: Giới Thiệu Về Asp.Net Core | Dammio
Best Step By Step Asp.Net Mvc Tutorial For Beginners
Best Step By Step Asp.Net Mvc Tutorial For Beginners
Routing In Asp.Net Mvc Application - Dot Net Tutorials
Routing In Asp.Net Mvc Application – Dot Net Tutorials

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *