Chuyển tới nội dung
Home » Arduino Dht11 Lcd 16X2 Code | Cảm Biến Dht11

Arduino Dht11 Lcd 16X2 Code | Cảm Biến Dht11

🔴 Arduino #31 | Hiển Thị Độ Ẩm Nhiệt Độ Đọc Từ Cảm Biến DHT11 Lên Màn Hình LCD 16x2

EBOOK ARDUINO CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Trong bài viết hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn làm thế nào để hiển thị các ký tự lên màn hình LCD 16×2 bằng giao tiếp I2C.

Tiếp tục trong chuỗi bài viết về LCD hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để hiển thị các thông số của cảm biến nhiệt độ, độ ẩm lên LCD.

Để hiểu hơn về bài viết này các bạn đọc lại 2 bài viết bên dưới rồi chúng ta tiếp tục bài này tiếp nha.

 • Đọc thêm: Tổng quan LCD 16×2 và giao tiếp I2C LCD sử dụng Arduino
 • Đọc thêm: Đọc nhiệt độ, độ ẩm (DHT11) sử dụng Arduino Uno

Kết hợp đọc nhiệt độ độ – độ ẩm và xuất ra màn hình

a.Code Arduino

#include #include #include “DHT.h” #include #define DHTPIN D4 #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,2,1,0,4,5,6,7); // 0x27 is the I2C bus address for an unmodified backpack void setup() { // activate LCD module lcd.begin (16,2); // for 16 x 2 LCD module lcd.setBacklightPin(3,POSITIVE); lcd.setBacklight(HIGH); lcd.home (); // set cursor to 0,0 lcd.print(“nhiet do :”); lcd.setCursor (0,1); // go to start of 2nd line lcd.print(“do am :”); } void loop() { delay(1000); float h = dht.readHumidity(); // Read temperature as Celsius (the default) float t = dht.readTemperature(); lcd.setCursor (11,0); lcd.print(t); lcd.setCursor (9,1); // go to start of 2nd line lcd.print(h); } /////////////////////////////////////////////////////

🔴 Arduino #31 | Hiển Thị Độ Ẩm Nhiệt Độ Đọc Từ Cảm Biến DHT11 Lên Màn Hình LCD 16x2
🔴 Arduino #31 | Hiển Thị Độ Ẩm Nhiệt Độ Đọc Từ Cảm Biến DHT11 Lên Màn Hình LCD 16×2

Code mẫu

#include

#include

#include LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); const int DHTPIN = 4; const int DHTTYPE = DHT11; DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); byte degree[8] = { 0B01110, 0B01010, 0B01110, 0B00000, 0B00000, 0B00000, 0B00000, 0B00000 }; void setup() { lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.print(“Nhiet do: “); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(“Do am: “); lcd.createChar(1, degree); dht.begin(); } void loop() { float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); if (isnan(t) || isnan(h)) { } else { lcd.setCursor(10,0); lcd.print(round(t)); lcd.print(” “); lcd.write(1); lcd.print(“C”); lcd.setCursor(10,1); lcd.print(round(h)); lcd.print(” %”); } }

Bạn sẽ học được gì

 • Có kiến thức cơ bản về Robotics
 • Chế tạo Robot dò đường thông minh
 • Đánh thức nhà khoa học bên trong bạn
 • Tìm hiểu thêm về Robotics, các thuật toán Robot tự động
 • Kiến thức nền tảng để chế tạo các máy móc tự động phục vụ đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất
 • Kiến thức để chế tạo sản phẩm, tham gia các cuộc thi khoa học công nghệ trong nước và quốc tế

Cảm biến DHT11

Cảm biến DHT11 đã được tích hợp trong một mạch duy nhất, bạn chỉ việc nối dây nguồn (Vcc, GND) và dây tín hiệu (Signal) vào mạch Arduino là xong.

Thông số kĩ thuật

 1. Điện áp hoạt động: 3-5.5V DC
 2. Ngưỡng độ ẩm: 20 – 90%
 3. Sai số độ ẩm: ± 5%
 4. Ngưỡng nhiệt độ: 0 – 55oC
 5. Sai số nhiệt độ: ± 2oC
DHT11 Temperature and humidity sensor using arduino with LCD disply tutorial
DHT11 Temperature and humidity sensor using arduino with LCD disply tutorial

Giải thích code

Hàm createChar()

lcd.createChar(1, degree);

Dùng để tạo một ký tự tùy chỉnh để sử dụng trên màn hình LCD 16×2. Tối đa có 8 ký tự được hỗ trợ là 5×8 pixel (được đánh số từ 0 đến 7).Sự xuất hiện của mỗi ký tự tùy chỉnh được chỉ định bởi một mảng gồm 8 byte, 1 byte cho mỗi hàng.

Để hiển thị một ký tự tùy chỉnh trên màn hình ta dùng hàm write() để viết ra con số đó.

Cú pháp

lcd.createChar(số, dữ liệu)

Thông số

lcd: là một biến của kiểu dư liệu LiquidCrystal.

số: tạo ký tự (0 đến 7).

dữ liệu: dữ liệu của các ký tự là pixel.

Hàm isnan()

if (isnan(t) || isnan(h))

Hàm isnan() là hàm trả về true hoặc false nếu giá trị cần kiểm tra không phải là một biểu thức toán học đúng.

Ở đoạn code trên mình kiểm tra xem thử việc đọc giá trị của nhiệt độ hoặc độ ẩm trả về có bị thất bại hay không.

Cú pháp

isnan(double x) ;

Hàm round()

lcd.print(round(t));

Hàm round() là hàm làm tròn của một giá trị nào từ số thập phân làm tròn tới số nguyên gần nhất.

Màn hình LCD16x2

Thông thường, để sử dụng màn hình LCD, bạn sẽ phải mất rất nhiều chân trên Arduino để điều khiển. Tham khảo tại http://arduino.cc/en/Tutorial/Liquid….

Do vậy, để đơn giản hóa công việc, người ta đã tạo ra một loại mạch điều khiển màn hình LCD sử dụng giao tiếp I2C. Nói một cách đơn giản, bạn chỉ tốn … 2 dây để điều khiển màn hình, thay vì 8 dây như cách thông thường.

Sử dụng 2 chân SDA và SCL là 2 chân tín hiệu dùng cho giao tiếp I2C.

Bạn cần kết nối phần cứng đúng theo Sơ đồ sau :

ARDUINO DHT11 TEMPERATURE & HUMIDITY LCD 16X2 DISPLAY CODE TUTORIAL
ARDUINO DHT11 TEMPERATURE & HUMIDITY LCD 16X2 DISPLAY CODE TUTORIAL

CHI TIẾT BÀI VIẾT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CẢM BIẾN DHT11 VÀ ARDUINO HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM LÊN MÀN HÌNH LCD

1. Giới thiệu

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Sensor (cảm biến) DHT11 với Arduino và LCD để hiển thị nhiệt độ, độ ẩm.

2. Nội dung chính

 • Sử dụng cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DTH11 kết nối với Arduino.
 • Sử dụng LCD hiển thị nhiệt độ và độ ẩm từ DHT11.

3. Phần cứng cần thiết

 • Arduino Uno R3
 • LCD Text LCD1602
 • Module giao tiếp I2C

– LCD có quá nhiều chân gây khó khăn trong quá trình đấu nối và chiếm dụng nhiều chân trên vi điều khiển.

– Module I2C ra đời để giải quyết vấn để này.

– Thay vì phải sử dụng 6 chân vi điều khiển để kết nối với LCD 16×2 (RS, EN, D7, D6, D5 và D4) thì module IC2 bạn chỉ cần tốn 2 chân (SCL, SDA) để kết nối.

– Module I2C hỗ trợ các loại LCD sử dụng driver HD44780(LCD 16×2, LCD 20×4, …) và tương thích với hầu hết các vi điều khiển hiện nay.

 • Module DHT11 (sensor đo độ ẩm và nhiệt độ)

 • BreadBoard

4. Kết nối các thiết bị

 • Nối nguồn Arduino với Breadboard

– Nối trực tiếp chân 5V từ Arduino ra Board mạch tại cực dương.

– Nối trực tiếp chân GND từ Arduino ra Board mạch tại cực âm.

 • Thực hiện kết nối DHT11 với Arduino
 • Kết nối Module I2C & LCD với Arduino

5. Code thiết bị Arduino

Để sử sensor DHT11 giao tiếp với Arduino thì ta cần cài đặt thư viện DHT_Sensor

– Mở phần mềm Arduino 🡪 Sketch 🡪 Include Lirbary 🡪 Add .zip Library 🡪 chọn tới file zip DHT-sensor.zip.

– Tương tự ta add tiếp 🡪 file zip Adafruit_Sensor-master.zip

– Sau khi add thư viện nên thoát khỏi phần mềm Arduino rồi mở lại.

– Gọi thư viện DHT Sensor , LiquidCrystal_I2C.

– Mở Phần mềm Arduino 🡪 Sketch 🡪 Include Lirbary 🡪 Kéo xuống dưới chọn DHT_Sensor.

– Mở Phần mềm Arduino 🡪 Sketch 🡪 Include Lirbary 🡪 Kéo xuống dưới chọn LiquidCrystal_I2C.

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Khai báo LCD

 • Đặt địa chỉ LCD là 0x27 cho màn hình LCD 16×2.
 • 16 là số cột của màn hình (nếu dùng loại màn hình 20×4) thì thay bằng 20.
 • 2 là số dòng của màn hình (nếu dùng loại màn hình 20×4) thì thay bằng 4.

Code cấu hình DHT11, Arduino, LCD

#include

#include

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);

const int DHTPIN = 2;

const int DHTTYPE = DHT11;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

byte degree[8] = {

0B01110,

0B01010,

0B01110,

0B00000,

0B00000,

0B00000,

0B00000,

0B00000

};

void setup() {

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.print(“Nhiet do: “);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(“Do am: “);

lcd.createChar(1, degree);

dht.begin();

void loop() {

float h = dht.readHumidity();

float t = dht.readTemperature();

if (isnan(t) || isnan(h)) {

else {

lcd.setCursor(10,0);

lcd.print(round(t));

lcd.print(” “);

lcd.write(1);

lcd.print(“C”);

lcd.setCursor(10,1);

lcd.print(round(h));

lcd.print(” %”);

Thực hiện: Nguyễn Mạnh Cương

Components and supplies

Standard LCD – 16×2 White on Blue

Jumper wires (generic)

DHT11 Temperature & Humidity Sensor (4 pins)

Arduino UNO

Project description

Code

Temperature and Humidity sensor with LCD display.ino

arduino

The coding part with explanations

1//We’ll start by adding our libraries 2 3#include 4 5#include

6 7//Declaring digital pin no 6 as the dht11 data pin 8 9int pinDHT11 = 6; 10SimpleDHT11 dht11; 11 12//Declaring the lcd pins 13 14const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2; 15LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7); 16 17void setup() { 18// Don’t forget to choose 9600 at the port screen 19 20 Serial.begin(9600); 21 22//Telling our lcd to start up 23 24 lcd.begin(16, 2); 25 26 27} 28 29void loop() { 30 31 //These serial codes are for getting readings on the port screen aswell as the LCD display, since they’ll offer us a more detailed interface 32 33 34 Serial.println(“=================================”); 35 Serial.println(“DHT11 readings…”); 36 37 38 byte temperature = 0; 39 byte humidity = 0; 40 int err = SimpleDHTErrSuccess; 41 42 //This bit will tell our Arduino what to do if there is some sort of an error at getting readings from our sensor 43 if ((err = dht11.read(pinDHT11, &temperature, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) { 44 Serial.print(“No reading , err=”); Serial.println(err);delay(1000); 45 return; 46 } 47 48 Serial.print(“Readings: “); 49 Serial.print((int)temperature); Serial.print(” Celcius, “); 50 Serial.print((int)humidity); Serial.println(” %”); 51 52 //Telling our lcd to refresh itself every 0.75 seconds 53 lcd.clear(); 54 55 //Choosing the first line and row 56 lcd.setCursor(0,0); 57 //Typing Temp: to the first line starting from the first row 58 lcd.print(“Temp: “); 59 //Typing the temperature readings after “Temp: ” 60 lcd.print((int)temperature); 61 //Choosing the second line and first row 62 lcd.setCursor(0,1); 63 //Typing Humidity(%): to the second line starting from the first row 64 lcd.print(“Humidity(%): “); 65 //Typing the humidity readings after “Humidity(%): ” 66 lcd.print((int)humidity); 67 68 69 70 71 delay(750); 72} 73

Temperature and Humidity sensor with LCD display.ino

arduino

The coding part with explanations

1//We’ll start by adding our libraries 2 3#include 4 5#include

6 7//Declaring digital pin no 6 as the dht11 data pin 8 9int pinDHT11 = 6; 10SimpleDHT11 dht11; 11 12//Declaring the lcd pins 13 14const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2; 15LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7); 16 17void setup() { 18// Don’t forget to choose 9600 at the port screen 19 20 Serial.begin(9600); 21 22//Telling our lcd to start up 23 24 lcd.begin(16, 2); 25 26 27} 28 29void loop() { 30 31 //These serial codes are for getting readings on the port screen aswell as the LCD display, since they’ll offer us a more detailed interface 32 33 34 Serial.println(“=================================”); 35 Serial.println(“DHT11 readings…”); 36 37 38 byte temperature = 0; 39 byte humidity = 0; 40 int err = SimpleDHTErrSuccess; 41 42 //This bit will tell our Arduino what to do if there is some sort of an error at getting readings from our sensor 43 if ((err = dht11.read(pinDHT11, &temperature, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) { 44 Serial.print(“No reading , err=”); Serial.println(err);delay(1000); 45 return; 46 } 47 48 Serial.print(“Readings: “); 49 Serial.print((int)temperature); Serial.print(” Celcius, “); 50 Serial.print((int)humidity); Serial.println(” %”); 51 52 //Telling our lcd to refresh itself every 0.75 seconds 53 lcd.clear(); 54 55 //Choosing the first line and row 56 lcd.setCursor(0,0); 57 //Typing Temp: to the first line starting from the first row 58 lcd.print(“Temp: “); 59 //Typing the temperature readings after “Temp: ” 60 lcd.print((int)temperature); 61 //Choosing the second line and first row 62 lcd.setCursor(0,1); 63 //Typing Humidity(%): to the second line starting from the first row 64 lcd.print(“Humidity(%): “); 65 //Typing the humidity readings after “Humidity(%): ” 66 lcd.print((int)humidity); 67 68 69 70 71 delay(750); 72} 73

Temperature and Humidity sensor with LCD display.ino

arduino

The code with explanations

1//We’ll start by adding our libraries 2 3#include 4 5#include

6 7//Declaring digital pin no 6 as the dht11 data pin 8 9int pinDHT11 = 6; 10SimpleDHT11 dht11; 11 12//Declaring the lcd pins 13 14const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2; 15LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7); 16 17void setup() { 18// Don’t forget to choose 9600 at the port screen 19 20 Serial.begin(9600); 21 22//Telling our lcd to start up 23 24 lcd.begin(16, 2); 25 26 27} 28 29void loop() { 30 31 //These serial codes are for getting readings on the port screen aswell as the LCD display, since they’ll offer us a more detailed interface 32 33 34 Serial.println(“=================================”); 35 Serial.println(“DHT11 readings…”); 36 37 38 byte temperature = 0; 39 byte humidity = 0; 40 int err = SimpleDHTErrSuccess; 41 42 //This bit will tell our Arduino what to do if there is some sort of an error at getting readings from our sensor 43 if ((err = dht11.read(pinDHT11, &temperature, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) { 44 Serial.print(“No reading , err=”); Serial.println(err);delay(1000); 45 return; 46 } 47 48 Serial.print(“Readings: “); 49 Serial.print((int)temperature); Serial.print(” Celcius, “); 50 Serial.print((int)humidity); Serial.println(” %”); 51 52 //Telling our lcd to refresh itself every 0.75 seconds 53 lcd.clear(); 54 55 //Choosing the first line and row 56 lcd.setCursor(0,0); 57 //Typing Temp: to the first line starting from the first row 58 lcd.print(“Temp: “); 59 //Typing the temperature readings after “Temp: ” 60 lcd.print((int)temperature); 61 //Choosing the second line and first row 62 lcd.setCursor(0,1); 63 //Typing Humidity(%): to the second line starting from the first row 64 lcd.print(“Humidity(%): “); 65 //Typing the humidity readings after “Humidity(%): ” 66 lcd.print((int)humidity); 67 68 69 70 71 delay(750); 72} 73

Temperature and Humidity sensor with LCD display.ino

arduino

The code with explanations

1//We’ll start by adding our libraries 2 3#include 4 5#include 6

7 8//Declaring digital pin no 6 as the dht11 data pin 9 10int 11 pinDHT11 = 6; 12SimpleDHT11 dht11; 13 14//Declaring the lcd pins 15 16const 17 int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2; 18LiquidCrystal lcd(rs, en, 19 d4, d5, d6, d7); 20 21void setup() { 22// Don’t forget to choose 9600 at the 23 port screen 24 25 Serial.begin(9600); 26 27//Telling our lcd to start up 28 29 30 lcd.begin(16, 2); 31 32 33} 34 35void loop() { 36 37 //These 38 serial codes are for getting readings on the port screen aswell as the LCD display, 39 since they’ll offer us a more detailed interface 40 41 42 Serial.println(“=================================”); 43 44 Serial.println(“DHT11 readings…”); 45 46 47 byte temperature = 0; 48 49 byte humidity = 0; 50 int err = SimpleDHTErrSuccess; 51 52 //This bit will 53 tell our Arduino what to do if there is some sort of an error at getting readings 54 from our sensor 55 if ((err = dht11.read(pinDHT11, &temperature, &humidity, NULL)) 56 != SimpleDHTErrSuccess) { 57 Serial.print(“No reading , err=”); Serial.println(err);delay(1000); 58 59 return; 60 } 61 62 Serial.print(“Readings: “); 63 Serial.print((int)temperature); 64 Serial.print(” Celcius, “); 65 Serial.print((int)humidity); Serial.println(” 66 %”); 67 68 //Telling our lcd to refresh itself every 0.75 seconds 69 lcd.clear(); 70 71 72 //Choosing the first line and row 73 lcd.setCursor(0,0); 74 //Typing Temp: 75 to the first line starting from the first row 76 lcd.print(“Temp: “); 77 //Typing 78 the temperature readings after “Temp: ” 79 lcd.print((int)temperature); 80 81 //Choosing the second line and first row 82 lcd.setCursor(0,1); 83 //Typing 84 Humidity(%): to the second line starting from the first row 85 lcd.print(“Humidity(%): 86 “); 87 //Typing the humidity readings after “Humidity(%): ” 88 lcd.print((int)humidity); 89 90 91 92 93 94 delay(750); 95} 96

Downloadable files

Fritzing stuff

The Fritzing schemes (which I tried to keep as obvious and simple as possible)

Fritzing stuff

Comments

Only logged in users can leave comments

onatto22

0 Followers

0 Projects

Table of contents

Intro

46

Components and supplies

I2C 16×2 Arduino LCD Display Module

Arduino UNO

DHT11 Temperature & Humidity Sensor (3 pins)

Tools and machines

Premium Male/Male Jumper Wires, 40 x 3″ (75mm)

Premium Female/Male Extension Jumper Wires, 40 x 6″ (150mm)

Breadboard, 170 Pin

Apps and platforms

Arduino Web Editor

Project description

Code

Temperature and Humidity sensing with LCD 1602 I2C display

c_cpp

We are using the LCD display using the I2C module to display the temperature and humidity with the DHT 11 sensor.

Temperature and Humidity sensing with LCD 1602 I2C display

c_cpp

We are using the LCD display using the I2C module to display the temperature and humidity with the DHT 11 sensor.

Downloadable files

Temperature and Humidity sensing with LCD 1602 I2C display

Please download it if required

Temperature and Humidity sensing with LCD 1602 I2C display

Comments

Only logged in users can leave comments

Druhi_C

0 Followers

0 Projects

Table of contents

Intro

Star

You must be signed in to star a gist

// This tutorial is based on Arduino UNO R3 // and DHT11 Sensor + LCD 16×2 with I2C Board // Enjoy and visit my blog piotrgisworks.blogspot.com

/*—–( WELCOME )—–*/
// This tutorial is based on Arduino UNO R3
// and DHT11 Sensor + LCD 16×2 with I2C Board
// Enjoy and visti my blog piotrgisworks.blogspot.com
/*—–( Import needed libraries )—–*/
#include

// Comes with Arduino IDE
#include

// Download from https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
// Get the LCD I2C Library here:
// https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads
// Move any other LCD libraries to another folder or delete them
// See Library “Docs” folder for possible commands etc.
#include
dht DHT;
#define DHT11_PIN 7 //Declare sensor pin on Your Arduino UNO Board
/*—–( Declare Constants )—–*/
/*—–( Declare objects )—–*/
// set the LCD address to 0x27 for a 16 chars 2 line display
// A FEW use address 0x3F
// Set the pins on the I2C chip used for LCD connections:
// addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Set the LCD I2C address
/*—–( Declare Variables )—–*/
//NONE
void setup() /*—-( SETUP: RUNS ONCE )—-*/
lcd.begin(16,2); // initialize the lcd for 16 chars 2 lines, turn on backlight
// ——- Quick 3 blinks of backlight , just for fun ————-
for(int i = 0; i< 3; i++)
lcd.backlight();
delay(250);
lcd.noBacklight();
delay(250);
lcd.backlight(); // finish with backlight on
//——– Write characters on the display ——————
// NOTE: Cursor Position: (CHAR, LINE) start at 0
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Hello, world!”); //Welcome Message
delay(1000);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“Second Line”);
delay(8000); // Delay betwen first screen and sensor data
void loop() /*—-( LOOP: RUNS CONSTANTLY )—-*/
// Display Temp and Humidity to LCD
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); //Start at character 0 on line 0
int chk = DHT.read11(DHT11_PIN);
lcd.print(“Temp: “);
lcd.print(DHT.temperature); //Read tempreature from DHT11 Sensor
lcd.print((char)223);
lcd.print(“C”);
lcd.setCursor(0,1);//Start at character 0 on line 1
lcd.print(“Humidity: “);
lcd.print(DHT.humidity);//Read humidity from DHT11 Sensor
lcd.print(“%”);
delay(1000); //Set sensor data refresh time
/* ( THE END ) */

Đo nhiệt độ – độ ẩm DHT11 hiển thị lên LCD16X2 Trên ESP8266 NodeMCU

Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm lên LCD sử dụng I2C

Màn hình LCD I2C Arduino UNO R3
GND GND
VCC 5V
SDA A4
SCL A5
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11
VCC 5V
DATA D4
GND GND

Sơ đồ đấu nối

Các linh kiện cần thiết cho dự án:

Linh kiện Số lượng Shoppe
Arduino Uno R3 Xem ngay
Dây cáp nạp Xem ngay
Màn hình LCD 16×2 Xem ngay
Module I2C LCD 16×2 Xem ngay
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11 Xem ngay
Bread Board (Bo Test) Xem ngay
Dây cắm ( Đực – Cái) Xem ngay
Dây cắm ( Đực – Cái) Xem ngay
Nguồn 12V/2A Jack DC (Nếu có rồi không cần mua) Xem ngay
Arduino tutorial 17- How to print sensor values in LCD | Temperature values on LCD[code explained]
Arduino tutorial 17- How to print sensor values in LCD | Temperature values on LCD[code explained]

Keywords searched by users: arduino dht11 lcd 16×2 code

Displaying Temperature And Humidity On An Lcd - Hackster.Io
Displaying Temperature And Humidity On An Lcd – Hackster.Io
Temperature Humidity Sensor With Lcd - Arduino Tutorial
Temperature Humidity Sensor With Lcd – Arduino Tutorial
Arduino Uno R3 With Dht11 And 16X2 I2C Lcd - Youtube
Arduino Uno R3 With Dht11 And 16X2 I2C Lcd – Youtube
Dht11 Temperature And Humidity On I2C 1602 Lcd - Hackster.Io
Dht11 Temperature And Humidity On I2C 1602 Lcd – Hackster.Io
Beginner Arduino Project - Dht11 With Lcd (I2C) - Youtube
Beginner Arduino Project – Dht11 With Lcd (I2C) – Youtube
Temp/Humidity Lcd Box - Hackster.Io
Temp/Humidity Lcd Box – Hackster.Io
Hiển Thị Nhiệt Độ, Độ Ẩm Lên Lcd 16X2 Giao Tiếp Bằng I2C Sử Dụng Arduino | Arduino Kit
Hiển Thị Nhiệt Độ, Độ Ẩm Lên Lcd 16X2 Giao Tiếp Bằng I2C Sử Dụng Arduino | Arduino Kit
Arduino Temp/Humidity Sensor Using Dht11 And I2C Lcd One Day Project : 4 Steps - Instructables
Arduino Temp/Humidity Sensor Using Dht11 And I2C Lcd One Day Project : 4 Steps – Instructables
Dht11 Temperature And Humidity Sensor Arduino Code With 16X2 Lcd - Youtube
Dht11 Temperature And Humidity Sensor Arduino Code With 16X2 Lcd – Youtube
Portable Arduino Temp/Humidity Sensor With Lcd - Hackster.Io
Portable Arduino Temp/Humidity Sensor With Lcd – Hackster.Io
Dht11/22 Humidity Temperature Sensor With Arduino – Diy Projects Lab
Dht11/22 Humidity Temperature Sensor With Arduino – Diy Projects Lab
Temperature And Humidity (Lcd | Dht11) - Hackster.Io
Temperature And Humidity (Lcd | Dht11) – Hackster.Io
Arduino Temperature And Humidity Sensor Using Dht11 And 1602 Lcd Modul – Createlabz Store
Arduino Temperature And Humidity Sensor Using Dht11 And 1602 Lcd Modul – Createlabz Store
Dht11 Temperature And Humidity Displayed On I2C 1602 Lcd - Videotronicmaker
Dht11 Temperature And Humidity Displayed On I2C 1602 Lcd – Videotronicmaker
Utilizing I2C Protocol For Displaying Temperature And Humidity On A 16X2 Lcd With Arduino And Dht11
Utilizing I2C Protocol For Displaying Temperature And Humidity On A 16X2 Lcd With Arduino And Dht11
Measure Temperature/Humidity Using Dht11 + Lcd I2C + Arduino – Surtr Technology
Measure Temperature/Humidity Using Dht11 + Lcd I2C + Arduino – Surtr Technology
Đọc Nhiệt Độ - Độ Ẩm Và Xuất Ra Màn Hình Lcd | Cộng Đồng Arduino Việt Nam
Đọc Nhiệt Độ – Độ Ẩm Và Xuất Ra Màn Hình Lcd | Cộng Đồng Arduino Việt Nam
Clock With Thermometer Using Arduino, I2C 16X2 Lcd, Ds1307 Rtc And Dht11 Sensor. - Instructables
Clock With Thermometer Using Arduino, I2C 16X2 Lcd, Ds1307 Rtc And Dht11 Sensor. – Instructables
Lcd Display Of Temperature And Humidity Using Dht11 & Arduino With Code | Ee-Diary
Lcd Display Of Temperature And Humidity Using Dht11 & Arduino With Code | Ee-Diary
Arduino I2C Lcd 16X2 Interfacing
Arduino I2C Lcd 16X2 Interfacing

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *