Chuyển tới nội dung
Home » Arduino Lcd 16X4 I2C | Giới Thiệu Lcd 16×2

Arduino Lcd 16X4 I2C | Giới Thiệu Lcd 16×2

How to Use I2C LCD with Arduino | Very Easy Arduino LCD I2C Tutorial | Arduino 16x2 LCD I2C Tutorial

Giao tiếp I2C LCD Arduino

Module I2C LCD 16×2 Arduino UNO
GND GND
VCC 5V
SDA A4/SDA
SCL A5/SCL

Sơ đồ đấu nối

Các linh kiện cần thiết cho dự án:

Tên linh kiện Số lượng Shopee
Arduino UNO R3 Mua ngay
Dây cáp nạp Mua ngay
Màn hình LCD 16×2 Mua ngay
Module I2C LCD 16×2 Mua ngay
Dây cắm (Đực – Cái) Mua ngay

Bạn sẽ học được gì

 • Có kiến thức cơ bản về Robotics
 • Chế tạo Robot dò đường thông minh
 • Đánh thức nhà khoa học bên trong bạn
 • Tìm hiểu thêm về Robotics, các thuật toán Robot tự động
 • Kiến thức nền tảng để chế tạo các máy móc tự động phục vụ đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất
 • Kiến thức để chế tạo sản phẩm, tham gia các cuộc thi khoa học công nghệ trong nước và quốc tế

Giới thiệu LCD 16×2

Thông số kỹ thuật LCD 16×2

LCD 16×2 được sử dụng để hiển thị trạng thái hoặc các thông số.

 • LCD 16×2 có 16 chân trong đó 8 chân dữ liệu (D0 – D7) và 3 chân điều khiển (RS, RW, EN).
 • 5 chân còn lại dùng để cấp nguồn và đèn nền cho LCD 16×2.
 • Các chân điều khiển giúp ta dễ dàng cấu hình LCD ở chế độ lệnh hoặc chế độ dữ liệu.
 • Chúng còn giúp ta cấu hình ở chế độ đọc hoặc ghi.

LCD 16×2 có thể sử dụng ở chế độ 4 bit hoặc 8 bit tùy theo ứng dụng ta đang làm.

How to Use I2C LCD with Arduino | Very Easy Arduino LCD I2C Tutorial | Arduino 16x2 LCD I2C Tutorial
How to Use I2C LCD with Arduino | Very Easy Arduino LCD I2C Tutorial | Arduino 16×2 LCD I2C Tutorial

Datasheet for Character LCD Module,Controller IC,Adapter Board

Format Documents Name Version Language Update Date Size
16×4 Character LCD Module Datasheet 1.0 English Jul-12-2012

412K

Controller IC SPLC780C Datasheet 1.1 English Jul-09-2002 813K
Single Row I2C Adapter Board Drawing 1.0 English Jul-17-2019 203K

#include

#include #define BACKLIGHT_PIN 13
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20); // Set the LCD I2C address
void setup()
{
// Switch on the backlight
pinMode ( BACKLIGHT_PIN, OUTPUT );
digitalWrite ( BACKLIGHT_PIN, HIGH );
lcd.begin(16,4); // initialize the lcd
lcd.home (); // go home
lcd.print(“Hello, ARDUINO “);
lcd.setCursor ( 0, 1 ); // go to the next line
lcd.print (” FORUM – fm “);
}
void loop()
{
}

In this case it doesn’t look like any of the standard devices. On the page you linked I cannot find a datasheet or manual. You should never buy stuff from a supplier that doesn’t provide datasheets.
Are you able to get the a photo of the other side of the smaller PCB, so we might find out what chips are mounted there? The library you’re using is built for an I2C IO expander module that then drives the 4bit LCD interface. Because your module also offers an SPI interface it probably is controlled by a microprocessor and may speak a higher level “protocol”.

In this web you can find the Library and the schematic.

I have tested it, but the display not work properly.

/*
Demonstration sketch for Adafruit i2c/SPI LCD backpack
using MCP23008 I2C expander
( http://www.ladyada.net/products/i2cspilcdbackpack/index.html )
This sketch prints “Hello World!” to the LCD
and shows the time.
The circuit:
* 5V to Arduino 5V pin
* GND to Arduino GND pin
* CLK to Analog #5
* DAT to Analog #4
*/
// include the library code:
#include

#include // Connect via i2c, default address #0 (A0-A2 not jumpered)
LiquidCrystal lcd(0);
void setup() {
// set up the LCD’s number of rows and columns:
lcd.begin(16, 4);
// Print a message to the LCD.
lcd.print(“hello, world!”);
}
void loop() {
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis()/1000);
lcd.setBacklight(HIGH);
delay(500);
lcd.setBacklight(LOW);
delay(500);
}

I would try to modify the library and check the return value of Wire.endTransmission() and Wire.requestFrom(). If they are 0 there was an I2C error (NAK received in most cases) and you know that you have to look for hardware errors.

Mạch giao tiếp LCD 16×2, 16X4 to I2C với Board Arduino giúp cho việc giao tiếp với LCD trở nên đơn giản hơn, với chuẩn i2C chỉ cần dùng 2 dây thay vì 4 dây hay 8 dây như cách thông thường. Module sử dụng chip PCF8574.

Thông số kỹ thuật

– 16×2, 16×4 LCD chỉ cần dùng 2 dây qua chuẩn I2C

– Sử dụng 8 LCD hiển thị cùng lúc với bus I2C

– Module đi kèm header 16 chân đơn giản chỉ cần hàn vào module LCD

– 1 jumper điều chỉnh ON/OFF đèn màn hình.

– Module tích hợp biến trở điều chỉnh độ tương phản.

– Nguồn sử dụng cho module là 5V.

X 1 module chuyểnLCD sang i2c

Thương hiệu: OEMSKU: OE680OTAA3W4I3VNAMZ-6966144Dòng sản phẩm: Mạch chuyển đổi LCD 16×2, 16X4 sang giao tiếp I2CLoại bảo hành: Bằng Hóa đơn mua hàngThời gian bảo hành: 1 tháng

Tổng quan LCD 16×2 và giao tiếp I2C LCD sử dụng Arduino

How to use IIC I2C 2004 204 20 x 4 Character LCD with Arduino
How to use IIC I2C 2004 204 20 x 4 Character LCD with Arduino

Description

ERM1604FS-1 is 16 characters wide,4 rows character lcd module,SPLC780C controller (Industry-standard HD44780 compatible controller),6800 4/8-bit parallel interface,single led backlight with white color included can be dimmed easily with a resistor or PWM,fstn-lcd positive,black text on the white color,high contrast,wide operating temperature range,wide view angle,rohs compliant,built in character set supports English/Japanese text, see the SPLC780C datasheet for the full character set. It’s optional for pin header connection,5V or 3.3V power supply and I2C adapter board for arduino.

It’s easily controlled by MCU such as 8051,PIC,AVR,ARDUINO,ARM and Raspberry Pi.It can be used in any embedded systems,industrial device,security,medical and hand-held equipment.

Of course, we wouldn’t just leave you with a datasheet and a “good luck!”.For 8051 microcontroller user,we prepared the detailed tutorial such as interfacing, demo code and Development Kit at the bottom of this page.

Code mẫu

#include

#include LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); void setup() { lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(2,0); lcd.print(“Arduinokit.vn”); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(“Xin chao cac ban”); } void loop() { }

Giải thích code

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);

 • Đặt địa chỉ LCD là 0x3F cho màn hình LCD 16×2.
 • 16 là số cột của màn hình (nếu dùng loại màn hình 20×4) thì thay bằng 20.
 • 2 là số dòng của màn hình (nếu dùng loại màn hình 20×4) thì thay bằng 4.

lcd.init();

Khởi động màn hình LCD, bắt đầu cho phép Arduino sử dụng màn hình.

lcd.backlight();

Bật đèn nền LCD 16×2.

lcd.setCursor(2,0);

Đưa con trỏ tới hàng 1, cột 3.

Lưu ý: giá trị hàng và cột bắt đầu từ số 0 có nghĩa 0 là hàng(cột) 1.

lcd.print(“Arduinokit.vn”);

Xuất ra dòng chữ Arduinokit.vn tại vị trí con trỏ ở hàng 1, cột 3.

lcd.setCursor(0,1); lcd.print(“Xin chao cac ban”);

Đoạn code này thì tương tự như trên, xuất ra dòng chữ “Xin chao cac ban” tại vị trí con trỏ ở hàng 2, cột 1.

Bây giờ thì các bạn upload chương trình và xem kết quả nhé.

ARDUINO 20x4 LCD i2c Tutorial | How to Print Text On LCD Display
ARDUINO 20×4 LCD i2c Tutorial | How to Print Text On LCD Display

Các lỗi thường gặp khi sử dụng I2C LCD

 • Hiển thị một dãy ô vuông.
 • Màn hình chỉ in ra một ký tự đầu.
 • Màn hình nhấp nháy.

Các lỗi này chủ yếu là do sai địa chỉ bus, để fix lỗi các bạn thay địa chỉ mặc định là “0x27” thành “0x3F.

Trong trường hợp vẫn không được các bạn fix lỗi bằng cách nạp code tìm địa chỉ bus của I2C.

Sau khi tìm xong các bạn thay địa chỉ vừa tìm được vào vị trí “0x27” là xong.

 • Các bạn có thể tải code tìm địa chỉ bus ở đây. Tải ngay.

Tutorial – Arduino

Format Documents Name Version Language Update Date Size
Arduino Libraries and Examples for Character Display 1.0 English Jul-23-2019

45K

Interfacing I2C Adapter Board to Arduino 1.0 English Aug-12-2019 97K
pantalla LCD 20*4 (LCD2004) con modulo I2C y ARDUINO fácil y sencillo | sponsor PCBWAY
pantalla LCD 20*4 (LCD2004) con modulo I2C y ARDUINO fácil y sencillo | sponsor PCBWAY

Introduction: How to Interface a 16×4 LCD With an Arduino

Introduction

I recently received some free LCD samples from my friends at FocusLCDs.com. One of which is a 16×4 LCD; P/N: C164AXBSYLY6WT. It uses a ST7066U controller (see datasheet here) instead of the HD44780 commonly found in LCD shields. I am not so sure if it will work with an Arduino and its libraries, so I wanted to try it out.

Summary of Features

 • Sharper Image, Wider Viewing Angle
 • Driver: ST7066U
 • Yellow Background
 • Y/G Backlight
 • Temperature Range: -20° C to +70° C
 • ROHS Compliant

Step 5: Code the Sketch

Type in this sketch in the IDE and upload.

/* This is a sketch to test 16×4 LCD:

* FocusLCD P/N: C164AXBSYLY6WT

*/

#include LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7);

void setup() {

lcd.begin(16,4);

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“FocusLCDs.com”);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(“The BEST LCDs!”);

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print(“P/N: “);

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print(“C164AXBSYLY6WT”);

void loop() {

Arduino i2c 16x4 LCD Display Menu. Greenhouse monitoring system Part 2
Arduino i2c 16×4 LCD Display Menu. Greenhouse monitoring system Part 2

Lời kết

Qua bài hôm nay các bạn biết cách làm thế nào để hiển thị các ký tự và chuỗi ký tự lên LCD 16×2 và biết cách giao tiếp I2C.

Để nhận được nhiều kiến thức mới các bạn Đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất.

Tham gia Cộng đồng Arduino KIT để cùng nhau thảo luận và chia sẽ kiến thức về lập trình Arduino.

Nếu các bạn thấy bài viết bổ ích nhớ Like và Share cho mọi người cùng đọc nhé.

Chúc các bạn thành công.

Trân trọng.

Lập trình Arduino và I2C LCD

1.Chuẩn bị

Màn hình LCD 16X2,16X4 5v

2.Module giao tiếp I2C

Kết nối

Kết nối Module I2C CF8574 & LCD16x2 & Kit Arduino

Kit Arduino Module Lcd I2C -PCF8574

A4 SDA

A5 SCL

5V VCC

GND GND

Tìm địa chỉ PCF8574

#include

void setup(){Wire.begin();Serial.println(“BALAJI DANY”);Serial.begin(9600);Serial.println(“\nI2C Scanner”);}

void loop(){byte error, address;int nDevices;

Serial.println(“Scanning…”);

nDevices = 0;for(address = 1; address < 127; address++ ){Wire.beginTransmission(address);error = Wire.endTransmission();

if (error == 0){Serial.print(“I2C device found at address 0x”);if (address<16)Serial.print(“0″);Serial.print(address,HEX);Serial.println(” !”);nDevices++;}else if (error==4){Serial.print(“Unknow error at address 0x”);if (address<16)Serial.print(“0”);Serial.println(address,HEX);}}if (nDevices == 0)Serial.println(“No I2C devices found\n”);elseSerial.println(“done\n”);delay(20000);}

Có 2 mã PCF8574 và PCF8574A

Mặc định PCF8574 là 0x27 và PCF8574A 0x3F

code ARUINO

#include

#include

LiquidCrystal_PCF8574 lcd(0x3F); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display

int show;

void setup(){int error;

Serial.begin(115200);Serial.println(“LCD…”);

while (! Serial);

Serial.println(“Dose: check for LCD”);

// See http://playground.arduino.cc/Main/I2cScannerWire.begin();Wire.beginTransmission(0x3F);error = Wire.endTransmission();Serial.print(“Error: “);Serial.print(error);

if (error == 0) {Serial.println(“: LCD found.”);

} else {Serial.println(“: LCD not found.”);} // if

lcd.begin(16, 2); // initialize the lcdshow = 0;} // setup()

void loop(){if (show == 0) {lcd.setBacklight(255);lcd.home(); lcd.clear();lcd.print(“Hello LCD”);delay(1000);

lcd.setBacklight(0);delay(400);lcd.setBacklight(255);

} else if (show == 1) {lcd.clear();lcd.print(“Cursor On”);lcd.cursor();

} else if (show == 2) {lcd.clear();lcd.print(“Cursor Blink”);lcd.blink();

} else if (show == 3) {lcd.clear();lcd.print(“Cursor OFF”);lcd.noBlink();lcd.noCursor();

} else if (show == 4) {lcd.clear();lcd.print(“Display Off”);lcd.noDisplay();

} else if (show == 5) {lcd.clear();lcd.print(“Display On”);lcd.display();

} else if (show == 7) {lcd.clear();lcd.setCursor(0, 0);lcd.print(“*** first line.”);lcd.setCursor(0, 1);lcd.print(“*** second line.”);

} else if (show == 8) {lcd.scrollDisplayLeft();} else if (show == 9) {lcd.scrollDisplayLeft();} else if (show == 10) {lcd.scrollDisplayLeft();} else if (show == 11) {lcd.scrollDisplayRight();} // if

delay(2000);show = (show + 1) % 12;} // loop()

Thư viện

Arduino LCD I2C - Tutorial with Arduino Uno
Arduino LCD I2C – Tutorial with Arduino Uno

Step 6: View the Result

Congratulations! Your LCD should show something like this.

Arduino LCD 16×4 I2C Character Display Module Wide View Angle

 • Buy 10 for US$6.52 each and save 3%
 • Buy 30 for US$6.34 each and save 5%
 • Buy 50 for US$6.17 each and save 8%
 • Buy 100 for US$5.99 each and save 11%
 • Buy 500 or more Quote Request
 • This Item:
  Arduino LCD 16×4 I2C Character Display Module Wide View Angle
  US$6.70
 • 8051 Microcontroller Development Board for Character LCD ERM1604-1
  US$44.75
 • Total price

Tutorial- 8051 Microcontroller

Format Documents Name Version Language Update Date Size
1.0 English

Jun-18-2009

5K
1.0 English

Mar-30-2016

312K
N/A N/A

N/A

N/A
Gross Weight (kg) 0.1000
Manufacturer EastRising
Continuity Supply We promise the long term continuity supply for this product no less than 10 years since 2015.
Part Number ERM1604FS-1
Display Format 16×4 Character
Interface 6800 4-bit Parallel , 6800 8-bit Parallel
IC or Equivalent AIP31066 , HD44780, KS0066 , SPLC780 , ST7066
Appearance Black on White
Diagonal Size 1.9“
Connection Pin Header
Outline Dimension 87.0(W)x60.0(H)x12.5(T)mm
Visual Area 61.70×25.20mm
Active Area 56.20×20.80mm
Dot (Pixel) Size 0.55×0.55mm
Dot (Pixel) Pitch 0.60×0.60mm
IC Package COB
Display Type FSTN-LCD Grey
Touch Panel Optional No
Sunlight Readable Yes
Viewing Direction 6:00
Viewing Angle Range Left:50.0 , Right:50.0 , Up:40.0 , Down:40.0 degree
Brightness(Typ) 80cd/m2
Backlight Color White Color
Backlight Current (Typ) 45mA
Power Supply(Typ) 3.3V, 5V
Supply Current for LCM(Max) 1800uA
Operating Temperature -20℃~70℃
Storage Temperature -30℃~80℃
Arduino Black LCD 16x4 I2C Code Character Module Display High Contrast
Arduino Black LCD 16×4 I2C Code Character Module Display High Contrast

Module I2C Arduino

LCD có quá nhiều nhiều chân gây khó khăn trong quá trình đấu nối và chiếm dụng nhiều chân trên vi điều khiển.

Module I2C LCD ra đời và giải quyết vấn để này cho bạn.

Thay vì phải mất 6 chân vi điều khiển để kết nối với LCD 16×2 (RS, EN, D7, D6, D5 và D4) thì module IC2 bạn chỉ cần tốn 2 chân (SCL, SDA) để kết nối.

Module I2C hỗ trợ các loại LCD sử dụng driver HD44780(LCD 16×2, LCD 20×4, …) và tương thích với hầu hết các vi điều khiển hiện nay.

Ưu điểm

 • Tiết kiệm chân cho vi điều khiển.
 • Dễ dàng kết nối với LCD.

Thông số kĩ thuật

 • Điện áp hoạt động: 2.5-6V DC.
 • Hỗ trợ màn hình: LCD1602,1604,2004 (driver HD44780).
 • Giao tiếp: I2C.
 • Địa chỉ mặc định: 0X27 (có thể điều chỉnh bằng ngắn mạch chân A0/A1/A2).
 • Tích hợp Jump chốt để cung cấp đèn cho LCD hoặc ngắt.
 • Tích hợp biến trở xoay điều chỉnh độ tương phản cho LCD.

Để sử dụng màn hình LCD giao tiếp I2C sử dụng Arduino thì ta cần cài đặt thư viện Liquidcrystal_I2C. Tại đây

Keywords searched by users: arduino lcd 16×4 i2c

3.3V Or 5V Blue Lcd 16X4 Arduino Library Character Display Module
3.3V Or 5V Blue Lcd 16X4 Arduino Library Character Display Module
Graduated Scale Of The Value Of A Potentiometer Using A 16X4 - Hackster.Io
Graduated Scale Of The Value Of A Potentiometer Using A 16X4 – Hackster.Io
Lcd 16X4 (Kèm Module I2C) - Phụ Kiện Âm Thanh Và Hình Ảnh Cho Ô Tô [Hồ Chí Minh] | Nghenhinviet.Com
Lcd 16X4 (Kèm Module I2C) – Phụ Kiện Âm Thanh Và Hình Ảnh Cho Ô Tô [Hồ Chí Minh] | Nghenhinviet.Com
Arduino I2C 16X4 Lcd Display Menu. Greenhouse Monitoring System Part 2 - Youtube
Arduino I2C 16X4 Lcd Display Menu. Greenhouse Monitoring System Part 2 – Youtube
Arduino Lcd 16X4 I2C Character Display Module Wide View Angle
Arduino Lcd 16X4 I2C Character Display Module Wide View Angle
Mạch Chuyển Đổi Lcd 16X2, 16X4 Sang Giao Tiếp I2C - Phụ Kiện Âm Thanh Và Hình Ảnh Cho Ô Tô [Hồ Chí Minh] | Nghenhinviet.Com
Mạch Chuyển Đổi Lcd 16X2, 16X4 Sang Giao Tiếp I2C – Phụ Kiện Âm Thanh Và Hình Ảnh Cho Ô Tô [Hồ Chí Minh] | Nghenhinviet.Com
Arduino Black Lcd 16X4 I2C Code Character Module Display High Contrast - Youtube
Arduino Black Lcd 16X4 I2C Code Character Module Display High Contrast – Youtube
Text Pulled To The Right On The 16X4 I2C Lcd - Displays - Arduino Forum
Text Pulled To The Right On The 16X4 I2C Lcd – Displays – Arduino Forum
Arduino And I2C Lcd In Proteus – Microcontrolere
Arduino And I2C Lcd In Proteus – Microcontrolere
In-Depth: Interfacing An I2C Lcd With Arduino
In-Depth: Interfacing An I2C Lcd With Arduino
Real Time Clock On 20X4 I2C Lcd Display With Arduino - Electronics-Lab.Com
Real Time Clock On 20X4 I2C Lcd Display With Arduino – Electronics-Lab.Com
Arduino Lcd 16X2/16X4/20X2/20X4 Adaptor To I2C/Iic
Arduino Lcd 16X2/16X4/20X2/20X4 Adaptor To I2C/Iic
Gravity: I2C 16X2 Arduino Lcd With Rgb Backlight Display - Dfrobot
Gravity: I2C 16X2 Arduino Lcd With Rgb Backlight Display – Dfrobot
Lập Trình Arduino Và I2C Lcd - Bán Linh Kiện Điện Tử Agv
Lập Trình Arduino Và I2C Lcd – Bán Linh Kiện Điện Tử Agv
Giao Tiếp Lcd 16X2 I2C Với Arduino Uno | Điện Tử Dat
Giao Tiếp Lcd 16X2 I2C Với Arduino Uno | Điện Tử Dat
Character I2C Lcd With Arduino Tutorial (8 Examples)
Character I2C Lcd With Arduino Tutorial (8 Examples)
How To Interface I2C Lcd With Arduino Nano
How To Interface I2C Lcd With Arduino Nano
Interface I2C 16X2 Lcd With Arduino Uno (Just 4 Wires) - Hackster.Io
Interface I2C 16X2 Lcd With Arduino Uno (Just 4 Wires) – Hackster.Io
Blue Iic/I2C/Twi Character 16X4 Serial Lcd Module Display For Arduino W/Library | Ebay
Blue Iic/I2C/Twi Character 16X4 Serial Lcd Module Display For Arduino W/Library | Ebay
Tổng Quan Lcd 16X2 Và Giao Tiếp I2C Lcd Sử Dụng Arduino | Arduino Kit
Tổng Quan Lcd 16X2 Và Giao Tiếp I2C Lcd Sử Dụng Arduino | Arduino Kit
How To Interface I2C Lcd With Arduino Nano
How To Interface I2C Lcd With Arduino Nano
Lcd Module 16X4 Character Display Screen Blue Support I2C - Mikroelectron Mikroelectron Is An Online Electronics Store In Amman
Lcd Module 16X4 Character Display Screen Blue Support I2C – Mikroelectron Mikroelectron Is An Online Electronics Store In Amman
4X16 Character Lcd With I2C Module (Blue)
4X16 Character Lcd With I2C Module (Blue)
Character I2C Lcd With Arduino Tutorial (8 Examples)
Character I2C Lcd With Arduino Tutorial (8 Examples)
Real Time Clock On 20X4 I2C Lcd Display With Arduino - Electronics-Lab.Com
Real Time Clock On 20X4 I2C Lcd Display With Arduino – Electronics-Lab.Com
Tổng Quan Lcd 16X2 Và Giao Tiếp I2C Lcd Sử Dụng Arduino | Arduino Kit
Tổng Quan Lcd 16X2 Và Giao Tiếp I2C Lcd Sử Dụng Arduino | Arduino Kit
Arduino I2C Lcd 16X2 Interfacing
Arduino I2C Lcd 16X2 Interfacing
Diymalls 1604 Lcd Display Module 16X4 Dots Matrix Graphic Character Screen 5V I2C Iic For Arduino - Buy Diymalls 1604 Lcd Display Module 16X4 Dots Matrix Graphic Character Screen 5V I2C Iic
Diymalls 1604 Lcd Display Module 16X4 Dots Matrix Graphic Character Screen 5V I2C Iic For Arduino – Buy Diymalls 1604 Lcd Display Module 16X4 Dots Matrix Graphic Character Screen 5V I2C Iic
In-Depth: Interfacing An I2C Lcd With Arduino
In-Depth: Interfacing An I2C Lcd With Arduino
Arduino - Lcd I2C | Arduino Tutorial
Arduino – Lcd I2C | Arduino Tutorial
5V 1Pcs 1604 16X4 16*4 164 Character Lcd Display Module With Blue/Yellow Iic I2C Port Hd44780 Driver For Industrial R3 Diy - Aliexpress
5V 1Pcs 1604 16X4 16*4 164 Character Lcd Display Module With Blue/Yellow Iic I2C Port Hd44780 Driver For Industrial R3 Diy – Aliexpress
16X2 1602 Lcd Display Blue Iic/I2C
16X2 1602 Lcd Display Blue Iic/I2C
Lcd1602 I2C Giá Tốt Tháng 2, 2024 | Mua Ngay | Shopee Việt Nam
Lcd1602 I2C Giá Tốt Tháng 2, 2024 | Mua Ngay | Shopee Việt Nam
Mạch Chuyển Đổi Lcd 16X2, 16X4 Sang Giao Tiếp I2C - Phụ Kiện Âm Thanh Và Hình Ảnh Cho Ô Tô [Hồ Chí Minh] | Nghenhinviet.Com
Mạch Chuyển Đổi Lcd 16X2, 16X4 Sang Giao Tiếp I2C – Phụ Kiện Âm Thanh Và Hình Ảnh Cho Ô Tô [Hồ Chí Minh] | Nghenhinviet.Com
Arduino I2C Serial Lcd / Lcd Display (16X2 / 20X4) / I2C Module
Arduino I2C Serial Lcd / Lcd Display (16X2 / 20X4) / I2C Module
I2C Lcd With Esp32 On Arduino Ide - Esp8266 Compatible | Random Nerd Tutorials
I2C Lcd With Esp32 On Arduino Ide – Esp8266 Compatible | Random Nerd Tutorials
Arduino - Lcd I2C | Arduino Tutorial
Arduino – Lcd I2C | Arduino Tutorial
Interface I2C 16X2 Lcd With Arduino Uno (Just 4 Wires) - Hackster.Io
Interface I2C 16X2 Lcd With Arduino Uno (Just 4 Wires) – Hackster.Io
I2C Lcd1602 Arduino Lcd Display Modules - Dfrobot | Mouser
I2C Lcd1602 Arduino Lcd Display Modules – Dfrobot | Mouser
Lcd 2004 Kèm Module I2C - Nshop
Lcd 2004 Kèm Module I2C – Nshop
White Iic/I2C/Twi Character 16X4 Lcd Display Module For Arduino W/Wire,Library | Ebay
White Iic/I2C/Twi Character 16X4 Lcd Display Module For Arduino W/Wire,Library | Ebay
How To Interface A 16X4 Lcd With An Arduino : 6 Steps - Instructables
How To Interface A 16X4 Lcd With An Arduino : 6 Steps – Instructables
Text Pulled To The Right On The 16X4 I2C Lcd - Displays - Arduino Forum
Text Pulled To The Right On The 16X4 I2C Lcd – Displays – Arduino Forum
I2C Lcd1602 Arduino Lcd Display Modules - Dfrobot | Mouser
I2C Lcd1602 Arduino Lcd Display Modules – Dfrobot | Mouser
Hướng Dẫn Cơ Bản Arduino Uno R3 Kết Nối I2C Hiển Thị Thông Báo Trên Lcd
Hướng Dẫn Cơ Bản Arduino Uno R3 Kết Nối I2C Hiển Thị Thông Báo Trên Lcd
Lcd 2004 Kèm Module I2C - Nshop
Lcd 2004 Kèm Module I2C – Nshop
Introduction To Lcd2004 Lcd Display With I2C Module For Arduino - Youtube
Introduction To Lcd2004 Lcd Display With I2C Module For Arduino – Youtube
Lcd1602 I2C Giá Tốt Tháng 2, 2024 | Mua Ngay | Shopee Việt Nam
Lcd1602 I2C Giá Tốt Tháng 2, 2024 | Mua Ngay | Shopee Việt Nam
How To Connect Pcf8574 I2C Lcd With Arduino? - Electronicshub
How To Connect Pcf8574 I2C Lcd With Arduino? – Electronicshub
Auto Botix 16 X 4 Lcd Module With Iic I2C For Arduino Display 16X4(16 Character, 4 Line) Blue Alphanumeric Lcd Display Iic I2C : Amazon.In: Computers & Accessories
Auto Botix 16 X 4 Lcd Module With Iic I2C For Arduino Display 16X4(16 Character, 4 Line) Blue Alphanumeric Lcd Display Iic I2C : Amazon.In: Computers & Accessories
Lcd Module 16X4 Character Display Screen Blue Support I2C - Mikroelectron Mikroelectron Is An Online Electronics Store In Amman
Lcd Module 16X4 Character Display Screen Blue Support I2C – Mikroelectron Mikroelectron Is An Online Electronics Store In Amman
Mua 5V 1604 Lcd 16X4 Character Lcd Screen Blue Blacklcd Display Module For Arduino | Tiki
Mua 5V 1604 Lcd 16X4 Character Lcd Screen Blue Blacklcd Display Module For Arduino | Tiki
20X4 Lcd Display I2C Black On Green – Makerlab Electronics
20X4 Lcd Display I2C Black On Green – Makerlab Electronics

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *